0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Cơ sở của phơng pháp

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VÀ CÁC TÌNH HUỐNG KHÓ XỬ TRONG BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI THUẾ VAT VÀ CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VÀ CÁC TÌNH HUỐNG KHÓ XỬ TRONG BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI THUẾ VAT VÀ CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

TRANG 18 " Phơng pháp khấu trừ thuế đợc áp dụng cho các cơ sở kinh doanh, trừ các đối tợng áp dụng phơng pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng theo quy định" "Phơng pháp tính trực tiếp tr[r]
 • 28
NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP BỔ TRỢ NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH MÔN NHẢY CAO KIỂU NẰM NGHIÊNG CHO NỮ HỌC SINH LỚP 11  TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG DIỄN CHÂU 5  NGHỆ AN

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP BỔ TRỢ NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH MÔN NHẢY CAO KIỂU NẰM NGHIÊNG CHO NỮ HỌC SINH LỚP 11 TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG DIỄN CHÂU 5 NGHỆ AN

PHƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO _ Thông qua phơng pháp phân tích và tổng hợp tài liệu tham khảo nh: Sách giáo khoa điền kinh, lý luận và phơng pháp GDTC, sinh lý TDTT, tâm lý[r]
 • 20
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

Kế toán sử dung các tài khoản sau: • TK: 155 “ Thành phẩm” dùng để phản ánh giá trị hiện có tình hình biến động của các loại thành phẩm của doanh nghiệp. • TK: 157 “ Hàng gửi bán” dùng để phản ánh giá trị của hàng hoá, sản phẩm đã gửi hoặc đã chuyển giao cho khách hàng hoặc nhờ bán đại lý ký gửi, trị giá của lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành bàn giao cho ngời dặt hàng nhng cha đợc chấp nhận thanh toán. • TK: 632 “ Giá vốn hàng bán” (Trờng hợp hạch toán theo phơng pháp kê khai
 • 34
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN BẢN VỀ VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP

- Phơng pháp kê khai thờng xuyên: tài khoản sử dụng sẽ đợc phản ánh trực tiếp trên tài khoản hàng tồn kho. - Phơng pháp kiểm kê định kì: + Gía trị vật liệu sử dụng chỉ đợc tính khi có giá trị tồn cuối kì. + Các tài khoản hàng tồn kho đợc ghi hai lần trong kì.
 • 21
MỘT SỐ KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ NGUYÊN TẮC GHI NHẬN DOANH THU BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

MỘT SỐ KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ NGUYÊN TẮC GHI NHẬN DOANH THU BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

PHƠNG PHÁP HẠCH TOÁN: Đối với doanh nghiệp áp dụng phơng pháp kiểm kê định kỳ, hạch toán các nghiệp vụ về tiêu thụ thành phẩm chỉ khác với doanh nghiệp áp dụng phơng pháp kê khai thờng x[r]
 • 30
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Theo phơng pháp này thì, thủ kho ngoài việc thì "thẻ kho" nh các phơng pháp trên thì cuối kỳ còn phải ghi lợng nguyên vật liệu tồn kho từ "thẻ kho" và "sổ số d". Kế toán dựa vào số lợng nhập, xuất của từng danh điểm nguyên vật liệu đợc tổng hợp từ các chứng từ nhập, xuất mà kế toán nhận đợc khi kiểm tra các kho theo định kỳ 3,5 hoặc 10 ngày lần (kèm theo "phiếu giao nhận chứng từ") và giá hạch toán để trị giá thành tiền nguyên vật liệu nhập, xuất theo từng danh điểm, từ đó ghi vào "bảng lũy kế nhập - xuất - tồn" (bảng này đợc mở theo từng kho). Cuối kỳ tiến hành tính tiền trên "sổ số d" do thủ kho chuỷên đến và đối chiếu tồn kho từng danh điểm nguyên vật liệu trên "số số d" với tồn kho trên "Bảng luỹ kế nhập - xuất - tồn vật liệu để đối chiếu với số kế toán tổng hợp về vật liệu.
 • 26
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN BẢN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

