0

Như các giả thuyết nêu trên tác giả đưa ra mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật của người nông dân tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm như sau: Trong mô hình có các biến độc lập gồm 6 biến chính là; (1) Chất lượng sản phẩm; (2) Quảng cáo; (3) Khuyến mãi; (4) Giá cả cảm nhận; (5) Thương hiệu; (6) Nhóm tham khảo. Biến giải thích là biến quyết định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật của người nông dân tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Hình 2.5: Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật

Chất lượng sản phẩm Quảng cáo Khuyến mãi Chính sách giá Thương hiệu Nhóm tham khảo Quyết định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ

thực vật H1 H6 H2 H3 H4 H5

Tóm tắt chương 02

Trong chương 02, tác giả trình bày cơ sở lý thuyết sử dụng trong mô hình nghiên cứu gồm thuyết hành vi tiêu dùng và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu

dùng, lý thuyết về thương hiệu, khái quát về thuốc bảo vệ thực vật và một số đặc

điểm của thuốc bảo vệ thực vật. Tác giả cũng giới thiệu kết quả những công trình nghiên cứu liên quan đến hàng vi tiêu dùng trong và ngoài nước. Tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu gồm các yếu tố (1) Chất lượng sản phẩm; (2) Quảng cáo; (3) Khuyến mãi; (4) Giá cả cảm nhận; (5) Thương hiệu; (6) Nhóm tham khảo. để nghiên cứu đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật của nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tiếp theo, chương 03 tác giả sẽ trình bày về phương pháp nghiên cứu và cách thức thu thập cũng như xử lý số liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu.

Chương 03

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

Chương 2 đã trình bày cơ sở lý thuyết, các khái niệm và mô hình nghiên cứu cùng với các giả thuyết nghiên cứu. Chương 3 trình bày các phương pháp nghiên cứu khoa học được sử dụng để xây dựng và đánh giá các thang đo dùng để đo lường các khái niệm nghiên cứu cũng như những kiểm định của mô hình và các giả thuyết nghiên cứu đã đưa ra trong chương 2.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN THƯƠNG HIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, BẢO VỆ CÂY TRỒNG CỦA NÔNG DÂN TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2015 (Trang 42 -44 )

Mục lục

×