0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Kết thúc công việc Kiểm toán

85673LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

85673LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 Các sự kiện có ảnh hưởng trực tiếp đến BCTC và đòi hỏi phải điều chỉnh lại BCTC: Những sự kiện hay nghiệp vụ này cung cấp những bằng chứng bổ sung về những sự việc đã xảy ra trước ngày kết thúc niên độ, và chúng ảnh hưởng đến các đánh giá trong quá trình trình bày BCTC. Các chuẩn mực kế toán thường yêu cầu điều chỉnh các BCTC tuỳ theo sự đánh giá về ảnh hưởng của các bằng chứng bổ sung về các sự kiện sau ngày kết thúc niên độ. Ví dụ: một khách hàng của đơn vị bị phá sản trong một thời gian ngắn sau ngày kết thúc niên độ, và đang lúc cuộc kiểm toán được tiến hành. Đây là một khách hàng có số dư rất lớn trong khoản phải thu của đơn vị và được đánh giá là tốt, hoàn toàn có khả năng thu hồi. Việc phá sản của khách hàng đó khiến kiểm toán viên phải yêu cầu đơn vị gia tăng khoản dự phòng nợ khó đòi vào ngày 31/12 cho phù hợp. Bởi việc phá sản này chứng tỏ tình hình tài chính của khách hàng đã suy yếu trước ngày 31/12, và đơn vị đã sai lầm khi đánh giá khoản phải thu này là tốt và có khả năng thu hồi. Trong trường hợp này, chính bằng chứng có được sau ngày kết thúc niên độ được dùng để điều chỉnh lại việc đánh giá khoản phải thu vào ngày kết thúc niên độ.
 • 22
THỰC TRẠNG VỀ CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC KIỂM TOÁN

THỰC TRẠNG VỀ CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC KIỂM TOÁN

Trong sự kiện trên, kế toán Công ty B đã ý thức được các điều kiện để hình thành nên một khoản công nợ dây dưa, nên sau khi hợp đồng thanh toán đến hạn mà vẫn chưa thực hiện được khoản thu, kế toán đã lưu ý đến trong phần Thuyết minh BCTC (sẽ được trình bày cụ thể hơn trong mục II.4 ). Tuy nhiên, đối với kiểm toán viên, sự kiện này không chỉ dừng lại ở mức độ là một khoản công nợ dây dưa mà qua đánh giá kết quả các thủ tục kiểm toán bổ sung, kiểm toán viên khẳng định nó còn là một sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ và cần phải được điều chỉnh trên BCTC. Sở dĩ kiểm toán viên có được nhận định như vậy là do các thủ tục kiểm toán bổ sung đã cung cấp cho kiểm toán viên thông tin về tình trạng không có khả năng thanh toán của đơn vị khách hàng ở Băngladesh, dẫn tới khoản phải thu đối với khách hàng này sẽ không thực hiện được. Và do ngày thực hiện giao dịch (hạn thanh toán) trước 31/12, nên khoản phải thu không thực hiện được này, đúng ra đã phải được phản ánh trên BCTC thông qua việc lập dự phòng, sẽ gây ngộ nhận cho người đọc BCTC là vẫn còn khả năng thu hồi được mà không biết trên thực tế nó đã mất. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty trong tương lai.
 • 39
CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN PPTX

CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN PPTX

Nội dung của chương này sẽ sử dụng kế thừa những kiến thức cơ sở ở chương tám Tổ chức công tác hạch toán đã được học ở bộ môn “Kiểm toán căn bản” về quy trình của cuộc kiểm toán và các nội dung cơ bản của bước chuẩn bị trong các cuộc kiểm toán nói chung. Ngoài ra,trong chương này các kiến thức đã học ở các chương trước được tổng hợp, và gắn kết chúng trong một giai đoạn cụ thể của quy trình kiểm toán. Khi lập kế hoạch và thiết kế các phương pháp kiểm toán, kiểm toán viên (KTV) cần phải luôn tuân theo các mục tiêu chung và mục tiêu kiểm toán đặc thù của đối tượng cần kiểm toán, trên cơ sở đó thiết kế một hệ thống bằng chứng được thu thập bằng các phương pháp hợp lý(chương 2 và chương 3). Hơn nữa, những kiến thức thuộc chương bốn Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ cũng được áp dụng để có được hiệu quả cao trong bước xây dựng kế hoạch này.
 • 15
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG VIỆC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH H.ĐỘNG & H.TRẢ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY DV TV TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN (AASC)