a, Phơng pháp thẻ song song Theo phơng pháp này,thủ kho căn cứ vào các chứng từ nhập, xuất thành phẩm để ghi “Thẻ kho” (Thẻ này đợc mở cho từng loại thành phẩm). Kế toán thành phẩm cũng dựa trên chứng từ nhập, xuất thành phẩm để ghi số lợng và tính thành tiền thành phẩm nhập, xuất vào “Thẻ chi tiết thành phẩm”. Cuối kỳ, kế toán tiến hành đối chiếu số liệu trên “Thẻ chi tiết thành phẩm” với “Thẻ kho” do thủ kho chuyển đến, đồng thời từ “Sổ chi tiết thành -phẩm), kế toán lấy số liệu ghi vào “Bảng tổng hợp nhập- xuất- tồn thành phẩm” theo từng loại thành phẩm để đối chiếu với số liệu kế toán tổng hợp nhập, xuất thành phẩm.
 • 29
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN BẢN VỀ THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

b, Phơng pháp hạch toán: ( theo sơ đồ 2) 3. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ Thông thờng, vào cuối kỳ kinh doanh, kế toán tiến hành xác định kết quả tiêu thụ. Kết quả đó đợc tính bằng cách so sánh giữa một bên là doanh thu thuần (doanh thu thuần là doanh thu bán hàng sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu) với một bên là giá vốn hàng tiêu thụ , chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và đợc biểu hiện qua chỉ tiêu lãi lỗ về tiêu thụ.
 • 28
CHUYEN DE BD HSG LOP 9 PH­UONG TRINH VO TI HAY

CHUYEN DE BD HSG LOP 9 PH­UONG TRINH VO TI HAY

Dạng1: Phơng trình chứa căn bậc 2 và luỹ thừa bậc 2 ax b c dx e + = ( + ) 2 + α x + β , d = ac + α , e bc = + β (*) Cách giải: Điều kiện ax+b ≥ 0 Đặt dy+e= ax b dy e + , + ≥ 0 . Khi đó chuyển phơng trình về hệ 2pt 2ẩn x,y
 • 5
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

Trong nhóm ngành trực tiếp tạo ra của cải vật chất cho xã hội, xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập, có chức năng tái tạo tài sản cố định cho nền kinh tế, tạo cơ sở vật chất hạ tầng cho xã hội, tăng tiềm lực kinh tế quốc phòng của quốc gia. Vì vậy một bộ phận lớn thu nhập của quốc dân nói chung, quỹ tích luỹ nói riêng, cùng với vốn đầu t nớc ngoài đã đợc sử dụng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. So với các ngành khác, xây dựng cơ bản có tính chất đặc thù riêng, khác với các ngành sản xuất khác về phơng thức tổ chức sản xuất, đặc điểm kinh tế kỹ thuật, thể hiện sự khác biệt rõ nét ở sản phẩm và quá trình tạo ra sản phẩm.
 • 26
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

