0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (150 trang)

Tổng quan một số nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN THƯƠNG HIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, BẢO VỆ CÂY TRỒNG CỦA NÔNG DÂN TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2015 (Trang 31 -35 )

định lựa chọn của người tiêu dùng

Cho đến nay đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của người tiêu dùng nhưng vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào liên quan đến quyết định lựa chọn thương hiệu của người tiêu dùng và đặc biệt là trong ngành thuốc bảo vệ thực vật tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tuy nhiên, giữa hai đề tài có mối quan hệ tương đồng nhau. Tác giả trích dẫn một số công trình nghiên cứu liên quan trong đề tài như sau:

Nghiên cứu của (Kaustubh Bhate, 2012) tại Ấn Độ về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mực in phun OEM, nghiên cứu được tiến hành phân tích dữ liệu khỏang 200 người với các thành phần đề xuất là: giá trị cảm nhận (giá cả, giá trị cộng thêm, dịch vụ giao hàng, yếu tố kinh nghiệm và sự thỏa mãn khách hàng), tài sản thương hiệu (lòng trung thành, sự nhận biết, chất lượng cảm nhận, tính hiệp hội, độ tin cậy (uy tín) thương hiệu và tính độc nhất, các yếu tố duy trì lòng trung thành khách hàng. Kết quả, tài sản thương hiệu có ảnh hưởng lớn nhất vì có 90% số người được phỏng vấn tin cậy thương hiệu mực OEM, tiếp theo là giá trị cảm nhận vì có 85% số người được phỏng vấn hài lòng với mực in OEM, sau cùng là nhân tố duy trì lòng trung thành của khách hàng vì chỉ có 56% số người được phỏng vấn tham gia vào chương trình gắn bó giữa nhà cung cấp mực OEM với người tiêu dùng.

Nghiên cứu “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của người tiêu dùng trong cửa hàng trang trí nội thất Toimoi tại Indonesia” của (Ayu.Karbala và Harimukti, Wandebori, 2012) thì xem xét sự ảnh hưởng của các yếu tố sản phẩm, giá cả, phân phối, chiêu thị đến quyết định lựa chọn của khách hàng tại Toimoi. Tác giả đã thực hiện phân tích dữ liệu với 160 mẫu là những khách hàng của Toimoi và đạt được kết quả là sự đa dạng của sản phẩm có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến quyết định lựa chọn của người tiêu dùng.

Nghiên cứu “Phân tích các nhân tố tác động tới quyết định chọn kênh siêu thị khi mua thực phẩm tươi sống của người tiêu dùng Tp.HCM” của tác giả (Chu Nguyễn Mộng Ngọc và Phạm Tấn Nhật, 2013) với mô hình nghiên cứu xem xét sự ảnh hưởng của sản phẩm, phân phối, chiêu thị đến quyết định lựa chọn kênh siêu thị mua thực phẩm tươi sống. Kết quả thực hiện phân tích trên 120 mẫu cho thấy năm nhân tố có ảnh hưởng đến quyết định lựa kênh siêu thị khi mua thực phẩm tươi sống là sản phẩm, giá cả, địa điểm, chiêu thị, bao bì sản phẩm, nhưng trong đó các nhân tố liên quan đến hoạt động chiêu thị không cho thấy rõ tác động đến quyết định lựa chọn kênh siêu thị khi mua thực phẩm tươi sống của người tiêu dùng.

Nghiên cứu Hành vi mua sữa bột của nhóm tác giả (Lưu Trọng Tuấn, Lưu Thị Bích Ngọc et al, 2012) đã xem xét sự ảnh hưởng của các yếu tố quảng cáo, thương hiệu, đặc điểm nhân khẩu học, quốc gia xuất xứ đến hành vi mua sữa bột cho trẻ em từ một đến năm tuổi. Sau khi thực hiện phân tích dữ liệu trên 110 đối tượng, kết quả của nghiên cứu cho thấy quảng cáo, thương hiệu, quốc gia xuất xứ, tuổi và thu nhập ảnh hưởng đến hành vi mua sữa bột cho trẻ từ một đến năm tuổi. Cũng nghiên cứu cùng đề tài trên những tác giả (Bùi Thị Thanh và Nguyễn Xuân Hiệp, 2012) đã sử dụng mô hình SEM, phần mềm AMOS để phân tích 400 mẫu và có kết quả rằng chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý, hình ảnh thương hiệu và nhóm tham khảo ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thương hiệu sữa cho em bé của người dân TP.HCM.

