0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

Liờn thụng giữa giỏo dục phổ thụng và dạy nghề.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 125 -126 )

- Cỏc Trung tõm dạy nghề quậ n huyện, cỏc cơ sở dạy nghề dõn lập tư thục chỉđào tạo nghề với hỡnh thức bồi dưỡng, phổ cập và bổ tỳc nghề vớ i th ờ

ĐÀO TẠO TẠI CÁC TRUNG TÂM DẠY NGHỀ Ở

3.3.18. Liờn thụng giữa giỏo dục phổ thụng và dạy nghề.

Dạy nghềđũi hỏi trỡnh độ văn hoỏ ngày càng cao, trong khi đú, ở hầu hết cỏc nước trờn thế giới hiện nay giỏo dục lại được phõn luồng sau Trung học cơ sở, do vậy đĩ xuất hiện xu thế liờn thụng giữa giỏo dục phổ thụng và dạy nghề, cú nghĩa là trong trường Dạy nghề cú dạy cả văn hoỏ phổ thụng, bờn cạnh đú lại cú hỡnh loại trường Phổ thụng vừa dạy văn hoỏ vừa dạy cả nghề. Với quan điểm chuẩn bị tốt hơn cho học viờn phổ thụng đi vào cỏc trường Đại học kỹ thuật cũng như cú thể vào đời lao động khi chưa cú điều kiện học lờn, nhỏnh Phổ thụng cú dạy nghề ngày càng phỏt triển mạnh mẽ. Tỉ lệ học viờn học ở cỏc trường phổ thụng cú dạy nghề ớt trong tổng số học viờn phổ thụng Trung học, ở Trung Quốc là 50%, Đài Loan - 60%, cỏc nước ở Chõu Âu như Thụy Điển, Đan Mạch, Hà Lan, Thuỵ Sĩ v.v..là 70% đến 80%, ở Cộng hồ Liờn bang Đức tất cả học viờn phổ thụng đều được cú học nghề tại cỏc xớ nghiệp theo luật định.

Sự liờn thụng giữa giỏo dục phổ thụng và dạy nghề một mặt nõng cao được trỡnh độ văn hoỏ cho đội ngũ cụng nhõn tương lai, mặt khỏc, gúp phần phổ cập giỏo dục phổ thụng bằng nhiều con đường. Đối với người học thỡ cựng một lỳc đạt được 2 mục tiờu: vừa cú trỡnh độ văn hoỏ Phổ thụng trung học vừa cú nghề. Do vậy, loại hỡnh trường này ngày càng được phỏt triển rộng rĩi ở nhiều

nước trờn thế giới.

Thực hiện chiến lược đào tạo nghề gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: xõy dựng hồn chỉnh cỏc văn bản dưới luật nhằm hồn thiện mụ trường phỏp lý đỏp ứng yờu cầu của cụng tỏc quản lý chỉ đạo triển khai hoạt động đào tạo nghề, phỏt triển mạng lưới cỏc cơ sởđào tạo nghề. Thiết lập hệ thống thụng tin thị trường lao động làm cơ sở để lập kế hoạch đào tạo sửa đổi bổ sung và xõy dựng mới chương trỡnh giỏo trỡnh đào tạo nghề.

Giai đoạn 2: hồn thiện cơ bản và nõng cao năng lực của hệ

thống. Xõy dựng cỏc văn bản dưới luật dạy nghề, xõy dựng và ỏp dụng hệ thống kiểm định đào tạo nghề. Hồn chỉnh việc đổi mới chương trỡnh và phương phỏp đào tạo nghề.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 125 -126 )

×