- Phơng pháp ghi số âm để đính chính chỗ sai thì ta phải viết lại bằng bút đỏbút toán sai để huỷ bỏ bút toán này, sau đó dùng mực thờng viết bút toán đúng để thay thế khi dùng phơng pháp này phải lập chứng từ ghi số đính chính do Kế toán chởng ký xác nhận. - Phơng pháp ghi bổ xung đợc áp dụng cho trờng hợpbút toán ghi đúng về quan hệ đối ứng giữa các tài khoản nhng số tiền ghi lại ít hơn số tiền thực tế phát sinh trong các nghiệp vụ kinh tế, tài chính hoặc bỏ sót không cộng đủ số tiền ghi trên chứng từ. Trong trờng hợp này cũng phải lập chứng từ ghi sổ đính chính do Kế toán trởng ký xác nhận. Kế toán ghi bổ xung tiền chênh lệch cho đủ với số đúng.
 • 25
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, việc tổ chức công tác kế toán, vận dụng các phơng pháp kỹ thuật hạch toán, đặc biệt là vận dụng phơng pháp kế toán tập hợp, phân bổ chi phí sản xuất và phơng pháp tính giá thành sản phẩm trong phạm vi nghành sản xuất công nghiệp bắt nguồn từ những đặc điểm của quy trình công nghệ kỹ thuật và tổ chức sản xuất, từ tính đa dạng và khối lợng sản phẩm đợc sản xuất ra, nói cách khác là bắt nguồn từ loại hình sản xuất của doanh nghiệp. Nh vậy, nghiên cứu loại hình sản xuất của doanh nghiệp sẽ giúp cho việc tổ chức công tác kế toán, vận dụng các phơng pháp kỹ thuật hạch toán trong doanh nghiệp đợc hợp lý và đúng đắn, do đó phát huy đợc chức năng, vai trò và vị trí kế toán trong công tác kế toán, quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp nói chung và quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm nói riêng.
 • 44
PHAN PHOI CHUONG TRINH MON VAT LY

PHAN PHOI CHUONG TRINH MON VAT LY

- Tăng cờng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, khuyến khích sử dụng hợp lý các phần mềm, thí nghiệm mô phỏng, t liệu thiết bị dạy học điện tử, các phơng tiện nghe nhìn, thực hiện đầy đủ thí nghiệm, thực hành, tích hợp giáo dục bảo vệ môi trờng, liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học;
 • 20
GIÁO TRÌNH CUNG CẤP ĐIỆN - CHƯƠNG 2 POTX

GIÁO TRÌNH CUNG CẤP ĐIỆN - CHƯƠNG 2 POTX

≥ 0,75 thì có thể sử dụng (2.82) vào dự báo. Khi r tp < 0,7 thì không thể sử dụng hàn tuyến tính đợc vì sai số sẽ khá lớn. Lúc này phải chọn một dạng khác thích hợp của hàm phát triển để dự báo. Để xác định các hệ số a và b thờng ngời ta sử dụng phơng pháp bình ph ơng tối thiểu: Nội dung: phơng pháp bình phơng tối thiểu là trên cơ sở các số liệu thống kê đã có ta xây dựng hàm: P(t) = a + bt (2.85).
 • 11
KT175 POT

KT175 POT

1.1.4. Nhiệm vụ của hạch toán nguyên vật liệu. Vật liệu là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể của sản phẩm, chi phí vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm cho nên yêu cầu quản lý vật liệu và công tác tổ chức vật liệu là hai điều kiện cơ bản luôn song hành cùng nhau. Hạch toán vật liệu có chính xác, kịp thời, đầy đủ thì lãnh đạo mới nắm đợc chính xác tình hình thu mua, dự trữ, và sử dụng vật liệu cả về kế hoạch và thực hiện, từ đó có những biện pháp thích hợp trong quản lý. Mặt khác tính chính xác, kịp thời của công tác hạch toán vật liệu sẽ giúp cho việc hạch toán giá thành của doanh nghiệp chính xác. Xuất phát từ yêu cầu quản lý vật liệu, vị trí và đặc điểm của vật liệu, công tác hạch toán có những nhiệm vụ sau:
 • 59
THIẾT KẾ CHỌN THIẾT BỊ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO XƯỞNG CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC

THIẾT KẾ CHỌN THIẾT BỊ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO XƯỞNG CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC

Nhng hiện nay đang áp dụng một số phơng pháp sau để xác định phụ tải tính toán: _+ Phơng pháp tính theo công suất đặt và hệ số nhu cầu._ _+ Phơng pháp tính theo hệ số cực đại và công suấ[r]
 • 48
NÉN DỮ LIỆU ẢNH

NÉN DỮ LIỆU ẢNH

8.3 PHƠNG PHÁP MÃ HOÁ DỰA VÀO BIẾN ĐỔI THẾ HỆ THỨ NHẤT Tuy rằng bản chất của các phơng pháp nén dựa vào biến đổi rất khác với các phơng pháp đã trình bày ở trên, song theo định nghĩa phâ[r]
 • 26
Quy trình hạch toán kế toán và ưu, nhược điểm của VAT.DOC

