0

phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức theo quan điểm của chủ nghĩa duy vat bien chung

Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về nguồn gốc và bản chất của ý thức. Ý nghĩa của việc nắm vững vấn đề này

Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về nguồn gốc bản chất của ý thức. Ý nghĩa của việc nắm vững vấn đề này

Lý luận chính trị

... giới vật chất - Ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan Điều có nghĩa nội dung ý thức giới khách quan quy định, ý thức hình ảnh chủ quan, hình ảnh tinh thần hình ảnh vật lý, vật chất chủ nghĩa vật ... phát triển ý thức II Bản chất ý thức Chủ nghĩa vật biện chứng cho ý thức phản ánh giới khách quan vào não người thông qua hoạt động thực tiễn, nên chất ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan, phản ... xã hội Quan điểm triết học Mác nguồn gốc chất ý thức hoàn toàn đối lập với chủ nghĩa tâm coi ý thức, tư có trước, sinh vật chất chủ nghĩa vật tầm thường coi ý thức dạng vật chất coi ý thức phản...
 • 10
 • 51,887
 • 64
Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biên chứng về phạm trù Vật Chất. Ý nghĩa phương pháp luận.

Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biên chứng về phạm trù Vật Chất. Ý nghĩa phương pháp luận.

Lý luận chính trị

... Mác coi sở lý luận giới quan lý luận để nghiên cứu vấn đề chung triết học khoa học Chống lại quan điểm ý chí chủ quan, quan điểm vật tầm thường,… Trên sở quan điểm chất vật chất giới, chất động, ... giới, chất động, sáng tạo ý thức mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức, chủ nghĩa vật biện chứng xậy dựng nên nguyên tắc phương pháp luận bản, chung 16 hoạt động nhận thức thực tiễn người.Nguyên ... dạng vật chất biểu bộc lộ tồn rõ Không thể có vật chất mà vận động Một nhận thức hình thức vận động vật chất nhận thức thân vật chất Với tính 11 cách thuộc tính cố hữu vật chất, theo quan điểm...
 • 19
 • 1,591
 • 7
QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ VỀ CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ SÁNG TẠO LỊCH SỬ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN pot

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ VỀ CON NGƯỜI VAI TRÒ SÁNG TẠO LỊCH SỬ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN pot

Cao đẳng - Đại học

... phục hạn chế quan điểm vật siêu hình Từ đó, nhà vật biện chứng góp phần khẳng định “ chất người tổng hòa quan hệ xã hội” Theo quan điểm vật biện chứng chất xã hội người hình thành phát triển người ... cận từ giác độ phân tích lý giải hình thành phát triển quan hệ xã hội lịch sử, gồm có quan hệ kinh tế, trị - xã hội Vì vậy, giải phóng chất người phải hướng vào giải phóng quan hệ kinh tế, trị, ... việc lý giải người từ người, vừa lý giải người từ giác độ quan hệ phương diện lịch sử xã hội lịch sử xã hội Thông qua so sánh trên, ta thấy quan điểm kể từ thời Mác khắc phục hạn chế quan điểm vật...
 • 3
 • 8,198
 • 112
Quan điểm của chủ nghĩa duy vật về mâu thuẫn

Quan điểm của chủ nghĩa duy vật về mâu thuẫn

Khoa học xã hội

... I Quan điểm chủ nghĩa vật mâu thuẫn Khái quát lịch sử t tởng chiết học mâu thuẫn mặt đối lập 2 Quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng mâu thuẫn .3 II Mâu thuẫn biện chứng trình xây ... dung vật quan hệ sản xuất ý thức vật, lực lợng sản xuất yếu tố định quan hệ sản xuất Để mở đờng cho lực lợng sản xuất phát triển cần thay quan hệ sản xuất cũ quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất ... tiền đề lý luận khoa học nhiên nhận thức vật biện chứng mâu thuẫn ngời Mác nhận thức đắn phát triển thành vật quy luật thống đấu tranh mặt đối lập - hạt nhân pháp biện chứng Phép biện chứng vật Mac...
 • 12
 • 5,965
 • 9
Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử pdf

Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử pdf

Cao đẳng - Đại học

... sử Theo quan điểm vật biện chứng chất xã hội người hình thành phát triển người khả sáng tạo lịch sử xuất phát từ hình thành phát triển quan hệ xã hội lịch sử., quan hệ thay đổi có thay đổi chất ... vừa chủ thể cải tạo tự nhiên II Quan điểm chủ nghĩa Mác người a Bản chất người: Chủ nghĩa xã hội người von người Do vậy, hình thành quan hệ đắn người vai trò người phát triển xã hội nói chung, ... xuất cải vật chất để thoả mãn nhu cầu lao động sản xuất yếu tố định hình thành người ý thức Lao động nguồn gốc vật chất, vật chất định tinh thần theo logic lao động nguồn gốc văn hoá vật chất tinh...
 • 17
 • 1,320
 • 13
Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người

Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người

Triết học Mác - Lênin

... khơng giải thích chất thực người Khái niệm Con người thực thể tự nhiên mang đặc tính xã hội, có thống biện chứng hai phương diện tự nhiên – xã hội 2 Quan niệm chủ nghĩa vật lịch sử chất người “Trong ... tư tưởng, tình cảm, khát vọng, mục tiêu, lý tưởng, niềm tin, ý chí… Quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ lực lượng sản xuất, biện chứng sở hạ tầng – kiến trúc thượng tầng, ... đổi chất, biến dị, di truyền tiến hóa Thứ hai: Các quy luật hình thành tư tưởng, tình cảm, khát vọng, mục tiêu, lý tưởng, niềm tin, ý chí… Thứ ba: Quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất...
 • 26
 • 1,070
 • 4
Phân tích mối liên hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn, từ đó rút ra quan điểm thực tiễn

Phân tích mối liên hệ biện chứng giữa lý luận thực tiễn, từ đó rút ra quan điểm thực tiễn

Cao đẳng - Đại học

... hội nước ta Tóm lại, nắm vững quan điểm lý luận gắn liền với thực tiễn giúp cho nhận thức giải hợp lý mối quan hệ biện chứng tác động qua lại lý luận thực tiễn, dùng lý luận làm kim nam cho hoạt ... triển lý luận, thực tiễn phải sở, động lực nhận thức tiêu chuẩn chân lý để không rơi vào chủ nghĩa giáo điều, kinh viện chủ nghĩa kinh nghiệm chủ quan ý chí, khắc phục bệnh sách vở, thói lý luận ... điều chủ nghĩa Bệnh giáo điều chủ nghĩa tuyệt đối hóa lý luận, coi thường kinh nghiệm thực tiễn, xem lý luận bất di bất dịch, việc nắm lý luận dừng lại nguyên lý chung trừu tượng, không ý đến...
 • 4
 • 2,097
 • 36
Phân tích mối liên hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn

Phân tích mối liên hệ biện chứng giữa lý luận thực tiễn

Cao đẳng - Đại học

... điều chủ nghĩa Bệnh giáo điều chủ nghĩa tuyệt đối hóa lý luận, coi thường kinh nghiệm thực tiễn, xem lý luận bất di bất dịch, việc nắm lý luận dừng lại nguyên lý chung trừu tượng, không ý đến ... phù hợp Nắm vững quan điểm thực tiễn có ý nghĩa việc góp phần hạn chế bệnh giáo điều bệnh chủ quan ý chí tư hoạt động thực tiễn Kinh nghiệm thực tiễn có vai trò quan trọng lý luận, kinh nghiệm ... thời coi nhẹ lý luận, ngại học tập, nghiên cứu lý luận, am hiểu lý luận vươn lên để nắm lý luận, không quan tâm tổng kết kinh nghiệm để đề xuất lý luận … dễ mắc bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa Trong...
 • 3
 • 2,054
 • 19
Phân tích mối liên hệ kinh tế giữa Viêt Nam với EU

