0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (150 trang)

Phương trình hồi qui tuyến tính bội

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN THƯƠNG HIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, BẢO VỆ CÂY TRỒNG CỦA NÔNG DÂN TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2015 (Trang 79 -79 )

Với tập dữ liệu thu được trong phạm vi nghiên cứu của đề tài và dựa vào bảng 4.8 thì phương trình hồi qui bội thể hiện những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật có dạng:

D = -0,356 + 0,245*Q + 0,253*B + 0,161*G + 0,147*C + 0,166*P + 0,121*A Trong đó:

 D: Biến phụ thuộc: Quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật

 Các biến độc lập: chất lượng sản phẩm (Q), thương hiệu (B), nhóm

tham khảo (G), giá cả cảm nhận (C), khuyến mãi (P), quảng cáo (A).

 βk: Hệ số hồi qui riêng phần. (k = 0…6)

Kết quả phân tích hồi qui cho thấy sáu yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật có hệ số β đều dương nên tất cả sáu yếu tố trong mô hình hồi qui đều ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật.

Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật của các nông hộ tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sau khi tiến hành phân tích hồi qui được biểu diễn như sau.

Hình 4.4 Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật đã được kiểm định

4.5.7 Kết quả kiểm định các giả thuyết

Sáu yếu tố là chất lượng sản phẩm (Q), thương hiệu (B), nhóm tham khảo (G), giá cả cảm nhận (C), khuyến mãi (P), quảng cáo (A) ảnh hưởng đến quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật (D) đều có mức ý nghĩa quan sát Sig. < 0,05 (bảng 4,8), do đó đều có ý nghĩa thống kê.

Như vậy, các giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5, H6 trong mô hình nghiên cứu đề

xuất được chấp nhận. Nói chính xác, sáu yếu tố chất lượng sản phẩm (Q), thương hiệu (B), nhóm tham khảo (G), giá cả cảm nhận (C), khuyến mãi (P), quảng cáo (A) ảnh hưởng thuận chiều với quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật.

Bảng 4.11: Kết quả kiểm định các giả thuyết. Giả

Thuyết

Tên giả thuyết Beta

chuẩn hóa Kết quả

H1 Chất lượng sản phẩm ảnh hưởng cùng chiều đến

quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật 0,270

Chấp nhận

H2 Yếu tố quảng cáo ảnh hưởng cùng chiều đến

quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật 0,130

Chấp nhận

H3 Yếu tố khuyến mãi ảnh hưởng cùng chiều đến

quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật 0,148

Chấp nhận

H4 Giá cả cảm nhận ảnh hưởng cùng chiều đến

quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật 0,193

Chấp nhận

H5 Yếu tố thương hiệu ảnh hưởng cùng chiều đến

quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật 0,263

Chấp nhận

H6 Yếu tố nhóm tham khảo ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật 0,176

Chấp nhận

Trong đó, yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật dựa trên hệ số Beta chuẩn hóa là chất lượng sản phẩm với hệ số hồi qui Beta chuẩn hóa là 0,270; thứ hai là thương hiệu với hệ số hồi qui Beta chuẩn hóa là 0,263; thứ ba là giá cả cảm nhận với hệ số hồi qui Beta chuẩn hóa là 0,193, thứ tư là nhóm tham khảo với hệ số hồi qui Beta chuẩn hóa là 0,176, thứ năm là khuyến mãi

với hệ số hồi qui Beta chuẩn hóa là 0,148 và cuối cùng là quảng cáo với hệ số hồi

qui Beta chuẩn hóa là 0,130.

4.6 Kiểm định sự khác biệt của các biến định tính trong quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật. thuốc bảo vệ thực vật.

Kiểm định trung bình Independent-samples t-test cho phép ta so sánh hai trị trung bình của hai mẫu độc lập rút ra từ hai tổng thể này trong tổng thể chung. Trong kiểm định này, nếu trị Sig. của kiểm định F (kiểm định Levene) >= 0,05 thì ta lấy trị Sig. trong kiểm t (t-test) ở dòng phương sai đồng nhất; ngược lại ta lấy trị Sig. trong kiểm t ở dòng phương sai không đồng nhất.

Muốn so sánh trị trung bình của nhiều hơn 2 tổng thể độc lập trong tổng thể chung thì phương pháp phân tích phương sai Anova cho phép thực hiện điều đó. (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008).