Quy trình hạch toán kế toán và ưu, nhược điểm của VAT.DOC

Cụ thể theo điều 9 luật thuế VAT quy định về phơng pháp tính thuế VAT nh sau: " Phơng pháp khấu trừ thuế đợc áp dụng cho các cơ sở kinh doanh, trừ các đối tợng áp dụng phơng pháp trực ti[r]
 • 27
GIẢI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG THEO DIỆN TÍCH

GIẢI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG THEO DIỆN TÍCH

Khi gặp các bài toán chuyển động đều chúng ta thờng sử dụng các phơng pháp nh: dùng sơ đồ đoạn thẳng, rút về đơn vị, phơng pháp tỉ số, phơng pháp khử, phơng pháp thế, phơng pháp giả thiết tạm, phơng pháp xác định vận tốc trung bình, …
 • 4
PHỐI HỢP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH VỚI PHÁT TRIỂN TƯ DUY HÀM CHO HỌC SINH THPT TRONG DẠY HỌC ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

PHỐI HỢP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH VỚI PHÁT TRIỂN TƯ DUY HÀM CHO HỌC SINH THPT TRONG DẠY HỌC ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

- Thử các giá trị của x làm cho cơ số luỹ thừa nhận giá trị 1 (khắc phục thiếu nghiệm do việc biến đổi từ (1) sang (2)) ta đợc x = 3 thoả mãn (1). Kết luận: Phơng trình đã cho có hai nghiệm là x = 1 và x = 3. Muốn nâng cao kỹ năng biến đổi nói chung, kỹ năng biến đổi phơng trình nói riêng, đầu tiên giáo viên phải giúp học sinh nắm chắc các khái niệm cơ bản và kiến thức cơ sở, coi trọng học các khái niệm, hiểu rõ những điều cốt lõi của khái niệm, hiểu đợc cách vận dụng chúng để giải bài tập và đề phòng những sai lầm thờng gặp. Chẳng hạn, giá trị tuyệt đối của số thực x là x ≥ 0 , giá trị tuyệt đối của số thực x phải dựa vào quan hệ của nó với số không để biện luận. Do đó khi gặp phơng trình, bất phơng trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, hớng suy nghĩ cơ bản khi làm loại toán này là khử dấu giá trị tuyệt đối. Muốn vậy, cần phải dựa vào ý nghĩa giá trị tuyệt đối để bỏ dấu, phơng pháp cụ thể là phơng pháp điểm không.
 • 102
Ôn tập phơng pháp cảm thụ tác phẩm văn học 8

Ôn tập phơng pháp cảm thụ tác phẩm văn học 8

+ Ng«n ng÷ miªu t¶ gîi c¶m - Néi dung: + Khắc hoạ sinh động hình ảnh lão Hạc tội nghiệp, khốn khổ và tâm trạng đau khổ tột cùng của lão vì đã trót lừa một con chó + Qua đó thấy đợc sự đồ[r]
 • 5
SANG KIEN CONG NGHE DIEN

SANG KIEN CONG NGHE DIEN

II- Vận dụng quan điểm trên vào đổi mới phơng pháp dạy học công nghệ. 1- Phơng hớng chung: Tổ chức hoạt động công nghệ nhằm phát huy tính tích cực của học sinh vì mỗi quá trình dạy học đợc xác định bởi 3 thành tố cơ bản của nó là: Mục đích dạy học – Nội dung dạy học – Phơng pháp dạy học, 3 thành tố này chịu sự chi phối và ảnh hởng của điều kiện dạy học, đối tợng dạy học và nhiều yếu tố khác.
 • 10
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY XNK TỔNG HỢP VIỆT THÀNH

