0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (153 trang)

Phân loại tài khoản theo nội dung kinh tế

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - CAO ĐẲNG) - TRƯỜNG CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH (Trang 48 -49 )

CHƯƠNG III PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

5. Phân loại tài khoản kế toán

5.1. Phân loại tài khoản theo nội dung kinh tế

Phân loại tài khoản theo nội dung kinh tế là việc sắp xếp các tài khoản phản ánh các đối tượng có nội dung kinh tế giống nhau thành từng loại, từng nhóm. Theo cách

phân loại này tài khoản kế toán được chia thành 3 loại:

* Loại tài khoản tài sản:

Bao gồm các tài khoản phản ánh các đối tượng là tài sản của đơn vị. Căn cứ vào nội dung cụ thể, loại tài khoản tài sản được chia thành các nhóm tài khoản sau:

- Nhóm tài khoản phản ánh tài sản tiền và các khoản tương đương tiền: thuộc

nhóm này bao gồm các tài khoản: TK tiền mặt, TK tiền gửi ngân hàng…

- Nhóm tài khoản phản ánh đầu tư tài chính ngắn hạn: Thuộc nhóm này bao gồm các tài khoản:TK đầu tư tài chính ngắn hạn, tài khoản đầu tư ngắn hạn khác…

- Nhóm tài khoản phản ánh tài sản nợ phải thu: Thuộc nhóm này bao gồm các

tài khoản: TK phải thu khách hàng, TK thuế GTGT được khấu trừ, TK phải thu nội bộ,

TK chi phí trả trước, TK tạm ứng…

- Nhóm tài khoản phản ánh hàng tồn kho: Thuộc nhóm này bao gồm các tài khoản: TK hàng hóa, TK nguyên vật liệu, TK công cụ dụng cụ…

- Nhóm TK phản ánh tài sản cố định và bất động sản đầu tư: Thuộc nhóm này bao gồm các tài khoản: TK tài sản cố định hữu hình, TK TSCĐ vô hình, TK bất động

sản đầu tư…

- Nhóm tài khoản phản ánh đầu tư tài chính dài hạn: Thuộc nhóm này bao gồm

các tài khoản: TK đầu tư vào công ty con, TK đầu tư vào công ty liên kết, TK vốn góp liên doanh, TK đầu tư dài hạn khác…

* Loại tài khoản phản ánh nguồn vốn.

Bao gồm các tài khoản phản ánh các đối tượng kế toán là nguồn hình thành nên tài sản của đơn vị. Căn cứ vào nội dung cụ thể, loại tài khoản nguồn vốn được chia

- Nhóm tài khoản phản ánh nợ phải trả: Thuộc nhóm này bao gồm các tài khoản: TK phải trả cho người bán, TK thuế và các khoản nộp nhà nước, TK vay ngắn

hạn, TK vay dài hạn…

- Nhóm tài khoản phản ánh nguồn vốn của chủ sở hữu: Thuộc nhóm này bao gồm các tài khoản: TK nguồn vốn kinh doanh, TK quỹ đầu tư phát triển, TK quỹ dự

phòng tài chính, TK nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản..

* Loại tài khoản phản ánh quá trình kinh doanh.

Bao gồm các tài khoản phản ánh các đối tượng kế toán là các quá trình sản xuất

kinh doanh của đơn vị. Căn cứ vào nội dung kinh tế loại quá trình kinh doanh được

chia thành các nhóm tài khoản sau:

- Nhóm tài khoản phản ánh quá trình mua hàng: Thuộc nhóm này bao gồm các

tài khoản: TK mua hàng…

- Nhóm tài khoản phản ánh quá trình sản xuất: Thuộc nhóm này bao gồm các

tài khoản: TK chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, TK chi phí nhân công trực tiếp, TK chi

phí sản xuất chung, TK tính giá thành…

- Nhóm tài khoản phản ánh quá trình bán hàng: Thuộc nhóm này bao gồm các

tài khoản: TK doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, TK doanh thu bán hàng nội bộ,

TK doanh thu hoạt động tài chính…

- Nhóm tài khoản phản ánh quá trình xác định kết quả: Thuộc nhóm này bao gồm các tài khoản: TK xác định kết quả kinh doanh…

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - CAO ĐẲNG) - TRƯỜNG CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH (Trang 48 -49 )

×