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG VIỆC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH H.ĐỘNG & H.TRẢ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY DV TV TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN (AASC)

Giải pháp Hoàn thiện công việc kiểm toán chu trình H.động & H.trả trong kiểm toán báo cáo tài chính ở Công ty DV TV tài chính Kế toán & kiểm toán (AASC)
 • 75
TRÌNH TỰ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN

TRÌNH TỰ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN

Sau khi thực hiện các biên pháp kỹ thuật chủ yếu, cần lu hồ sơ và xem xét ảnh hởng của những phát hiện qua kiểm tra đến lựa chọn các phép thử với mỗi hoạt động kiểm tra, cần lu trữ vào hồ sơ các tài liệu chủ yếu nh: tính chất, thời gian và phạm vi của các biện pháp kiểm soát nội bộ và những phát hiện của kiểm toán viên. Nếu phát hiện qua kiểm tra trùng với đánh giá ban đầu trong kế hoạch kiểm toán thì các thủ tục kiểm toán cơ bản đợc giữ nguyên theo kế hoạch. Trong trờng hợp ngợc lại cần thực hiện theo các ph- ơng án khác. Chẳng hạn, có thể tiếp tục thảo luận với khách hàng để xác định các hoạt động tơng ứng để có thể cung cấp cùng một bảo đảm hoặc có thể áp dụng các thủ tục kiểm toán chi tiết số liệu để thu nhận bằng chứng cho bảo đảm trên. Sau kiểm tra bổ xung trên, nếu bảo đảm này không có cơ sở thì cần thay đổi lại đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kế hoạch và mở rộng phạm vi của các thử nghiệm cơ bản kể cả thủ tục phân tích và kiểm tra chi tiết.
 • 35
BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN 1: CHƯƠNG 6 - TRẦN THỊ VINH

BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN 1: CHƯƠNG 6 - TRẦN THỊ VINH

Bài giảng Kiểm toán 1 - Chương 6: Hoàn thành kiểm toán cung cấp các kiến thức giúp người học có thể nắm được các bước chuẩn bị hoàn thành công việc kiểm toán, giải thích được nội dung báo cáo kiểm toán và các ý kiến của kiểm toán viên. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 11
THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PHƯƠNG ĐÔNG ICA

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PHƯƠNG ĐÔNG ICA

Cơ hội thăng tiến: Công ty có các cấp độ nhân sự tương ứng với trách nhiệm và nghĩa vụ khác nhau. Nghĩa vụ và trách nhiệm là căn cứ để quyết định thăng tiến. Tiêu chí đánh giá kết quả và năng suất công việc bao gồm kiến thức chuyên môn, khả năng phân tích và đánh giá, kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo và đào tạo, quan hệ với khách hàng và ứng xử cá nhân. Các cá nhân đáp ứng được các yêu cầu trên sẽ được ưu tiên cất nhắc lên vị trí cao hơn. Đối với các vị trí cấp cao trong công ty, ví dụ đối với lãnh đạo các phẩm chất không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn là khả năng đóng góp mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty.
 • 25
HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Còn theo Ủy ban Chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo Quốc tế IAASB, trong chuẩn mực kiểm toán số 610 [65] về “Sử dụng công việc của kiểm toán nội bộ” có quan niệm: “_Kiểm toán nội bộ l[r]
 • 27
Đặc điểm tổ chức hoạt động kiểm toán tại Công ty KPMG Việt Nam.DOC

Đặc điểm tổ chức hoạt động kiểm toán tại Công ty KPMG Việt Nam.DOC

Trong khi thực hiện thử nghiệm cơ bản, phương pháp kiểm toán KAM tiếp cận như sau: _SƠ ĐỒ 04: QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM CƠ BẢN TẠI CÔNG TY KPMG VIỆT NAM_ _BƯỚC 4: KẾT THÚC KIỂM TOÁN[r]
 • 34
KIỂM TOÁN SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM

KIỂM TOÁN SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM

KIỂM TOÁN SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂMBảng tổng hợp các sự kiện phát sinh sauChương trình kiểm toán – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán Xác định các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toánMục tiêu kiểm toán:Kiểm tra tất cả các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán trọng yếu cần điều chỉnh và không cần điều chỉnh đã được xác định và phản ánh chính xác trong BCTC.Đảm bảo tất cả các thông tin thuyết minh cần thiết liên quan đến các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán được thực hiện chính xác và các thông tin này được trình bày và mô tả phù hợp trên BCTC.Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán đến ngày lập BCKiTCác sự kiện mà KTV biết được sau ngày lập BCKiT nhưng trước ngày công bố BCTCCác sự kiện mà KTV biết được sau ngày công bố BCTC
 • 10
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

Trụ sở chính của công ty tại Hà Nội Chi nhánh Hải Phòng Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh Với mô hình như trên, Ban lãnh đạo công ty có quyền chỉ đạo, điều hành trực tiếp các hoạt động của công ty ở cả trụ sở chính và các chi nhánh. Trong đó trụ sở chính ở Hà nội sẽ tiến hành kiểm toán cho các khách hàng ở phía bắc, các tổng công ty do nhà nước bổ nhiệm cũng như các dự án quốc tế lớn khác. Mô hình tổ chức trên không có nghĩa là chi nhánh nào thì chỉ thực hiện kiểm toán cho các khách hàng ở khu vực đó mà thường xuyên có sự di chuyển nhân viên từ trụ sở chính cũng như giữa các chi nhánh với nhau. Các khách hàng của công ty nằm trên khắp các tỉnh thành trong cả nước nên sự di chuyển nhân viên của công ty là hợp lý. Các chi nhánh cũng thường xuyên nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật và về nhân lực. Trụ sở chính của công ty cũng trực tiếp thực hiện việc hợp tác với Deloitte toàn cầu trong việc đào tạo nguồn nhân lực, tiếp nhận phương pháp kỹ thuật.
 • 20
THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Khi tiến hành kiểm toán khoản dự phòng này kiểm toán viên nhận thấy căn cứ tiến hành trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty khách hàng là chưa đầy đủ theo quy định kế toán hiện hành được quy định tại thông tư 107/2001/TT-BTC cũng như thông tư 89/2002/TT-BTC hướng dẫn 4 Chuẩn mực kế toán trong đó có hàng tồn kho. Việc trích lập dự phòng tại Công ty mang tích chất rất chủ quan, có những mặt hàng cuối năm cho thấy tình hình giá thị trường không có xu hướng giảm mà ngược lại, lại có xu hướng tăng vào cuối năm nhưng vẫn được Công ty trích lập dự phòng cho mặt hàng đó. Những sản phẩm này phải được loại bỏ khỏi giá trị dự phòng. Mặt khác, do Công ty trích lập dự phòng theo chiến lược kinh doanh của mình nên có nhiều khoản KTV phải chấp nhận số liệu của Công ty vì có những sản phẩm mang tính chất đặc thù khó có thể kiểm tra giá trị của chúng, do vậy phần nào cũng cản trở công việc tiến hành của KTV.
 • 46
VẬN DỤNG THỦ TỤC KIỂM TOÁN ĐỂ PHÁT HIỆN GIAN LẬN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN

VẬN DỤNG THỦ TỤC KIỂM TOÁN ĐỂ PHÁT HIỆN GIAN LẬN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN

trước. Và các Chi nhánh đã thực hiện phân bổ chi phí trả trước nhiều hơn bằng cách rút ngắn thời gian trên bảng tính phân bổ. KTV khi đối chiếu số liệu trên bảng tính phân bổ do mình thực hiện năm trước với bảng tính phân bổ năm nay của khách hàng đã thấy nhiều khoản chi phí trả trước đã không nhất quán trong thời gian phân bổ. Điều này trái với quy định của chế độ kế toán hiện hành. Qua phỏng vấn, KTV biết được chính Công ty A đã có Công văn gửi xuống các Chi nhánh thực hiện điều này. Đây là gian lận từ chính các nhà quản lý. KTV đã thực hiện bút toán điều chỉnh sau khi thảo luận với nhân viên kế toán tại các Chi nhánh để việc phân bổ trở nên nhất quán. Sau đó, khi họp kết thúc kiểm toán, chủ nhiệm kiểm toán đã trực tiếp đưa vấn đề này ra trao đổi thảo luận với BGĐ và Phòng Kế toán Công ty A để đi đến kết luận cuối cùng là Công ty A cần phải điều chỉnh lại theo như đúng quy định trong chế độ kế toán.
 • 41
THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI

Đánh giá chung của CPA Hà Nội đối với kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền: sau khi đã thu nhận được những thông tin trong qúa trình tìm hiểu khách hàng cũng như tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên thực hiện phân tích và đánh giá trọng yếu của từng khoản mục trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính. Đối với chu trình bán hàng các khoản doanh thu, công nợ phải thu xoá sổ các khoản phải thu khó đòi được đánh giá là trọng yếu. Tại CPA Hà Nội khi tiến hành kiểm soát thì việc đánh giá trong yếu rủi ro được kiểm toán viên đánh giá một cách định tính theo kinh nghiệm chứ không ước lượng tính trọng yếu ban đầu của toàn bộ báo cáo tài chính và phân bổ mức trọng yếu đó cho từng khoản mục và kiểm toán viên thực hiện đưa ra những bút toán điều chỉnh sai sót.
 • 38
Kế toán hoạt động thuê mua tài chính

Kế toán hoạt động thuê mua tài chính

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BAO GỒM KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TỔNG QUÁT VÀ KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CHI TIẾT GỒM SÁU BỚC CÔNG VIỆC NH SAU: _SƠ ĐỒ 2: LẬP KẾ HOẠCH VÀ THIẾT KẾ PHƠNG PHÁP KIỂM TOÁN_ 5 CHUẨN [r]
 • 35
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BAO GỒM KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TỔNG QUÁT VÀ KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CHI TIẾT GỒM SÁU BỚC CÔNG VIỆC NH SAU: _SƠ ĐỒ 2: LẬP KẾ HOẠCH VÀ THIẾT KẾ PHƠNG PHÁP KIỂM TOÁN_ 5 CHUẨN [r]
 • 35
QĐ-KTNN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC - HOATIEU.VN

QĐ-KTNN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC - HOATIEU.VN

1. Trước khi tiến hành kiểm toán, Trưởng Đoàn kiểm toán phải tổ chức họp Đoàn kiểm toán quán triệt quyết định kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của Đoàn kiểm toán để thành viên Đoàn kiểm toán nắm vững mục tiêu, yêu câu, nội dung, phạm vi, thời hạn và phương pháp tiễn hành kiểm toán và cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung kiểm toán và đơn vị được kiểm toán; quán
 • 21
277 TÌM HIỂU GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN (92TR)

277 TÌM HIỂU GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN (92TR)

277 Tìm hiểu giai đoạn kết thúc kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện (92tr)
 • 90
95 KẾT THÚC KIỂM TOÁN VÀ LẬP BÁO CÁO KIỂM TOÁN

95 KẾT THÚC KIỂM TOÁN VÀ LẬP BÁO CÁO KIỂM TOÁN

CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA MỘT BÁO CÁO KIỂM TOÁN_ Tùy theo mỗi quốc gia, mỗi hang kiểm toán có những quy định khác nhau về BCKT, song theo thông lệ kiểm toán quốc tế và đoạn chuẩn mực kiểm to[r]
 • 27
139 TÌM HIỂU GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC AISC THỰC HIỆN (95TR)

139 TÌM HIỂU GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC AISC THỰC HIỆN (95TR)

139 Tìm hiểu giai đoạn kết thúc Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học AISC thực hiện (95tr)
 • 106
188 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN

188 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN

188 Thực trạng công tác tổ chức giai đoạn kết thúc kiểm toán do Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện
 • 89
140 TÌM HIỂU GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC AISC THỰC HIỆN (95TR)

