0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

Phổ biến hệ thống chất lượng, đào tạo đội ngũ và vận hành hệ thống chất lượng.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 40 -40 )

Trung tõm dạy nghề sẽ thống kờ và xõy dựng cỏc loại biểu mẫu tương ứng với cỏc qui định lưu trữ hồ sơ của tiờu chuẩn ISO 9001:2000. Số biểu mẫu chất lượng tăng khi qui mụ gồm nhiều chuyờn ngành.

Nghiờn cứu thiết kế hệ thống cỏc yờu cầu về quản lý chất lượng đào tạo nghề theo ISO 9001:2000 gồm cỏc điều khoản tổng quỏt (cỏc tiờu chớ) với cỏc điều khoản cụ thể (cỏc chỉ số) tương ứng là cụng việc quan trọng nhất trong việc xõy dựng hệ thống chất lượng.

Tựy theo ý nghĩa và tầm quan trọng của từng điều khoản tổng quỏt, xỏc định trọng số của từng điều khoản tổng quỏt đú. Thiết kế cỏc điều khoản cụ thể cho từng điều khoản tổng quỏt với số lượng tương ứng với trọng số của điều khoản tổng quỏt.

Hệ thống chất lượng sẽ do Tổng cục dạy nghề chỉ đạo biờn soạn và được hồn chỉnh thụng qua việc thảo luận với những đơn vị hoặc cỏ nhõn cú liờn quan.

d. Phổ biến hệ thống chất lượng, đào tạo đội ngũ và vận hành hệ thống chất lượng. hệ thống chất lượng.

Sau khi hệ thống chất lượng được phờ duyệt, Tổng cục dạy nghề cần tiến hành vận hành hệ thống qua việc giới thiệu và huấn luyện cho cỏc cỏn bộ chủ chốt của Trung tõm dạy nghề để họ tiếp tục huấn luyện cho tồn thể cỏn bộ, nhõn viờn” làm theo đỳng những gỡ đĩ viết”. Tớnh chớnh xỏc của hệ thống tài liệu sẽ được thường xuyờn hiệu chỉnh sao cho phự hợp với tỡnh hỡnh thực tế của cơ sở.

Quản lý chất lượng đồng nghĩa tất cả mọi thành viờn đều tũn thủ cỏc qui định đĩ đề ra trong hệ thống chất lượng. Cú như vậy, tồn bộ hệ thống sẽ vươn đến hiệu quả của quản lý trong việc thực hiện cỏc cam kết đĩ đề ra.

Quản lý chất lượng đồng nghĩa tất cả mọi thành viờn đều tũn thủ cỏc qui định đĩ đề ra trong hệ thống chất lượng. Cú như vậy, tồn bộ hệ thống sẽ vươn đến hiệu quả của quản lý trong việc thực hiện cỏc cam kết đĩ đề ra. hệ thống nhằm xỏc định xem cỏc hoạt động và kết quả liờn quan đến chất lượng cú đỏp ứng được cỏc qui định đĩ đề ra, và cỏc qui định này cú thực hiện một cỏch cú hiệu quả và thớch hợp đểđạt được mục tiờu hay khụng.

Thụng qua cỏc hỡnh thức đỏnh giỏ hệ thống để tỡm ra cỏc điểm khụng phự hợp, Trung tõm dạy nghề cần phải đưa ra cỏc hoạt động khắc phục –

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 40 -40 )

×