Phân tích mối liên hệ kinh tế giữa Viêt Nam với EU

Kinh tế - Thương mại

... phỏp lý cho s phỏt trin ca quan h kinh t Vit Nam - EU ó cú th ký kt nm 2011 EU k vng quan h vi Vit Nam s tr nờn sõu sc hn trờn c s hai du mc ln sp din quan h gia hai bờn ú l vic chun b ký kt chớnh ... l i tỏc ht sc quan trng, l th trng then cht ca Vit Nam nhng nm ti õy v ngy cng tr nờn quan trng hn sau Hip nh ny c ký kt II QUAN H KINH T VIT NAM EU 1.Thng mi EU l i tỏc thng mi quan trng hng ... quỏ trỡnh m phỏn v ký kt hip nh, quan h thuong mi song phng Vit Nam EU s cú bc phỏt trin mi IV TRIN VNG QUAN H KINH T Sau 20 nm k t thit lp quan h ngoi giao vo thỏng 11/1990, quan h Vit Nam v Liờn...
 • 44
 • 2,701
 • 16
Tiểu luận: QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA TỒN TẠI XÃ HỘI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM KINH ĐIỂN doc

Tiểu luận: QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA TỒN TẠI XÃ HỘI Ý THỨC XÃ HỘI QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM KINH ĐIỂN doc

Thạc sĩ - Cao học

... lý luận với tư cách trình độ cao ý thức xã hội nội dung I quan điểm quan hệ biện chứng tồn xã hội ý thức xã hội số tác phẩm C.mác ăngghen Vấn đề triết học giải mối quan hệ vật chất ý thức Quan ... chất ý thức Quan hệ tồn xã hội ý thức xã hội quan hệ vật chất ý thức xem xét lĩnh vực xã hội Do vấn đề triết học xã hội giải mối quan hệ tồn xã hội giải mối quan hệ tồn xã hội ý thức xã hội Qua ... triển chung tinh thần người lại rút giải thích quan hệ hình thức Căn nguyên quan hệ pháp lý hình thức trị quan hệ sinh hoạt vật chất" (tập 1, tr 160) - "Trong sản xuất vật chất, người mối quan hệ...
 • 36
 • 4,205
 • 8
Báo cáo: “Phân tích mối liên hệ kinh tế giữa Viêt Nam với EU” docx

Báo cáo: “Phân tích mối liên hệ kinh tế giữa Viêt Nam với EU” docx

Báo cáo khoa học

... phỏp lý cho s phỏt trin ca quan h kinh t Vit Nam - EU ó cú th ký kt nm 2011 EU k vng quan h vi Vit Nam s tr nờn sõu sc hn trờn c s hai du mc ln sp din quan h gia hai bờn ú l vic chun b ký kt chớnh ... l i tỏc ht sc quan trng, l th trng then cht ca Vit Nam nhng nm ti õy v ngy cng tr nờn quan trng hn sau Hip nh ny c ký kt II QUAN H KINH T VIT NAM EU 1.Thng mi EU l i tỏc thng mi quan trng hng ... quỏ trỡnh m phỏn v ký kt hip nh, quan h thuong mi song phng Vit Nam EU s cú bc phỏt trin mi IV TRIN VNG QUAN H KINH T Sau 20 nm k t thit lp quan h ngoi giao vo thỏng 11/1990, quan h Vit Nam v Liờn...
 • 42
 • 763
 • 0
Chủ nghĩa thực chứng và quan điểm của chủ nghĩa thực chứng về mối quan hệ giữa triết học và khoa học tự nhiên

Chủ nghĩa thực chứng quan điểm của chủ nghĩa thực chứng về mối quan hệ giữa triết học khoa học tự nhiên

