0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (153 trang)

Phân loại tài khoản theo công dụng và kết cấu

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - CAO ĐẲNG) - TRƯỜNG CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH (Trang 49 -54 )

CHƯƠNG III PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

5. Phân loại tài khoản kế toán

5.2. Phân loại tài khoản theo công dụng và kết cấu

Công dụng của tài khoản được biểu hiện ở số liệu ghi chép trên tài khoản đó

phản ánh những chỉ tiêu kinh tế gì, có tác dụng kiểm tra giám sát như thế nào đối với

tình hình thực hiện những chỉ tiêu kinh tế đó. Kết cấu tài khoản kế toán là nguyên tắc

ghi chép bên Nợ, bên Có và số dư của tài khoản kế toán.

Phân loại tài khoản kế toán theo công dụng và kết cấu là căn cứ vào công dụng

của tài khoản để sắp xếp thành từng loại có công dụng giống nhau. Sau đó căn cứ vào công dụng cụ thể và kết cấu của tài khoản chia thành các nhóm tài khoản có cùng công dụng và nguyên tắc kết cấu.

Phân loại tài khoản theo công dụng và kết cấu giúp cho việc nghiên cứu và sử

dụng các tài khoản kế toán được thành thạo trong việc ghi chép; giúp cho việc phân

tích các chỉ tiêu kinh tế đã ghi chép trên tài khoản được sâu sắc, đáp ứng yêu cầu quản

lý. Theo cách phân loại này, tài khoản kế toán được chia thành 3 loại:

* Loại tài khoản chủ yếu.

Bao gồm các tài khoản sử dụng để phản ánh và cung cấp thông tin về từng loại

tài sản, nguồn vốn chủ yếu của doanh nghiệp nhằm kiểm tra, giám đốc việc quản lý, sử

Nhóm tài khoản chủ yếu phản ánh tài sản.

Bao gồm các tài khoản được sử dụng phản ánh và cung cấp các thông tin về số

hiện có, tình hình biến động của từng loại tài sản, kiểm tra, giám sát tình hình quản lý

và sử dụng tài sản. Kết cấu chung của các tài khoản thuộc nhóm này như sau:

Nợ Tài khoản chủ yếu phản ánh Tài sản Có

SDĐK: Phản ánh giá trị tài sản hiện có đầu kỳ

SPS tăng trong kỳ:

Phản ánh giá trị tài sản tăng trong kỳ

SDCK: Phản ánh giá trị tài sản hiện có

cuối kỳ

SPS giảm trong kỳ:

Phản ánh giá trị tài sản giảm trong

kỳ

Thuộc nhóm này bao gồm: TK tiền mặt, TK tiền gửi ngân hàng, TK Hàng hóa…

Nhóm tài khoản chủ yếu phản ánh nguồn vốn.

Bao gồm các tài khoản được sử dụng phản ánh và cung cấp thông tin số hiện có

và tình hình biến động của từng nguồn vốn, qua đó kiểm tra, giám sát được tình hình sử dụng hợp lý và có hiệu quả của từng nguồn vốn, kiểm tra được tình hình huy động

vốn của đơn vị. Kết cấu chung của các tài khoản thuộc nhóm này như sau;

Nợ Tài khoản chủ yếu phản ánh nguồn vốn Có

SPS giảm trong kỳ:

Phản ánh nguồn vốn giảm trong

kỳ

SDĐK: Phản ánh nguồn vốn hiện có đầu kỳ

SPS tăng trong kỳ:

Phản ánh nguồn vốn tăng thêm trong kỳ

SDCK: Phản ánh nguồn vốn hiện có

cuối kỳ

Thuộc nhóm này bao gồm các tài khoản: TK nguồn vốn kinh doanh, TK nguồn

vốn đầu tư XDCB, TK vay ngắn hạn, TK trái phiếu phát hành…

Nhóm tài khoản chủ yếu vừa phản ánh tài sản vừa phản ánh nguồn vốn (Nhóm

tài khoản hỗn hợp)

Công dụng của những tài khoản thuộc nhóm này giúp cho doanh nghiệp nắm được tình hình thanh toán công nợ trong quan hệ thanh toán với các tổ chức và cá nhân trong nội bộ doanh nghiệp và ngoài doanh nghiệp. Qua đó giúp cho việc kiểm tra tình

hình thực hiện kỷ luật thanh toán nhằm hạn chế tình hình chiếm dụng vốn một cách

không hợp lý. Kết cấu chung của các tài khoản thuộc loại này như sau:

Nợ Tài sản chủ yếu vừa phản ánh tài sản vừa phản ánh nguồn vốn Có SDĐK: Phản ánh số nợ phải thu lớn hơn

số nợ phải trả đầu kỳ

SPS giảm trong kỳ:

Phản ánh nợ phải thu tăng thêm trong kỳ và nợ phải trả đã trả trong kỳ

SDCK: Phản ánh số nợ phải thu lớn hơn

số nợ phải trả cuối kỳ

SDĐK: Phản ánh số nợ phải trả lớn hơn số nợ phải thu đầu kỳ

SPS tăng trong kỳ:

Phản ánh nợ phải trả tăng thêm trong kỳ và nợ phải thu đã thu trong kỳ

SDCK: Phản ánh số nợ phải trả lớn hơn số nợ phải thu cuối kỳ.

