0

đặc tuyến hiệu suất h fi p2

NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG HIỆU SUẤT VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ TỰ HẤP THỤ TRONG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘ MẪU MÔI TRƯỜNG TRÊN HỆ PHỔ KẾ GMX35P470 BẰNG CHƯƠNG TRÌNH MCNP5

NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG HIỆU SUẤT VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ TỰ HẤP THỤ TRONG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘ MẪU MÔI TRƯỜNG TRÊN HỆ PHỔ KẾ GMX35P470 BẰNG CHƯƠNG TRÌNH MCNP5

Vật lý

... làm phù h p hiệu suấthiệu suất thực nghiệm Hiệu lực mơ h nh kiểm chứng thông qua so sánh hiệu suất theo lượng thu từ mô với hiệu suất thực nghiệm hiệu suất tính tốn từ phần mềm ANGLE - Chương ... lệch hiệu suất thực nghiệm hiệu suất mô 31 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ẢNH H ỞNG CỦA HIỆU ỨNG TỰ H P THỤ LÊN HIỆU SUẤT GHI ĐỐI VỚI H NH H C MẪU THỂ TÍCH Khi đánh giá hoạt độ phóng xạ mẫu mơi trường h phổ ... keV Từ cho thấy mơ h nh hiệu chỉnh chưa giải vấn đề tại, cần có phương án điều chỉnh khác 28 2.4.2 Mơ h nh hiệu chỉnh dạng Với cấu h nh vừa hiệu chỉnh, giá trị hiệu suất mơ có giảm lệch nhiều so...
 • 72
 • 705
 • 1
XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG của GIÁ TRỊ tụ điện c đến đặc TÍNH HIỆU SUẤT của ĐỘNG cơ điện DUNG làm VIỆC

XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG của GIÁ TRỊ tụ điện c đến đặc TÍNH HIỆU SUẤT của ĐỘNG cơ điện DUNG làm VIỆC

Điện - Điện tử

... lệch 90° điện khơng gian Một h thống hai pha hai véc tơ , có trị số khơng lệch pha thời gian góc β , gọi h thống hai pha không đối xứng Nội dung phương pháp thành phần đối xứng phân tích h thống ... hai pha khơng đối xứng thành hai h thống đối xứng, h thống gồm hai véc tơ, có trị số lệch pha 1/ chu kì (90°) H thống đối xứng thứ tự thuận gồm hai véc tơ vuông pha ; thứ tự pha và giống h ... văn thạc sỹ Trường Đại h c Bách khoa H Nội MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Luận văn thạc sỹ Trường Đại h c Bách khoa H Nội DANH MỤC H NH VẼ H nh 1.2: H thống véc tơ khơng...
 • 96
 • 761
 • 0
KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA SỰ CHUYỂN ĐỘNG CÁC NÚT MẠNG ĐẾN HIỆU SUẤT CỦA MỘT SỐ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MANET pdf

KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA SỰ CHUYỂN ĐỘNG CÁC NÚT MẠNG ĐẾN HIỆU SUẤT CỦA MỘT SỐ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MANET pdf

Công nghệ thông tin

... SỐ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN 4.1 Xác định tham số hiệu suất cần đánh giá cách thức phân tích kết mơ 4.1.1 Các tham số hiệu suất cần đánh giá Hiệu suất khái niệm độ đo công việc mà h thống thực đƣợc ... dẫn thiết lập thực thể tuyến chuyển tiếp Bảng định tuyến nút mà nhận đƣợc RREP Các thực thể tuyến chuyển tiếp thị tuyến chuyển tiếp tích cực Cùng với thực thể tuyến định thời tuyến có nhiệm vụ ... Phƣơng pháp h n chế đƣợc chi phí tìm đƣờng, nhƣng nhƣợc điểm gây trễ lớn cho khung truyền dẫn nhƣ thời gian chọn đƣờng dẫn chậm Hai giao thức phản ứng điển h nh giao thức định tuyến vector khoảng...
 • 69
 • 718
 • 0
Đánh giá hiệu suất bằng mô phỏng các thuật toán định tuyến trong mạng đặc biệt di động manet

Đánh giá hiệu suất bằng mô phỏng các thuật toán định tuyến trong mạng đặc biệt di động manet