Lý luận chính trị

... phát triển chủ nghĩa thực chứng: Chủ nghĩa thực chứng cổ điển; Chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán; Chủ nghĩa thực chứng Chủ nghĩa hậu thực chứng Theo tác giả, toàn hoạt động chủ nghĩa thực chứng bao ... “thuyết quan hệ nội tại” đưa „thuyết quan hệ bên ngoài” nhằm chứng minh mối quan hệ vật giới mối quan hệ bên Rátxen cho rằng, thuyết quan hệ bên đặc biệt không thích ứng với mối quan hệ phi đối ... 1977) Trong tác phẩm này, phân tích mối quan hệ khoa học tự nhiên đại với chủ nghĩa thực chứng mới, tác giả phê phán quan điểm chủ nghĩa thực chứng coi chủ nghĩa thực chứng kẻ thù nguy hiểm khoa...
 • 84
 • 2,926
 • 12
phân tích về các hệ thống tiền tệ quốc tế và đánh giá tính hiệu quả của chúng.doc

phân tích về các hệ thống tiền tệ quốc tế đánh giá tính hiệu quả của chúng.doc

Quản trị kinh doanh

... hệ thống tiền tệ quốc tế Phân tích hệ thống tiền tệ quốc tế a Hệ thống thứ – hệ thống vị vàng (1875 -1914) b Hệ thống thứ hai – Hệ thống vị vàng-hối đoái -hệ thống Giơ Noa (1922 – 1939) 10 c Hệ ... thành vàng theo tỷ giá thức Chính lẽ đó, hệ thống Bretton-Woods gọi vị vàng-hối đoái dựa USD, hay gọi hệ thống vị đô la Hệ thống vị đô la làm cho liên hệ đồng tiền nước với vàng lần bị nới lỏng Hệ ... Thế giới cần phải có hệ thống tiền tệ quốc tế để thực phát triển quan hệ kinh tế quốc tế Với chút hiểu biết kiến thức quan hệ kinh tế quốc tế, em xin phân tích có đánh giá hệ thống tiền tệ quốc...
 • 11
 • 1,430
 • 6
Quan điểm của chủ nghĩa Mac Lenin về mối liên hệ phổ biến

Quan điểm của chủ nghĩa Mac Lenin về mối liên hệ phổ biến

Khoa học xã hội

... 1: Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin mối liên hệ phổ biến 1/ Nguyên lý mối liên hệ phổ biến: 1.1 Quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng mối liên hệ phổ biến: Theo chủ nghĩa vật biện chứng mối liên hệ ... đa dạng, nhiều vẻ Có mối liên hệ bên trong, có mối liên hệ bên ngoài; có mối liên hệ chủ yếu, có mối liên hệ thứ yếu; có mối liên hệ chung bao quát toàn giới, có mối liên hệ bao quát số lĩnh vực ... liên hệ bên mối liên hệ qua lại, tác động lẫn phận, yếu tố, thuộc tính, mặt khác vật; giữ vai trò định tồn tại, vận động phát triển vật Mối liên hệ bên mối liên hệ vật, tợng khác nói chung, ý nghĩa...
 • 35
 • 1,606
 • 6
(bài tập 1)Phân tích việc xây dựng nhà nước VN XHCN sau đổi mới theo quan điểm của chủ nghĩa Mac doc

(bài tập 1)Phân tích việc xây dựng nhà nước VN XHCN sau đổi mới theo quan điểm của chủ nghĩa Mac doc