4.6.1 Kiểm định về diện tích canh tác

Kết quả kiểm định Levene (bảng 4.12) cho thấy trị Sig = 0,324 > 0,05 nên phương sai các nhóm không khác nhau một cách có ý nghĩa. Do đó, có thể sử dụng kết quả phân tích ANOVA ở bảng tiếp theo.

Bảng 4.12: Kiểm định Levene

D

Levene Statistic df1 df2 Sig.

Kết quả kiểm định phương sai Oneway Anova (bảng 4.13) cho thấy có sự khác biệt trong đánh giá quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật giữa các nhóm có diện tích canh tác khác nhau do trị Sig = 0,010 < 0,05.

Bảng 4.13: Kiểm định ANOVA

D

Sum of

Squares Df Mean Square F Sig.

Between Groups 5,752 3 1,917 3,896 0,010

Within Groups 103,825 211 0,492

Total 109,577 214

Dựa trên kết quả kiểm định ANOVA tác giả tiến hành so sánh giá trị trung bình giữa các nhóm có diện tích khách nhau. Kết quả biểu thị như sau:

Bảng 4.14: So sánh trung bình

Diện tích canh tác Trung bình Độ lệch chuẩn

0,1 đến dưới 0,5 ha 3,4624 0,74624

0,5 đến dưới 1 ha 3,6592 0,65355

1 đến dưới 1,5 ha 3,8170 0,69909

Từ 1,5 ha trở lên 4,1333 0,82664

Trong đó, nhóm đối tượng khảo sát có quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật cao nhất là nhóm có diện tích canh tác từ 1,5ha trở lên, tiếp đến là nhóm có diện tích canh tác từ 1 đến dưới 1,5ha, nhóm có diện tích từ 0,5 đến dưới 1ha và cuối cùng là nhóm từ 0,1 đến 0,5ha. Như vậy, những người có diện tích canh tác

càng lớn có quyết định mua thuốc càng nhiều.

Tuy nhiên để đánh giá rõ hơn về sự khác biệt trong quyết định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật của các nông hộ. Tác giả tiến hành kiểm định thống kê của Post-Hoc test bằng phương pháp Tukey để tìm kiếm các nhóm khác biệt có ý nghĩa.

Bảng 4.15 Kết quả kiểm định bằng phương pháp Tukey

Diện tích canh tác N Alpha = 0,05

1 2 0,1 đến dưới 0,5 ha 31 3,4624 0,5 đến dưới 1 ha 67 3,6592 1 đến dưới 1,5 ha 102 3,8170 3,8170 Từ 1,5 ha trở lên 15 4,1333 Sig. 0,179 0,270

Kết quả kiểm định cho thấy có sự tách biệt làm hai nhóm phân biệt trong quyết định lựa chọn thương hiệu. Sự khác biệt này chứng minh rằng nhóm nông hộ có diện tích đất trồng ít hơn 1 ha sẽ có quyết định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật thấp hơn nhóm nông hộ có diện tích đất trồng lớn hơn một ha. Kết quả này cũng phù hợp với tình hình thực tế tại khu vực. Do những nông hộ có diện tích đất trồng lớn, họ sẽ không có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho cây trồng của họ. Nguy cơ dẫn đến giãm năng suất nông sản sẽ rất cao nếu như họ không đầu tư nhiều cho thuốc bảo vệ thực vật. Ngược lại, nhóm có diện tích đất trồng ít thì các tác nhân gây thiệt hại do sâu bệnh hại không nhiều. Vì diện tích nhỏ hẹp nên thời gian chăm sóc cho cây trồng sẽ nhiều và chu đáo hơn. Có thể là bằng các phương pháp thủ công để giảm chi phí đầu tư cho cây trồng. Chính vì thế mà đã tạo ra sự khác biệt này. Điều đó cũng phản ảnh mức độ ảnh hưởng của các nhân tố nghiên cứu trong mô hình sẽ ảnh hưởng không nhiều đến quyết định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật của nhóm đối tượng này. Bên cạnh đó, các hộ nông dân có diện tích đất trồng lớn sẽ rất dễ bị tác động bởi các yếu tố trong mô hình nghiên cứu.

4.6.2 Kiểm định về mức thu nhập

Kết quả kiểm định Levene (bảng 4.15) cho thấy trị Sig = 0,492 > 0,05 nên phương sai các nhóm không khác nhau một cách có ý nghĩa. Do đó, có thể sử dụng kết quả phân tích ANOVA ở bảng tiếp theo.

Bảng 4.16: Kiểm định Levene

D

Levene Statistic df1 df2 Sig,

0,805 3 211 0,492

Kết quả kiểm định phương sai Oneway Anova (bảng 4.16) giá trị Sig = 0,614 > 0,05. Điều này có ý nghĩa là trong quyết định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật giữa các nhóm có các mức thu nhập khác nhau thì không có sự khác biệt lớn.

Bảng 4.17: Kiểm định ANOVA

D

Sum of

Squares Df Mean Square F Sig,

Between Groups 0,931 3 0,310 0,603 0,614

Within Groups 108,646 211 0,515

Total 109,577 214

4.6.3 Kiểm định về đầu tư cho thuốc bảo vệ thực vật

Kết quả kiểm định Levene (bảng 4.17) cho thấy trị Sig = 0,395 > 0,05 nên phương sai các nhóm không khác nhau một cách có ý nghĩa. Do đó, có thể sử dụng kết quả phân tích ANOVA ở bảng tiếp theo,

Bảng 4.18: Kiểm định Levene

D

Levene Statistic df1 df2 Sig,

0,997 3 211 0,395

Kết quả kiểm định phương sai Oneway Anova (bảng 4.18) giá trị Sig = 0,152 > 0,05 cho thấy sự khác biệt trong quyết định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật giữa các nhóm có các mức đầu tư cho thuốc bảo vệ thực vật là rất nhỏ.

Bảng 4.19: Kiểm định ANOVA

D

Sum of

Squares Df Mean Square F Sig,

Between Groups 2,705 3 0,902 1,781 0,152

Within Groups 106,872 211 0,507

Total 109,577 214

Tóm tắt chương 4

Chương 4 trình bày kết quả nghiên cứu bao gồm thống kê mô tả, kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha và phân tích nhân tố khám phá thang đo 6 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật, sáu yếu tố này được xem là biến độc lập và quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật là biến phụ thuộc được đưa vào phân tích nhân tố khám phá hồi qui bội.

Kết quả phân tích hồi qui cho thấy 6 yếu tố: chất lượng sản phẩm (Q), thương hiệu (B), nhóm tham khảo (G), giá cả cảm nhận (C), khuyến mãi (P), quảng cáo (A) ảnh hưởng cùng chiều quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật (D). Kết quả phân

tích trung bình trong đánh quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật cho thấy có sự khác biệt giữa nhóm có diện tích khác nhau. Đây cũng chính là cơ sở để đưa ra các kiến nghị sẽ được trình bày trong chương 5 tiếp theo.

CHƯƠNG 5

HÀM Ý CHÍNH SÁCH VỀ GIẢI PHÁP VÀ KẾT LUẬN

Chương 4 đã thực hiện phân tích chi tiết về các kết quả nghiên cứu và thảo luận những vấn đề này. Tiếp theo chương 5 sẽ tóm tắt những kết quả chính và đề xuất một số hàm ý chính sách về giải pháp nhằm nâng cao quyết định lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật của bà con nông dân đối với thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật.

5.1 Kết quả nghiên cứu

Tác giả đã dựa trên lý thuyết của Philip Kotker về hành vi tiêu dùng cùng những kết quả từ các nghiên cứu thực nghiệm thông qua ý kiến của các chuyên gia để đề xuất mô hình sáu yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật của người nông dân là chất lượng sản phẩm, quảng cáo, giá cả cảm nhận, thương hiệu, khuyến mãi và nhóm tham khảo.

Kết quả nghiên cứu định tính khẳng định các yếu tố do tác giả đề xuất là những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời hoàn chỉnh thang đo các yếu tố này. Tiếp theo, tác giả tiến hành thu thập và phân tích dữ liệu về sự ảnh hưởng của các yếu tố này đến quyết định lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật của người nông dân tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Kết quả đánh giá sơ bộ thang đo bằng Cronbach Alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA) cho thấy tất cả các thang đo đều đảm bảo độ tin cậy ngoại trừ các biến G3,C3,C5, P1, P4 bị loại do không có ý nghĩa thống kê trong mô hình. Đồng thời, các biến quan sát đều đạt yêu cầu về kiểm định giá trị hội tụ.