Công nghệ thông tin

... h nh h mạng máy tính: phân tích h nh thức, đo thực mơ [1] Phân tích h nh thức mơ h nh h a giải tích sử dụng cơng cụ tốn h c để mơ xác định thông số hiệu suất h thống Một số kỹ thuật h nh thức ... mạng MANET Phương pháp đo thực thường áp dụng yếu tố đảm bảo kỹ thuật cho phép chi phí cho thiết bị đo phép đo chấp nhận Đối với h thống hoạt động, việc phân tích đánh giá hiệu suất hoạt động ... lịch kiện quản lý thời gian mô cho thi h nh kiện h ng đợi kiện thời điểm lập lịch gọi tới thành phần mạng thích h p Ví dụ, thành phần chuyển mạch mạng (switch) mô với thời gian trễ chuyển mạch...
 • 77
 • 1,507
 • 9
DSpace at VNU: Đánh giá hiệu suất bằng mô phỏng các thuật toán định tuyến trong mạng đặc biệt di động Manet

DSpace at VNU: Đánh giá hiệu suất bằng mô phỏng các thuật toán định tuyến trong mạng đặc biệt di động Manet

Tài liệu khác

... 16 H nh 4: Phân loại giao thức định tuyến mạng MANET .24 H nh 5: Định tuyến trạng thái liên kết định tuyến cải tiến OLSR 26 H nh 6: Sự h nh thành đường giao thức TORA .29 H nh 7: ... 37 H nh 8: Mơ h nh phương tiện chia sẻ NS2 39 H nh 9: Di chuyển nút theo mơ h nh Random Waypoint 41 H nh 10: Di chuyển nút theo mơ h nh Random Walk .43 H nh 11: Di chuyển nút theo ... Walk 63 H nh 18: So sánh thời gian trễ trung bình mơ h nh Random Walk 64 H nh 19: So sánh tải định tuyến chuẩn hh nh Random Walk .65 H nh 20: So sánh kết phân phát gói tin mơ h nh Random...
 • 10
 • 277
 • 0
Nghiên cứu phân lập tuyển chọn và tạo chủng giống bằng kỹ thuật di truyền để sinh tổng hợp enzym β-galactosidaza có hiệu suất cao

Nghiên cứu phân lập tuyển chọn và tạo chủng giống bằng kỹ thuật di truyền để sinh tổng hợp enzym β-galactosidaza có hiệu suất cao

Sinh học

... h nh thái, đặc điểm phát triển môi trờng đặc, dải nhiệt độ phát triển thích h p Vợt kế hoạch Cha hoàn thành Không Đã phân lập đợc chủng nấm mốc có hoạt tính -galactosidaza Tuyển chọn Đã phân lập ... trang thiết bị 2.1.1 Nguồn phân lập tuyển chọn chủng vi sinh vật Nguồn phân lập tuyển chọn chủng vi sinh vật sản phẩm thực phẩm lu h nh thị trờng nh: - Sữa chua, sản phẩm lu h nh thị trờng h ng ... xung thêm, bổ xung thêm 1, 2, lần h m lợng - X3 pH môi trờng thay đổi theo mức pH=4, pH=5, pH=6 pH=7 19 Đề tài triển khai thí nghiệm xử lý theo phơng pháp quy hoạch thực nghiệm thu đợc h m tối...
 • 30
 • 867
 • 4
Khảo sát ảnh hưởng của sự chuyển động các nút mạng đến hiệu suất của một số giao thức định tuyến trong manet

Khảo sát ảnh hưởng của sự chuyển động các nút mạng đến hiệu suất của một số giao thức định tuyến trong manet

Công nghệ thông tin

... chuyển tiếp Bảng định tuyến nút mà nhận RREP Các thực thể tuyến chuyển tiếp thị tuyến chuyển tiếp tích cực Cùng với thực thể tuyến định thời tuyến có nhiệm vụ xố thực thể không sử dụng thời h n ... K51MMT Khảo sát ảnh h ởng chuyển động nút mạng đến hiệu suất số giao thức định tuyến MANET lớn cho khung truyền dẫn thời gian chọn đường dẫn chậm Hai giao thức phản ứng điển h nh giao thức định tuyến ... đệm tuyến để xác định có tuyến để đến đích chưa Nếu có tuyến chưa h t hiệu lực để đến đích, sử dụng tuyến để gởi gói Trái lại, khơng có tuyến thế, phải khởi đầu trình khám phá tuyến cách phát...
 • 72
 • 1,189
 • 3
Hiệu ứng quang điện khảo sát đăc tuyến Vôn-Ampe của tế bào quang điện

