0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

Quản lý theo dừi cụng tỏc chuẩn bị lờn lớp của giỏo viờn.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 94 -97 )

- Cỏc Trung tõm dạy nghề quậ n huyện, cỏc cơ sở dạy nghề dõn lập tư thục chỉđào tạo nghề với hỡnh thức bồi dưỡng, phổ cập và bổ tỳc nghề vớ i th ờ

b. Quản lý theo dừi cụng tỏc chuẩn bị lờn lớp của giỏo viờn.

Bảng 2.12 Thống kờ quản lý theo dừi cụng tỏc chuẩn bị lờn lớp của giỏo viờn.

Thang điểm: 5

STT Nội dung ĐÁNH GIÁ (X)

1 Giỏo ỏn, bài ging đỳng phõn phi chương trỡnh mụn

học. 4,8

2 Giỏo ỏn gii quyết tt cỏc kiến thc trng tõm và k

năng nghề cần thiết. 4,2

3 Giỏo ỏn th hin rừ hot động ca giỏo viờn, hot động

của học viờn. 3,5

4 La chn phương phỏp ging dy phự hp vi ni dung

bài giảng và đối tượng học viờn. 3,8

5 Chuẩn bịđồ dựng phương tiện dạy học cần thiết. 3,2 Căn cứ kết quả khảo sỏt, chỳng tụi nhận thấy:

Ở mức độ khỏ cao là kỹ năng biờn soạn giỏo ỏn, bài giảng đỳng phõn phối chương trỡnh mụn học (4,8) giỏo ỏn giải quyết tốt cỏc kiến thức trọng tõm và kỹ năng nghề cần thiết do mục tiờu chương trỡnh đào tạo đặt ra (4,2). Đỏnh giỏ này tỏ ra phự hợp vỡ phần lớn cỏc giỏo viờn tốt nghiệp trường đại học sư phạm

kỹ thuật hoặc đĩ qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1,2.

Tuy nhiờn, kết quả khảo sỏt cũng cho thấy những yờu cầu chuẩn bị lờn lớp của giỏo viờn thực hiện ở mức chưa tốt cao hơn cả là: giỏo ỏn thể hiện rừ hoạt động của giỏo viờn, hoạt động của học viờn (3,5), lựa chọn phương phỏp giảng dạy phự hợp với nội dung bài giảng (3,8), chuẩn bị đồ dựng phương tiện dạy học (3,2). Đõy là ba khõu yếu của giỏo viờn hiện nay.Nguyờn nhõn khỏch quan của hiện tượng trờn do thiết bị, đồ dựng phương tiện hiện nay vừa thiếu vừa chưa bố trớ thuận lợi cho việc sử dụng; phương tiện ớt được sử dụng cũng gắn liền với việc chậm đổi mới phương phỏp. Nhưng nguyờn nhõn chủ quan cũng khụng nhỏ: một số giỏo viờn cũn ngại sử dụng cỏc phương tiện, đồ dựng dạy học vỡ ngại mất thời giờ, phải học hỏi, cập nhật kiến thức ngoại ngữ, tin học…. c. Hoạt động dự giờ, phõn tớch giờ dạy. Bảng 2.13 Thống kờ hoạt động dự giờ, phõn tớch giờ dạy. Thang điểm: 5 STT Nội dung ĐÁNH GIÁ (X)

1 Xõy dựng tiờu chớ đỏnh giỏ giờ dạy. 4,1

2 Lập kế hoạch dự giờ thường xuyờn, đột xuất. 3,9 3 Giỏo viờn tũn thđỳng cỏc bước lờn lp qui định

trong giỏo ỏn. 4,2

4 Giỏo viờn truyn đạt đủ ni dung kiến thc, bo đảm

tớnh chớnh xỏc, khoa học. 4,3 5 Tổ chức hoạt động nhận thức của học viờn, gõy hứng thỳ, phỏt huy tớnh tớch cực chủđộng của học viờn, tổ chức hoạt động học tập theo nhúm. 3,8 6 Ứng dụng cỏc phương phỏp dạy học tiờn tiến. 3,8 7 Sử dụng hợp lý cỏc phương tiện dạy học. 3,9 8 Xử lý cỏc tỡnh huống trờn lớp. 4,0

Trờn cơ sở kết quả khảo sỏt chỳng tụi nhận thấy:

Xõy dựng tiờu chớ đỏnh giỏ giờ dạy (4,1): Phũng đào tạo/ giỏo vụ cỏc trung tõm dạy nghề trờn cơ sở tham khảo tiờu chớ đỏnh giỏ tiết giảng giỏo viờn dạy nghề giỏi của Phũng Dạy nghề – Sở Lao động – Thương binh và Xĩ hội, cỏc phiếu dự giờ cú trọng tõm của dự ỏn SVTC (Thụy Sỹ), xõy dựng tiờu chớ đỏnh giỏ giờ dạy thể hiện qua phiếu dự giờ lý thuyết/ thực hành phự hợp với đặc điểm tỡnh hỡnh của đội ngũ giỏo viờn và tớnh chất dự giờ thường xuyờn tại đơn vị.

