0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (153 trang)

Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - CAO ĐẲNG) - TRƯỜNG CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH (Trang 91 -97 )

CHƯƠNG III PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

2. Kế tóan các quá trình kinh tế chủ yếu

2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

2.4.1. Nhiệm vụ kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, DN phải bỏ

ra hao phí về lao động sống và lao động vật hóa được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ - CPSXKD. Chi phí gắn liền với quá trình bán hàng và phục vụ bán hàng được gọi là chi phí bán hàng (CPBH). Các khoản chi phí liên quan đến hoạt động quản lý và mang tính chất chung của tòan Doanh nghiệp được gọi là chi phí quản lý doanh nghiệp

(CPQLDN).

Chi phí bán hàng là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí lao động sống và lao động vật hóa cần thiết phát sinh liên quan đến quá trình tiêu thụ sản

phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Chi phí bàn hàng gồm: tiền lương, các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên bán hàng, các khỏan BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định tính trên tiền lương,

cho bán hàng, chi phí vật liệu, CCDC, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác như chi phí quảng cáo …

Chi phí quản lý doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí lao động sống và lao động vật hóa cần thiết phát sinh ở bộ máy quản lý chung

của doanh nghiệp gồm các chi phí quản lý kinh doanh, chi phí quản lý hành

chính và chi phí chung khác liên quan đến hoạt động chung của toàn doanh nghiệp.

Chi phí QLDN gồm: tiền lương, các khoản phụ cấp phải trả cho ban giám đốc

và nhân viên quản lý, các khỏan BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định tính trên tiền lương, chi phí khấu hao TSCĐ dùng chung cho toàn doanh nghiệp, chi phí vật

liệu, CCDC, chi phí bằng tiền chung cho toàn DN như chi phí tiếp khách, chi phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

Chi phí bán hàng và chi phí QLDN là các chỉ tiêu chất lượng quan trọng, qua đó

phản ánh trình độ tổ chức, quản lý kinh doanh của doanh nghiệp. Mức chi phí ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của DN. Việc tiết kiệm chi phí bán hàng, chi phí quản lý

DN không những góp phần làm giảm chi phí sản xuất kinh doanh nói chung, nâng cao

lợi nhuận doanh nghiệp mà còn góp phần cải thiện nâng cao đời sống của người lao động. Do đó, kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phải được thực

hiện các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép, phản ánh kịp thời đầy đủ các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản

lý doanh nghiệp phát sinh trong quá trình hoạt động của đơn vị. Kiểm tra giám sát việc

chấp hành các định mức, dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN.

- Tính toán, phân bổ chi phí bán hàng, chi phí QLDN cho các đối tượng liên quan phục vụ cho việc xác định kết quả của các hoạt động.

2.4.2. Tài khoản kế toán sử dụng.

Kế toán CPBH và CPQL, kế toán sử dụng các tài khoản chủ yếu sau:

- TK 641 “Chi phí bán hàng”: Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thực tế

phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Nội dung, kết cấu

của các tài khoản này như sau:

Bên Nợ: Các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Bên Có: Kết chuyển chi phí bán hàng vào tài khoản xác định kết quả để tính kết

quả kinh doanh trong kỳ.

Tài khoản 641 cuối kỳ không có số dư.

- TK 642 “Chi phí quản lý DN”: Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí

quản lý chung của doanh nghiệp. Nội dung, kết cấu chủ yếu của tài khoản này như

Bên Nợ: Các chi phí quản lý DN thực tế phát sinh trong kỳ

Bên Có: Kết chuyển chi phí quản lý vào tài khoản xác định kết quả để tính kết

quả kinh doanh trong kỳ.

Tài khoản 642 cuối kỳ không có số dư.

Ngoài ra, kế toán còn sử dụng các tài khoản khác như: TK 152, TK 153, TK

214 TK 111, TK 112, TK 334, TK 338, TK331… 2.4.3. Cách ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

- Khi tính lương, tiền công, các khoản phụ cấp phải trả nhân viên bán hàng, nhân viên quản lý, căn cứ bảng phân bổ tiền lương và BHXH, kế toán ghi:

Nợ TK 641 “Chi phí bán hàng” Nợ TK 642 “Chi phí QLDN”

Có TK 334 “Phải trả người lao động”

Tiền lương nhân

viên

- Tính trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định của nhân viên bán hàng, nhân viên QLDN, kế toán ghi:

Nợ TK 641 “Chi phí bán hàng” Nợ TK 642 “Chi phí QLDN”

Có TK 338 “Phải trả phải nộp khác”

Trích BHXH, BHYT,

KPCĐ

- Khi xuất NVL dùng cho bộ phận bán hàng và bộ phận quản lý, căn cứ phiếu

xuất kho, kế toán ghi:

Nợ các TK 641, 642

Có TK 152 “Nguyên vật liệu” Trị giá thực tế NVL

- Khi xuất CCDC dùng cho bộ phận bán hàng, bộ phận quản lý, căn cứ phiếu xuất kho,

kế toán ghi:

+ Nếu CCDC có giá trị nhỏ, phân bổ 1 lần:

Nợ các TK 641, 642

Có TK 153 “CCDC”

