0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 136 -143 )

- Cỏc Trung tõm dạy nghề quậ n huyện, cỏc cơ sở dạy nghề dõn lập tư thục chỉđào tạo nghề với hỡnh thức bồi dưỡng, phổ cập và bổ tỳc nghề vớ i th ờ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1.Kết luận

Qua cỏc khảo sỏt thực tế và số liệu thống kờ, chỳng ta cú thể khẳng định rằng với một bối cảnh cũn nhiều khú khăn, cỏc Trung tõm dạy nghề đĩ cú những đúng gúp sinh động vào bối cảnh chung của hệ thống dạy nghề cả nước. Trong một bỏo cỏo chớnh thức của dự ỏn Swisscontact đĩ cú nhận định: “nếu nhỡn vào nhng khú khăn mà cỏc Giỏm đốc và Ban qun lý cỏc Trung tõm dy ngh đang gp phi, nhng nhim v h được giao và nhng phương tin mà h hin cú, thỡ vi nhng kết qu mà h đạt được, chỳng ta ch cú th bày t nim kớnh trng ln lao, h là nhng người cn được biu dương”. Tuy nhiờn,chỳng ta cũng cần nhận thấy rằng hệ thống cỏc Trung tõm dạy nghề vẫn cú khả năng và tiềm lực lớn để cung cấp những “sản phẩm đào tạo” cú chất lượng cao hơn và đỏp ứng nhu cầu của khỏch hàng nhiều hơn nữa nếu cú những cụng cụ mới, những giải phỏp hiệu quả và đồng bộ hơn để giải quyết những vấn đề cũn tồn tại hiện nay và trong tương lai.

Đề tài nghiờn cứu của chỳng tụi, đối chiếu với mục đớch, nhiệm vụ và giả thuyết khoa học đĩ thực hiện được những nội dung sau:

- Làm rừ cơ sở lý luận liờn quan đến đề tài nghiờn cứu (phần cơ sở lý luận được trỡnh bày trong luận văn).

- Thực hiện khảo sỏt, thống kờ, phõn tớch dữ liệu thực trạng đào tạo và thực trạng quản lý chất lượng đào tạo tại cỏc Trung tõm dạy nghề ở Thành phố Hồ Chớ Minh qua cỏc nội dung:

 Quản lý đội ngũ giỏo viờn dạy nghề.

Quản lý nội dung, chương trỡnh đào tạo.

Quản lý quỏ trỡnh đào tạo.

Quản lý quỏ trỡnh học tập của học viờn.

Quản lý vềđỏnh giỏ.

Kết quả quỏ trỡnh đào tạo.

Trờn cơ sở phõn tớch thực trạng đào tạo và thực trạng quản lý chất lượng đào tạo tại cỏc trung tõm dạy nghề, luận văn đĩ đề xuất một số cỏc giải phỏp vừa mang tớnh vĩ mụ vừa mang tớnh vi mụ, cụ thể như sau:

Giải phỏp vĩ mụ: - Thực hiện mục tiờu giải quyết việc làm và bảo đảm cụng bằng xĩ hội. - Tăng cường quản lý nhà nước về dạy nghề. - Xõy dựng chếđộ chớnh sỏch hợp lý. - Thực hiện qui hoạch tổng thể mạng lưới cỏc cơ sở dạy nghề. Tiếp tục hồn chỉnh cơ cấu, hệ thống cỏc trung tõm dạy nghề. - Đẩy mạnh cụng tỏc hướng nghiệp.

- Tăng cường quản lý chuyờn mụn, kiểm tra chặt chẽ cụng tỏc thi, kiểm tra. - Phỏt triển số lượng, nõng cao chất lượng đội ngũ giỏo viờn dạy nghề. - Dạy nghề theo module.

- Huấn luyện tay nghề linh hoạt.

- Bổ sung, đổi mới trang thiết bị cỏc phương tiện đồ dựng dạy học. Tăng cường tài liệu cho giỏo viờn, học viờn; chỉnh trang cơ sở vật chất, mụi trường sư phạm. - Xõy dựng cơ chế phối hợp đào tạo với sử dụng.

