0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (153 trang)

Tổ chức kế toán trong điều kiện ứng dụng máy vi tính

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - CAO ĐẲNG) - TRƯỜNG CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH (Trang 148 -153 )

CHƯƠNG VII TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ

3. Tổ chức kế toán trong điều kiện ứng dụng máy vi tính

Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ tin học, máy vi tính đã được ứng

máy vi tính vào trong tổ chức công tác kế toán, góp phần giảm nhẹ công việc kế toán, nâng cao năng suất và chất lượng công tác kế toán, đảm bảo xử lý và cung cấp thông tin nhanh chóng, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của công tác quản lý kinh tế đơn vị.

Khi ứng dụng máy vi tính vào tổ chức công tác kế toán và áp dụng hình thức kế

toán trên máy vi tính, thì công việc kế toán được thực hiện theo một chương trình phần

mềm kế toán trên máy vi tính. Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của

một trong các hình thức kế toán quy định trong chế độ kế toán. Vì vậy, vấn đề quan

trọng đặt ra ở đây là việc lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp, tổ chức quản lý phần

mềm và khai thác thông tin trên máy vi tính theo đúng yêu cầu quản lý. Phần mềm kế

toán ứng dụng phải đảm bảo xử lý được hết các nghiệp vụ kinh tế, phù hợp với trình

độ của nhân viên kế toán ở đơn vị và có khả năng thích ứng khi có sự thay đổi về yêu cầu quản lý.

Để có thể ứng dụng được máy vi tính vào trong tổ chức công tác kế toán, đòi hỏi đơn vị phải có kế hoạch đầu tư trang bị máy tính cho bộ phận kế toán, đào tạo, bồi dưỡng tin học cho nhân viên kế toán, lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của đơn vị mình.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình Nguyên lý kế toán - TrườngĐại Học Thương Mại (Nhà xuất bản Thống kê 2009)

2. Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán - Trường Học Viện Tài Chính Hà Nội

(Nhà xuất bản Tài chính 2004)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: VAI TRÒ, CHỨC NĂNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH

TOÁN KẾ TOÁN ... 0

1. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hạch toán kế toán. ... 1

1.1. Hạch toán kế toán và tính tất yếu khách quan của hạch toán kế toán ... 1

1.2. Vai trò của hạch toán kế toán trong nền kinh tế thị trường. ... 2

1.3. Chức năng và nhiệm vụ của hạch toán kế toán. ... 6

1.4. Phân loại hạch toán kế toán ... 10

2. Một số khái niệm và nguyên tắc kế toán. ... 11

2.1. Một số khái niệm cơ bản của kế toán. ... 11

2.2. Các nguyên tắc cơ bản của kế toán. ... 13

3. Đối tượng của hạch toán kế toán ... 16

3.1. Đối tượng chung của hạch toán kế toán. ... 16

3.2. Đối tượng cụ thể của hạch toán kế toán trong các đơn vị. ... 17

4. Phương pháp của hạch toán kế toán ... 23

4.1. Phương pháp chứng từ kế toán: ... 23

4.2. Phương pháp tài khoản kế toán: ... 24

4.3. Phương pháp tính giá: ... 24

4.4. Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán: ... 24

CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN... 25

1. Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp chứng từ kế toán... 25

1.1. Khái niệm: ... 25

1.2. Ý nghĩa của phương pháp chứng từ kế toán ... 26

2. Các loại chứng từ kế toán ... 26

2.1. Khái niệm và ý nghĩa của chứng từ kế toán. ... 26

2.2. Các loại chứng từ kế toán: ... 27

2.3. Các yếu tố cơ bản của chứng từ kế toán. ... 30

3. Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán. ... 31

4. Kiểm kê... 32

4.1. Khái niệm về kiểm kê: ... 32

4.2. Các loại kiểm kê. ... 32

4.3. Phương pháp kiểm kê: ... 33

4.4. Vai trò của kế toán trong kiểm kê: ... 34

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ... 35

1. Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán. ... 35

1.1. Khái niệm ... 35

1.2. Ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán. ... 36

2. Tài khoản kế toán. ... 36

2.1. Khái niệm tài khoản kế toán... 36

2.2. Kết cấu chung của tài khoản kế toán: ... 36

2.3. Nội dung và kết cấu chung của tài khoản kế toán. ... 36

3. Cách ghi chép vào tài khoản ... 39

3.1. Phương pháp ghi đơn. ... 39

4. Kiểm tra ghi chép trên tài khoản kế toán ... 43

5. Phân loại tài khoản kế toán. ... 47

5.1. Phân loại tài khoản theo nội dung kinh tế. ... 47

5.2. Phân loại tài khoản theo công dụng và kết cấu. ... 48

5.3. Phân loại tài khoản kế toán theo mối quan hệ với báo cáo tài chính ... 53

5.4. Phân loại tài khoản kế toán theo mức độ phản ánh. ... 54

6. Hệ thống tài khoản kế toán. ... 54

6.1. Nguyên tắc xây dựng hệ thống tài khoản kế toán ... 54

6.2. Phương pháp xây dựng hệ thống tài khoản kế toán. ... 55

CHƯƠNG IV: PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ VÀ KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP ... 66

1. Phương pháp tính giá... 66

1.1. Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp tính giá. ... 66

1.2. Yêu cầu của việc tính giá tài sản. ... 67

1.3. Nguyên tắc tính giá của tài sản. ... 67

1.4. Trình tự tính giá tài sản. ... 69

2. Kế tóan các quá trình kinh tế chủ yếu ... 72

2.1. Kế toán quá trình cung cấp ... 72

2.2. Kế toán quá trình sản xuất. ... 77

2.3. Kế toán quá trình tiêu thụ ... 84

2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ... 90

2.5. Kế toán xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. ... 96

CHƯƠNG V: PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VÀ CÂN ĐỐI KẾ TOÁN. ... 100

1. Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán. ... 100

1.1. Khái niệm: ... 100

1.2. Ý nghĩa của phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán. ... 101

2. Hệ thống bảng tổng hợp và cân đối kế toán. ... 102

3. Những công việc chuẩn bị trước khi lập các bảng tổng hợp cân đối kế toán ... 103

4. Bảng cân đối kế toán. ... 103

4.1. Khái niệm và ý nghĩa của bảng cân đối kế toán. ... 103

4.2. Nội dung, kết cấu bảng cân đối kế toán. ... 104

4.3. Tính chất "cân đối" của bảng cân đối kế toán. ... 107

4.4. Nguyên tắc và phương pháp chung lập bảng cân đối kế toán... 111

4.5. Mối quan hệ giữa bảng cân đối kế toán và tài khoản kế toán. ... 112

CHƯƠNG VI: SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN ... 113

1. Sổ kế toán. ... 113

1.1. Khái niệm và ý nghĩa sổ kế toán. ... 113

1.2. Các loại sổ kế toán. ... 114

1.3. Quy tắc sổ kế toán... 121

2. Hình thức kế toán. ... 127

2.1. Khái niệm hình thức kế toán. ... 127

2.2. Hình thức kế toán ... 128

CHƯƠNG VII. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ ... 137

1. Ý nghĩa và nhiệm vụ tổ chức công tác hạch toán kế toán ... 137

1.1. Ý nghĩa tổ chức công tác hạch toán kế toán. ... 137

1.2. Nhiệm vụ tổ chức công tác hạch toán kế toán ... 137

2.1. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán. ... 138

2.2. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán ... 139

2.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán ... 139

2.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán. ... 140

2.5. Tổ chức bộ máy kế toán. ... 142

2.6. Tổ chức kiểm tra kế toán và kiểm toán nội bộ. ... 2

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - CAO ĐẲNG) - TRƯỜNG CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH (Trang 148 -153 )

×