Hiệu ứng quang điện khảo sát đăc tuyến Vôn-Ampe của tế bào quang điện

Khoa học tự nhiên

... giải thích phương pháp h c Chẳng h n như, phản xạ h t ánh sáng từ gương so sánh với phản xạ cầu đàn h i từ thành đó, trường h p này, góc phản xạ góc tới, phản xạ ánh sáng giải thích, h t ánh sáng ... sáng bị h t môi trường thứ hai h t chúng chuyển từ môi trường sang môi trường khác Khi thành phần tiếp tuyến v1t v2t vận tốc ánh sáng môi trường thứ thứ hai nhau, thành phần pháp tuyến khác Vì ... nghĩa thành phần lượng  xác định bởi:   hv v tần số phát xạ, h số Plăng Năm 1905 Anhxtanh phát triển thuyết lượng tử Plăng thành thuyết lượng tử ánh sáng hay gọi thuyết phơtơn Theo Anhxtanh,...
 • 66
 • 3,641
 • 5
KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CHUYỂN ĐỘNG CÁC NÚT MẠNG ĐẾN HIỆU SUẤT CỦA MỘT SỐ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MANET

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CHUYỂN ĐỘNG CÁC NÚT MẠNG ĐẾN HIỆU SUẤT CỦA MỘT SỐ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MANET

Công nghệ thông tin

... -20/5/1999: Chính thức phát h nh chuẩn Bluetooth 1.0 2004, 2009 *2004: - Phiên chuẩn 802.16 bổ sung, hoàn thiện chuẩn WIMAX - Phát h nh chuẩn Bluetooth 2.0 *2009: - Chuẩn 802.11n phát h nh cho phép tốc ... Mạng khơng dây đánh dấu mốc h nh thành từ năm 1887 Heinrich Rudolf Hertz chứng minh thuyết điện từ Maxwell thơng qua thực nghiệm Từ đến nhà nghiên cứu cho đời h ng loạt phát minh sáng chế góp phần ... nghiên cứu ảnh h ởng chuyển động nút mạng đến hiệu suất số giao thức định tuyến mạng MANET Bằng kiểm chứng thơng qua mơ phỏng, khóa luận đưa nhận xét, đánh giá hiệu suất mạng giao thức định tuyến...
 • 68
 • 1,006
 • 4
ảnh h-ởng của thời vụ trồng đến -u thế lai về hiệu suất sử dụng đạm của lúa lai f1

ảnh h-ởng của thời vụ trồng đến -u thế lai về hiệu suất sử dụng đạm của lúa lai f1

Sinh học

... thí nghiệm lấy ngẫu nhiên khóm để đo đếm tiêu suất nh số bông/khóm, số h t/bông, khối lợng 1000 h t Thu hoạch riêng ô thí nghiệm tuốt h t, quạt v tính suất h t độ ẩm 14% Phơng pháp phân tích v ... mĐ VL20 103S R20 Hb (%) Hm (%) VL20 103S R20 Hb (%) Hm (%) VL20 103S R20 Hb (%) Hm (%) 1,2 Ưu lai CGR qua giai đoạn sinh Cấy - Đẻ nhánh h u hiệu Đẻ nhánh h u hiệu - Trỗ Trỗ - Chín sáp Vụ xuân ... v suất tích lũy không tăng hai vụ, nhiên tăng Phạm Văn Cờng, Nguyễn Thị Kim Liên Tăng Thị H nh lợng N từ 60-120 N giá trị Hb hai đặc tính n y tăng có ý nghĩa F1 cho giá trị ƯTL hiệu suất sử dụng...
 • 7
 • 464
 • 1
Tài liệu Hiệu suất của hệ thống thông tin máy tính P2 docx

Tài liệu Hiệu suất của hệ thống thông tin máy tính P2 docx

Hóa học - Dầu khí

... to the earlier defined value E[R] However, at the moment the marked job leaves the queueing station, we know that while the job passed through the queueing station, other jobs have arrived How ... that the performance (2.12) First of large as measures with p; instead they grow with a factor (2.13) which is called the stretch factor since it can be interpreted as the factor with which the ... waiting time and the throughput through the server The latter equals the arrivals at the queue (no jobs are lost in between) and we thus obtain: E[N,] (24 = XE[W] When looking solely at the server,...
 • 9
 • 685
 • 0
Tài liệu Mạng lưới giao thông và đánh giá hiệu suất P2 docx

