0

Kiểm định về đầu tư cho thuốc bảo vệ thực vật

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN THƯƠNG HIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, BẢO VỆ CÂY TRỒNG CỦA NÔNG DÂN TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2015 (Trang 84-87 )

Kết quả kiểm định Levene (bảng 4.17) cho thấy trị Sig = 0,395 > 0,05 nên phương sai các nhóm không khác nhau một cách có ý nghĩa. Do đó, có thể sử dụng kết quả phân tích ANOVA ở bảng tiếp theo,

Bảng 4.18: Kiểm định Levene

D

Levene Statistic df1 df2 Sig,

0,997 3 211 0,395

Kết quả kiểm định phương sai Oneway Anova (bảng 4.18) giá trị Sig = 0,152 > 0,05 cho thấy sự khác biệt trong quyết định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật giữa các nhóm có các mức đầu tư cho thuốc bảo vệ thực vật là rất nhỏ.

Bảng 4.19: Kiểm định ANOVA

D

Sum of

Squares Df Mean Square F Sig,

Between Groups 2,705 3 0,902 1,781 0,152

Within Groups 106,872 211 0,507

Total 109,577 214

Tóm tắt chương 4

Chương 4 trình bày kết quả nghiên cứu bao gồm thống kê mô tả, kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha và phân tích nhân tố khám phá thang đo 6 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật, sáu yếu tố này được xem là biến độc lập và quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật là biến phụ thuộc được đưa vào phân tích nhân tố khám phá hồi qui bội.

Kết quả phân tích hồi qui cho thấy 6 yếu tố: chất lượng sản phẩm (Q), thương hiệu (B), nhóm tham khảo (G), giá cả cảm nhận (C), khuyến mãi (P), quảng cáo (A) ảnh hưởng cùng chiều quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật (D). Kết quả phân

tích trung bình trong đánh quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật cho thấy có sự khác biệt giữa nhóm có diện tích khác nhau. Đây cũng chính là cơ sở để đưa ra các kiến nghị sẽ được trình bày trong chương 5 tiếp theo.

CHƯƠNG 5

HÀM Ý CHÍNH SÁCH VỀ GIẢI PHÁP VÀ KẾT LUẬN

Chương 4 đã thực hiện phân tích chi tiết về các kết quả nghiên cứu và thảo luận những vấn đề này. Tiếp theo chương 5 sẽ tóm tắt những kết quả chính và đề xuất một số hàm ý chính sách về giải pháp nhằm nâng cao quyết định lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật của bà con nông dân đối với thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN THƯƠNG HIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, BẢO VỆ CÂY TRỒNG CỦA NÔNG DÂN TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2015 (Trang 84 -87 )

Mục lục

×