Kết quả phân tích hồi quy đạt được là sáu biến B, G, P, C, A, Q được chấp nhận. Do đó, kết quả nghiên cứu này là có 6 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật của người nông dân tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật dựa trên hệ số Beta chuẩn hóa là chất lượng sản phẩm với hệ số hồi qui Beta chuẩn

hóa là 0,270; thứ hai là thương hiệu với hệ số hồi qui Beta chuẩn hóa là 0,263; thứ ba là giá cả cảm nhận với hệ số hồi qui Beta chuẩn hóa là 0,193, thứ tư là nhóm tham khảo với hệ số hồi qui Beta chuẩn hóa là 0,176, thứ năm là khuyến mãi với hệ

số hồi qui Beta chuẩn hóa là 0,148và cuối cùng là quảng cáo với hệ số hồi qui Beta

chuẩn hóa là 0,130. Đối với các kiểm định mối quan hệ khác biệt giữa các nhóm như diện tích đất, thu nhập, mức độ đầu tư cho thấy chỉ có nhóm diện tích là có sự khác biệt trong quyết định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật. Các nhóm còn lại không có sự khác biệt trong quyết định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ

thực vật. Bên cạnh đó, như trình bày trong chương 4, hệ số R2 hiệu chỉnh cho thấy

các biến độc lập đã giải thích được 59,2% phương sai (mức độ biến thiên) của biến phụ thuộc, điều này có nghĩa là 6 yếu tố chất lượng sản phẩm, quảng cáo, giá cả, thương hiệu, khuyến mãi, nhóm tham khảo chỉ giải thích được 59,2% biến thiên của quyết định lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật. Cho nên, có khả năng trong thực tế có thêm những yếu tố khác ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật của người nông dân tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

5.2 Một số hàm ý chính sách về giải pháp giúp tăng quyết định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật của người nông dân, thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật của người nông dân,

5.2.1 Hàm ý chính sách về giải pháp cho chất lượng sản phẩm

Chất lượng sản phẩm là yếu tố có tác động mạnh nhất đến quyết định lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật với chỉ số β=0,270. Do vậy các công ty cần tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng sản phẩm. Tác giả đưa ra một số khuyến nghị cho công ty để thực hiện mục tiêu này như sau:

- Tìm kiếm và hợp tác với những nhà cung cấp nguyên liệu, các tập đoàn lớn, có

uy tín ở nước ngoài để bào chế thuốc đáng tin cậy. Nâng cao uy tín để có được những nguồn nguyên liệu tốt có thời hạn sử dụng lâu dài. Đồng thời tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới tiên tiến hơn.

- Chọn nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ các quốc gia tiên tiến là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng cảm nhận của người tiêu dùng. Vì tâm lý người tiêu dùng luôn tin tưởng hàng hóa được nhập từ các quốc gia này.

- Thường xuyên kiểm tra, hoàn thiện công nghệ, thiết bị và quy trình sản xuất sản

phẩm đặc biệt là khâu đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

- Đầu tư cho bộ phận R&D để tìm ra những công thức điều chế hoạt chất một

cách tốt nhất phù hợp với điều khiện thời tiết ở Việt Nam. Nâng cao tác dụng và thời gian sử dụng của thuốc.

- Đẩy mạnh đầu tư cho thuốc thế hệ mới thay thế cho hàng ngoại với chất lượng

tương đương hoặc tốt hơn.

- Liên hệ phối hợp với các Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật tại địa phương nhằm biết

được tình hình cơ cấu của các loại cây trồng trong từng thời điểm để sản xuất những sản phẩm mang công dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhà nông. Ví dụ, trong vụ Đông Xuân thời tiết có nhiều sương mù, do đó cây lúa sẽ bị bệnh đạo ôn nhiều, vì vậy tại thời điểm này công ty nên chủ lực tung ra thị trường những sản phẩm có khả năng tiêu diệt bệnh đạo ôn với chất lượng cao để đáp ứng thị trường mang lại doanh thu cao.

- Thu thập thông tin về sản phẩm của các công ty đối thủ cạnh tranh sau đó tiến hành thống kê phân tích đưa ra những nhận định chung xem nó có những công dụng gì và những hạn chế nào, để trên cơ sở này tạo ra những sản phẩm hoàn

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN THƯƠNG HIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, BẢO VỆ CÂY TRỒNG CỦA NÔNG DÂN TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2015 (Trang 79 -79 )

×