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY XNK TỔNG HỢP VIỆT THÀNH

1.8.1.CÁC PHƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Phơng pháp trực tiếp,phơng pháp tổng cộng chi phí,phơng pháp hệ số,ph-ơng pháp tỷ lệ,phsố,ph-ơng pháp loại trừ sản phẩm phụ,phsố,ph-ơng pháp [r]
 • 53
TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 HN

TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 HN

Công tyxây dựng số 9 HN là một công ty về thi công xây dựng. Vì vậy nguyên vật liệu sử dụng trong công ty đa dạng và phong phú, các nghiệp vụ nhập, xuất đều diễn ra thờng xuyên hàng ngày vì thế nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu là vô cùng quan trọng. Công ty đã tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phơng pháp thẻ song song. Việc hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phơng pháp này đợc diễn ra ở kho và ở phòng kế toán.
 • 45
SỬ DỤNG BÀI TẬP LUYỆN TỪ ĐỂ MỞ RỘNG VỐN TỪ CHO HỌC SINH LỚP 2

SỬ DỤNG BÀI TẬP LUYỆN TỪ ĐỂ MỞ RỘNG VỐN TỪ CHO HỌC SINH LỚP 2

5.GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Trên cơ sở nghiên cứu hệ thống hoá đợc một số vấn đề lý luận cơ bản về phơng pháp MRVT, nội dung và phơng pháp dạy học MRVT cho học sinh lớp 2 lựa chọn đợc hệ thống[r]
 • 109
CHUYÊN ĐỀ CM BẤT ĐẲNG THỨC

CHUYÊN ĐỀ CM BẤT ĐẲNG THỨC

BĐT cuối đúng, ta có điều phải chứng minh. Chú ý: ở đây ta dùng hằng đẳng thức : x 3 – y 3 = ( x – y ) ( x 2 + xy + y 2 ) với x=a 2 ; y =b 2 • Ph ơng pháp 2: Ph ơng pháp 2: sử dụng bất đẳng thức Côsi
 • 14
PHƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG DOC

PHƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG DOC

bGiả sử M chạy trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .CMR trọng tâm G của tamgiác ABC chạy trên một đường tròn.Tìm phương trình đường tròn đó.. aCMR họ đường tròn luôn đi qua 2 điểm cố[r]
 • 7
 7SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMĐỔI MỚI PHƠNG PHÁP GIẢNG DẠYNGỮ VĂN THEO PHƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

7SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMĐỔI MỚI PHƠNG PHÁP GIẢNG DẠYNGỮ VĂN THEO PHƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

Theo tinh thần đổi mới phơng pháp dạy học cụ thể theo hớng tích cực, tôi xin trình bày một số giải pháp sau: _1- Giáo viên phải mạnh dạn thay đổi để đáp ứng yêu cầu mới._ Với vai trò và [r]
 • 15
04 chuyen de tot nghiep KT tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM và du lịch hồng trà www ebookvcu com 04VIP

04 chuyen de tot nghiep KT tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM và du lịch hồng trà www ebookvcu com 04VIP

2.3. Đánh giá SPDD theo chi phí sản xuất định mức: Phơng pháp này áp dụng thích hợp với các doanh nghiệp thực hiện hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm theo phơng pháp định mức, có đầy đủ hệ thống các định mức chi phí. Theo phơng pháp này, căn cứ vào khối lợng SPDD và chi phí định mức cho một đơn vị sản phẩm ở từng phân xởng (giai đoạn) để tính giá trị SPDD cuối kỳ, cũng có thể chỉ tính theo định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc cho tất cả các khoản mục chi phí.
 • 48
SỬ DỤNG HÌNH ẢNH TRẺ EM TRONG PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH TRÊN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VÌ TRẺ EM, ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM (KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VÌ TRẺ EM PHÁT SÓNG NĂM 2014 TRÊN VTV1)

SỬ DỤNG HÌNH ẢNH TRẺ EM TRONG PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH TRÊN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VÌ TRẺ EM, ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM (KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VÌ TRẺ EM PHÁT SÓNG NĂM 2014 TRÊN VTV1)

