0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (139 trang)

Các chỉ tiêu phản ánh hoạt động đầu tư xây dựng GTĐB tỉnh

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN (Trang 52 -55 )

5. Bố cục của luận văn

2.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh hoạt động đầu tư xây dựng GTĐB tỉnh

- Chỉ tiêu về cơ cấu vốn đầu tư xây dựng các loại hạ tầng đường bộ

Cơ cấu vốn đầu tư xây dựng các loại hạ tầng

đường bộ (%)

=

Số vốn đầu tư công từng loại hạ tầng đường bộ

*100 Tổng nguồn vốn đầu tư xây

Chỉ tiêu này nhằm phản ánh cơ cấu đầu tư các loại hạ tầng đường bộ theo được đầu tư từ ngân sách ở mức độ nào, đâu là loại hạ tầng được quan tâm đầu tư nguồn vốn xây dựng (đường nhựa,, bê tông, cấp phối, đường đất).

- Tổng mức đầu tư của dự án GTĐB

Tổng nguồn vốn = NS Trung ương + NS địa phương + Trái phiếu Chính phủ

Chỉ tiêu này nhằm phản ánh nguồn vốn đầu tư cho dự án GTĐB được cấu thành từ nguồn vốn nào (NS Trung ương, NS địa phương, Trái phiếu Chính phủ), qua mỗi năm quy mô vốn tăng hay giảm.

- Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn kế hoạch cho đầu tư GTĐB

Cơ cấu vốn kế hoạch đầu tư GTĐB (%) =

Số vốn kế hoạch từng nguồn đầu tư cho GTĐB

*100 Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư

xây dựng GTĐB trên địa bàn tỉnh

Chỉ tiêu này nhằm phản ánh cơ cấu vốn kế hoạch đầu tư GTĐB đầu tư từ ngân sách ở mức độ nào, thành phần cấu tạo nguồn vốn kế hoạch (NS Trung ương, NS địa phương, Trái phiếu Chính phủ), qua mỗi năm cơ cấu từng nguồn vốn tăng hay giảm.

- Chỉ tiêu đánh giá tỷ lệ hồ sơ được thẩm định và phê duyệt so với hồ

sơ tham gia

Tỷ lệ hồ sơ được thẩm định và phê duyệt so với hồ sơ tham gia (%)

=

Số hồ sơ được thẩm định và phê duyệt

*100 Tổng số hồ sơ tham gia đầu tư GTĐB

trên địa bàn tỉnh

Chỉ tiêu này phản ánh tỷ lệ số hồ sơ được thẩm định và phê duyệt so với số hồ sơ tham gia đầu tư GTĐB trên địa bàn tỉnh qua các năm, tỷ lệ này càng cao chứng tỏ hồ sơ được phê duyệt nhiều và nhu cầu xây dựng GTĐB năm đó lớn.

- Tỷ lệ nguồn vốn được thẩm định và phê duyệt

Tỷ lệ nguồn được thẩm định và phê duyệt so với

tổng nguồn vốn (%)

= Số vốn được thẩm định và phê duyệt

*100 Tổng số vốn đầu tư GTĐB

trên địa bàn tỉnh

Chỉ tiêu này phản ánh tỷ lệ nguồn vốn được thẩm định và phê duyệt so với nguồn vốn đầu tư GTĐB trên địa bàn tỉnh qua các năm, tỷ lệ này càng cao chứng tỏ nguồn vốn được phê duyệt lớn và nhu cầu xây dựng GTĐB năm đó lớn, hiệu quả sử dụng vốn cao.

- Chỉ tiêu đánh giá tiến độ dự án GTĐB bằng nguồn NSNN

Dự án GTĐB chậm/vượt tiến độ năm i (%) =

Số lượng dự án GTĐB chậm/vượt tiến độ năm i

*100% Tổng số dự án năm i

Đánh giá qua dự án đầu tư GTĐB từ NSNN trên địa bàn tỉnh có bị chậm tiến độ và vượt tiến độ, chỉ tiêu này xem xét nguồn vốn đầu tư NSNN chậm từ khâu nào (do lập kế hoạch, phân bổ, bộ máy thực hiện… ).

- Chỉ tiêu đánh giá kiểm soát chi thông qua giải ngân nguồn vốn đầu tư GTĐB

Tỷ lệ thực giải ngân (%) =

Số vốn giải ngân

*100 Số vốn được duyệt các công trình

Chỉ tiêu này nhằm đánh giá công tác giải ngân nguồn vốn thực hiện như thế nào. Tỷ lệ giải ngân càng cao càng phản ánh khâu lập kế hoạch vốn bám sát thực tiễn, mang lại hiệu quả của đầu tư GTĐB từ NSNN.

-Cơ cấu thanh toán vốn đầu tư xây dựng GTĐB từ NSNN Cơ cấu thanh toán vốn đầu

tư xây dựng GTĐB từ NSNN (tạm ứng, thanh toàn

khối lượng hoàn thành) (%) =

Số vốn thanh toán từng hình thức (tạm ứng, thanh toàn khối lượng hoàn thành)

*100 Tổng nguồn vốn thanh toán qua KBNN

Chỉ tiêu này nhằm đánh giá cơ cấu thanh toán từng hình thức (tạm ứng, thanh toàn khối lượng hoàn thành), phản ánh khả năng sử dụng vốn từ NSNN của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án GTĐB.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN (Trang 52 -55 )

×