- Tăng cường nguồn lực tài chớnh, cơ sở vật chất.

- Thiết lập mối quan hệ giữa trường dạy nghề và xớ nghiệp. Tăng cường thời gian để học viờn tham gia cỏc cụng việc thực tế sản xuất, tham quan cỏc cụng ty, xớ nghiệp.

- Tăng cường cụng tỏc giỏo dục đạo đức nghề nghiệp, luật phỏp, tỏc phong cụng nghiệp cho học viờn.

- Liờn thụng giữa giỏo dục phổ thụng và dạy nghề.

Giải phỏp vi mụ:

- Xõy dựng qui hoạch và phỏt triển đội ngũ giỏo viờn dạy nghề. Thực hiện qui trỡnh tuyển chọn giỏo viờn, cộng tỏc viờn cho trung tõm dạy nghề, trong đú chỳ ý khõu đỏnh giỏ giỏo viờn, cộng tỏc viờn đỳng chuẩn qui định của Bộ Lao động – Thương binh và Xĩ hội.

- Tăng cường cụng tỏc quản lý nội dung, chương trỡnh đào tạo tại cỏc trung tõm dạy nghề. Thực hiện qui trỡnh xõy dựng chương trỡnh đào tạo ngắn hạn, trong đú chỳ trọng đến khõu đỏnh giỏ hiệu quả – quỏ trỡnh cải tiến chương trỡnh đào tạo.

- Tăng cường cụng tỏc quản lý quỏ trỡnh giảng dạy của giỏo viờn. Thực hiện qui trỡnh giỏm sỏt giảng dạy tại cỏc trung tõm dạy nghề, tập trung ở giai đoạn dự giờ giỏo viờn, cộng tỏc viờn theo kế hoạch hoặc dự giờ đột xuất khụng bỏo trước. - Hồn thiện cụng tỏc quản lý quỏ trỡnh học tập của học viờn trong đú đổi mới

cụng tỏc đỏnh giỏ chất lượng đào tạo, đề nghị cỏc trung tõm dạy nghề triển khai xõy dựng phần mềm quản lý học viờn hiện chứng minh hiệu quả quản lý tại trung tõm dạy nghề quận 3,5, Bỡnh Thạnh.

- Đổi mới cụng tỏc quản lý đỏnh giỏ. Phải làm cho cụng tỏc đỏnh giỏ thi đua, khen thưởng thể hiện đỳng thực chất, cú tỏc dụng thỳc đẩy và tăng cường hiệu quả quản lý tại đơn vị.

- Xõy dựng hồn thiện cụng tỏc quản lý sau đào tạo. Đõy là cụng tỏc hậu mĩi, chăm súc khỏch hàng đặc biệt, cần được quan tõm và đẩy mạnh tại cỏc đơn vị. Thực hiện qui trỡnh thăm dũ ý kiến khỏch hàng.

Những nội dung nghiờn cứu đựơc trỡnh bày trong luận văn chắc chắn cũn rất nhiều hạn chế và thiếu sút do thời gian và năng lực nghiờn cứu của người thực hiện. Tuy nhiờn, chỳng tụi rất mong với những kết quả của khảo sỏt thực trạng đào tạo và thực trạng quản lý của cỏc trung tõm dạy nghề tại Thành phố Hồ Chớ Minh sẽ nhận đựơc sự quan tõm của cỏc cấp quản lý. Ngồi ra, với những giải phỏp đề xuất chỳng tụi rất mong đựơc cỏc cấp quản lý quan tõm và ứng dụng thực hiện tại đơn vị nhất là đề xuất ỏp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiờu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2000 vào cỏc trung tõm dạy nghề, mà chỳng tụi nhận thấy đĩ đem lại những hiệu quả quản lý tớch cực tại Trung tõm dạy nghề quận 5 (nay là Trường Kỹ thuật cụng nghệ Hựng Vương).

