0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

Nội dung hỡnh thức đào tạo và bồi dưỡng giỏo viờn dạy nghề:

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 80 -82 )

- Cỏc Trung tõm dạy nghề quậ n huyện, cỏc cơ sở dạy nghề dõn lập tư thục chỉđào tạo nghề với hỡnh thức bồi dưỡng, phổ cập và bổ tỳc nghề vớ i th ờ

e. Nội dung hỡnh thức đào tạo và bồi dưỡng giỏo viờn dạy nghề:

Bảng 2.7 Thống kờ cỏc hỡnh thức đào tạo và bồi dưỡng giỏo viờn dạy nghề.

Thang điểm: 5 SỐ

TT

Nội dung và hỡnh thức đào tạo ĐÁNH GIÁ (X) Nội dung đào tạo, bồi dưỡng.

1 Bồi dưỡng chuyờn mụn (sau ĐH, ĐH, CĐ). 4.1

2 Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1, 2. 4.8

3 Bồi dưỡng kỹ năng thiết kế bài giảng điện tử. 3.2 4 Bồi dưỡng cỏc chuyờn đề mới về phương phỏp giảng dạy. 3.1

5 Bồi dưỡng chế tỏc phương tiện đồ dựng dạy học. 2.8

6 Bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học. 3.5

7 Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý. 2.9

8 Bồi dưỡng nghiờn cứu khoa học. 2.1

Hỡnh thức đào tạo

1 Đào tạo từ xa. 1.8

2 Tại cơ sở ( chia thành nhiều đợt). 4.7

3 Đào tạo tập trung. 3.8

Căn cứ kết quả thống kờ chỳng ta nhận thấy:

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng:

Bi dưỡng nghip v sư phm bc 1, 2được tiến hành thường xuyờn (4.8) (theo kế hoạch bồi dưỡng giỏo viờn của Phũng Dạy nghề – Sở Lao động – Thương binh và Xĩ hội Thành phố Hồ Chớ Minh) cho đội ngũ giỏo viờn được tuyển dụng từ cỏc trường kỹ thuật, khoa học tự nhiờn, trung cấp chuyờn nghiệp và thợ nhằm bổ sung kỹ năng đứng lớp, điều hành tổ chức lớp học…

Cụng tỏc bi dưỡng chuyờn mụn (sau ĐH, ĐH, CĐ) chuyờn ngành, hồn chỉnh chương trỡnh đại học, cao đẳng cũng được cỏc trung tõm dạy nghề thực hiện ở mức cao (4.1). Thực hiện cụng tỏc chuẩn húa đội ngũ giỏo viờn giảng dạy theo qui định 43 của Bộ Lao động – Thương binh và xĩ hội, xuất phỏt từ nhu cầu bản thõn kốm theo cỏc chế độ chớnh sỏch khuyến học thớch hợp như hỗ trợ kinh phớ đào tạo, bố trớ lớp giảng dạy theo nguyện vọng, tăng thự lao giảng dạy sau khi đạt kết quả học tập khiến cỏc giỏo viờn tớch cực tham gia.

 Cỏc nội dung bồi dưỡng được đỏnh giỏ ở mức trung bỡnh là cỏc lớp bồi dưỡng tin hc, ngoi ng (3.5), bồi dưỡng k năng thiết kế bài ging đin t (3.2), bồi dưỡng cỏc chuyờn đề mới về phương phỏp ging dy (dạy nghề theo năng lực thực hiện, tớch cực húa hoạt động người học, dạy nghề theo phương phỏp kỹ năng) (3.1). Vỡ thế mà giỏo viờn ớt cú cơ hội tiếp cận và ứng dụng cụng nghệ dạy học tiờn tiến, chậm đổi mới phương phỏp dạy – học; kỹ năng sử dụng cỏc phần mềm tin học vào biờn soạn giỏo ỏn, giỏo trỡnh, biờn soạn tài liệu giảng dạy, trực quan húa hoạt động học tập của học viờn cũng cũn nhiều hạn chế.

 Cỏc nội dung bồi dưỡng ớt được cỏc trung tõm dạy nghề tổ chức là cỏc lớp bồi dưỡng chế tỏc phương tin đồ dựng dy hc (2.8), bồi dưỡng

kiến thc, k năng qun lý (2.9) và bồi dưỡng nghiờn cu khoa hc

(2.1) khiến cỏc đồ dựng phương tiện dạy học được thực hiện tuy mang tớnh thực tiễn cao song lại thiếu tớnh sư phạm, tớnh thẩm mỹ, tớnh hệ thống. Điều quan ngại nhất là đội ngũ cỏn bộ quản lý cấp cơ sở (tổ bộ mụn) khụng được bồi dưỡng, cập nhật, bổ sung kiến thức quản lý nờn hiệu quả quản lý khụng cao, khụng theo kịp tốc độ phỏt triển của cỏc

trung tõm.

Hỡnh thức đào tạo:

 Hỡnh thức đào to ti ch (4.7), đào to tp trung (3.8) được cỏc trung tõm ỏp dụng nhiều hơn vỡ kinh phớ thấp, hiệu quả cao, và đảm bảo được hoạt động giảng dạy tại đơn vị.

 Hỡnh thức đào to t xat bi dưỡng rất ớt được ỏp dụng (1.8; 2.5) do hiệu quả và chất lượng đào tạo khụng cao.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 80 -82 )

×