Các tài khoản hỗn hợp phản ánh các đối tượng kế toán theo 2 nội dung: Nợ phải

thu và nợ phải trả. Do vậy, để quản lý chặt chẽ công nợ và đồng thời để có số liệu phục

vụ cho việc lập các chỉ tiêu nợ phải thu và nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán khi sử

dụng tài khoản loại này, bắt buộc kế toán phải mở các chi tiết để tách biệt dư Nợ và số dư Có.

Thuộc nhóm này bao gồm các tài khoản: TK phải thu khách hàng, TK phải trả cho người bán, TK thuế và các khoản phải nộp nhà nước…

* Loại tài khoản điều chỉnh.

Là những tài khoản được sử dụng cùng với tài khoản chủ yếu được điều chỉnh

nhằm phản ánh đúng giá trị thực tế của tài sản và nguồn vốn trong đơn vị. Thuộc loại

này gồm các nhóm sau:

Nhóm tài khoản điều chỉnh tăng:

Bao gồm các tài khoản được sử dụng để phản ánh và cung cấp số liệu nhằm xác định đúng giá trị thực tế của các loại tài sản của đơn vị bằng cách cộng thêm số liệu

phản ánh trên những tài khoản này vào số liệu trên tài khoản chủ yếu được điều chỉnh.

Nhóm tài khoản điều chỉnh giảm:

Bao gồm các tài khoản được sử dụng để phản ánh và cung cấp số liệu nhằm xác định đúng giá trị thực tế của các loại tài sản của đơn vị bằng cách trừ bớt số liệu phản

ánh trên những tài khoản này vào số liệu trên tài khoản chủ yếu được điều chỉnh.

Kết cấu của tài khoản điều chỉnh giảm bao giờ cũng trái ngược với tài khoản

chủ yếu được điều chỉnh. Khi điều chỉnh cho tài khoản tài sản, tài khoản điều chỉnh sẽ

mang kết cấu tài khoản nguồn vốn; ngược lại khi điều chỉnh cho tài khoản nguồn vốn,

Thuộc nhóm này bao gồm các tài khoản: TK hao mòn TSCĐ, Dự phòng giame

giá đầu tư chứng khoán, TK dự phòng phải thu khó đòi, TK cổ phiều quỹ…

* Loại tài khoản nghiệp vụ:

Bao gồm các tài khoản được sử dụng để phản ánh và cung cấp thông tin về quá

trình hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng kinh phí tại đơn vị. Thuộc loại này gồm những nhóm sau:

Nhóm tài khoản tập hợp - phân phối.

Thuộc nhóm này gồm các tài khoản dùng để tập hợp các loại chi phí phát sinh

trong quá trình sản xuất kinh doanh, sử dụng kinh phí và phân bổ chi phí cho các đối tượng chịu chi phí, giúp cho đơn vị kiểm tra việc thực hiện các dự toán chi phí, kế

hoạch chi phí. Kết cấu của nhóm tài khoản này như sau:

Nợ Nhóm tài khoản tập hợp - phân phối Có

Tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ - Các khoản được ghi giảm chi phí

- Phân bổ chi phí cho các đối tượng

chịu chi phí

Sau khi phân bổ chi phí, các tài khoản thuộc nhóm này thường không còn số dư.

Thuộc nhóm này bao gồm các tài khoản: TK chi phí nguyên liệu, vật liệu trực

tiếp, TK chi phí nhân công trực tiếp, TK chi phí sản xuất chung, TK chi phí bán hàng, TK giá vốn hàng bán …

Nhóm tài khoản phân phối dự toán.

Bao gồm các tài khoản được sử dụng để phản ánh, cung cấp thông tin nhằm

kiểm tra, giám sát các khoản chi phí mà thời kỳ phát sinh và thời kỳ phát huy tác dụng

không phù hợp với nhau về thời gian bao gồm:

Chi phí trả trước là những khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan

tới hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán nên chưa được ghi nhận hết

vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ mà được tính phân bổ vào chi phí của nhiều

kỳ kế toán tiếp theo.

Ví dụ: Chi phí công cụ, dụng cụ thuộc loại phân bổ nhiều lần, tiền thuê cửa hàng trả trước cho nhiều tháng.

Chi phí phải trả là những khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng đã tính

trước vào chi phí sản xuất, chi phí kinh doanh kỳ này cho các đối tượng chịu chi phí,

từ đó hình thành nguồn để bù đắp các khoản chi phí phát sinh thực tế của các kỳ tiềp

theo nhằm không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trong các kỳ.