140 TÌM HIỂU GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC AISC THỰC HIỆN (95TR)

140 Tìm hiểu giai đoạn kết thúc Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học AISC thực hiện (95tr)
 • 106
20 TÌM HIỂU GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN

20 TÌM HIỂU GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN

20 Tìm hiểu giai đoạn kết thúc kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện
 • 90
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN

Thực trạng công tác tổ chức giai đoạn kết thúc kiểm toán do Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện
 • 89
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN

Thực trạng công tác tổ chức giai đoạn kết thúc kiểm toán do Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện
 • 89
403 CÁC THỦ TỤC THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM

403 CÁC THỦ TỤC THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM

403 Các thủ tục thực hiện trong giai đoạn kết thúc kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán Việt Nam
 • 93
32 Tìm hiểu giai đoạn kết thúc kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện (92tr)

32 Tìm hiểu giai đoạn kết thúc kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toánKiểm toán AASC thực hiện (92tr)

Lời mở đầu Cùng với sự phát triển nh vũ bão của khoa học và công nghệ ngày nay, nền kinh tế thế giới đang chuyển mình từng bớc đi lên mạnh mẽ. Sự biến chuyển của nền kinh tế gắn liền với sự thay đổi mạnh mẽ của từng quốc gia trong từng khu vực trên thế giới. Song cùng với sự thay đổi đó, bớc vào những năm đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX xu hớng hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã phát triển mạnh. Nền kinh tế Việt Nam có sự biến chuyển mạnh mẽ, bớc chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trờng đã làm thay đổi bộ mặt nền kinh tế quốc dân. Nền kinh tế mở đặt ra nhiều yêu cầu mới. Trớc sự đòi hỏi của nền kinh tế, hoạt động kiểm toán đã đợc công nhận ở Việt Nam với sự ra đời của các tổ chức độc lập về kế toán kiểm toán nhằm giúp cá nhân, tổ chức nắm rõ kiến thức, tăng cờng hiểu biết về tài chính, kế toán trong bối cảnh mới. Sự ra đời của các công ty kiểm toán độc lập quốc tế và nội địa ở Việt Nam đánh dấu một bớc ngoặt quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán và t vấn cho những ngời quan tâm đến các số liệu tài chính ở Việt Nam. Kiểm toán đã trở thành một hoạt động chuyên sâu, một khoa học
 • 90
CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN THỦ ĐÔ

CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN THỦ ĐÔ

2.2.2 Quá trình tổng hợp xây dựng kế hoạch kiểm toán Dựa trên bản hợp đồng đã được ký kết, phù hợp với hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiện hành và Chuẩn mực kiểm toán Quốc tế được thừa nhân, CACC tiến hành lập kế hoạch kiểm toán chi tiết (có được từ thong tin của hợp đồng, chương trình kiểm toán chuẩn của công ty), bố trí hệ thống nhân sự các cấp phù hợp với hợp đồng đã ký kết (Ban GĐ điều hành hợp đồng – Ban cố vấn thường trực – Công ty liên kết (nếu cần thiết) - Cộng tác viên (nếu cần thiết) – Nhóm kiểm toán). Trong quá trình này CACC sẽ gửi tới khách hang các văn bản đề nghị chuẩn bị số liệu, tài liệu, văn bản thông báo về kế hoạch, lịch trình, nhân sự chính thức của cuộc kiểm toán, các dự kiến về thời gian phát hành báo cáo, tổ chức cuộc họp…
 • 30
109 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THỦ ĐÔ

109 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THỦ ĐÔ

- Tổng hợp xây dựng kế hoạch kiểm toán Giai đoạn thực hiện kiểm toán - Tiến hành cuộc kiểm toán tại đơn vị - Tổng hợp và xử lý kết quả kiểm toán Giai đoạn kết thúc kiểm toán - Phát hành [r]
 • 30
281 TÌM HIỂU GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN (89TR)