Trong quỏ trỡnh dự giờ, được đỏnh giỏ ở mức khỏ cao là nội dung giỏo viờn truyền đạt đủ nội dung kiến thức, bảo đảm tớnh chớnh xỏc, khoa học (4,3) và

giỏo viờn tũn thủđầy đủ cỏc bước lờn lớp qui định trong giỏo ỏn (4,2). Điều đú chứng tỏ, bờn cạnh việc đảm bảo 5 bước đối với cỏc buổi dạy lý thuyết và 4 bước đối với cỏc buổi dạy thực hành, cỏc giỏo viờn đĩ xỏc định được kỹ năng cần thiết rốn luyện cho học viờn, lựa chọn kiến thức liờn quan đến kỹ năng, làm rừ những khỏi niệm, nguyờn lý, qui trỡnh làm cơ sở cho việc hướng dẫn thực hành.

Ở mức khỏ là khả năng xử lý cỏc tỡnh huống trờn lớp (4,0). Cỏc giỏo viờn với kinh nghiệm sư phạm và chuyờn mụn đủ bản lĩnh giải quyết cỏc tỡnh huống sư phạm xảy ra trong quỏ trỡnh giảng dạy.

Lập kế hoạch dự giờ thường xuyờn và đột xuất (3,9) chỉ được đỏnh giỏ ở mức trung bỡnh. Cụng tỏc dự giờ ở cỏc trung tõm khụng được thực hiện thường xuyờn, chỉ được tiến hành bồi dưỡng giỏo viờn khi cú kế hoạch hội giảng giỏo viờn dạy nghề giỏi cấp thành phố do phũng dạy nghề qui định hoặc dự giờ giỏo viờn khi cú phản ỏnh của học viờn hoặc kết quả kiểm tra cuối khúa cú tỉ lệ học viờn khụng đạt yờu cầu cao. Trong quỏ trỡnh xử lý dữ liệu, chỳng tụi chỉ ghi nhận ở trung tõm dạy nghề quận 3, 5, Bỡnh Thạnh là lập kế hoạch dự giờ giỏo viờn và tổ chức hội giảng giỏo viờn định kỳ nhằm bồi dưỡng nõng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giỏo viờn.

Cỏc nội dung chuẩn bị lờn lớp cú mức độ đỏnh giỏ khụng cao là sử dụng phương tiện, đồ dựng dạy học (3,9), cải tiến phương phỏp giảng dạy, ứng dụng phương phỏp giảng dạy tiờn tiến nhằm tăng cường khả năng tự học của học viờn(3,8), rốn luyện kỹ năng cho học viờn (2,0). Kết quả này cũng tương đối phự hợp với kết quả khảo sỏt ở bảng 2.10. Điều này cho thấy, đổi mới phương phỏp thiết kế bài giảng phải đi liền với đổi mới phương phỏp giảng dạy và đổi mới cỏch học của học viờn, trong đú tạo cho học viờn cú tớnh trung thực, chủđộng, tớch

cực trong học tập, làm quen với cụng việc tự nghiờn cứu. Ngồi ra, trang thiết bị, đồ dựng dạy học cũng cần được trang bị đồng bộ với việc ứng dụng phương phỏp dạy học hiện đại. Đối chiếu với kết quả khảo sỏt “ Thực trạng giảng dạy tại cỏc trung tõm dạy nghề” do dự ỏn SVTC tiến hành và qua số liệu thống kờ từ cỏc kỳ hội giảng giỏo viờn dạy giỏi nghề từ cấp cơ sở đến thành phố và tồn quốc, chỳng tụi nhận thấy phương phỏp giảng dạy rất đơn điệu, hoạt động của thầy quỏ ỏp đảo so với hoạt động của học viờn, gần như chỉ cú thầy độc diễn, độc thoại trờn lớp. Kết quả là học viờn khụng nắm được phương phỏp tự học, tự nghiờn cứu, tự phỏt triển. Tuy nhiờn, điều đỏng quan tõm nhất khụng chỉ là sự nghốo nàn về phương phỏp được sử dụng, mà là chất lượng và kỹ năng sử dụng những phương phỏp ấy.Hầu hết cỏc vận dụng chỉở mức yờu cầu học viờn nghe, quan sỏt, suy nghĩ, ghi chộp, khụng cú hoặc cú rất ớt những đũi hỏi học viờn phải làm việc, hoạt động một cỏch độc lập, tớch cực và cụ thể.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 94 -97 )

×