0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (150 trang)

Hồi qui tuyến tính bội

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN THƯƠNG HIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, BẢO VỆ CÂY TRỒNG CỦA NÔNG DÂN TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2015 (Trang 74 -75 )

Để kiểm định sự phù hợp giữa 6 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật. Hàm hồi qui tuyến tính bội với phương pháp đưa vào một lượt (Enter) được sử dụng. Nghĩa là phần mềm SPSS xử lý tất cả các biến đưa vào một lần và đưa ra các thông số thống kê liên quan đến các biến. Hệ số hồi qui riêng phần đã chuẩn hóa của yếu tố nào càng lớn thì mức độ ảnh hưởng của nó đến quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật càng cao, nếu cùng dấu thì mức độ ảnh hưởng thuận chiều và ngược lại. Sáu yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật là biến độc lập (Independents) và quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật là biến phụ thuộc (Dependent) sẽ được đưa vào chạy hồi qui cùng một lúc.

Với kết quả phân tích hồi qui tại bảng 4.8, các giá trị Sig. tương ứng với các biến Q, B, G, C, P, A đều nhỏ hơn 0,05. Vì vậy, có thể khẳng định lần nữa các biến này có ý nghĩa trong mô hình.

Bảng 4.8: Kết quả phân tích hồi qui bội

Mô hình

Hệ số hồi qui chưa chuẩn hóa

Hệ số hồi qui

đã chuẩn hóa T Sig.

Thống kê đa cộng tuyến B Sai số Beta Tolerance VIF

1 Hằng số -0,356 0,252 -1,413 0,159 Q 0,245 0,048 0,270 5,112 0,000 0,682 1,467 B 0,253 0,047 0,263 5,426 0,000 0,812 1,232 G 0,161 0,055 0,176 2,915 0,004 0,522 1,915 C 0,147 0,039 0,193 3,719 0,000 0,710 1,408 P 0,166 0,052 0,148 3,178 0,002 0,879 1,138 A 0,121 0,044 0,130 2,770 0,006 0,862 1,160

Nguồn: truy xuất từ kết quả phân tích SPSS

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN THƯƠNG HIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, BẢO VỆ CÂY TRỒNG CỦA NÔNG DÂN TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2015 (Trang 74 -75 )

×