0

Phân tích khám phá thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN THƯƠNG HIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, BẢO VỆ CÂY TRỒNG CỦA NÔNG DÂN TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2015 (Trang 64-68 )

chọn mua thuốc bảo vệ thực vật

Thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật gồm 6 yếu tố được đo bằng 28 biến quan sát sau khi đạt độ tin cậy Cronbach’s

alpha (có 2 biến bị loại) tiếp tục được đưa vào phân tích nhân tố khám phá nhân tố.  Phân tích nhân tố lần thứ nhất:

Kết quả kiểm định Bartlett (Bartlett’s test of sphericity) trong bảng kiểm định KMO và Bartlett's (bảng 11, phụ lục 3) với sig = 0,000 và chỉ số KMO = 0,835 > 0,5 đều đáp ứng được yêu cầu.

Tại các mức giá trị Eigenvalues lớn hơn 1, phân tích nhân tố đã trích được 6 nhân tố từ 28 biến quan sát và với phương sai trích là 68,25% (lớn hơn 50%) đạt yêu cầu (bảng 12, phụ lục 3).

Dựa trên phân tích của bảng ma trận xoay (bảng 13, phụ lục 3), biến A2, C3 bị loại do có hệ số tải nhân tố < 0,5. Do đó, việc phân tích lần thứ hai được thực hiện với việc loại các biến này ra.

Phân tích nhân tố lần thứ hai:

Kết quả kiểm định Bartlett (Bartlett’s test of sphericity) trong bảng kiểm định KMO và Bartlett's (bảng 14, phụ lục 3) với sig = 0,000 và chỉ số KMO = 0,837 > 0,5 đều đáp ứng được yêu cầu.

Tại các mức giá trị Eigenvalues lớn hơn 1, phân tích nhân tố đã trích được 6 yếu tố từ 26 biến quan sát và với phương sai trích là 69,862% (lớn hơn 50%) đạt yêu cầu (bảng 15, phụ lục 3).

Dựa trên phân tích của bảng ma trận xoay (bảng 16, phụ lục 3), biến C5, P1, A5 bị loại do khác biệt hệ số tải nhân tố của một biến quan sát giữa các nhân tố phải ≥ 0,3 để tạo giá trị phân biệt giữa các nhân tố (Jabnoun và Al-Tamimi, 2003). Do đó, việc phân tích lần thứ ba được thực hiện với việc loại các biến này ra.

Phân tích lần thứ ba:

Kết quả kiểm định Bartlett (Bartlett’s test of sphericity) trong bảng kiểm định KMO và Bartlett's (bảng 17, phụ lục 3) với sig = 0,000 và chỉ số KMO = 0,833 > 0,5 đều đáp ứng được yêu cầu.

Tại các mức giá trị Eigenvalues lớn hơn 1, phân tích đã trích được 6 yếu tố từ 23 biến quan sát và với phương sai trích là 72,340% (lớn hơn 50%) đạt yêu cầu (bảng 18, phụ lục 3).

Bảng 4.4: Ma trận xoay nhân tố lần thứ hai

Biến Nhân tố 1 2 3 4 5 6 Q5 0,879 Q1 0,870 Q4 0,814 Q2 0,751 Q3 0,736 B5 0,858 B3 0,817 B2 0,802 B4 0,782 B1 0,766 G2 0,789 G1 0,720 G5 0,697 G4 0,671 C2 0,852 C4 0,843

C1 0,802 P2 0,856 P3 0,828 P5 0,817 A1 0,787 A3 0,786 A4 0,758 Eigenvalues 7,306 2,633 2,018 1,786 1,770 1,125 Phương sai trích 31,767 11,447 8,774 7,765 7,695 4,892

Nguồn: Truy xuất từ kết quả phân tích SPSS

Kết quả tại bảng 4.4 (xem chi tiết bảng số 19, phụ lục 3) cho thấy hệ số tải của các biến này đều lớn hơn 0,5 đạt yêu cầu. Dựa trên phân tích của bảng ma trận xoay nhân tố (bảng 4.4), kết quả thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật có tổng cộng 6 nhân tố được rút trích từ 23 biến quan sát gồm:

Nhân tố thứ nhất: gồm 5 biến quan sát (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5) được nhóm lại bằng lệnh trung bình và được đặt tên là chất lượng sản phẩm ký hiệu là Q.  Nhân tố thứ hai: gồm 5 biến quan sát (B1, B2, B3, B4, B5) được nhóm lại bằng

lệnh trung bình và được đặt tên là thương hiệu ký hiệu là B.

Nhân tố thứ ba: gồm 4 biến quan sát (G1, G2, G4, G5) được nhóm lại bằng lệnh trung bình và được đặt tên là nhóm tham khảo ký hiệu là G.

Nhân tố thứ tư: gồm 3 biến quan sát (C1, C2, C4) được nhóm lại bằng lệnh trung bình và được đặt tên là giá cả cảm nhận ký hiệu là C.

Nhân tố thứ năm: gồm 3 biến quan sát (P2, P3, P5) được nhóm lại bằng lệnh trung bình và được đặt tên là khuyến mãi ký hiệu là P.

Nhân tố thứ sáu: gồm 3 biến quan sát (A1, A3, A4) được nhóm lại bằng lệnh trung bình và được đặt tên là quảng cáo ký hiệu là A.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN THƯƠNG HIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, BẢO VỆ CÂY TRỒNG CỦA NÔNG DÂN TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2015 (Trang 64 -68 )

Mục lục

×