RỦI RO: Bệnh tật tiềm tàng (bệnh phổi....). 4.2. Tiến hành đỏnh siỏ thực hiện cụng việc. Đỏnh giỏ thực hiện cụng việc là một điều rất quan trọng, bởi vỡ nú là cơ sở để khen thởổng, động viờn hay kỷ luật và cũng là cụng cụ trả lơng cụng bằng. Việc tiến hành đỏnh giỏ thực hiện cụng việc phải đợc tiến hành thờng xuyờn. Đối với ngời lao động hớng lơng thời gian việc đỏnh giỏ cụng việc phải đợc đo bằng hiệu quả cụng việc, khối lợng cụng việc mà ngời lao động đợc giao. Đối với lao động hởng lơng sản phẩm, cụng việc đỏnh giỏ phải dựa trờn số lợng sản phẩm và chất lợng sản phẩm làm ra. Cty cần phải quan tõm đến vấn đề này nhiều vỡ đõy khụng những là cơ sở để khen thởng mà cũn là cơ sở để kỉ luật hoặc sa thải đối với ngời lao động cha thật s đỏp ứng đợc yờu cầu cụng việc.
 • 168
DAY HOC CHU TRONG REN LUYEN PP TU HOC

DAY HOC CHU TRONG REN LUYEN PP TU HOC

DẠY HỌC CHÚ TRỌNG RÈN LUYỆN PHƠNG PHÁP TỰ HỌC._ Phơng pháp dạy học tích cực xem việc rèn luyện phơng pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn[r]
 • 1
Thuế GTGT trong nền kinh tế hiện nay doc

Thuế GTGT trong nền kinh tế hiện nay doc

Vào thời điểm gần đây, khi luật thuế GTGT ra đời với thuế suất đầu ra tơng đối cao thay vì cho hàng loạt các hoạt động có thuế suất thấp (1% đến 2%..) tại thời điểm 1/1/1999. Chính vì lý do này, hàng loạt các công trình xây dựng cơ bản, các công ty sản xuất kinh doanh ... đều cố gáng bằng cách này hay cách khác tăng khối lợng công trình hoàn thành bàn giao, tăng cờng xác nhận các hợp đồng mua bán hoặc xuất hoá đơn bán hàng để có thể tránh đợc thuế GTGT với một mcs thuế xuất đầu ra cao hơn rất nhiều. Những biểu hiện đó, ngoài việc làm ảnha hởng lớn đến số thu của Nhà nớc, còn làm giảm tính pháp lý, tínhcông bằng của hệ thống thuế. Sự thay đổi của hệ thống luật thuế là tất yếu đối với một nớc có nền kinh tê đang phát triển và thờng xuyên biến động. Tuy nhiên trên cơ sở biểu hiện này để có thể nghiên cứu, xây dựng một hệ thống chính sách sao cho những tác động xấu của chúng là nhỏ nhất đối với nền kinh tế.
 • 37
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TÁC XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TÁC XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

1-/ Đặc điểm của sản phẩm xây lắp trong ngành xây dựng. Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập có chức năng tái sản xuất tài sản cố định cho tất cả các ngành trong nền kinh tế quốc dân. Nó làm tăng sức mạnh về kinh tế, quốc phòng, tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật cho xã hội. Một đất nớc có một cơ sở hạ tầng vững chắc thì đất nớc đó mới có điều kiện phát triển. Nh vậy, việc xây dựng cơ sở hạ tầng bao giờ cũng phải tiến trớc một bớc so với ngành khác.
 • 24
CONDUONGCOXUA WELCOME TO MY BLOG

CONDUONGCOXUA WELCOME TO MY BLOG

Với phơng pháp này HS trung bình, khá đều có thể giải phơng trình vô tỉ.. Các bạn hãy áp dụng phơng pháp trên để giải các phơng trình sau: 1.[r]
 • 4
GIAI PHUONG TRINH VO TY

GIAI PHUONG TRINH VO TY

TRANG 1 MỘT SỐ PHƠNG PHÁP GIẢI PHƠNG TRÌNH VÔ TỈ 1.PHƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ _VÍ DỤ 1:_ Giải phơng trình.[r]
 • 6
HẠCH TOÁN THUẾ GTGT

