0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

Khỏi quỏt về hệ thống đào tạo nghề, cơ sở phỏp lý.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 46 -47 )

h. Giỏm sỏt hệ thống chất lượng.

1.2.1. Khỏi quỏt về hệ thống đào tạo nghề, cơ sở phỏp lý.

Điều 28 Luật Giỏo dục qui định “Giỏo dục nghề nghiệp gồm: Trung học chuyờn nghiệp được thực hiện từ 3 đến 4 năm học đối với người cú bằng tốt nghiệp trung học cơ sở; từ 1 đến 2 năm đối với người cú bằng tốt nghiệp trung học phổ thụng; dạy nghề dành cho người cú trỡnh độ học vấn và sức khỏe phự hợp với nghề cn hc được thc hin dưới 1 năm đối vi cỏc chương trỡnh dy ngh ngn hn, t 1 đến 3 năm đối vi cỏc chương trỡnh dy ngh dài hn”.

Điều 32 Luật Giỏo dục cũng qui định “Cơ sở giỏo dục nghề nghiệp gồm: Trường trung học chuyờn nghiệp, trường dạy nghề, trung tõm dạy nghề, lớp dạy nghề (sau đõy gọi chung là cơ sở dạy nghề); cơ sở dạy nghề cú thểđược tổ chức độc lập hoặc gắn với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở giỏo dục khỏc”.

Căn cứNghị quyết Trung ương IIđề ra cỏc mục tiờu cụ thể cho ngành giỏo dục – đào tạo núi chung và cụng tỏc dạy nghề núi riờng: “Tăng qui mụ dạy nghề bằng mọi hỡnh thức đểđạt từ 22% đến 25% đội ngũ lao động được qua đào tạo vào năm 2000”. Kế hoạch đào tạo nghề phải theo sỏt chương trỡnh kinh tế – xĩ hội của từng vựng, phục vụ cho sự chuyển đổi cơ cấu lao động, cho cụng nghiệp húa, hiện đại húa nụng nghiệp và nụng thụn. Tăng cường đầu tư, củng cố và phỏt triển cỏc trường, lớp dạy nghề, xõy dựng một số trường trọng điểm, đào tạo đủ cụng nhõn lành nghề cho cỏc khu chế xuất, cú tớnh đến nhu cầu xuất khẩu lao động.

Căn cứ Nghị quyết 05 của Thành ủy Thành phố Hồ Chớ Minh cụ thể húa chương trỡnh hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương II, xỏc định rừ mục tiờu “phải đạt 40% lao động được qua đào tạo nghề vào năm 2000, trong đú cú từ 15% đến 20% cú tay nghề bậc 3/7; đẩy mạnh cụng tỏc đào tạo đảm bảo từ năm 2000 về sau đỏp ứng đủ nhõn lực kỹ thuật phục vụ cho cỏc ngành mũi nhọn của Thành phố”.

Căn cứ văn bản số 4228/LĐ-TBXH ngày 22/12/1998 của Bộ Lao động – Thương binh và Xĩ hội cú qui định “Qui hoạch phải căn cứ vào nhu cầu dạy nghề cho người lao động theo cỏc chương trỡnh, kế hoạch phỏt triển kinh tế- xĩ hội của cỏc ngành và địa phương từ nay đến năm 2010. Nhu cầu học nghề tự tỡm việc làm hoặc tự tạo việc làm của người lao động (nhu cầu học nghề bao gồm đào tạo nghề mới, đào tạo lại, bồi dưỡng nõng cao tay nghề)”.

Căn cứ thụng tư liờn tịch số 01/LĐ-TBXH–TCCP ngày 06/1/1999 về việc “Hướng dẫn về tổ chức làm cụng tỏc quản lý đào tạo nghề ở trung ương và địa phương” cú qui định “Sở Lao động–Thương binh và Xĩ hội giỳp Ủy ban Nhõn dõn tỉnh, thành phố xõy dựng qui hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề bao gồm cỏc cơ sởđào tạo nghề thuộc cỏc Sở, Ban, Ngành và cỏc cơ sở dạy nghề của cỏc doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi tỉnh, thành phố quản lý…”.

1.2.2. Vị trớ. Điều 1 qui chế tổ chức và hoạt động của Trung tõm dạy nghềđược ban hành kốm theo Quyết định số 776/2001/ QĐ-BLĐTBXH ngày 09/8/2001 của

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 46 -47 )

×