0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (96 trang)

Doanh nghiệp du lịch

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH Ở TỈNH PHÚ YÊN (Trang 26 -27 )

6. Bố cục của luận văn

1.1.3.2. Doanh nghiệp du lịch

Theo Bách khoa toàn thư mở thì DN là một tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Cũng theo Luật doanh nghiệp (2005) giải thích, kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. Như vậy DN là một đơn vị kinh tế có tư cách pháp nhân, có giấy phép đăng ký kinh doanh và sử dụng các yếu tố đầu vào để tạo ra hàng hóa và dịch vụ. Mục tiêu của DN là tối đa hóa lợi nhuận, hay đạt được các mục tiêu liên quan khác như tối đa hóa doanh thu hay tăng trưởng. Các quyết định sản xuất cơ bản của DN là: xác định sản lượng hàng hóa và dịch vụ sẽ được sản xuất, vốn và nguồn lực khác được sử dụng để tạo đầu ra hiệu quả nhất.

Ngành DL được xác định là một ngành kinh tế tổng hợp quan trọng, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao. Ngành DL gồm phạm vi rộng các DN cung cấp dịch vụ đa dạng theo yêu cầu của du khách tại điểm xuất phát, trong chuyến đi và tại điểm đến. Luật DL (2005) đã nêu rõ, DN DL chính là kinh doanh dịch vụ bao gồm các ngành nghề sau: lữ hành, lưu trú DL, vận chuyển khách DL, phát triển khu DL, điểm DL, dịch vụ DL khác.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH Ở TỈNH PHÚ YÊN (Trang 26 -27 )

×