0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

Phỏt triển số lượng, nõng cao chất lượng đội ngũ giỏo viờn dạy nghề.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 117 -118 )

- Cỏc Trung tõm dạy nghề quậ n huyện, cỏc cơ sở dạy nghề dõn lập tư thục chỉđào tạo nghề với hỡnh thức bồi dưỡng, phổ cập và bổ tỳc nghề vớ i th ờ

ĐÀO TẠO TẠI CÁC TRUNG TÂM DẠY NGHỀ Ở

3.3.6. Phỏt triển số lượng, nõng cao chất lượng đội ngũ giỏo viờn dạy nghề.

 Cú kế hoạch bổ sung giỏo viờn hàng năm và bồi dưỡng, đào tạo cỏc loại hỡnh giỏo viờn theo yờu cầu đổi mới phương phỏp giảng dạy; cụ thể, tiếp nhận bổ sung giỏo viờn dạy nghề được đào tạo ở cỏc trường đại học và cao đẳng, cú kế hoạch đào tạo giỏo viờn theo địa chỉ sử dụng.

 Thực hiện chương trỡnh đào tạo đạt chuẩn, đảm bảo cõn đối giữa qui hoạch đào tạo và hiệu quả sử dụng của từng loại hỡnh giỏo viờn theo chuyờn ngành. Tham gia tớch cực và cú chất lượng chương trỡnh bồi dưỡng giỏo viờn theo chu kỳ của Bộ Lao động – Thương bỡnh và Xĩ hội.

 Tạo mọi điều kiện để giỏo viờn dạy nghề được học tin học và ngoại ngữ. Khuyến khớch giỏo viờn khai thỏc thụng tin và học tập qua mạng Internet. Xõy dựng hệ thống thư viện chuẩn để giỏo viờn và cỏn bộ quản lý cú điều kiện cập nhật kiến thức phục vụ giảng dạy, quản lý.

 Thực hiện nghiờm tỳc chủ trương bồi dưỡng đổi mới chương trỡnh, giỏo trỡnh theo kế hoạch hàng năm của Bộ Lao động – Thương binh và xĩ hội. Đảm bảo tất cả giỏo viờn dạy nghề đều nắm vững mục tiờu, yờu cầu, nội dung, phương phỏp của chương trỡnh và giỏo trỡnh mới trước khi đưa vào giảng dạy.

 Tiếp tục thực hiện cuộc vận động đổi mới phương phỏp dạy học. Đẩy mạnh ứng dụng cụng nghệ thụng tin vào nhà trường. Việc đưa cụng nghệ thụng tin vào nhà trường cần được thực hiện từng bước, cú trọng tõm, trọng điểm, chỳ ý tớnh hiệu quả.

 Cú chế độ khuyến khớch giỏo viờn dạy nghề đạt thành tớch tại cỏc kỳ hội giảng cấp thành phố và tồn quốc tham gia cỏc đề tài nghiờn cứu khoa học nhằm phổ biến kinh nghiệm và phương phỏp giảng dạy gúp phần nõng cao chất lượng dạy nghề.

 Cung cấp ngõn sỏch để giỏo viờn tự chế trang thiết bị phục vụ cụng tỏc giảng dạy đồng thời kớch thớch khả năng sỏng tạo của đội ngũ giỏo viờn dạy nghề.

 Cú chếđộ phụ cấp nghề nghiệp độc hại đảm bảo để giỏo viờn khụng bỏ nghề (phương tiện bảo vệ cỏ nhõn, chếđộ bồi dưỡng hiện vật làm nghềđộc hại).

 Cú kế hoạch bồi dưỡng cỏn bộ quản lý về cụng tỏc quản lý đào tạo nghề.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 117 -118 )

×