0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (153 trang)

Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - CAO ĐẲNG) - TRƯỜNG CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH (Trang 36 -37 )

CHƯƠNG III PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

1. Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán

1.1. Khái niệm

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản và nguồn vốn của doanh

nghiệp thường xuyên biến động do tác động của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Các

nghiệp vụ kinh tế phát sinh được thông tin và kiểm tra nhờ phương pháp chứng từ kế toán, tuy nhiên do đặc điểm của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bao gồm nhiều loại, có

nội dung kinh tế khác nhau, phát sinh ở các địa điểm khác nhau do đó thông tin thu

thập nhờ phương pháp chứng từ rất phân tán không có hệ thống. Mà yêu cầu của quản

lý lại rất cần những thông tin tổng hợp về từng loại tài sản, từng loại nguồn vốn, từng

quá trình sản xuất kinh doanh…

Mặt khác, mỗi nhiệp vụ kinh tế phát sinh thường phản ánh mối quan hệ giữa

các mặt, các loại tài sản nguồn vốn …mà chứng từ kế toán chỉ sao chụp lại nguyên vẹn

nghiệp vụ kinh tế, tự nó không phản ánh được các mối quan hệ giữa các đối tượng kế

toán khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Do vậy để phản ánh sự vận động của từng đối tượng kế toán một cách thường xuyên, liên tục, có hệ thống và để phản ánh được mối

quan hệ giữa các đối tượng kế toán khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đòi hỏi kế toán phải

có một phương pháp thích ứng. Đó là phương pháp tài khoản kế toán.

Phương pháp tài khoản kế toán là phương pháp kế toán phân loại để phản ánh

và kiểm tra một cách thường xuyên, liên tục có hệ thống tình hình và sự vận động của

từng đối tượng kế toán.

Phương pháp tài khoản kế toán với việc phân loại và phản ánh các đối tượng kế

toán một cách thường xuyên liên tục, có hệ thống sẽ cung cấp cho đơn vị các thông tin

tổng hợp về tình hình và sự biến động của từng tài sản, từng nguồn vốn và từng quá

trình hoạt động của đơn vị.

Hình thức biểu hiện của phương pháp tài khoản kế toán là hệ thống tài khoản kế

toán và phương pháp ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào các tài khoản kế toán.

1.2. Ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán.

Phương pháp tài khoản kế toán có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý và

điều hành hoạt động của đơn vị, cũng như trong công tác kế toán, cụ thể là:

* Thông qua phương pháp tài khoản kế toán đảm bảo cung cấp thông tin thường

xuyên, liên tục và có hệ thống về từng đối tượng kế toán phục vụ công tác quản lý.

* Phương pháp tài khoản kế toán với các phương pháp ghi chép phản ánh các

hoạt động kinh tế vào các tài khoản kế toán là cơ sở để kiểm tra tính hợp pháp của các

hoạt động kinh tế và nguyên nhân biến động của các đối tượng kế toán. Cho phép hệ

thống hoá số liệu theo các chỉ tiêu kinh tế, tài chính để lập các báo cáo kế toán cung

cấp thông tin cho các nhà quản lý trong đơn vị để điều hành hoạt động của đơn vị; và cung cấp thông tin cho các tổ chức, các cá nhân bên ngoài để điều chỉnh mối quan hệ

giữa họ với đơn vị.

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - CAO ĐẲNG) - TRƯỜNG CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH (Trang 36 -37 )

×