0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (153 trang)

Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - CAO ĐẲNG) - TRƯỜNG CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH (Trang 140 -140 )

CHƯƠNG VII TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ

2. Nội dung tổ chức công tách ạch toán kế toán

2.2. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán

Hệ thống tài khoản kế toán là một nội dung quan trọng của chế độ kế toán, trong đó quy định số lượng tài khoản kế toán, tên gọi tài khoản kế toán, số hiệu tài khoản kế toán, nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán trên tài khoản kế toán.

Dựa vào hệ thống tài khoản kế toán do Nhà nước ban hành, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tính chất hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị để xác định những

tài khoản sử dụngvà phương pháp vận dụng các tài khoản kế toán đó. Trong chế độ kế toán quy đinh thống nhất về các tài khoản cấp 1, cấp 2 và một số tài khoản cấp 3. Do đó khi vận dụng hệ thống tài khoản kế toán, các đơn vị có thể xây dựng danh mục và

phương pháp ghi chép các tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3, cấp 4 chưa có trong quy định của chế độ kế toán nhằm phục vụ cho yêu cầu quản lý của đơn vị.

Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán là một vấn đề có ý nghĩa rất lớn đối với chất lượng kế toán đơn vị. Để vận dụng đúng đắn hệ thống tài khoản kế toán, góp phần tổ

chức công tác kế toán một cách khoa học, hợp lý cần phải tuân thủ theo các yêu cầu cơ

bản sau:

- Phải đúng theo các quy định trong hệ thống tài khoản do Nhà nước ban hành - Phải phù hợp với đặc điểm và yêu cầu quản lý của đơn vị

- Phải đảm bảo phản ánh một cách toàn diện các nội dung hạch toán của đơn vị,

kết hợp tốt giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, giữa kế toán tài chính và kế toán

quản trị.

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - CAO ĐẲNG) - TRƯỜNG CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH (Trang 140 -140 )

×