Tài liệu Mạng lưới giao thông và đánh giá hiệu suất P2 docx

Hóa học - Dầu khí

... [7] The coef®cients of the discrete-time ®lters h2 and g2 involved in the synthesis depend on fH and cH through h2 ˆ uH ; g2 ˆ v H ; …2:38† where uH and vH are the generating sequences of fH and ... statistically Classically this has been done through the Hausdorff multifractal spectrum D h , which consists of the Hausdorff dimension of the set of points where h o; t† ˆ h The same multifractal ... otherwise The Daubechies wavelet with N ˆ is in fact that the Haar wavelet, but the other Daubechies wavelets with N > are continuous with bounded support and have N vanishing moments (i.e., they...
 • 50
 • 617
 • 0
Tài liệu Giới thiệu về IP và ATM - Thiết kế và hiệu suất P2 ppt

Tài liệu Giới thiệu về IP và ATM - Thiết kế và hiệu suất P2 ppt

Hóa học - Dầu khí

... above the threshold A0 m, n – probability that m cells of either low or high priority are admitted, up to the threshold, and at least a further n high-priority cells are admitted above the threshold ... probability at least k high-priority cells arrive in one time slot a0 m, n – probability that m cells of either low or high priority are admitted, up to the threshold, and a further n high-priority cells ... Queueing behaviour There are a number of basic queueing relationships which are true, regardless of the pattern of arrivals or of service, assuming that the buffer capacity is infinite (or that the loss...
 • 29
 • 555
 • 0
ĐẶC TUYẾN MIỀN tần số của đầu dò và PHƯƠNG PHÁP HIỆU CHỈNH sử DỤNG TƯƠNG hỗ

ĐẶC TUYẾN MIỀN tần số của đầu dò và PHƯƠNG PHÁP HIỆU CHỈNH sử DỤNG TƯƠNG hỗ

Kỹ thuật

... số theo h ớng x y Từ (18), đầu đầu dò đo H nh4 Chuẩn h a hiệu chỉnh đầu đầu dò hiệu chỉnh để dự đốn từ trường cách sử dụng Kỹ thuật chuẩn h a hiệu chỉnh tổng thể tổng h p h nh Đặc tuyến nhận ... trường h p tính đến khơng tính đến giá trị chuẩn h a hiệu chỉnh, sau so sánh với giá trị trường dự đoán cách mơ sóng đầy đủ phân tích biểu thức bán tĩnh Hiệu suất phương pháp chuẩn h a hiệu chỉnh ... cho thấy thành phần chuẩn h a, phép đo thơ, giá trị trường sau bù Sự thống kết hiệu chỉnh mơ H nh 13 14, khơng h n tồn xác, cải thiện đáng kể so với ước tính truyền thống, h nh 14 so sánh H nh...
 • 27
 • 640
 • 0
Tài liệu Mạng lưới giao thông và đánh giá hiệu suất P20 docx

Tài liệu Mạng lưới giao thông và đánh giá hiệu suất P20 docx

Hóa học - Dầu khí

... summary, if b > EW > a then the bounds on the right-hand side (RHS) in Eq (20.13) are both zero and thus re¯ect the LLN, which says that …1=n†Vn E‰W Š almost surely On the other hand, if E‰W Š is not ... 1Š, we have KH i ˆ I i In general, however, the sets K are highly interwoven and each of them lies dense on the line Consequently, the right notion of ``size'' is that of the fractal Hausdorff ... with > 1, hence in these points, the product in Eq (20.23) behaves like 2Àn and the conventional derivative Y H is zero Thus, the essential growth of Y happens ``in'' the points where Y H...
 • 24
 • 470
 • 0
Tài liệu Mạng lưới giao thông và đánh giá hiệu suất P21 doc

Tài liệu Mạng lưới giao thông và đánh giá hiệu suất P21 doc

Hóa học - Dầu khí

... results in n ˆ k ‡ h packets (h ! 0) that satisfy the property that from any k subsetÐthat is, not more than h packets are lostÐthe original k packets can be recovered through decoding.When transporting ... measurements have shown that connection durations and ®le sizes are heavy-tailed, which implies that the majority of connections are short-lived although a few connections contribute the bulk of ... Perform suf®cient sampling such that statistics from sample paths approach that of population statistics This is the most straightforward approach The main drawback is that events (e.g., lifetime...
 • 23
 • 448
 • 0
Tài liệu Cải thiện hiệu suất mạng Wi-Fi của bạn pdf

