0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

Xử lý sau đỏnh giỏ.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 105 -105 )

- Cỏc Trung tõm dạy nghề quậ n huyện, cỏc cơ sở dạy nghề dõn lập tư thục chỉđào tạo nghề với hỡnh thức bồi dưỡng, phổ cập và bổ tỳc nghề vớ i th ờ

c. Xử lý sau đỏnh giỏ.

Bảng 2.17 Thống kờ kết quả khõu xử lý sau đỏnh giỏ.

Thang điểm: 5

STT Nội dung ĐÁNH GIÁ (X)

1 Thụng bỏo kết quảđỏnh giỏ. 3,2

2 Biện phỏp khắc phục. 3,5

3 Tổ chức bồi dưỡng cho giỏo viờn. 3,5

Căn cứ kết quả khảo sỏt, chỳng tụi nhận thấy khõu xử lý sau đỏnh giỏ được cỏn bộ quản lý, và giỏo viờn đỏnh giỏ tương đối thấp. Việc thụngbỏo kết quảđỏnh giỏ (3,2) là thấp nhất. Điều này cho thấy khõu x lý sau đỏnh giỏ chưa ngang tm vi mc tiờu đặt ra. Kết quả đỏnh giỏ khụng được phổ biến rộng rĩi đến giỏo viờn, chỉ được thụng bỏo đến cấp cỏn bộ quản lý trung gian (Trưởng/phú phũng/ ban, khoa/ bộ mụn) do đú việc đề xuất cỏc biện phỏp khắc phục (3,5) cũng được đỏnh giỏ khụng cao, chỉ đạt mức trung bỡnh. Và chớnh tại đõy, nếu ỏp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiờu chuẩn ISO 9001: 2000 sẽ phỏt huy được hiệu quả của cụng tỏc quản lý.

Do cỏc giải phỏp khắc phục ớt mang lại hiệu quả nờn cỏc khúa tổ chức bồi dưỡng giỏo viờn sau đỏnh giỏ cũng chỉ dừng ở mức độ đỏnh giỏ trung bỡnh (3,5). Do đú, để cụng tỏc đỏnh giỏ đạt hiệu quả và mục đớch đề ra, cỏc trung tõm cần chỳ trọng đến việc phõn tớch kết quả, thụng bỏo kết quảđỏnh giỏ đến đỳng đối tượng để từđú cú những giải phỏp khắc phục thớch hợp.

d. Nhận xột chung cụng tỏc quản lý đỏnh giỏ: cụng tỏc đỏnh giỏ, kiểm tra giỏo viờn, bộ mỏy quản lý là nhiệm vụ của cỏc cấp quản lý, nhằm động viờn và tạo

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 105 -105 )

×