HẠCH TOÁN THUẾ GTGT

MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG THUẾ GTGT _1.1.Về vấn đề lựa chọn phơng pháp tính thuế _ ở Việt Nam dùng 2 phơng pháp, đó là phơng pháp trực tiếp và phơng pháp khấu trừ thuế[r]
 • 33
TOÁN KHỐI 9

TOÁN KHỐI 9

Để đạt đợc mục đích đó thì phải đòi hỏi giáo viên có phơng pháp nghiên cứu. Thực tế quá trình tôi tiến hành nh sau : 3, Phơng pháp nghiên cứu : + Tìm hiểu vấn đề : Bất đẳng thức từ tiểu học đến THCS và THPT. + Đọc các bài viết về bất đẳng thức trên báo toán học tuổi trẻ + Đọc sách và các bài soạn, thiết kế về vấn đề bất đẳng thức. + Trao đổi với đồng nghiệp
 • 17
GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 9 TRỌN BỘ

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 9 TRỌN BỘ

Nguyên tắc 2: Đảm bảo tốc độ tăng năng suất lao động nhanh hơn tốc độ tăng tiền lơng bình quân. Tăng tiền lơng và tăng NSLĐ có quan hệ chặt chẽ với nhau.Tăng NSLĐ là cơ sở để tăng tiền lơng và ngợc lại tăng tiền lơng là một trong những biện pháp khuyến khích con ngời hăng say làm việc để tăng NSLĐ. Trong các doanh nghiệp thơng nghiệp tăng tiền lơng dẫn đến tăng chi phí sản xuất kinh doanh, còn tăng NSLĐ lại làm giảm chi phí cho từng đơn vị sản phẩm. Một doanh nghiệp thực sự kinh doanh có hiệu quả khi chi phí nói chung cũng nh chi phí cho một đơn vị sản phẩm đợc hạ thấp, tức mức giảm chi phí do tăng NSLĐ phải lớn hơn mức tăng chi phí do tiền lơng tăng. Nguyên tắc này là cần thiết phải đảm bảo để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nâng cao đời sống của ngời lao động.
 • 30
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG

- Hoạt động thẩm định không chỉ là công việc riêng của các cán bộ thẩm định mà còn phải đợc phổ cập ở một mức độ nhất định tới các bộ phận nghiệp vụ khác để họ hiểu đợc vị trí và tầm quan trọng của công tác thẩm định, từ đó hình thành sự phối hợp, trợ giúp cho cán bộ thẩm định trong quá trình ra quyết định - Thẩm định dự án không chỉ hớng tới phục vụ cho các mục tiêu kinh doanh cục bộ của ngân hàng mà còn phải góp phần thực hiện những mục tiêu phát triển kinh tế chung của ngành, của địa phơng và của đất nớc trong mỗi thời kỳ - Hoạt động thẩm định phải đứng trên góc độ ngời cho vay vốn để xem xét, ra quyết định, nhằm tránh xảy ra tình trạng thất thoát lãng phí, dẫn đến những tổn thất cho xã hội
 • 20
BÀN VỀ KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP

BÀN VỀ KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP

Phơng pháp kiểm kê định kỳ._ Phơng pháp kiểm kê định kỳ _periodic inventory method_ là phơng pháp không theo dõi một cách thờng xuyên, liên tục về tình hình biến động của các loại vật t,[r]
 • 29

Xem thêm

Từ khóa: các giải pháp chính nâng cao hiệu quả sử dungh vốn kinh doanh tại công ty cổ phần bóng đèn phích nƣớc rạng đôngphương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử sụng vốn lưu động tại công ty đóng tàu hồng hàmột số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn bằng tiền tại công ty cổ phần xa lộ 4nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty cơ điện trần phúmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty tnhh thương mại dịch vụ điện cơ phúc thịnhmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty cơ điện trần phúNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM