0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Hoạch định nguồn nhânlực của NamLong đến 2020

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NAM LONG ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 52 -56 )

5. Kết cấu của đề tài

2.3.1. Hoạch định nguồn nhânlực của NamLong đến 2020

Công tác lập kế hoạch giúp Công ty định hướng được hoạt động của mình. Việc lập kế hoạch cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm nhiều nội dung, trong đó công tác hoạch định nguồn nhân lực là một trong những nội dung cũng được đề cập đến. Theo chủ trương, đây là quá trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, đưa ra các chính sách và thực hiện các chương trình hoạt động đảm bảo cho Công ty có đủ nguồn nhân lực với các phẩm chất, kỹ năng phù hợp để thực hiện công việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Tuy nhiên, thực tế việc triển khai thực hiện của công tác hoạch định nguồn nhân lực tại công ty chưa thật sự tốt, vẫn tồn tại một số điểm chưa phù hợp như việc quyết định nhân lực phải qua nhiều khâu, nhiều thủ tục, việc tuyển chọn cũng gặp nhiều khó khăn do sự chênh lệch giữa yêu cầu của công ty và năng lực nguồn nhân lực tại vị trí tương đương trên thị trường lao động và mức thù lao, phúc lợi chưa hấp dẫn, phù hợp.

Công tác hoạch định nguồn lực của công ty hiện nay chưa hoàn toàn dự báo được nguồn nhân lực theo sự phát triển của công ty trong dài hạn mà vẫn còn mang tính hạn chế trong việc dự báo ngắn hạn. Vì vậy, khi có sự thiếu hụt hay khuyết vị trí công việc thì điều chuyển cán bộ từ phòng ban, bộ phận này sang phòng ban, bộ phận khác, điều nay mang tính chất xử lý, giải quyết tạm thời chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên sâu, không tạo điều kiện cho

người có chuyên môn phát huy hết đúng với năng lực của nhân viên và nguyện vọng nhân viên. Công ty chưa gắn kết nguồn nhân lực với các yêu cầu hoạt động của công ty, sự liên kết giữa việc tuyển chọn, đào tạo với phân công bổ trí, sắp xếp lao động, trả lương, chia thưởng chưa thật sự hợp lý, đặc biệt là trong khối Kinh Doanh của công ty. Một sổ người có năng lực chuyên môn khá giỏi, làm việc có hiệu quả, có cống hiến nhiều vào kết quả sản xuất kinh doanh, nhưng chưa được hưởng chế độ phù họp, chưa bố trí đúng công việc thỏa đáng với năng lực và cống hiến của nhân viên.

Cho kế hoạch kinh doanh lâu dài, công ty hoạch định một số chiến lược cụ thể qua các mục tiêu chiến lược:

1. Tăng cường sản xuất cho các nhà máy và tối ưu hóa dây chuyền sản xuất, lực lượng nhân sự cần đủ để tăng thêm 3 đến 5 dây chuyền sản xuất đến cuối năm 2017.

2. Đến năm 2019, công ty phải phát triển gấp đôi hệ thống kinh doanh, nhà phân phối và cần thêm 2/3 lượng nhân lực các cấp so với lực lượng hiện có.

3. Đến năm 2020, hoàn thiện các chương trình quản trị kinh doanh hiện đại qua các chương trình nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống quản trị kinh doanh và đào tạo nguồn nhân lực đủ trình độ kiểm soát hệ thống.

Công tác hoạch định nhân lực tại công ty được thiết kế cất quy cũ theo quy trình của Công Ty TNHH Nam Long. Quy trình hoạch định nguồn nhân

lực được thể hiện theo sơ đồ sau: .

.

