0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

Quyền hạn của Trung tõm dạy nghề được qui định tại điều 6 của qui chế

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 48 -50 )

h. Giỏm sỏt hệ thống chất lượng.

1.2.5. Quyền hạn của Trung tõm dạy nghề được qui định tại điều 6 của qui chế

Thương binh và Xĩ hội;

Quản lý cỏn bộ, giỏo viờn, nhõn viờn và cơ sở vật chất, tài sản thuộc trung tõm theo qui định của phỏp luật;

Tổ chức và hỗ trợ để giỏo viờn được tham gia bồi dưỡng nõng cao trỡnh độ chuyờn mụn, nghiệp vụ sư phạm;

Khai thỏc, sử dụng cú hiệu quả mọi nguồn lực, cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm duy trỡ và phỏt triển cụng tỏc dạy nghề;

Định kỳ hàng quớ, sỏu thỏng, hàng năm bỏo cỏo về hoạt động của trung tõm dạy nghề với Sở Lao động – Thương binh và Xĩ hội nơi trung tõm dạy nghề đúng trụ sở và cơ quan quản lý cấp trờn (nếu cú).

1.2.5. Quyền hạn của Trung tõm dạy nghềđược qui định tại điều 6 của qui chế chế

Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, bổ tỳc và tập huấn nghề tại Trung tõm dạy nghề, cơ sở sản xuất, cơ sở liờn kết đào tạo;

Liờn kết với cỏc cơ sở sản xuất, Trung tõm dạy nghề khỏc, trường dạy nghề, trường trung học chuyờn nghiệp, cao đẳng, đại học trong và ngồi nước, cỏc tổ chức đào tạo, bổ tỳc và bồi dưỡng nghề theo qui định của phỏp luật;

Phối hợp với trường phổ thụng làm cụng tỏc giỏo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp cho học sinh;

Phối hợp với cỏc tổ chức kinh tế, giỏo dục, y tế, văn húa, nghiờn cứu khoa học và cỏc tổ chức, cỏ nhõn khỏc trong việc nghiờn cứu ứng dụng khoa học, kỹ thuật và cụng nghệđể gắn dạy nghề với việc làm;

Thu học phớ theo qui định hiện hành hoặc theo thỏa thuận được ghi trong hợp đồng học nghề khụng trỏi với qui định của phỏp luật;

Cấp chứng chỉ nghề, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề cho người học đạt yờu cầu trong kỳ kiểm tra cuối khúa học;

Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ nghề cho người lao động tự học nghề theo hướng dẫn của trung tõm và chương trỡnh dạy nghềđĩ được phờ duyệt;

Tổ chức sản xuất cỏc sản phẩm, cung cấp cỏc dịch vụ phự hợp với nghề dạy nằm nõng cao chất lượng đào tạo, khai thỏc cỏc nguồn lực trong và ngồi nước để duy trỡ và phỏt triển Trung tõm dạy nghề;

Được tư vấn về học nghề, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp khúa học;

Được ký hợp đồng giảng dạy với người cú đủ tiờu chuẩn đến giảng dạy tại Trung tõm dạy nghề.

1.2.6. Mục tiờu

Phỏt triển đào tạo nghề gắn với chiến lược phỏt triển kinh tế xĩ hội của Thành phố trong từng giai đoạn gắn với nhu cầu phỏt triển của cỏc ngành kinh tế địa phương, gắn với thị trường sức lao động theo quan hệ cung cầu trong và ngồi nước.

Thực hiện xĩ hội húa đào tạo nghề nhằm thu hỳt mọi nguồn lực trong và ngồi nước cho hoạt động đào tạo nghề. Khuyến khớch mọi thành phần kinh tế tham gia đào tạo nghề và tạo mọi điều kiện cho người lao động cú cơ hội học nghề, tỡm kiếm việc làm. Hệ dạy nghề cụng lập giữ vai trũ nũng cốt trong hệ thống đào tạo nghề bờn cạnh đú đa dạng húa cỏc loại hỡnh đào tạo nghề.

Tăng qui mụ đào tạo nghề bằng mọi hỡnh thức để đạt 40% lao động qua đào tạo nghề, trong đú 15% lao động qua đào tạo nghề hệ cụng nhõn kỹ thuật.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 48 -50 )

×