Tài chính - Ngân hàng

... sau: - Căn vào quan điểm Chủ nghĩa Mác-lê nín cho rằng, nước nghèo nàn lạc hậu, chậm phát triển kinh tế có khả tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội mà trải qua chế độ tư chủ nghĩa - Căn vào xu phát ... Thực nhiều hình thức phân phối, lấy hình thức phân phối theo kết lao động hiệu kinh tế chủ yếu Bốn là, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa lĩnh vực tư tưởng văn hóa, làm cho chủ nghĩa Mác - Lê ... đườngđi lên chủ ngĩa xã hội Hiện trước mắt, chủ nghĩa tư có tiềm phát triển kinh tê, chủ nghĩa xã hội thực sụp đỗ Liên Xô Đông Au, Đảng ta khẳng định lên chủ nghĩa xã hội, đường đắn Chủ nghĩa xãhội...
 • 8
 • 480
 • 4
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, ứng dụng cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, ứng dụng cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử

Khoa học xã hội

... Nhà nước mối quan hệ với địa vị pháp lý Nhà nước tham gia quan hệ pháp luật Nhà nước tham gia vào quan hệ pháp luật tùy vào quan hệ cụ thể mà tư cách Nhà nước khác Nếu vào tính chất quan hệ pháp ... ra, theo quan hệ bồi thường nhà nước quan hệ pháp luật dân Cũng có ý kiến cho quan hệ pháp luật vừa có tính dân sự, vừa có tính hành bên chủ thể quan hệ pháp luật Nhà nước [19, tr 10] 28 Như phân ... thể, quan hệ pháp luật, khách thể "lợi ích vật chất tinh thần mà chủ thể pháp luật mong muốn đạt tham gia quan hệ pháp luật" [44, tr 411] Trong quan hệ pháp luật dân sự, khách thể "đối tượng mà chủ...
 • 71
 • 1,565
 • 2
xoá bỏ một cách tích cực chế độ tư hữu” từ quan điểm của chủ nghĩa mác - lênin đến sự vận dụng sáng tạo của đảng ta trong công cuộc đổi mới đất nước

xoá bỏ một cách tích cực chế độ tư hữu” từ quan điểm của chủ nghĩa mác - lênin đến sự vận dụng sáng tạo của đảng ta trong công cuộc đổi mới đất nước

Việt Nam học

... chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn đủ Còn muốn xoá bỏ chế độ tư hữu thực thực tế phải có hành động cộng sản chủ nghĩa, thực”(3) Quan điểm cho thấy, bước đường đề xuất nguyên lý chủ nghĩa vật biện chứng ... sửa đổi số điểm hoàn toàn phù hợp với quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin xây dựng chủ nghĩa xã hội sở “xoá bỏ chế độ tư hữu cách tích cực” Điểm bổ sung Đại hội X vào đặc trưng xã hội chủ nghĩa nước ... nhà nước hình thức kinh tế đóng vai trò “chuẩn bị vật chất đầy đủ cho chủ nghĩa xã hội, phòng chờ vào chủ nghĩa xã hội”(4) Sau thắng lợi Cách mạng Tháng Mười, năm 1918, sở phân tích xác thành...
 • 10
 • 880
 • 0
Phân tích quan điểm của chủ nghĩa Mác Lê - nin trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ppt

Phân tích quan điểm của chủ nghĩa Mác Lê - nin trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ppt

Cao đẳng - Đại học

... liệt, quanh co, khúc khuỷu phức tạp c) Khả độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa Phân tích tính chất đặc điểm chủ nghĩa tư thới kỳ tự cạnh tranh, C.Mác Ph Ăngghen nêu khả độ lên chủ nghĩa ... định chủ nghĩa tư đời xã hội - chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa tư tương lai loài người Theo quy luật tiến hoá lịch sử, loài người định tiến tới chủ nghĩa xã hội Hai là, phát triển theo đường chủ nghĩa ... lên chủ nghĩa xã hội mâu thuẩn chủ nghĩa xã hội giành thắng lợi non yếu với chủ nghĩa tư bị đánh bại khả khôi phục Vì vậy, thời kỳ độ thời kỳ diễn đấu tranh “ai thắng ai” chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa...
 • 18
 • 7,952
 • 52

Xem thêm