281 TÌM HIỂU GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN (89TR)

281 Tìm hiểu giai đoạn kết thúc kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện (89tr)
 • 90
CÔNG VIỆC KIỂM TOÁN VÀ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG VIỆC KIỂM TOÁN VÀ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công việc kiểm toán và chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính
 • 91
CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 700: HÌNH THÀNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 700: HÌNH THÀNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) trong việc đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính. Chuẩn mực này cũng quy định hình thức và nội dung của báo cáo kiểm toán được phát hành như là kết quả công việc kiểm toán báo cáo tài chính.
 • 45
BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TƯ VẤN KIỂM TOÁN M.A.A.C

BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TƯ VẤN KIỂM TOÁN M.A.A.C

Nếu công ty có tiền mặt bằng ngoại tệ thì kiểm toán viên cần tiến hành đánh gía lại ngoại tệ vào cuối kỳ. Để đánh giá ngoại tệ cuối kỳ, kiểm toán viên tiến hành lấy số tiền ngoại tệ và quy đổi ra tiền VND theo tỷ giá vào ngày 31/12 của ngân hàng mà có số lần công ty giao dịch nhiều trong kỳ. Sau đó đem so sánh với số ngoại tệ trong sổ sách. Nếu phát sinh chênh lệch, kiểm toán viên sẽ ghi nhận trên giấy làm việc và yêu cầu điều chỉnh cho phù hợp.
 • 23
SỬ DỤNG PHẦN MỀM DỰ THẦU GXD LẬP QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THEO PHƯƠNG PHÁP EVM  THS NGUYỄN THẾ ANH, KS VŨ MINH HOÀN, KS PHẠM VĂN THẮNG

SỬ DỤNG PHẦN MỀM DỰ THẦU GXD LẬP QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THEO PHƯƠNG PHÁP EVM THS NGUYỄN THẾ ANH, KS VŨ MINH HOÀN, KS PHẠM VĂN THẮNG

[15] Kết thúc Thời điểm kết thúc công việc, được phần mềm tự tính toán [16] Ngày kết thúc Ngày kết thúc công việc, được phần mềm tự tính toán Tiến độ thực hiện [17] Thời gian đã thực hiệ[r]
 • 56
KHOA KẾ TOÁN BM : KIỂM TOÁN & PHÂN TÍCHĐỀ SỐ 05ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC DOCX

KHOA KẾ TOÁN BM : KIỂM TOÁN & PHÂN TÍCHĐỀ SỐ 05ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC DOCX

4. Nghiên cứu và tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ luôn là quan trọng hàng đầu giúp các kiểm toán viên lập kế hoạch kiểm toán. a. Đúng b. Sai 5. Kiểm toán viên độc lập có quyền sử dụng các bằng chứng do kiểm toán viên nội bộ cung cấp.
 • 2
QĐ-KTNN - HOATIEU.VN

QĐ-KTNN - HOATIEU.VN

2. Các thủ tục kết thúc giai đoạn kiểm toán.. a) Thủ tục cuối cùng: Nếu kiểm toán viên nhận thấy chưa thỏa mãn về kết quả kiểm toán các khoản mục báo cáo tài chính, các hoạt động của doa[r]
 • 74
33 TÌM HIỂU GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN (89TR)

33 TÌM HIỂU GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN (89TR)

33 Tìm hiểu giai đoạn kết thúc kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện (89tr)
 • 90
119 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG VIỆC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH H.ĐỘNG & H.TRẢ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY DV TV TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN (AASC)

119 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG VIỆC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH H.ĐỘNG & H.TRẢ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY DV TV TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN (AASC)

119 Giải pháp Hoàn thiện công việc kiểm toán chu trình H.động & H.trả trong kiểm toán báo cáo tài chính ở Công ty DV TV tài chính Kế toán & kiểm toán (AASC)
 • 75

Xem thêm

Từ khóa: sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngđánh giá chung về thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngtổ chức quản lý hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnhoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán auditing company limited ascnhận xét và các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệncác giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnphần 3 một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại vaephần iii một số định hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính tại công tymột số giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chínhcác giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán độc lập quốc gia việt nam thực hiệnkết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính kho tại công ty tnhh kiểm toán quốc tế unistarmục tiêu kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệntrình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnthực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiện tại khách hàngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