Trị giá thực tế CCDC

+ Nếu CCDC xuất 1 lần có giá trị lớn, cần phân bổ dần:

Nợ các TK 142, 242

Có TK 153 “CCDC” Trị giá CCDC

Khi phân bổ giá trị CCDC vào chi phí kế tóan ghi:

Nợ các TK 641, 642

- Khi trích khấu hao máy móc, thiết bị, TSCĐ do bộ phận bán hàng và bộ phận

quản lý sử dụng, căn cứ bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ, kế toán ghi:

Nợ các TK 641,642

Có TK 214 “Hao mòn TSCĐ” Khấu hao TSCĐ

- Khi thanh toán chi phí điện nước, thuê nhà xưởng thuộc bộ phận bán hàng và bộ phận quản lý, căn cứ hóa đơn GTGT, kế toán ghi:

Nợ các TK 641, 642: Giá chưa thuế

Nợ TK 133 “thuế GTGT được khấu trừ”: Thuế GTGT

Có TK 111, 112, 331: Tổng giá thanh toán.

- Khi phát sinh chi phí bằng tiền dùng cho bộ phận bán hàng và bộ phận quản lý căn cứ phiếu chi, báo Nợ của ngân hàng, kế toán ghi:

Nợ các TK 641, 642

Có các TK 111, 112 Chi phí bằng tiền

- Cuối kỳ, kết chuyển CPBH và CPQLDN vào TK “Xác định kết quả kinh

doanh”, kế toán ghi:

Nợ TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh”

Có TK 641 “Chi phí bán hàng”

Có TK 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp”

Quá trình hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được khái quát trên sơ đồ sau:

Sơ đồ 4.5:Sơ đồ kế toán tổng hợp CPBH, CPQLDN

TK 334 TK 641,642 TK 911 Chi phí nhân viên Kết chuyển CPBH và

CPQLDN để xác định KQKD TK 338 Trích BHXH, BHYT, KPCĐ TK 153, 142 Chi phí công cụ, dụng cụ TK 214

Chi khấu hao TSCĐ

Chi phí khác

TK 133

Ví dụ 4.4: Có tài liệu về CPBH, CPQLDN về doanh nghiệp thương mại X như sau:

8. Tính lương phải trả cho nhân viên bộ phận bán hàng 16.000, nhân viên bộ

phận quản lý DN 5.000.

9. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ 19% trên tiền lương.

10. Xuất kho công cụ đồ dùng sử dụng cho bộ phận bán hàng 4.000 và bộ phận

quản lý 2.800

11. Chi phí dịch vụ mua ngoài phải trả theo giá chưa thuế ở bộ phận bán hàng 2.000 và bộ phận quản lý 3.000, thuế GTGT 10%.

12. Chi phí quảng cáo bằng tiền mặt: 4.210

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên và phản ánh vào tài khoản kế toán theo sơ đồ tài khoản chữ T.

Giải:

8. Căn cứ bảng phân bổ tiền lương và BHXH, kế toán ghi:

Nợ TK 641: 16.000 Nợ TK 642: 5.000 Có TK 334: 21.000 9. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ Nợ TK 641: 3.040 (=16.000 x 19%) Nợ TK 642: 950 (=5.000 x 19%) Có TK 338: 3.990 (=21.000 x19%)

10. Căn cứ phiếu xuất kho công cụ, dụng cụ kế toán ghi:

Nợ TK 641: 4.000 Nợ TK 642: 2.800 Có TK 153: 6.800

11. Căn cứ hoá đơn GTGT, kế toán ghi:

Nợ TK 641: 2.000 Nợ TK 642: 2.800 Nợ TK 133: 500 Có TK 331: 5.500

Nợ TK 641: 4.210 Có TK 111: 4.210 Phản ánh vào tài khoản kế toán:

TK 111 "Tiền mặt" SDĐK: xxx (1) 200.000 4.210(8) SPS: 200.000 4.210 SDCK: xxx TK 153 "Công cụ dụng cụ" SDĐK: xxx 6.800 (6) SPS: 6.800 SDCK: xxx

TK 133"Thuế GTGT được khấu trừ"

SDĐK: xxx (7) 500 SPS: 500 - SDCK: xxx TK 331 "Phải trả người bán" SDĐK: xxx 5.500 (7) - SPS: 5.500 SDCK: xxx

TK 334 "Phải trả người lao động"

SDĐK: xxx 21.000 (4) - SPS: 21.000 SDCK: xxx TK 338 "Phải trả, phải nộp khác" SDĐK: xxx 3990 (5) - SPS: 3.990 SDCK: xxx TK 641 "Chi phí bán hàng' (4) 16.000 (5) 3.040 (6) 4.000 (7) 2.000 (8) 4.210 SPS: 29.250 - TK 642 "Chi phí QLDN" (4) 5.000 (5) 950 (6) 2.800 (7) 3.000 SPS:11.750 -

cấp dịch vụ" 340.000 (1) 37.000(2) - SPS: 377.000 255.000(1) 31.000(2) SPS: 286.000 -

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - CAO ĐẲNG) - TRƯỜNG CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH (Trang 91 -97 )

×