0
 1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Khoa học xã hội >

Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)

Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự việt nam

Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự việt nam

... NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 35 2.1 Sự thể nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội quy định pháp luật hình 35 2.2 Sự thể nguyên tắc phân hóa trách ... nguyên tắc phân hóa TNHS người 18 tuổi phạm tội: Khái niệm người 18 tuổi phạm tội; Nguyên tắc xử lý hình người 18 tuổi phạm tội; Khái niệm nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm ... VỀ NGUYÊN TẮC PHÂN HĨA TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI 1.1 Trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội 1.2 Khái niệm ngun tắc phân hóa trách nhiệm hình người 18...
 • 84
 • 319
 • 0
Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự việt nam

Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự việt nam

... NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 35 2.1 Sự thể nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội quy định pháp luật hình 35 2.2 Sự thể nguyên tắc phân hóa trách ... nguyên tắc phân hóa TNHS người 18 tuổi phạm tội: Khái niệm người 18 tuổi phạm tội; Nguyên tắc xử lý hình người 18 tuổi phạm tội; Khái niệm nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm ... VỀ NGUYÊN TẮC PHÂN HĨA TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI 1.1 Trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội 1.2 Khái niệm ngun tắc phân hóa trách nhiệm hình người 18...
 • 85
 • 216
 • 0
Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)

Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)

... nguyên tắc phân hóa TNHS người 18 tuổi phạm tội: Khái niệm người 18 tuổi phạm tội; Nguyên tắc xử lý hình người 18 tuổi phạm tội; Khái niệm nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm ... HÌNH SỰ VIỆT NAM 35 2.1 Sự thể nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội quy định pháp luật hình 35 2.2 Sự thể nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội ... dung nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội 26 CHƯƠNG 2: SỰ THỂ HIỆN CỦA NGUYÊN TẮC PHÂN HÓA TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI TRONG LUẬT HÌNH...
 • 84
 • 433
 • 0
Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự việt nam

Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự việt nam

... chung nguyên tắc phân hóa TNHS người 18 tuổi phạm tội: Khái niệm người 18 tuổi phạm tội; Nguyên tắc xử lý hình người 18 tuổi phạm tội; Khái niệm ngun tắc phân hóa trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm ... tuổi phạm tội; Căn phân hóa trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội nội dung nguyên tắc phân hóa TNHS người 18 tuổi phạm tội - Phân tích thể nguyên tắc phân hóa TNHS người 18 tuổi phạm tội quy ... người 18 tuổi phạm tội Chương 2: Sự thể nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội pháp luật hình Việt Nam Chương 3: Các giải pháp bảo đảm thực nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình...
 • 148
 • 248
 • 1
Miễn trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng (LV thạc sĩ)

Miễn trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng (LV thạc sĩ)

... lập pháp hình Việt Nam miễn trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội Chương 2: Quy định Bộ luật hình năm 1999 miễn trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội thực tiễn thực địa bàn thành phố Đà Nẵng ... HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THỊ TÚ UYÊN MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƢỜI DƢỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Luật ... trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Miễn TNHS người...
 • 90
 • 721
 • 7
Miễn trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng (tt)

Miễn trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng (tt)

... miễn TNHS người 18 tuổi phạm tội như: Khái niệm người 18 tuổi phạm tội, khái niệm miễn trách nhiệm người 18 tuổi phạm tội theo luật hình Việt Nam, quy định PLHS miễn TNHS người 18 tuổi phạm tội ... thực tiễn giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam Với lý tác giả lựa chọn đề tài Miễn trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng ... định miễn TNHS người 18 tuổi phạm tội theo luật hình Việt Nam góc độ luật hình nghiên cứu thực tiễn áp dụng quy định PLHS miễn TNHS người 18 tuổi phạm tội địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian từ...
 • 24
 • 433
 • 0
Miễn trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh

Miễn trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh

... THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 28 2.1 Quy định luật hình miễn trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội 28 2.2 Thực tiễn miễn trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội Thành phố Hồ Chí ... pháp Việt Nam miễn trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội Chương 2: Quy định luật hình Việt Nam hành miễn trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội thực tiễn áp dụng Thành phố Hồ Chí Minh Chương ... CỦA LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƢỜI DƢỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 Quy định luật hình Việt Nam hành miễn trách...
 • 88
 • 290
 • 0
Nguyên tắc nhân đạo đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình sự việt nam

Nguyên tắc nhân đạo đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình sự việt nam

... nguyên tắc nhân đạo người 18 tuổi phạm tội Chương 2: Sự thể nguyên tắc nhân đạo người 18 tuổi phạm tội luật hình Việt Nam Chương 3: Hồn thiện pháp luật hình Việt Nam nhằm đảm bảo nguyên tắc nhân ... tất nguyên tắc luật hình 30 Chương SỰ THỂ HIỆN CỦA NGUYÊN TẮC NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 2.1 Khái quát thể nguyên tắc nhân đạo người 18 tuổi phạm tội ... thực nguyên tắc nhân đạo người 18 tuổi phạm tội; nội dung, nhân tố tác động biện pháp thực nguyên tắc nhân đạo người 18 tuổi phạm tội; + Phân tích thể nguyên tắc nhân đạo người 18 tuổi phạm tội pháp...
 • 87
 • 384
 • 1
Nguyên tắc nhân đạo đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình sự việt nam (Luận văn thạc sĩ)

Nguyên tắc nhân đạo đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình sự việt nam (Luận văn thạc sĩ)

... nguyên tắc nhân đạo người 18 tuổi phạm tội .10 1.2 Nội dung nguyên tắc nhân đạo người 18 tuổi 17 1.3 Mối liên hệ nguyên tắc nhân đạo người 18 tuổi phạm tội với số nguyên tắc khác luật hình ... giải pháp hoàn thiện nguyên tắc nhân đạo người 18 tuổi phạm tội Việt Nam, tác giả chọn nghiên cứu đề tài: Nguyên tắc nhân đạo người 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình Việt Nam Tình hình nghiên ... luận văn, tập trung làm rõ nguyên tắc nhân đạo người 18 tuổiphạm tội theo nghĩa hẹp bao gồm nguyên tắc pháp luật hình mà cụ thể nguyên tắc tội phạm nguyên tắc hình phạt người 18 tuổi phạm tội...
 • 87
 • 403
 • 1
Áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng (LV thạc sĩ)

Áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng (LV thạc sĩ)

... dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 60 VKSND quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng (2013), Báo cáo Tổng kết công tác kiểm sát năm 2013 Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 61 VKSND quận ... 61 VKSND quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng (2014), Báo cáo Tổng kết công tác kiểm sát năm 2014 Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 62 VKSND quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng (2015), ... sát nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 63 VKSND quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng (2016), Báo cáo Tổng kết công tác kiểm sát năm 2016 Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng 64 Nguyễn...
 • 92
 • 758
 • 2
Áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng (tt)

Áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng (tt)

... định pháp luật tố tụng hình Việt Nam biện pháp ngăn chặn người 18 tuổi phạm tội Luận văn nghiên cứu làm rõ thực tiễn áp dụng biện pháp ngăn chặn người 18 tuổi phạm tội quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, ... người 18 tuổi phạm tội CHƯƠNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ HIỆN HÀNH VỀ CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ ... lý luận biện pháp ngăn chặn người 18 tuổi phạm tội Chương 2: Quy định pháp luật TTHS hành biện pháp ngăn chặn người 18 tuổi phạm tội thực tiễn áp dụng địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng Chương...
 • 24
 • 593
 • 2
HÌNH PHẠT TÙ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÌNH ĐỊNH

HÌNH PHẠT TÙ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÌNH ĐỊNH

... tài Hình phạt người 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định làm đề tài luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Hình phạt hình phạt hình phạt ... chung người 18 tuổi phạm tội hình phạt người 18 tuổi phạm tội Chương 2: Thực trạng thực tiễn quy định BLHS năm 1999 hình phạt người 18 tuổi phạm tội tỉnh Bình Định Chương 3: Hoàn thiện quy định ... người 18 tuổi phạm tội theo quy định Chương X BLHS 1999 Đối với tội người phạm tội thực đủ 18 tuổi định hình phạt người đủ 18 tuổi phạm tội Thứ hai, tổng hợp hình phạt, tội phạm nặng thực người...
 • 92
 • 819
 • 4
Quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn huyện bến lức, tỉnh long an

Quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn huyện bến lức, tỉnh long an

... XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ GIANG QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN Chuyên ... QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI HUYỆN BẾN LỨC - TỈNH LONG AN 25 2.1 Quy định Bộ luật hình định hình phạt người 18 tuổi phạm tội ... quan đến định hình phạt người 18 tuổi phạm tội; - Đánh giá thực tiễn định hình phạt người 18 tuổi phạm tội TAND huyện Bến Lức, tỉnh Long An - Đưa yêu cầu giải pháp nâng cao chất lượng định hình...
 • 89
 • 653
 • 5
Quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn huyện bến lức, tỉnh long an (tt)

Quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn huyện bến lức, tỉnh long an (tt)

... phạm tội chưa đạt 2.2 Thực tiễn định hình phạt người 18 tuổi phạm tội TAND huyện Bến Lức, tỉnh Long An 16 2.2.1 Khái quát tình hình người 18 tuổi phạm tội địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An Theo ... QUY ĐỊNH VỀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI HUYỆN BẾN LỨC - TỈNH LONG AN 2.1 Quy định BLHS định hình phạt người 18 tuổi phạm tội 2.1.1 Quy định ... luận thực tiễn Vì vậy, học viên lựa chọn Đề tài Quyết định hình phạt người 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn huyện Bến Lức, tỉnh Long An làm luận văn thạc sỹ luật học...
 • 26
 • 386
 • 0
Áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh

Áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh

... CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ ÁP DỤNG HÌNH PHẠT TÙ CĨ THỜI HẠN ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI 2.1 Các quy định pháp luật hình trước Bộ luật hình năm 2015 áp dụng hình phạt thời hạn người 18 ... hình phạt thời hạn người 18 tuổi phạm tội Thành phố Hồ Chí Minh 3.1.1 Tình hình áp dụng quy định pháp luật hình hình phạt thời hạn người 18 tuổi phạm tội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn ... thời hạn người 18 tuổi phạm tội Chương 2: Các quy định pháp luật hình áp dụng hình phạt thời hạn người 18 tuổi phạm tội Chương 3: Thực trạng áp dụng quy định pháp luật hình hình phạt...
 • 88
 • 449
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: khái quát các quy phạm pháp luật về miễn trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong pháp luật hình sự một số nước trên thế giớiyêu cầu của nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với quy định về cấu thành tội phạmyêu cầu của nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với quy định về quyết định hình phạtnhững yêu cầu của nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự trong việc quy định tội phạm và hình phạtcác trường hợp miễn trách nhiệm hình sự đối với người đối với người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình sự việt nam hiện hànhnguyên tắc bảo hộ tính mạng sức khỏe danh dự và tài sản của công dân trong pháp luật quốc tế việt nam và một số quốc gia trên thế giới55 phạm thúy hợp 1998 sưu tập chuông thời nguyễn tàng trữ tại viện bảo tàng lịch sử việt nam luận văn thạc sĩ trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nộicác nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong pháp luật quốc tế và pháp luật hình sự một số nướcthực tiễn việc áp dụng các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong quá trình tố tụngcầu khách quan của việc hoàn thiện chế định về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong điều kiện hiện nay ở nước taquy định áp dụng hình phạt tù đối với người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự việt nam và thực tiễn áp dụngquyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội theo bộ luật hình sự năm 1999 và thực tiễn áp dụngthủ tục giải quyết các vụ án đối với người chưa thành niên phạm tội trong luật tố tụng hình sự việt namthủ tục giải quyết các vụ án đối với người chưa thành niên phạm tội trong luật tố tụng hình sự việt nam trước năm 2003thủ tục giải quyết vụ án đối với người chưa thành niên phạm tội trong luật tố tụng hình sự việt nam từ năm 1945 đến trước năm 1988Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP