0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

Cụng tỏc xõy dựng đội ngũ giỏo viờn.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 78 -80 )

- Cỏc Trung tõm dạy nghề quậ n huyện, cỏc cơ sở dạy nghề dõn lập tư thục chỉđào tạo nghề với hỡnh thức bồi dưỡng, phổ cập và bổ tỳc nghề vớ i th ờ

d. Cụng tỏc xõy dựng đội ngũ giỏo viờn.

Bảng 2.6 Thống kờ cụng tỏc xõy dựng đội ngũ giỏo viờn dạy nghề. Thang điểm: 5

STT Nội dung ĐÁNH GIÁ (X)

1 Yờu cầu chuẩn húa đội ngũ giỏo viờn tại đơn vị. 4,7 2 Lập kế hoạch xõy dựng đội ngũ giỏo viờn. 4,5

3 Cụng tỏc bổ sung đội ngũ giỏo viờn trẻ. 2,8

4 Lp kế hoch bi dưỡng giỏo viờn tr, thiếu kinh nghiệm giảng dạy.

2,5

5 Chế độ khuyến khớch giỏo viờn t hc tp nõng cao trỡnh độ chuyờn mụn, nghiệp vụ sư phạm.

4,1

6

Chớnh sỏch ưu đĩi thu hỳt cỏn bộ kỹ thuật cú chuyờn mụn kỹ thuật giỏi, tay nghề cao đĩ qua thực tế sản xuất về làm giỏo viờn dạy nghề.

4,5

7 Lp kế hoch kim tra đỏnh giỏ chuyờn mụn, nghip vụ của giỏo viờn.

4,5 Kết quả thống kờ xõy dựng đội ngũ giỏo viờn dạy nghề cho thấy:

Yờu cầu chuẩn húa đội ngũ giỏo viờn tại đơn vị được cỏc trung tõm dạy nghềđặt lờn hàng đầu (4.7). Vỡ đội ngũ giỏo viờn mạnh là nhõn tố quyết định đến sự

phỏt triển của cỏc trung tõm, đỏp ứng đũi hỏi ngày càng cao từ phớa người học và của cỏc doanh nghiệp sử dụng lao động.

Ngồi ra, cỏc cụng tỏc lp kế hoch xõy dng đội ngũ giỏo viờn về chuyờn mụn, nghiệp vụ sư phạm, cụng nghệ dạy học; lp kế hoch kim tra, đỏnh giỏ chuyờn mụn, nghip v ca giỏo viờn dưới nhiều hỡnh thức kiểm tra, dự giờ thường xuyờn, đột xuất và chớnh sỏch ưu đĩi thu hỳt cỏn b k thut cú chuyờn mụn k thut gii, tay ngh cao đĩ qua thc tế sn xut v làm giỏo viờn dy nghđược cỏc trung tõm quan tõm thực hiện ở mức độ khỏ cao (4,5).

Ở mức độ thấp hơn là cheỏ ủoọ khuyeỏn khớch giaựo viẽn cơ hu tửù hóc taọp

nãng cao trỡnh ủoọ chuyẽn mõn, nghieọp vú sử phám(4,1). Căn cứ tỡnh hỡnh tài

chớnh của từng đơn vị cú Trung tõm hỗ trợ tồn bộ hoặc một phần kinh phớ đào tạo, điều chỉnh tỷ lệ lương (hệ số lương) cho giỏo viờn cú giấy chứng nhận đăng ký theo học và cú bằng cấp chứng nhận.

Ít được quan tõm nhất là cụng tỏc b sung đội ngũ giỏo viờn tr(2,8) và lập kế hoạch bi dưỡng giỏo viờn tr, thiếu kinh nghim ging dy (2,5).Điều này thể hiện sự mất cõn đối trong cụng tỏc bồi dưỡng giỏo viờn. Lý giải vấn đề này, hầu hết cỏc Giỏm đốc/ Trưởng phũng đào tạo đều cho rằng số sinh viờn cỏc trường đại học sư phạm kỹ thuật tốt nghiệp cỏc năm sau này khả năng sư phạm, chuyờn mụn chưa đỏp ứng ngay yờu cầu của cỏc trung tõm dạy nghềđặc biệt là kỹ năng thực hành, kỹ năng đứng lớp với nhiều đối tượng học nghề khỏc nhau. Để số sinh viờn này cú thể bắt nhịp được phong cỏch giảng dạy của cỏc giỏo viờn đang giảng dạy, theo kịp sự phỏt triển đơn vị thỡ mỗi trung tõm phải dành nhiều thời gian cho số giỏo viờn này bồi dưỡng tay nghề tại cỏc doanh nghiệp và phải tốn một khoản kinh phớ nhất định. Do đú, hầu hết cỏc trung tõm chọn giải phỏp tối ưu hơn cả là mời cỏn bộ kỹ thuật giỏi tại cỏc doanh nghiệp, hoặc giảng viờn cú kinh nghiệm của cỏc trường cao đẳng, đại học khỏc tham gia giảng dạy để vừa nõng cao uy tớn trung tõm, vừa bảo đảm tay nghề cho học viờn.

Ngồi ra, theo quan điểm dạy nghề theo năng lực thực hiện, giỏo viờn xuất thõn là những thợ lành nghề, nghệ nhõn cú trỡnh độ cao nờn cú chớnh sỏch khuyến khớch để họ trở thành giỏo viờn dạy nghề. Chi phớ và thời gian đào tạo nghiệp vụ sư phạm ớt tốn kộm hơn mà hiệu quảđào tạo lại cao hơn.

Trong số 11 trung tõm dạy nghề chỳng tụi tiến hành khảo sỏt chỉ cú trung tõm dạy nghề quận 3, 5, Gũ Vấp muốn khẳng định vị thế của mỡnh trong lĩnh vực

đào tạo nghềđĩ xõy dựng cụng tỏc hoạch định chiến lược phỏt triển (2000 – 2010) bằng cỏch mạnh dạn tuyển dụng giỏo viờn trẻ, bồi dưỡng tại chỗ bằng cỏc hỡnh thức dự giờ, gúp ý; tham dự cỏc khúa bồi dưỡng giỏo viờn hạt nhõn do Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật tổ chức để trẻ húa và bổ sung đội ngũ giỏo viờn đỏp ứng yờu cầu phỏt triển của đơn vị.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 78 -80 )

×