Biểu đồ 2.7: Quy trình hoạch định nguồn nhân lực công ty

Quy trình Chịu trách nhiệm

Ban Tổng Giám Đốc Công

Ty

Ban tổng giám đốc hoạch định việc phát triển công ty và nhu cầu về nhân sự cho tổng công ty cho các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn

Giám đốc phòng ban

Tính toán xác định các chức năng, công việc dựa trên kế hoạch của ban giám đốc

Giám đốc phòng ban

Tính toán lượng nhân sự hiện có và cần thêm trong thời gian của kế hoạch

Giám đốc phòng ban – Phòng nhân sự - Ban giám đốc

Đưa ra các kế hoạch tuyển dụng nhân viên mới và thay đổi vị trí, luân chuyển nếu có nhân viên trong công ty phù hợp

Giám đốc phòng ban – Phòng nhân sự

Thực hiện các kế hoạch điều chuyển nhân sự, tuyển dụng và quản lý nguồn nhân lực mới phù hợp với kế hoạch của công ty đề ra.

(Nguồn – Công ty TNHH Nam Long)

Hoạch định chiến lược

Xác định nhu cầu công việc của

phòng ban

Cân đối tính toán nhân sự hiện có

và tuyển dụng thêm

Đưa ra kế hoạch tuyển dụng thay

đổi vị trí luân chuyển

Thực hiện tuyển dụng luân chuyển

và quản lý nhân lực

Quy trình tuyển dụng của công ty được văn bản hóa và thực hiện theo quy trình rõ ràng. Qua đó, công ty có thể phân tích và xác định mục tiêu tuyển dụng/ luân chuyển rõ ràng. Quy trình giúp hệ thống tuyển dụng minh bạch, thuận lợi trong công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty.

Tuy nhiên, quy trình này cũng có những điểm tồn tại như việc phải điều chỉnh các kế hoạch thường xuyên của ban giám đốc trong các chiến thuật ngắn hạn làm cho quy trình hoạt động không linh hoạt do phải qua nhiều khâu thủ tục.

2.3.2. Phân tích công việc

Việc phân tích công việc được Nam long thực hiện dựa trên nhu cầu công việc phòng ban, các bảng mô tả từng công việc cụ thể. Tất cả các hồ sơ hệ thống phân tích công việc được hoạch định và thực hiện bởi ban giám đốc, phòng Nhân Sự và trưởng các phòng ban. Theo hệ thống phân tích công việc của Nam long, ta có sơ đồ sau:

Biểu đồ 2.8: Quy trình phân tích công việc trong công ty Nam Long

(Nguồn- công ty TNHH Nam Long) Trưởng các phòng ban xác định công việc phân tích dựa trên quy trình công việc chung và kinh nghiệm ngành nghề và lựa chọn các công đoạn nòng cốt của quá trình sản xuất, kinh doanh, quảng cáo...để phân tích. Sau đó, Trưởng phòng ban cùng bộ phận Nhân sự cần thu thập, kiểm tra và đánh giá thông tin về các vị trí phân tích dựa trên thực tế sản xuất kinh doanh và sự đáp ứng về kỹ thuật, nhân sự trên thị trường. Sau việc sàn lọc đánh giá, trưởng các phòng ban và phòng nhân sự tiến hành lập bảng hướng dẫn công việc cho từng khâu, vị trí trong cơ cấu tổ chức. Việc phân tích công việc hiện tại của Công Ty TNHH Nam Long được thực hiện và áp dụng trong nhũng năm đầu đi vào sản xuất kinh doanh. Việc phân tích công việc cũng được

thực hiện tốt hàng năm khi có các vị trí mới dựa trên nhu cầu công việc và kế hoạch của ban Tổng Giám Đốc. Tuy nhiên, thực trạng của công tác này cũng còn nhiều điếm tồn tại như: các bảng mô tả công việc đã lâu không được cập nhật lại, đánh giá lại làm cho việc thực thi công việc có phần chậm lạc hậu so với mức độ kinh doanh, sản xuất của công ty. Bản mô tả công việc không được chuyển giao cho nhân viên mới ngay những ngày đầu gia nhập công ty mà chủ yếu được chỉ dẫn bởi câp trên và các nhân viên công ty.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NAM LONG ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 52 -56 )

×