0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (96 trang)

Chỉ tiêu đánh giá chất lượng nguồn nhân lực

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH Ở TỈNH PHÚ YÊN (Trang 29 -31 )

6. Bố cục của luận văn

1.2. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng nguồn nhân lực

NNL ngành DL nói chung và lao động tại các DN du lịch nói riêng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoàn thành mục tiêu, sứ mệnh của tổ chức và đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH của đất nước. Chỉ tiêu đánh giá CLNNL là thước đo phản ánh tình trạng NNL trong tổ chức, tạo tiền đề cho việc đề ra các giải pháp, chính sách phù hợp đáp ứng kịp thời mục tiêu, nhiệm vụ của DN nói riêng và xu thế hội nhập và phát triển của đất nước nói chung. Đã có rất nhiều những bài viết, nghiên cứu liên quan đến CLNNL. Song, hiện nay, các tác giả vẫn chưa thống nhất

được về việc đưa ra các chỉ tiêu đánh giá CLNNL, cũng chưa có nghiên cứu nào chỉ ra hệ thống cụ thể các chỉ tiêu đánh giá CLNNL trong ngành DL.

Theo Trần Xuân Cầu và Mai Quốc Chánh (2008), “CLNNL được đánh giá thông qua các tiêu thức: Sức khoẻ: thể lực và trí lực; trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, trình độ lành nghề; các năng lực, phẩm chất cá nhân (ý thức kỷ luật, tính hợp tác, ý thức trách nhiệm, sự chuyên tâm…)”

Theo Nguyễn Đăng Thảo và cộng sự (2001) thì CLNNL thường được đánh giá thông qua các chỉ tiêu cơ bản sau: chỉ tiêu phản ánh tình trạng sức khoẻ (các chỉ tiêu tổng hợp, các chỉ tiêu y tế cơ bản, các chỉ tiêu về bệnh tật, các chỉ tiêu về chăm sóc sức khoẻ); chỉ tiêu phản ánh trình độ văn hoá; chỉ tiêu biểu hiện trình độ chuyên môn kỹ thuật.

Theo Nguyễn Tiệp (2005) đề cập, chỉ tiêu đánh giá CLNNL gồm: chỉ tiêu biểu hiện trạng thái sức khoẻ (các chỉ tiêu tổng hợp, các chỉ tiêu cơ bản về y tế và bệnh tật); chỉ tiêu trình độ văn hoá (tỷ lệ biết chữ của dân số từ 10 tuổi trở lên, tỷ lệ đi học chung các cấp, tỷ lệ đi học đúng tuổi ở các cấp, chỉ tiêu đánh giá trình độ văn hoá của NNL trong tuổi lao động, LLLĐ và lao động đang làm việc); chỉ tiêu trình độ chuyên môn kỹ thuật (tỷ lệ lao động đã qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật, cơ cấu lao động đã qua đào tạo theo từng cấp trình độ chuyên môn ký thuật); chỉ số phát triển con người HDI (Human Development Index).

Theo cách đánh giá CLNNL của Phùng Rân (2008) thì năng lực hoạt động của NNL thuộc về chuyên môn của NNL. Tuy khó khăn, vất vả nhưng qua học tập, rèn luyện có thể đạt được và có thể đánh giá, điều chỉnh được dễ dàng. Còn chỉ tiêu thuộc về phẩm chất đạo đức tuy dễ nói nhưng lại rất khó đánh giá và điều chỉnh do có nhiều quan điểm khác nhau về đạo đức. Mà quan niệm khác nhau sẽ dẫn đến nhiều cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau về đạo đức.

Theo phân tích của Bùi Văn Nhơn (2006), chỉ tiêu đánh giá CLNNL bao gồm các yếu tố: thể lực, trí lực (chỉ tiêu đánh giá trình độ văn hoá, chỉ tiêu đánh giá trình độ chuyên môn kỹ thuật), phẩm chất tâm lý xã hội, chỉ tiêu tổng hợp (chỉ số HDI).

Song, việc đưa ra các chỉ tiêu đánh giá CLNNL của những nghiên cứu trên đều mang tầm vĩ mô, các chỉ số bên trong mỗi chỉ tiêu còn mang tính tổng quát, chưa được cụ thể hoá và có phần chưa phù hợp với thực tiễn NNL ngành DL nói chung và lao động tại các DN du lịch nói riêng. Nhất là chỉ số HDI, dùng làm thước đo tổng hợp đo lường trình độ phát triển của thế giới, của một khu vực, một quốc gia, hay là một vùng, một tỉnh, một địa phương. Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu về chỉ tiêu đánh giá CLNNL của các tác giả đi trước và tham khảo các tài liệu về CLNNL có liên quan, theo phạm vi nghiên cứu của đề tài, tác giả tiếp cận việc đánh giá CLNNL, đặc biệt là lao động tại các DN du lịch theo ba yếu tố cấu thành CLNNL: thể lực, trí lực, tâm lực.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH Ở TỈNH PHÚ YÊN (Trang 29 -31 )

×