0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

Bộ tiờu chuẩn đỏnh giỏ chất lượng đào tạo nghề nghiệp của Hà Lan (mụ hỡnh Hà Lan 720).

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 26 -29 )

Lan (mụ hỡnh Hà Lan 720).

Bộ tiờu chớ này được nhúm chuyờn gia HBO Hà Lan đưa ra trờn cơ sở cụ thể húa mụ hỡnh EFQM (European Foundation for Quality Management),

cú thể ỏp dụng đối với cỏc trường nghề, trường chuyờn nghiệp, cao đẳng và đại học. Bộ tiờu chớ gồm 9 tiờu chuẩn với 72 tiờu chớ. Mỗi tiờu chớ cho 10 điểm và phõn thành 5 mức, mỗi mức 2 điểm. Việc cho điểm này cho phộp xỏc định cơ sở đào tạo ở một trong 5 giai đoạn phỏt triển về chất lượng đào tạo theo hướng cao hơn như sau:

Giai đoạn 1: đơn vị đào tạo hướng tới hoạt động cú đặc điểm là quản lý theo từng mụn học, ngành học; cú mục tiờu ngắn hạn cho từng mụn học, ngành học. Cơ sở đào tạo ở giai đoạn này là nhà trường hướng tới mụn học, hoặc nghề chuyờnmụn (Subject Orienter School).

Giai đoạn 2: đơn vị đào tạo hướng tới quỏ trỡnh, cú đặc điểm là cỏc quỏ trỡnh hoạt động cú kế hoạch và được kết nối với nhau, cú mục tiờu trung hạn và bước đầu quan tõm cải tiến theo chu trỡnh PDCA (Plan – hoạt động, Do – thực hiện, Check – kiểm tra, Action – hành động cải tiến). Cơ sở đào tạo ở giai đoạn này gọi là nhà trường giảng dạy( Teaching School).

Giai đoạn 3: đơn vịđào tạo hướng tới hệ thống, cú đặc điểm là bước

đầu hướng tới nhu cầu của người học và thị trường lao động, cú mục tiờu trung hạn và ỏp dụng chu trỡnh PDCA một cỏch đầy đủ. Cơ sở đào tạo ở giai đoạn này gọi là nhà trường học tập (Learning School).

Giai đoạn 4: đơn vị đào tạo hướng tới thị trường lao động, cú đặc

điểm là “ mắt xớch” của cỏc nhà cung ứng lao động, cú mục tiờu chiến lược dài hạn, ỏp dụng chu trỡnh PDCA mọi lỳc, mọi nơi. Cơ sở đào tạo ở giai đoạn này gọi là nhà trường kết ni (Linking School).

Giai đoạn 5: đơn vị đào tạo được quản lý tồn diện, cú đặc điểm hướng vào thị trường lao động tồn cầu, cú mục tiờu chiến lược dài hạn; quan tõm tới đào tạo nghề mới cho tương lai với tớnh hợp tỏc sỏng tạo vỡ cộng đồng, ỏp dụng chu trỡnh PDCA một cỏch thành thạo. Cơ sở đào tạo ở giai đoạn này gọi là nhà trường m ( Open Schoool).

Kết quả đỏnh giỏ bằng điểm số cho 72 tiờu chớ ở 5 mức cho phộp xỏc định đơn vị đào tạo ở giai đoạn nào của sự phỏt triển về chất lượng đào tạo theo từng tiờu chuẩn và tiờu chớ.

Sau đõy là bộ tiờu chớ:

 Sự lĩnh đạo (50 điểm), gồm: tầm nhỡn về chất lượng, cam kết cỏ nhõn về cải tiến liờn tục; cụng nhận, hỗ trợ chất lượng, hoạt động đối ngoại;

suy xột cỏ nhõn.

 Chớnh sỏch và chiến lược trỏch nhiệm (40 điểm) gồm: kế hoạch và văn bản chớnh sỏch; xõy dựng chớnh sỏch ; phổ biến chớnh sỏch; đỏnh giỏ và cải tiến.

 Quản lý nguồn nhõn lực (60 điểm), gồm: chớnh sỏch đội ngũ; kế hoạch đội ngũ; đỏnh giỏ trả lương cho giỏo viờn, nhõn viờn; phỳc lợi đối với giỏo viờn, nhõn viờn; bồi dưỡng tư vấn cho đội ngũ; đỏnh giỏ và cải tiến.

 Quản lý cỏc nguồn lực khỏc (60 điểm), gồm: thụng tin quản lý, cỏc nguồn tài chớnh, cỏc nguồn vật chất; phương tiện kỹ thuật; kiến thức và kinh nghiệm; đỏnh giỏ và cải tiến.

 Quản lý quỏ trỡnh giỏo dục – đào tạo (100 điểm), gồm: tầm nhỡn nghề nghiệp và đào tạo, mục tiờu đào tạo, chương trỡnh đào tạo, cỏc học phần; thiết kế đỏnh giỏ quỏ trỡnh đào tạo; điều khoản và kiểm soỏt; thiết kế mụi trường học tập; cỏc hoạt động của học sinh; cỏc hoạt động của giỏo viờn; tuyển chọn đầu vào (học sinh và hợp đồng dịch vụ); tư vấn học tập.

 Sự hài lũng của khỏch hàng (180 điểm), gồm:

Ở học sinh : tầm nhỡn nghề nghiệp và đào tạo, mục tiờu đào tạo, chương trỡnh đào tạo; cỏc học phần; đỏnh giỏ quỏ trỡnh đào tạo, mụi trường học tập; tư vấn nghề nghiệp; thụng tin đào tạo, cỏc thụng tin khỏc.

Ở khu vực nghề nghiệp: tầm nhỡn nghề nghiệp và đào tạo, mục tiờu đào tạo, chương trỡnh đào tạo; chương trỡnh ngoại khúa; chớnh sỏch và chiến lược; nhiệm vụ hướng tới thị trường lao động và xĩ hội; sự cam kết của lĩnh đạo; sự hài lũng của học sinh đĩ tốt nghiệp.

Đỏnh giỏ của chớnh quyền và cơ quan quản lý (khớa cạnh chất lượng và số lượng; thực hiện qui định phỏp lý; tham gia hoạt động xĩ hội).

 Hài lũng của giỏo viờn, nhõn viờn (50 điểm) về lĩnh đạo, chớnh sỏch và chiến lược, quản lý nguồn nhõn lực, cỏc nguồn lực khỏc, quản lý quỏ trỡnh đào tạo.

 Tỏc động đến xĩ hội (60 điểm), gồm: tầm nhỡn và trỏch nhiệm xĩ hội; đầu tư cỏc nguồn tài chớnh; chuyển giao kiến thức, phương phỏp quản lý, mụi trường, hỗ trợ hoạt động văn húa, xĩ hội; quan hệ quốc tế.

 Kết quả giỏo dục – đào tạo (120 điểm), gồm: kết quả tài chớnh, kết quả tỏc nghiệp (qui mụ đầu vào, ra và đội ngũ giỏo viờn, cỏn bộ).

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 26 -29 )

×