0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (153 trang)

Kế toán quá trình sản xuất

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - CAO ĐẲNG) - TRƯỜNG CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH (Trang 78 -85 )

CHƯƠNG III PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

2. Kế tóan các quá trình kinh tế chủ yếu

2.2. Kế toán quá trình sản xuất

2.2.1. Nhiệm vụ kế toán quá trình sản xuất.

Trong quá trình tái sản xuất xax hội, hoạt động sản xuất tạo ra của cải vật chất đáp ứng nhu cầu xã hội luôn được coi là khâu quan trọng. Trong điều kiện nền kinh tế

thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước, các đơn vị sản xuất cần phải tạo ra nhiều

sản phẩm hữu ích để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội đồng thời phải tự

trang trải những chi phí đã chi ra trong quá trình sản xuất sản phẩm và nâng cao lợi

nhuận. Bởi vậy, các doanh nghiệp phải chú trọng tới những chi phí đã chi ra trong quá trình sản xuất sản phẩm, dịch vụ.

Quá trình sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất luôn tồn tại hai mặt đối lập nhau nhưng có mối liên hệ mật thiết với nhau, đó là các chi phí mà DN đã chi ra và kết

quả sản xuất thu được - sản phẩm, công việc hoàn thành. Như vậy doanh nghiệp phải tính được chi phí đã bỏ ra để sản xuất được sản phẩm, công việc hoàn thành.

Chi phí sản xuất gồm nhiều loại với nội dung, tính chất, công dụng khác nhau. Theo

mục đích, công dụng của chi phí, chi phí sản xuất của doanh nghiệp bao gồm:

+ Chi phí nguyên vật liệu (NVL) trực tiếp: là toàn bộ các chi phí về nguyên liệu, vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu được sử dụng trực tiếp để sản xuất, chế tạo

sản phẩm, cung cấp dịch vụ.

+ Chi phí nhân công trực tiếp: là các khoản chi phí phải trả cho công nhân trực

tiếp thực hiện quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm, thực hiện các dịch vụ, bao gồm

tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp và các khoản trích theo tiền lương (Bảo hiểm

xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) của công nhân trực tiếp thực hiện quá trình sản xuất trong kỳ.

+ Chi phí sản xuất chung: là tất cả các khỏan chi phí sản xuất phát sinh tại phân xưởng sản xuất ngòai 2 khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và nhân công trực

tiếp để phục vụ và quản lý sản xuất. Chi phí sản xuất chung bao gồm:

- Chi phí nhân viên phân xưởng: đó là các chi phí về tiền công, tiền lương phải

trả cho những nhân viên làm nhiệm vụ phục vụ, quản lý sản xuất( công nhân sửa chữa,

bảo trì máy móc thiết bị sản xuất, quản đốc phân xưởng…) và các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ) được tính vào chi phí sản xuất của những nhân viên này.

- Chi phí vật liệu quản lý: là chi phí về vật liệu phụ dùng cho dịch vụ, quản lý

sản xuất.

- Chi phí công cụ, dụng cụ dùng trong sản xuất sản phẩm

- Chi phí khấu hao máy móc, thiết bị và TSCĐ khác dùng trong sản xuất sản

phẩm.

- Chi phí dịch vụ thuê ngoài dùng trong sản xuất (điện, nước…)

Để quản lý có hiệu quả quá trình sản xuất sản phẩm, tính toán chi phí và xác

định đúng kết quả sản xuất, DN cần tổ chức tốt kế toán quá trình sản xuất và thực hiện

tốt các nhiệm vụ sau:

- Tập hợp và phân bổ chính xác, kịp thời các loại chi phí sản xuất theo các đối tượng hạch toán chi phí và đối tượng tính giá thành. Trên cơ sở đó, kiểm tra tình hình thực hiện các định mức và dự toán chi phí sản xuất.

- Tính toán chính xác giá thành sản xuất của sản phẩm, dịch vụ hoàn thành.

Đồng thời phản ánh lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành nhập kho hay tiêu thụ.

2.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng.

