0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (150 trang)

Phân tích hệ số Cronbach’s alpha

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN THƯƠNG HIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, BẢO VỆ CÂY TRỒNG CỦA NÔNG DÂN TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2015 (Trang 60 -64 )

Các biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng (item-total correlation) nhỏ hơn 0,3 sẽ bị loại và thang đo được chọn khi hệ số Cronbach’s Alpha từ 0,6 trở lên. (Nunnally và Burnstein, 1994)

Thang đo chất lượng sản phẩm có hệ số Cronbach’s alpha là 0,903 và các hệ số tương quan biến tổng của các biến đo lường yếu tố này đều đạt tiêu chuẩn cho phép (lớn hơn 0,3). Do đó, các biến đo lường yếu tố này sẽ được đưa vào phân tích nhân tố khám phá.

Thang đo quảng cáo có hệ số Cronbach’s alpha là 0,757 và các hệ số tương quan biến tổng của các biến đo lường yếu tố này đều đạt tiêu chuẩn cho phép (lớn hơn 0,3). Do đó, các biến đo lường yếu tố này sẽ được đưa vào phân tích nhân tố khám phá.

quan biến tổng của các biến đo lường yếu tố này đều đạt tiêu chuẩn cho phép (lớn hơn 0,3) ngoại trừ biến P4. Nếu biến P4 bị loại thì thang đo này sẽ tăng lên thành 0,826. Các biến còn lại đo lường yếu tố này sẽ được đưa vào phân tích nhân tố khám phá.

Thang đo giá cả cảm nhận có hệ số Cronbach’s alpha là 0,841 và các hệ số tương quan biến tổng của các biến đo lường yếu tố này đều đạt tiêu chuẩn cho phép (lớn hơn 0,3). Do đó, các biến đo lường yếu tố này sẽ được đưa vào phân tích nhân tố khám phá.

Thang đo thương hiệu thuốc có hệ số Cronbach’s alpha là 0,888 và các hệ số tương quan biến tổng của các biến đo lường yếu tố này đều đạt tiêu chuẩn cho phép (lớn hơn 0,3). Do đó, các biến đo lường yếu tố này sẽ được đưa vào phân tích nhân tố khám phá.

Thang đo nhóm tham khảo có hệ số Cronbach’s alpha là 0,796 và các hệ số tương quan biến tổng của các biến đo lường yếu tố này đều đạt tiêu chuẩn cho phép (lớn hơn 0,3) ngoại trừ biến G3. Nếu biến G3 bị loại thì thang đo này sẽ tăng lên thành 0,844. Các biến còn lại đo lường yếu tố này sẽ được đưa vào phân tích nhân tố khám phá.

Thang đo quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật có hệ số Cronbach’s alpha là 0,874 và các hệ số tương quan biến tổng của các biến đo lường yếu tố này đều đạt tiêu chuẩn cho phép (lớn hơn 0,3). Do đó, các biến đo lường yếu tố này sẽ được đưa vào phân tích nhân tố khám phá.

Bảng 4.3: Hệ số Cronbach’s alpha của thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật

Biến Quan sát

Trung bình thang đo nếu

loại biến

Phương sai thang đo

nếu loại biến

Tương quan biến tổng

Cronbach’s alpha nếu loại biến Thang đo chất lượng sản phẩm: Cronbach’s alpha = 0,903

Q1 15,50 10,092 0,816 0,869

Q2 15,61 10,247 0,669 0,903

Q3 15,67 10,727 0,707 0,892

Q4 15,56 10,275 0,765 0,880

Q5 15,52 9,896 0,847 0,862

Thang đo quảng cáo: Cronbach’s alpha = 0,757

A1 14,51 6,924 0,678 0,656

A2 14,35 8,136 0,437 0,744

A3 14,68 7,368 0,509 0,721

A4 14,45 7,669 0,549 0,706

A5 14,53 8,035 0,459 0,736

Thang đo khuyến mãi: Cronbach’s alpha = 0,759

P1 14,89 5,320 0,532 0,713

P2 14,75 4,881 0,757 0,631

P3 14,89 5,470 0,593 0,694

P4 14,77 6,214 0,232 0,826

P5 14,80 5,444 0,609 0,689

Thang đo giá cả cảm nhận: Cronbach’s alpha = 0,841

C2 14,86 10,059 0,685 0,797

C3 14,82 11,317 0,532 0,838

C4 14,83 9,713 0,734 0,782

C5 15,13 11,890 0,500 0,844

Thang đo thương hiệu: Cronbach’s alpha = 0,888

B1 14,29 8,993 0,679 0,876

B2 14,31 8,879 0,753 0,858

B3 14,29 9,619 0,692 0,873

B4 14,25 9,243 0,702 0,870

B5 14,33 8,616 0,825 0,841

Thang đo nhóm tham khảo: Cronbach’s alpha = 0,796

G1 15,57 7,620 0,676 0,726

G2 15,52 7,410 0,650 0,733

G3 15,74 9,754 0,254 0,844

G4 15,56 7,360 0,644 0,735

G5 15,58 7,422 0,680 0,723

Thang đo quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật: Cronbach’s alpha = 0,874

D1 18,60 13,447 0,616 0,862 D2 18,82 12,838 0,694 0,849 D3 18,67 12,961 0,679 0,852 D4 18,80 13,494 0,694 0,850 D5 18,67 13,345 0,658 0,855 D6 18,60 12,662 0,718 0,845

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN THƯƠNG HIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, BẢO VỆ CÂY TRỒNG CỦA NÔNG DÂN TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2015 (Trang 60 -64 )

×