0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (150 trang)

Kết quả nghiên cứu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN THƯƠNG HIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, BẢO VỆ CÂY TRỒNG CỦA NÔNG DÂN TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2015 (Trang 87 -88 )

Tác giả đã dựa trên lý thuyết của Philip Kotker về hành vi tiêu dùng cùng những kết quả từ các nghiên cứu thực nghiệm thông qua ý kiến của các chuyên gia để đề xuất mô hình sáu yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật của người nông dân là chất lượng sản phẩm, quảng cáo, giá cả cảm nhận, thương hiệu, khuyến mãi và nhóm tham khảo.

Kết quả nghiên cứu định tính khẳng định các yếu tố do tác giả đề xuất là những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời hoàn chỉnh thang đo các yếu tố này. Tiếp theo, tác giả tiến hành thu thập và phân tích dữ liệu về sự ảnh hưởng của các yếu tố này đến quyết định lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật của người nông dân tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Kết quả đánh giá sơ bộ thang đo bằng Cronbach Alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA) cho thấy tất cả các thang đo đều đảm bảo độ tin cậy ngoại trừ các biến G3,C3,C5, P1, P4 bị loại do không có ý nghĩa thống kê trong mô hình. Đồng thời, các biến quan sát đều đạt yêu cầu về kiểm định giá trị hội tụ.

Kết quả phân tích hồi quy đạt được là sáu biến B, G, P, C, A, Q được chấp nhận. Do đó, kết quả nghiên cứu này là có 6 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật của người nông dân tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật dựa trên hệ số Beta chuẩn hóa là chất lượng sản phẩm với hệ số hồi qui Beta chuẩn

hóa là 0,270; thứ hai là thương hiệu với hệ số hồi qui Beta chuẩn hóa là 0,263; thứ ba là giá cả cảm nhận với hệ số hồi qui Beta chuẩn hóa là 0,193, thứ tư là nhóm tham khảo với hệ số hồi qui Beta chuẩn hóa là 0,176, thứ năm là khuyến mãi với hệ

số hồi qui Beta chuẩn hóa là 0,148và cuối cùng là quảng cáo với hệ số hồi qui Beta

chuẩn hóa là 0,130. Đối với các kiểm định mối quan hệ khác biệt giữa các nhóm như diện tích đất, thu nhập, mức độ đầu tư cho thấy chỉ có nhóm diện tích là có sự khác biệt trong quyết định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật. Các nhóm còn lại không có sự khác biệt trong quyết định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ

thực vật. Bên cạnh đó, như trình bày trong chương 4, hệ số R2 hiệu chỉnh cho thấy

các biến độc lập đã giải thích được 59,2% phương sai (mức độ biến thiên) của biến phụ thuộc, điều này có nghĩa là 6 yếu tố chất lượng sản phẩm, quảng cáo, giá cả, thương hiệu, khuyến mãi, nhóm tham khảo chỉ giải thích được 59,2% biến thiên của quyết định lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật. Cho nên, có khả năng trong thực tế có thêm những yếu tố khác ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật của người nông dân tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN THƯƠNG HIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, BẢO VỆ CÂY TRỒNG CỦA NÔNG DÂN TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2015 (Trang 87 -88 )

×