Để hạch toán quá trình sản xuất, kế toán sử dụng các tài khoản chủ yếu sau:

- TK 621 “Chi phí NL,VL trực tiếp”: Tài khỏan này phản ánh chi phí nguyên liệu, vật liệu sử dụng trực tiếp cho sản xuất. Nội dung, kết cấu tài khoản 621 như sau:

Bên Nợ: Chi phí NVL trực tiếp phát sinh trong kỳ.

Bên Có: Kết chuyển chi phí NVL trực tiếp vào tài khoản tính giá thành (154) Tài khoản 621 cuối kỳ không có số dư.

- TK 622 “Chi phí nhân công trực tiếp”: Tài khoản này phản ánh những

khoản tiền phải trả, phải thanh toán cho công nhân trực tiếp sản xuất như tiền lương,

các khoản phụ cấp, các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định trên tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất. Nội dung, kết cấu tài khoản 622 như sau:

Bên Nợ: Chi phí nhân công trực tiếp phát sinh trong kỳ.

Bên Có: Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào tài khoản tính giá thành (154)

Tài khoản 622 cuối kỳ không có số dư.

- TK 627 “Chi phí sản xuất chung”: Tài khỏan này phản ánh các chi phí liên

quan đến việc phục vụ, quản lý, sản xuất trong phạm vi các phân xưởng, tổ đội sản

xuất như chi phí về tiền công, phải trả nhân viên quản lý phân xưởng, chi phí về NVL,

CCDC dùng cho quản lý phân xưởng, chi phí về khấu hao TSCĐ. Nội dung, kết cấu

tài khoản 627 như sau:

Bên Nợ: Chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ

Bên Có: Kết chuyển chi phí sản xuất chung vào tài khoản tính giá thành(154) Tài khoản 627 cuối kỳ không có số dư.

TK 627 được mở chi tiết thành 6 tài khoản cấp 2 để theo dõi, phản ánh riêng từng nội dung chi phí.

- TK 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang”: tài khoản này dùng để

tổng hợp chi phí sản xuất phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm này ở những

doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX) trong hạch toán

Bên Nợ: tổng hợp chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi

phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ

Bên Có: Giá thành thực tế của sản phẩm hoàn thành

Số dư cuối kỳ bên Nợ: Chi phí sản xuất sản phẩm dở dang cuối kỳ

Ngoài ra kế toán còn sử dụng các TK khác như: TK 152 “Nguyên vật liệu”, TK

153 “Công cụ dụng cụ”, TK 214 “Hao mòn TSCĐ”, TK 111 “Tiền mặt”, TK 112

“Tiền gửi ngân hàng”, TK 334 “Phải trả người lao động”, TK 338 “Phải trả phải nộp

khác”, TK 331 “Phải trả cho người bán”…

2.2.3. Cách ghi chép một số nghiệp vụ chủ yếu vào tài khoản kế toán.

* Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:

- Khi xuất kho NVL sử dụng cho sản xuất, căn cứ phiếu xuất kho kế toán ghi:

Nợ TK 621 “Chi phí NVL trực tiếp”

Có TK 152 “Nguyên vật liệu” Trị giá thực tế NVL xuất kho

- Khi mua NVL đưa thẳng vào bộ phận sản xuất, căn cứ hóa đơn GTGT, kế

toán ghi:

Nợ TK 621 “Chi phí NVL trực tiếp”: Giá mua NVL chưa thuế

Nợ TK 133 “Thuế GTGT được khấu trừ”: Thuế GTGT

Có các TK 111, 112, 331: Tổng giá thanh toán.

- Cuối kỳ kết chuyển chi phí NVLTT thực tế dùng cho sản xuất vào TK liên quan:

Nợ TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”

Nợ TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở

dang”

Có TK 621 “Chi phí NVL trực tiếp”

Kết chuyển chi phí NVL

* Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

- Hàng tháng, khi trả lương cho người lao động, căn cứ bảng phân bổ tiền lương

và BHXH kế toán ghi:

Nợ TK 622 “Chi phí nhân công trực tiếp”: lương phải trả người lao động

Có 334 “Phải trả người lao động”

- Tính trích BHXH, BHYT, KPCĐ của CNSX theo tỷ lệ quy định trên tiền lương:

Nợ 622 “Chi phí nhân công trực tiếp”: trích BHXH, BHYT, KPCĐ

Có 338 “Phải trả, phải nộp khác”

- Cuối kỳ, kết chuyển chi phí NCTT vào tài khoản tính giá thành:

Nợ TK 154 “Chi phí SX kinh doanh dở dang”

Có TK 622 “Chi phí nhân công trực tiếp” Kết chuyển chi phí NCTT

* Kế tóan chi phí sản xuất chung

- Khi tính lương, tiền công, các khoản phụ cấp phải trả nhân viên quản lý phân xưởng, kế toán ghi:

Nợ TK 627 “Chi phí sản xuất chung” (6271): Tiền lương nhân viên

Có 334 “Phải trả người lao động”

- Tính trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định của NVQLPX, kế toán

ghi:

Nợ 627 “Chi phí sản xuất chung” (6271): Trích BHXH, BHYT, KPCĐ

Có TK 338 “Phải trả, phải nộp khác”

- Khi xuất kho NVL dùng cho phân xưởng:

Nợ TK 627 “Chi phí sản xuất chung”(6272)

Có TK 152 “Nguyên vật liệu” Trị giá thực tế NVL

- Khi xuất CCDC dùng cho phân xưởng:

+ Nếu CCDC có giá trị nhỏ, phân bổ 1 lần:

Nợ 627 “Chi phí sản xuất chung” (6273)

Có TK 153 “Công cụ, sụng cụ” Trị giá thực tế CCDC + Trường hợp CCDC xuất 1 lần có giá trị lớn, cần phải phân bổ dần:

Nợ TK 142, 242

Có TK 153 “Công cụ, dụng cụ”

Trị giá thực tế CCDC xuất kho

Khi phân bổ giá trị CCDC vào CPSXC:

Nợ TK 627 “Chi phí sản xuất chung” (6273): Trị giá CCDC phân bổ

Có các TK 142, 242.

- Khi trích khấu hao máy móc, thiết bị, TSCĐ do phân xưởng sản xuất quản lý

và sử dụng căn cứ Bảng tính và phân bổ KHTSCĐ, kế toán ghi:

Nợ TK 627 “Chi phí sản xuất chung” (6274): Khấu hao TSCĐ

Có TK 214 “Hao mòn TSCĐ”

- Khi thanh toán chi phí điện, nước, thuê nhà xưởng thuộc phân xưởng sản xuất:

Nợ TK 627 “Chi phí sản xuất chung” (6277): Giá chưa thuế GTGT

Nợ TK 133 “Thuế GTGT được khấu trừ”: Thuế GTGT

Có các TK 111, 112, 331: Tổng giá thanh toán

- Khi phát sinh chi phí bằng tiền dùng cho sản xuất, căn cứ phiếu báo Nợ của ngân hàng, hóa đơn kế toán ghi:

Nợ TK 627 “Chi phí sản xuất chung” (6278) Có các TK 111, 112.

- Cuối kỳ kết chuyển chi phí SXC vào TK tính giá thành: Nợ TK 154 “Chi phí SXKD dở dang”

Có TK 627 “Chi phí sản xuất chung”

Kết chuyển chi phí SXC

- Cuối kỳ, sau khi tính giá thành thực tế của sản phẩm hoàn thành nhập kho, kế

toán ghi:

Nợ TK 155 “Thành phẩm”: Trị giá thực tế của sản phẩm hoàn thành Có TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”

Sơ đồ 4.3: Sơ đồ kế toán tổng hợp quá trình sản xuất

TK 152 TK 621 TK 154 TK 155

Chi phí NVL trực tiếp Kết chuyển chi phí

NVL trực tiếp Nhập kho sản phẩm hoàn thành TK 111, 112 TK 334, 338 Chi phí NC trực tiếp TK 153 TK 214 Chi phí SX TK khác TK 133 TK 622 Kết chuyển chi phí NC TK 627 Kết chuyển chi phí SX

Ví dụ 4.2: Tại doanh nghiệp X có tài liệu về quá trình sản xuất sản phẩm Q như sau: (ĐVT:1.000đ)