Với mong muốn đúng gúp vào sự phỏt triển của trung tõm dạy nghềđỏp ứng nhu cầu đào tạo trong bối cảnh mới, vận hội mới khi chỳng ta gia nhập vào WTO, chỳng tụi xin kiến nghị như sau:

2. Kiến nghị

1. Đối với Bộ Lao động – Thương binh & Xĩ hội: sớm ban hành cỏc văn bản hướng dẫn thực hiện dưới luật, ban hành cỏc chương trỡnh chuẩn về giỏo trỡnh, bổ sung và xõy dựng danh mục nghề, tiờu chuẩn bậc thợ, cỏc chương trỡnh bồi dưỡng nghiệp vụ, tiờu chuẩn húa đội ngũ giỏo viờn dạy nghề và chương trỡnh bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội cụng nhõn kỹ thuật đĩ qua sản xuất do hiện nay lĩnh vực dạy nghề cũn thiếu nhiều quy chế, quy định hoặc cỏc quy chế, quy định này khụng cũn phự hợp với điều kiện hiện nay. Căn cứ luật Dạy nghề và Luật Lao

động, sớm ban hành quy chế quản lý hoạt động dạy nghề.

Cần cú chớnh sỏch phõn luồng và liờn thụng trong hệ thống giỏo dục quốc dõn nhằm thu hỳt học sinh vào cỏc trường nghề, trung tõm dạy nghề, cụ thể là phõn luồng vào trường nghề, trung tõm dạy nghề ngay sau khi tốt nghiệp phổ thụng cơ sở.

Cần qui định cỏc doanh nghiệp sử dụng lao động qua đào tạo đúng gúp kinh phớ cho đào tạo nghề. Doanh nghiệp tham gia mở trường hoặc nhận học viờn vào học nghề sẽđược miễn phần đúng gúp.

2. Đối với Phũng Dạy nghề – Sở Lao động – Thương binh – Xĩ hội Thành phố Hồ Chớ Minh: cần tăng cường và đổi mới cụng tỏc quản lý nhà nước về đào tạo nghề, đổi mới tổ chức quản lý về cụng tỏc dạy nghề.

3. Thực hiện chủ trương xĩ hội húa trong dạy nghề bằng chớnh sỏch khuyến khớch cỏc doanh nghiệp, cỏc cỏ nhõn, tập thể và tổ chức trong và ngồi nước mở trường, lớp dạy nghề và tham gia vào quỏ trỡnh đào tạo nghề. Đề nghị Nhà nước miễn thuế cho dạy nghề, cú chớnh sỏch cho vay vốn ưu đĩi cho đề ỏn phỏt triển cho dạy nghề. Thành phố đảm bảo đầu tư tăng cường đổi mới thiết bị cho 20 Trung tõm dạy nghề, bổ sung chức năng cho một số Trung tõm dạy nghề cú điều kiện được tham gia đào tạo nghề dài hạn trong khi vẫn duy trỡ đào tạo nghề ngắn hạn.

Bổ sung và đổi mới quy chế, quy định về quản lý dạy và học trong dạy nghề để đưa hoạt động đào tạo của cỏc cơ sở dạy nghề vào nề nếp và nõng cao chất lượng.

4. Đối với cỏc trung tõm dạy nghề, chỳng tụi mạnh dạn đề nghị ỏp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiờu chuẩn VN ISO 9001:2000.

Trong điều kiện hạn chế về nhiều mặt, ở chương 1 tỏc giả luận văn chỉ đề cập những bước đi ban đầu trong việc tiếp cận quản lý chất lượng theo ISO 9001. Mỗi quốc gia trờn thế giới cũng như mỗi cơ sở đào tạo trong mỗi quốc gia cú những đặc thự và những điều kiện nhất định. Do vậy, khụng thể cú một mụ hỡnh chung cho tất cả cỏc nước hay cỏc cơ sở đào tạo trong cựng một quốc gia. Tuy nhiờn, trong điều kiện của Việt Nam, Tổng cục Dạy Nghề cú thể thống nhất quản lý chất lượng theo mụ hỡnh đĩ đưa ra và cỏc điều khoản tổng quỏt của hệ thống chất lượng như đĩ trỡnh bày, trờn cơ sở đú cỏc Trung tõm dạy nghề thiết kế chi tiết hệ thống cỏc điều khoản cụ thể (cỏc yờu cầu về chất lượng) cho phự hợp với văn húa tổ chức và cỏc điều kiện khỏc phự hợp với hoạt động của từng Trung

tõm.

Việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 cú một ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi mà:

- Quyền tự chủ (quản lý, tài chớnh) của cỏc Trung tõm dạy nghềđược mở rộng. - Tỷ trọng số người theo học và thành phần loại hỡnh Trung tõm dạy nghề trong

đào tạo nghề ngày một phỏt triển.

- Yếu tố nước ngồi tham gia đào tạo nghề ngày một tăng do tồn cầu húa.

Do đú, việc cỏc cơ sở dạy nghềđược chứng nhận theo tiờu chuẩn ISO sẽ gúp phần định hướng cỏc hoạt động sau của xĩ hội:

 Định hướng lựa chọn đầu tư của người học – của phụ huynh đối với cơ sở đào tạo cú chất lượng và hiệu quả, phự hợp với khả năng của mỡnh.

 Định hướng lựa chọn đầu tư của nhà nước để đào tạo nguồn nhõn lực theo những ngành nghề cần thiết cho sự phỏt triển trong tương lai.

 Định hướng đầu tư của cỏc doanh nghiệp cần nguồn nhõn lực thớch hợp cho doanh nghiệp của mỡnh.

 Định hướng cho cỏc nhà đầu tư nước ngồi phỏt triển hoạt động của mỡnh.

 Định hướng cho cỏc trung tõm dạy nghề tăng cường năng lực cạnh tranh trong và ngồi nước (xõy dựng văn húa chất lượng, khụng ngừng nõng cao chất lượng và hiệu quảđào tạo, quản lý và tài chớnh…).

 Định hướng cho sự hợp tỏc đào tạo (chuyển đổi, cụng nhận văn bằng chứng chỉ…) của cỏc trung tõm dạy nghề trong và ngồi nước.

 Việc ỏp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiờu chuẩn ISO sẽ giỳp cho Trung tõm xem xột lại tồn diện hiện trạng hoạt động của đơn vị mỡnh, phõn tớch cỏc điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động của mỡnh so với tiờu chuẩn chất lượng ban hành, tự nõng cao trỏch nhiệm trong mọi hoạt động của mỡnh.

 Với sự cụng khai hoỏ cỏc chớnh sỏch chất lượng và mục tiờu chất lượng cũng đồng nghĩa với việc cụng khai húa tiờu chuẩn chất lượng của đào tạo, từng trung tõm dạy nghề sẽ thấy rừ được mục tiờu phỏt triển mà mỡnh cần đạt được.

 Bằng việc tự đỏnh giỏ mức độ thực hiờn mục tiờu chất lượng so với tiờu chuẩn quản lý chất lượng từng trung tõm dạy nghề sẽ thấy được một cỏch tương đối tồn diện thực trạng chất lượng đào tạo của mỡnh để cú thể chủ động đưa ra những biện phỏp hữu ớch cho việc cải thiện chất lượng của trung tõm mỡnh.

 Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO sẽ giỳp cho trung tõm dạy nghề và cả cơ quan quản lý ( Phũng Dạy nghề - Sở Lao động - Thương binh và Xĩ hội Thành phố, Tổng cục dạy nghề ) khụng ngừng nõng cao và hồn thiện bộ mỏy quản lý chất lượng. Một khõu hết sức quan trọng trong quỏ trỡnh thực hiện ISO đú là khõu đỏnh giỏ bờn ngồi. Với sự kiểm tra, xem xột hồ sơ chất lượng tại Trung tõm dạy nghề của cỏc chuyờn gia đại diện cho tổ chức kiểm định chất lượng, so sỏnh với cỏc tiờu chuẩn đặt ra sẽđưa ra được những cỏi nhỡn khỏch quan trong vấn đề quản lý chất lượng, những kết luận xỏc đỏng, gúp ý cho trung tõm khắc phục những điểm khụng phự hợp, những lỗi lưu ý, giỳp trung tõm dạy nghề hồn thiện hệ thống quản lý chất lượng của mỡnh.

