0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

Đỏnh giỏ, đo lường chất lượng đào tạo trong kiểm định chất lượng.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 34 -35 )

d. Bộ tiờu chuẩn ISO 9000:

1.1.8.5. Đỏnh giỏ, đo lường chất lượng đào tạo trong kiểm định chất lượng.

của nhà trường cũng được đề cập đến như là bối cảnh để thực hiện quỏ trỡnh đào tạo. Dễ dàng nhận ra rằng, khụng thể cú một chương trỡnh đào tạo của một ngành/nghề nào đú cú chất lượng tốt khi bối cảnh triển khai nú cú nhiều khiếm khuyết. Cụng tỏc kiểm định cú hai mục đớch:

 Đỏnh giỏ, xỏc nhận hệ thống bảo đảm chất lượng đào tạo của một trường hoặc một chương trỡnh đào tạo theo bộ tiờu chuẩn do cơ quan kiểm định đề ra và được nhà trường thừa nhận và cam kết thực hiện.

 Trợ giỳp nhà trường cải thiện, nõng cao chất lượng đào tạo của mỡnh để đỏp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu xĩ hội bảo đảm lợi ớch chung của xĩ hội, người sử dụng lao động và của người học.

1.1.8.5. Đỏnh giỏ, đo lường chất lượng đào tạo trong kiểm định chất lượng. lượng.

Chất lượng đào tạo là một khỏi niệm động, đa chiều, và gắn với cỏc yếu tố chủ quan thụng qua quan hệ giữa người với người. Do vậy, khụng thể dựng một phộp đo đơn giản để đỏnh giỏ và đo lường chất lượng trong đào tạo. Trong đào tạo, người ta thường dựng một bộ thước đo bao gồm cỏc chỉ tiờu và cỏc chỉ số ứng với cỏc lĩnh vực trong quỏ trỡnh đào tạo, nghiờn cứu khoa học và dịch vụ cộng đồng của cỏc trường. Bộ thước đo này cú thể dựng để đỏnh giỏ đo lường cỏc điều kiện đảm bảo chất lượng, cú thểđỏnh giỏ đo lường bản thõn chất lượng đào tạo của một trường. Cỏc chỉ số đú cú thể là chỉ số định lượng, tức là đỏnh giỏ và đo được bằng điểm số. Cũng cú thể cú cỏc chỉ số định tớnh, tức là đỏnh giỏ bằng nhận xột chủquan của người đỏnh giỏ.

Việc đỏnh giỏ, đo lường chất lượng bờn trong được tiến hành bởi chớnh cỏn bộ giảng dạy, học sinh của trường nhằm mục đớch tựđỏnh giỏ cỏc điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo cũng như đỏnh giỏ bản thõn chất lượng đào tạo của trường mỡnh. Chẳng hạn, một trung tõm dạy nghề tựđiều tra số lượng học viờn tốt nghiệp tỡm được việc làm phự hợp với ngành nghề đào tạo trong thời gian 6 thỏng sau khi tốt nghiệp để tỡm hiểu mức độ đỏp ứng yờu cầu xĩ hội của học viờn trung tõm mỡnh. Hoặc một trường đại học khỏc thống kờ số cụng trỡnh nghiờn cứu khoa học của cỏn bộ giảng viờn đĩ cụng bố trong 5 năm cuối để cú thể cú chế độ khuyến khớch cỏc giỏo chức tớch cực tham gia nghiờn cứu khoa học và xem đú là việc tăng cường yếu tố bảo đảm chất lượng đào tạo..v…v…

do cỏc cơ quan quản lý và cộng đồng đào tạo thực hiện với cỏc mục đớch khỏc nhau: khen – chờ, xếp hạng, khuyến khớch tài chớnh, kiểm định, cụng nhận…v…v…

Dự đối tượng của việc đo lường, đỏnh giỏ chất lượng là gỡ và chủ thể của việc đỏnh giỏ, đo lường là ai thỡ việc đầu tiờn, quan trọng nhất là xỏc định mục đớch của việc đo lường, đỏnh giỏ. Từđú mới xỏc định được việc sử dụng phương phỏp cũng như cụng cụđo lường tương ứng.

Căn cứ vào cỏc số đo và cỏc tiờu chớ xỏc định, việc đỏnh giỏ năng lực và phẩm chất của người tốt nghiệp (sản phẩm đào tạo) là để nhận định, phỏn đoỏn và đề xuất cỏc quyết định nhằm nõng cao khụng ngừng chất lượng đào tạo.

Trong đào tạo cú 6 loại đỏnh giỏ chớnh:

 Đỏnh giỏ mục tiờu đào tạo đỏp ứng với yờu cầu của kinh tế- xĩ hội.

 Đỏnh giỏ chương trỡnh/ nội dung đào tạo.

 Đỏnh giỏ sản phẩm đào tạo đỏp ứng mục tiờu đào tạo.

 Đỏnh giỏ quỏ trỡnh đào tạo.

 Đỏnh giỏ tuyển dụng.

 Đỏnh giỏ kiểm định cụng nhận cơ sởđào tạo.

Đỏnh giỏ quỏ trỡnh đào tạo lại bao gồm 3 loại đỏnh giỏ khỏc nhau, tuỳ theo mục tiờu đỏnh giỏ:

Đỏnh giỏ chuẩn đoỏn: (Diagnostic evaluation): được tiến hành trước khi đào tạo nhằm làm rừ cỏc điểm mạnh và điểm yếu của đầu vào, trờn cơ sởđú, đưa ra cỏc quyết định về tổ chức đào tạo cho chất lượng và hiệu quả hơn.

Đỏnh giỏ hỡnh thành (Formative evaluation): được tiến hành nhiều lần trong quỏ trỡnh đào tạo, nhằm cung cấp cỏc thụng tin phản hồi để giỏo viờn và học viờn kịp thời điều chỉnh quỏ trỡnh đào tạo.

Đỏnh giỏ tổng kết (Summative evaluation): tiến hành khi kết thỳc quỏ trỡnh đào tạo, nhằm cung ứng cỏc thụng tin về chất lượng tạo.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 34 -35 )

×