0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (153 trang)

Những công việc chuẩn bị trước khi lập các bảng tổng hợp cân đối kế toán

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - CAO ĐẲNG) - TRƯỜNG CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH (Trang 104 -104 )

CHƯƠNG V : PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VÀ CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

3. Những công việc chuẩn bị trước khi lập các bảng tổng hợp cân đối kế toán

đối kế toán

Thông tin kế toán là thông tin hữu ích phục vụ cho quản lý kinh tế tài chính và

để đề ra các quyết định kinh tế. Vì vậy các thông tin trong các báo cáo kế toán phải

phản ánh đầy đủ chính xác toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị. Các số liệu trong các báo cáo được lập trên cơ sở các số liệu ở các loại sổ kế toán. Do đó, trước

khi lập các bảng tổng hợp cân đối kế toán, kế toán cần phải thực hiện tốt các công việc sau đây:

- Thu nhận đầy đủ các chứng từ kế toán về các nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh

và hoàn thành đến thời điểm lập các báo cáo kế toán.

- Hoàn thành việc ghi sổ kế toán các nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh và hoàn

thành đến thời điểm lập các báo cáo kế toán. Khoá sổ kế toán, đối chiếu số liệu trên sổ

kế toán liên quan.

- Đối chiếu, xác minh các khoản công nợ.

- Tiến hành kiểm kê tài sản, so sánh đối chiếu giữa số liệu ghi trên sổ kế toán

với số liệu kiểm kê thực tế.

- Tiến hành điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán (nếu có chênh lệch số liệu trên sổ

kế toán của đơn vị với số liệu kiểm kê thực tế, số liệu đối chiếu với các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo tính thực tế của số liệu kế toán

- Kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép trên tài khoản tổng hợp, tài khoản

chi tiết bằng cách lập bảng cân đối phát sinh, bảng chi tiết số phát sinh

- Chuẩn bị biểu mẫu báo cáo và tiến hành lập các báo cáo kế toán.

- Chuẩn bị biểu mẫu báo cáo và tiến hành lập các báo cáo kế toán.

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo kế toán tài chính của một doanh nghiệp hoặc một tổ chức, phản ánh tình hình tài sản của đơn vị tại một thời điểm bằng hình thái tiền tệ, theo giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản. Về thực chất bảng cân đối

kế toán là một bảng tổng hợp, một bảng cân đối tổng hợp giữa tài sản với nguồn vốn

chủ sở hữu và nợ phải trả. Vì thế bảng cân đối kế toán còn được gọi là bảng cân đối tài sản.

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo quan trọng cung cấp những thông tin cần

thiết để nghiên cứu, đánh giá tổng quát tình hình về tình hình tài sản, kết quả hoạt động kinh tế, tình hình sử dụng vốn, kinh phí các mối quan hệ kinh tế và triển vọng tài chính của đơn vị.

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - CAO ĐẲNG) - TRƯỜNG CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH (Trang 104 -104 )

×