1. Xuất kho NVL để chế tạo sản phẩm trị giá 300.000

2. Xuất kho CCDC loại phân bổ 1 lần cho bộ phận quản lý sản xuất trị giá

12.000

- Công nhân trực tiếp SX: 50.000

- Nhân viên phân xưởng: 10.000

4. Các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ trích theo tỷ lệ 19% tiền lương

5. Khấu hao TSCĐ dùng ở bộ phận sản xuất 20.000

6. Chi phí điện, nước mua ngoài phải trả dùng cho bộ phận sản xuất theo giá mua chưa thuế 6.000, thuế GTGT 10%.

7. Cuối kỳ, hoàn thành 100 sản phẩm nhập kho, còn một số sản phẩm làm dở trị

giá 36.500. Biết rằng chi phí sản xuất sản phẩm làm dở đầu kỳ là 35.300

Yêu cầu: Lập định khoản các nghiệp vụ kinh tếtrên. Tính giá thành và giá thành đơn

vị sản phẩm hoàn thành. Phản ánh vào tài khoản kế toán theo sơ đồ chữ T.

Giải:

1. Căn cứ Phiếu xuất kho nguyên vật liệu, kế toán ghi:

Nợ TK 621: 300.000

Có TK 152: 300.000

2. Căn cứ phiếu xuất kho công cụ, dụng cụ kế toán ghi:

Nợ TK 627: 12.000

Có TK 153: 12.000

3. Căn cứ Bảng tính và phân bổ tiền lương, BHXH kế toán ghi:

Nợ TK 622: 50.000 Nợ TK 627: 10.000 Có TK 334: 60.000 4. Trích BHXH, BHYT,KPCĐ Nợ TK 622: 11.000 (= 50.000 x22%) Nợ TK 627: 2.200(=10.000 x 22%) Có TK 338: 13.200

5. Căn cứ bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ, kế toán ghi:

Nợ TK 627: 20.000 Có TK 214: 20.000

6. Căn cứ hoá đơn GTGT, kế toán ghi:

Nợ TK 627: 6.000 Nợ TK 133: 600

Có TK 331: 6.600

7. Cuối kỳ kết chuyển chi phí sản xuất vào TK 154 "Chi phí SXKD dở dang",

kế toán ghi:

Có TK 621: 300.000 Có TK 622: 61.000 Có TK 627: 50.200 Tổng giá thành sản phẩm: Q = C + D đk - D ck Q = 35.300 + 411.200 - 36.500 = 410.000 Giá thành đơn vị sản phẩm Q = Tổng giá thành Số lượng sản phẩm hoàn thành = 410.000 : 100 = 4.100

Căn cứ phiếu nhập kho thành phẩm, kế toán ghi:

Nợ TK 155: 410.000

Có TK 154: 410.000 Phản ánh vào TK kế toán:

TK 133 "Thuế GTGT được khấu trừ"

SDĐK: xxx (6) 600 SPS: 600 SDCK: xxx TK 152" Nguyên vật liệu" SDĐK: xxx 300.000(1) SPS: 300.000 SDCK: xxx TK 153"Công cụ, dụng cụ" SDĐK: xxx 12.000(2) SPS: 12.000 SDCK: xxx TK 214"Hao mòn TSCĐ" SD ĐK: xxx 20.000(5) SPS: 20.000 SDCK: xxx TK 621"Chi phí NVL trực tiếp" 300.000(1) 300.000 (7) SPS: 300.000 SPS: 300.000

TK 622"Chi phí nhân công trực

tiếp"

(3) 50.000 61.000(7) (4) 11.000

SPS: 61.000 SPS: 61.000 TK 627"Chi phí SX chung" (2) 12.000 50.200(7) (3) 10.000 (4) 2.200 (5) 20.000 (6) 6.000 SPS: 50.200 SPS: 50.200 SDCK: xxx

TK 154 "Chi phí SX, kinh doanh dởdang

SDĐK: 35.300

411.200 410.000

SPS: 411.200 SPS: 410.000

SDCK: 36.500

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - CAO ĐẲNG) - TRƯỜNG CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH (Trang 78 -85 )

×