Ví dụ: Chi phí trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, trích trước chi

Công dụng của những tài khoản thuộc nhóm này là để phân bổ chi phí phù hợp

giữa các kỳ kinh doanh nhằm làm cho chi phí sản xuất kinh doanh được ổn định giữa

các kỳ.

Kết cấu của tài khoản chi phí trả trước như sau:

Nợ Tài khoản chi phí trả trước Có

SDĐK: Phản ánh chi phí trả trước hiện còn

đầu kỳ

SPS tăng trong kỳ:

Phản ánh chi phí trả trước phát sinh trong

kỳ

SDCK: Chi phí trả trước hiện còn cuối kỳ

SPS giảm trong kỳ:

Phản ánh chi phí trả trước phân bổ

theo kế hoạch vào chi phí sản xuất,

kinh doanh trong kỳ.

Kết cấu của tài khoản Chi phí phải trả như sau:

Nợ Tài khoản chi phí phải trả Có

SPS giảm trong kỳ: Phản ánh chi phí phải trả thực tế phát sinh trong kỳ SD ĐK: Phản ánh chi phí phải trả hiện có đầu kỳ SPS tăng trong kỳ:

Phản ánh chi phí phải trả phân bổ trước (trích trước) theo kế hoạch

vào chi phí sản xuất, kinh doanh

trong kỳ

SDCK: Chi phí phải trả hiện còn cuối kỳ

Thuộc nhóm này bao gồm các tài khoản: TK chi phí trả trước ngắn hạn, TK chi

phí trả trước dài hạn, chi phí phải trả…

Nhóm tài khoản tính giá thành.

Bao gồm các tài khoản dùng để tập hợp các chi phí cấu thành giá và tính giá các

đối tượng cần tính giá. Công dụng của các tài khoản thuộc nhóm này giúp kế toán tập

hợp chi phí cấu thành giá và tính giá các đối tượng cần tính giá, kiểm tra được tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh ( chỉ tiêu mua hàng, chỉ tiêu sản xuất..)

Kết cấu của tài khoản tính giá thành như sau:

Nợ Nhóm tài khoản tính giá thành Có

Tập hợp toàn bộ chi phí cấu thành giá của các đối tượng cần tính giá trong kỳ (bao

gồm cả chi phí dở dang kỳ trước chuyển

- Phản ánh chi phí sản xuất kinh

doanh dở dang chuyển sang kỳ sau

sang) của đối tượng tính giá trong kỳ

Các tài khoản thuộc nhóm này cuối kỳ không có số dư.

Thuộc nhóm này bao gồm các tài khoản: TK tính giá thành...

Nhóm tài khoản doanh thu.

Là những tài khoản dùng để phản ánh doanh thu hoặc thu nhập của các hoạt động: hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính và họat động khác…Công

dụng của các tài khoản thuộc nhóm này giúp doanh nghiệp xác định doanh thu thực

hiện trong kỳ của các hoạt động.

Kết cấu của nhóm tài khoản doanh thu

Nợ Nhóm tài khoản Doanh thu Có

- Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu

(hoặc thu nhập) trong kỳ

- Kết chuyển doanh thu thuần (hoặc thu

nhậpthuần) sang tài khoản xác định kết quả

- Phản ánh doanh thu bán hàng(hoặc thu nhập) thực tế phát

sinh trong kỳ

Tài khoản này cuối kỳ không có số dư.

Thuộc nhóm này bao gồm các tài khoản: TK doanh thu bán hàng và cung cấp

dịch vụ, TK doanh thu bán hàng nội bộ, TK doanh thu hoạt động tài chính…

Nhóm tài khoản xác định kết quả.

Bao gồm các tài khoản dùng để phản ánh thu nhập của đơn vị và xác định kết

quả hoạt động của đơn vị. Công dụng của các tài khoản thuộc nhóm này giúp doanh nghiệp phản ánh được toàn bộ thu thập, chi phí trong từng kỳ kinh doanh và xác định được kết quả lãi, lỗ về hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra được tình hình thực

hiện kế hoạch thu thập, kế hoạch lợi nhuận.

Kết cấu của nhóm tài khoản này như sau:

Nợ Nhóm tài khoản Xác định kết quả Có

- Phản ánh toàn bộ chi phí thực tế phát

sinh trong kỳ của doanh nghiệp

- Kết chuyển lãi của các hoạt động sản

xuất kinh doanh và hoạt động khác

- Phản ánh toàn bộ thu nhập trong kỳ

của doanh nghiệp

- Kết chuyển lỗ của hoạt động sản

xuất kinh doanh và họat động khác

Tài khoản này cuối kỳ không có số dư

Thuộc nhóm này bao gồm các tài khoản: TK xác định kết quả kinh doanh

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - CAO ĐẲNG) - TRƯỜNG CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH (Trang 49 -54 )

×