0

Nghiên cứu định tính để khám phá các thành phần và hiệu chỉnh thang đo của mô hình nghiên cứu. Nghiên cứu định tính khám phá sơ bộ được thực hiện bằng phương pháp thảo luận nhóm cùng các bác sĩ cây trồng của công ty Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn. Nghiên cứu hiệu chỉnh thang đo được thực hiện thông qua phương pháp phỏng vấn các chuyên gia bằng bảng câu hỏi. Chuyên gia được đề cập trong đề tài là những khách hàng tiêu dùng sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật thông minh và các chuyên gia kinh doanh trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật có kinh nghiệm lâu năm. Số lượng người tham gia

Cơ sở lý thuyết Lấy ý kiến chuyên

gia Thang đo 1 Thang đo 2 Hiệu chỉnh thang đo Nghiên cứu chính thức Cronbach alpha EFA Thang đo hoàn

chỉnh Hồi quy bội

Hàm ý quản trị và giải pháp

- Loại các biến có hệ số tương quan. - Kiểm tra hệ số alpha.

- - Loại các biến có hệ số EFA nhỏ - - Kiểm tra nhân tố trích được. - - Kiểm tra phương sai

- - Phân tích tương quan. - - Phân tích hồi qui.

- - Kiểm định mô hình nghiên cứu và giả thuyết

phỏng vấn là 15 người gồm 10 hộ gia đình và 05 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật lâu năm.Trên cơ sở phỏng vấn ý kiến đề xuất các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật của nông dân tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ bác sĩ cây trồng của Công Ty Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn (Phụ lục 1).

Bảng câu hỏi lấy ý kiến chuyên gia gồm hai phần chính. Phần đầu là lấy ý kiến về việc đồng ý hay không đồng ý các biến đại diện. Các biến đại diện này được đúc kết từ cơ sở lý thuyết, các công trình nghiên cứu có liên quan đã đề xuất trong mô hình nghiên cứu và kết quả thảo luận cùng các bác sĩ cây trồng của công ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn. Các biến đã được chứng minh là có ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn hay hành vi mua của người tiêu dùng. Đồng thời khảo sát xem các chuyên gia có đề xuất thêm yếu tố nào nữa hay không. Phần thứ 2 của phiếu khảo sát định tính yêu cầu người tham gia phỏng vấn đánh giá các phát biểu thang đo của mô hình có ý nghĩa nghiên cứu hay không và đưa thêm phát biểu hay hiệu chỉnh các thang đo cho phù hợp. Các phát biểu cũng được tác giả tham khảo và đề xuất trước để gợi mở cho các chuyên gia dễ hiểu, dễ trả lời. Mẫu các thang đo tham khảo được đính kèm ở phụ lục 2. Sau đó tác giả tiến hành thống kê lại để thống nhất các ý kiến trả lời phỏng vấn của các chuyên gia (Bảng 4, phụ lục 1). Từ đó đưa các biến được thống nhất vào mô hình nghiên cứu và tiến hành khảo sát nông hộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN THƯƠNG HIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, BẢO VỆ CÂY TRỒNG CỦA NÔNG DÂN TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2015 (Trang 45 -46 )

Mục lục

×