Trong nghiên cứu của (Nguyễn Thị Hoàng Hà, 2007) thì tác giả đã dựa theo mô hình hành vi người tiêu dùng của Philip Kotler để xem xét sự ảnh hưởng các

yếu tố thương hiệu, nhãn hiệu và đóng gói, chất lượng sản phẩm, sự tiện lợi, giá cả, chiêu thị, phân phối đến quyết định lựa chọn trái cây và rau được đóng gói sẵn của khách hàng tại Tp.HCM. Sau khi phân tích dữ liệu trên 132 mẫu, tác giả đã rút ra được kết luận sự thuận tiện là yếu tố có sự ảnh hưởng hàng đầu, kế đến là chất lượng sản phẩm, sau nữa là giá và chiêu thị. Thương hiệu, nhãn hiệu và đóng gói cùng phân phối là những yếu tố ít ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của người tiêu dùng.

Nghiên cứu “Xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mạng viễn thông” của tác giả (Nguyễn Thị Huỳnh Giao, 2007) với mục tiêu nghiên cứu là xem xét các yếu tố về thương hiệu, chất lượng sản phẩm, giá, phân phối, chiêu thị ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mạng viễn thông của người tiêu dùng tại thành Phố Hồ Chí Minh. Đối tượng khảo sát của nghiên cứu là người dân tuổi từ 15 – 49 với số lượng mẫu là 200 người. Kết quả cuối cùng đạt được là chất lượng dịch vụ và mật độ phân phối ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ mạng viễn thông tại TP. Hồ Chí Minh.

Bảng 2.1 Tóm tắt kết quả các công trình nghiên cứu của các tác giả

Stt Tác Giả Đề tài Kết quả

1 Kaustubh Bhate,

2012

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mực in phun OEM

-Tài sản thương hiệu -Giá trị cảm nhận

2

Ayu.Karbala, Harimukti, Wandebor, 2012

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của người tiêu

dùng trong cửa hàng trang trí nội thất Toimoi tại Indonesia

Factor 1—In Store Service, Reachable Location, Strategic Location, Promotion Factor 2—Brand Name, Packaging, Delivery Service, Payment Method Factor 3—Product Variation, Product Quality, Product Design, Price

3

Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Phạm Tấn Nhật, 2013

Phân tích các nhân tố tác động tới quyết định chọn kênh siêu thị khi mua thực phẩm tươi sống của người tiêu dùng Tp.HCM -Sản phẩm -Giá cả -Địa điểm -Chiêu thị -Bao bì 4 Lưu Trọng Tuấn, Lưu Thị Bích Ngọc et al, 2012

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng sữa bột dành cho trẻ em từ một đến năm tuổi

-Quảng cáo -Thương hiệu -Quốc gia xuất xứ -Tuổi và thu nhập

5

Bùi ThịThanh Nguyễn Xuân

Hiệp, 2012

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thương hiệu sữa cho em bé của người dân TP.HCM -Chất lượng sản phẩm -Giá cả hợp lý -Hình ảnh thương hiệu -Nhóm tham khảo 6 Nguyễn Thị Hoàng Hà, 2007

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trái cây và rau được đóng gói sẵn của khách hàng tại Tp.HCM -Sự thuận tiện - Chất lượng sản phẩm - Giá và chiêu thị -Thương hiệu - Nhãn hiệu -Đóng gói -Phân phối 7 Nguyễn Thị Huỳnh Giao, 2007 Xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mạng viễn thông

-Chất lượng -Mật độ phân phối

Tóm lại, từ thông tin tổng quan các nghiên cứu về quyết định lựa chọn của người tiêu dùng đối với các sản phẩm khác nhau tác giả đã rút được một số các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của người tiêu dùng mà các nghiên cứu nêu

trên đưa ra nghiên cứu nhiều nhất là: chất lượng sản phẩm, giá, chiêu thị, nhóm ảnh

hưởng và thương hiệu. Tác giả kế thừa các kết quả đạt được và đưa các nhân tố như

Chất lượng sản phẩm; Giá cả cảm nhận; Thương hiệu; Nhóm ảnh hưởng và nhân tố chiêu thị vào đề tài phục vụ hoạt động nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thương hiệu của người dân tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN THƯƠNG HIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, BẢO VỆ CÂY TRỒNG CỦA NÔNG DÂN TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2015 (Trang 31 -35 )

×