Tài liệu Cải thiện hiệu suất mạng Wi-Fi của bạn pdf

Quản trị mạng

... cấp hiệu suất thông lượng thỏa đáng với nhu cầu nhà khơng cần phải nâng cấp chúng Thiết bị bạn hoạt động tốt với thiết bị 802.11n chúng xuất Bạn đợi lúc thực cần thiết phải nâng hiệu suất cho ... tương tự máy in ethernet mạng camera bảo mật Thông thường adapter làm việc với tính thiết lập mạng Wi -Fi bạn cấu h nh sử dụng DHCP, cấu h nh cho phép định địa IP động Nếu khơng, bạn thiết lập adapter ... song) thích h p với máy in bạn Mặc dù phải lưu ý thiết bị đa chức chức in ấn nối mạng theo cách Có thể thêm ổ đĩa cứng vào mạng Wi -Fi khơng? Có hai cách đề tăng việc lưu trữ mạng không dây, tất...
 • 3
 • 429
 • 0
Nghiên cứu sử dụng enzyme lipase để nâng cao hiệu suất bột giấy thu được trong quá trình khử mực giấy báo loại theo phương pháp tuyển nổi

Nghiên cứu sử dụng enzyme lipase để nâng cao hiệu suất bột giấy thu được trong quá trình khử mực giấy báo loại theo phương pháp tuyển nổi

Báo cáo khoa học

... làm khô dùng hiệu ứng thấm h t (coldset) Quá trình thấm h t tách chất mang thành hai thành phần q trình khơ h nh thành Thơng thường, thành phần mực in báo khơng có thành phần dầu khơ (dầu khống) ... 90%) Chính đề tài tiến h nh số nghiên cứu sơ điều chỉnh mức dùng h a chất, thời gian tuyển phù h p cho ảnh h ởng đến hiệu suất bột sau khử mực Quá trình khử mực cấp chung lựa chọn tiến h nh sau: ... tiến h n thiện nhằm làm tăng hiệu suất chất lượng bột giấy thu h i Có hai phương pháp khử mực phương pháp rửa phương pháp tuyển Trong công nghệ khử mực phương pháp tuyển nổi, h t mực tách rời khỏi...
 • 236
 • 936
 • 1
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzym trong chế biến một số nông sản thực phẩm ĐTN nghiên cứu phân lập tuyển chọn và tạo chủng giống bằng kỹ thuật di truyền để sinh tổng hợp enzyme bêta galactosidaza có hiệu suất cao

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzym trong chế biến một số nông sản thực phẩm ĐTN nghiên cứu phân lập tuyển chọn và tạo chủng giống bằng kỹ thuật di truyền để sinh tổng hợp enzyme bêta galactosidaza có hiệu suất cao

Báo cáo khoa học

... h nh thái, đặc điểm phát triển môi trờng đặc, dải nhiệt độ phát triển thích h p Vợt kế hoạch Cha hoàn thành Không Đã phân lập đợc chủng nấm mốc có hoạt tính -galactosidaza Tuyển chọn Đã phân lập ... trang thiết bị 2.1.1 Nguồn phân lập tuyển chọn chủng vi sinh vật Nguồn phân lập tuyển chọn chủng vi sinh vật sản phẩm thực phẩm lu h nh thị trờng nh: - Sữa chua, sản phẩm lu h nh thị trờng h ng ... xung thêm, bổ xung thêm 1, 2, lần h m lợng - X3 pH môi trờng thay đổi theo mức pH=4, pH=5, pH=6 pH=7 19 Đề tài triển khai thí nghiệm xử lý theo phơng pháp quy hoạch thực nghiệm thu đợc h m tối...
 • 30
 • 970
 • 0
LUẬN VĂN:KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CHUYỂN ĐỘNG CÁC NÚT MẠNG ĐẾN HIỆU SUẤT CỦA MỘT SỐ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MANET ppt

LUẬN VĂN:KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CHUYỂN ĐỘNG CÁC NÚT MẠNG ĐẾN HIỆU SUẤT CỦA MỘT SỐ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MANET ppt

Công nghệ thông tin

... chuyển tiếp Bảng định tuyến nút mà nhận RREP Các thực thể tuyến chuyển tiếp thị tuyến chuyển tiếp tích cực Cùng với thực thể tuyến định thời tuyến có nhiệm vụ xố thực thể khơng sử dụng thời h n ... ảnh h ởng chuyển động nút mạng đến hiệu suất số giao thức định tuyến MANET 1.2 Mục tiêu nghiên cứu khóa luận Với đặc tính hoạt động không phụ thuộc vào sở h tầng mạng, triển khai nhanh, linh ... điều h ớng thơng điệp định tuyến Do thiết kế giao Phạm Văn Tứ 18 K51MMT Khảo sát ảnh h ởng chuyển động nút mạng đến hiệu suất số giao thức định tuyến MANET thức định tuyến cần phải có phương pháp...
 • 69
 • 623
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25