 Về phớa xĩ hội: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO tại cỏc trung tõm dạy nghề là sự đảm bảo trước xĩ hội về chất lượng sản phẩm của cơ sở đào tạo, là cơ sở cho cỏc doanh nghiệp tuyển dụng, xem xột tư cỏch hành nghề của những học viờn do trung tõm đào tạo, là cơ sở cho việc trao đổi lao động giữa cỏc cơ sở sử dụng lao động trong và ngồi nước. Cũng thụng qua việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo ISO, cỏc trung tõm luụn chủ động và cú ý thức khụng ngừng nõng cao chất lượng đào tạo, nõng cao hiệu quả cho việc đầu tưđào tạo.

 Về phớa người học: giỳp người học chuyển đổi việc học tập giữa cỏc trung tõm dạy nghề hoặc cho cụng nhõn khi họ cú nhu cầu bồi dưỡng, nõng cao trỡnh độ. Đú cũng là tiền đề giỳp cho người học hoặc cụng nhõn trong việc hành nghề.

 Vềphớa trung tõm dạy nghề: giỳp trung tõm dạy nghềđịnh hướng trong việc cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, cải thiện chất lượng đào tạo thụng qua cỏc tư vấn, khuyến nghị của chuyờn gia đỏnh giỏ. Đồng thời với việc được cụng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiờu chuẩn ISO sẽ củng cố thờm uy tớn, thương hiệu của trung tõm trước cụng luận. Trờn đõy là những nhận định và đề xuất tổng quỏt được rỳt ra từ những dữ liệu

và khảo sỏt đĩ nờu trong luận văn. Luận văn này khụng đi vào chi tiết kỹ thuật cụ thể phải làm thế nào để tăng cường quản lý chất lượng cỏc Trung tõm dạy nghề. Bởi đú là cụng việc vượt quỏ trỡnh độ, khả năng của người viết cũng như khuụn khổ của đề tài.

Hơn nữa, quỏ trỡnh xõy dựng mụ hỡnh quản lý chuẩn nhằm nõng cao chất lượng cỏc Trung tõm dạy nghề sẽ phải được đặt trong một kế hoạch tổng thể bao gồm một hệ thống tồn bộ cỏc cơ sở dạy nghề, trong đú cỏc Trung tõm dạy nghề chỉ là một trong những nhõn tố cần khảo cứu. Điều này cần thiết phải cú một bộ mỏy đủ quyền năng quản lý để nghiờn cứu khoa học và đưa ra những giải phỏp cú tớnh chiến lược và vĩ mụ.

Riờng về hoạt động của cỏc Trung tõm dạy nghề qua gần 20 năm đúng gúp và thực hiện cỏc loại hỡnh đào tạo với cỏc đặc điểm như linh hoạt, thời gian đào tạo ngắn đỏp ứng được nhu cầu xĩ hội, thu hỳt được đụng đảo học viờn đĩ khẳng định được vị trớ và sự cần thiết trong hệ thống đào tạo nghề cả nước. Nếu thực hiện được cỏc giải phỏp đồng bộ nhằm tăng cường quản lý chất lượng đào tạo, hệ thống cỏc Trung tõm dạy nghề quận/ huyện sẽ cú nhiều cơ hội để gúp phần tớch cực hơn nữa vào cỏc chương trỡnh giải quyết việc làm, chương trỡnh xúa đúi giảm nghốo cũng như thực hiện mục tiờu đẩy mạnh cụng nghiệp húa – hiện đại húa và tồn dụng nhõn lực của Thành phố.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 136 -143 )

×