0

khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn

CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ sư PHẠM TIẾNG ANH” từ góc NHÌN lí LUẬN và THỰC TIỄN (tt)

CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ sư PHẠM TIẾNG ANH” từ góc NHÌN LUẬN THỰC TIỄN (tt)

Cao đẳng - Đại học

... lẻ; sau mẫu câu với từ/ ngữ thay thế; cuối mẫu câu đƣợc diễn đạt văn cảnh Thực hành (Practice): thực hành nhiều hoạt động khác nhau; kiểm tra kĩ đọc, viết, nghe, nói bạn; thực hành phát âm nhận ... bạn; thực hành phát âm nhận phản hồi Phản ánh (Reflect): Suy nghĩ cách diễn đạt bạn học cách bạn sử dụng diễn đạt hoạt động giảng dạy (Cụ thể là: Think about what you learned in this unit Write ... Với thực trạng lực thực hành TA giáo viên TA cấp nay, chờ đợi tranh khả quan chuẩn lực theo Khung tham chiếu Châu Âu, nói ―Chương trình Ngơn ngữ sư phạm tiếng Anh‖ cơng cụ thích hợp để giúp GV thực...
 • 5
 • 500
 • 2
Giảng dạy truyện ngắn từ góc độ tình huống truyện

Giảng dạy truyện ngắn từ góc độ tình huống truyện

Ngữ văn

... nhân sinh, thẩm mĩ ? -Về cảm xúc: Chứa đựng cảm xúc chủ đạo ? Giảng dạy số tác phẩm truyện ngắn từ góc độ tình truyện • Khi giảng dạy tác phẩm truyện ngắn, sau phần Giới thiệu chung (giới thiệu ... nhà văn -Giảng dạy tác phẩm truyện ngắn từ góc độ tình truyện cần lưu ý: +Nghệ thuật tạo dựng tình tạo hồn cảnh đặc trưng, đặt nhân vật vào hoàn cảnh đặc biệt để nhân vật bộc lộ hết tính cách, tâm ... giá cách tồn diện sâu sắc +Khai thác giảng dạy truyện ngắn từ góc độ tình khơng phải hướng mà phương pháp hiệu để khám phá tưởng chủ đề tác phẩm Chính vậy, vấn đề cần ứng dụng rộng rãi vào...
 • 7
 • 827
 • 3
Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên giảng dạy ngoại ngữ, từ góc độ tâm lý học

Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên giảng dạy ngoại ngữ, từ góc độ tâm lý học

Báo cáo khoa học

... phàn ludn quén vào nbau, ehi phdi nbau tao thành mdt thè thd'ng nhit va toàn ven Do vày cu dóng eham dé'n mdt và' n de nàng 208 lue ed su di kèm nhùng yèu ciu eùa pham chat Va day và' n de ma ngudi ... giùp sinh vién ed khà nàng vàn dung dùng, dayva hiéu qua càc kién thùc eùa mdn TL- GD vào thue tién cuge song va boat ddng giàng day sau Trèn ca sd nhìn nhàn nhu vày ebùng ta sé thà'y de hình ... Truyén thu tri thùc; Vàn dung tri thùc, nhàm hình thành ky nàng; 211 Luyén tàp nhiéu lin de khà nàng vàn dung kié'n thùc dd trd nèn thuin thue, nhuin nhuyén; Khi khà nàng vàn dung dà trd nèn thuin...
 • 7
 • 714
 • 0
Phương pháp giảng dạy thơ mới từ góc độ thi pháp

Phương pháp giảng dạy thơ mới từ góc độ thi pháp

Sư phạm

... liệu hƣớng dẫn giảng dạy Thơ cho giáo viên nhà trƣờng phổ thông Thực tế, nhà trƣờng phổ thông nay, tài liệu giảng dạy Ngữ Văn nói chung Thơ nói riêng, đặc biệt giảng dạy từ góc độ thi pháp học ... pháp dạy Thơ từ góc độ thi pháp Mặt khác đời sống văn học có nhiều khía cạnh để khám phá, khai thác vấn đề Phương pháp dạy Thơ từ góc độ thi pháp nhiều điều để ngỏ, chúng tơi có điều kiện sâu vào ... trạng giảng dạy, thành tựu nghiên cứu Thơ từ góc độ thi pháp học để từ đề xuất phƣơng pháp giảng dạy phù hợp tác phẩm Thơ nhà trƣờng phổ thông, tạo điều kiện để đổi phƣơng pháp giảng dạy Thơ mới,...
 • 95
 • 1,978
 • 10
Tài liệu Quản lý là gì? Sự thống nhất hoàn hảo giữa lí luận và thực tiễn Khái ppt

Tài liệu Quản lý là gì? Sự thống nhất hoàn hảo giữa luận thực tiễn Khái ppt

Kỹ năng quản lý

... từ khơng thể xây dựng xã hội tự phát triển Từ thấy, sở giải độ khó vấn đề "quan điểm hệ thống", sở giải độ khó thời gian "quan điểm chuyển động” Như vậy, đặc điểm lớn lý luận Peter F Dalark cách ... thành nên hoạt động quản lý Đồng thời cần ý rằng, hoạt động quản lý hoạt động độc lập, cần tiến hành mơi trường, điều kiện định Yếu tố tạo thành nên hoạt động quản lý Với phân tích hoạt động quản ... doanh nghiệp dựa vào tình hình thực tế doanh nghiệp, biến kết nghiên cứu thành sách lược khoa học hành động thực tế để thu lợi ích kinh tế lớn Những điều hoạt động kinh doanh Từ ý nghĩa thông...
 • 10
 • 873
 • 6
Tài liệu Quản lý là gì? Sự thống nhất hoàn hảo giữa lí luận và thực tiễn Cẩm nang docx

Tài liệu Quản lý là gì? Sự thống nhất hoàn hảo giữa luận thực tiễn Cẩm nang docx

Kỹ năng quản lý

... từ khơng thể xây dựng xã hội tự phát triển Từ thấy, sở giải độ khó vấn đề "quan điểm hệ thống", sở giải độ khó thời gian "quan điểm chuyển động” Như vậy, đặc điểm lớn lý luận Peter F Dalark cách ... thành nên hoạt động quản lý Đồng thời cần ý rằng, hoạt động quản lý hoạt động độc lập, cần tiến hành mơi trường, điều kiện định Yếu tố tạo thành nên hoạt động quản lý Với phân tích hoạt động quản ... doanh nghiệp dựa vào tình hình thực tế doanh nghiệp, biến kết nghiên cứu thành sách lược khoa học hành động thực tế để thu lợi ích kinh tế lớn Những điều hoạt động kinh doanh Từ ý nghĩa thơng...
 • 8
 • 638
 • 0
RỦI RO CỦA NGAN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÌN TỪ GÓC ĐỘ LÍ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM CÁC NƯỚC

RỦI RO CỦA NGAN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÌN TỪ GÓC ĐỘ LUẬN KINH NGHIỆM CÁC NƯỚC

Tài chính - Ngân hàng

... quản lý kiểm soát cách thích đáng trước NH bắt tay vào thực triển khai hoạt động Ngoài ra, Ban Giám đốc NH phải phê duyệt hoạt động trước chúng thực Nguyên tắc 4: Các NH phải hoạt động phạm vi tiêu ... quản lý, tình hình tài hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng Nhóm dấu hiệu có tác động trực tiếp tới chất lượng khoản TD, tốc độ chậm Các dấu hiệu xuất phát từ hoạt động SXKD khách hàng khơng ... lường mức độ RRTD Các sách, thủ tục áp dụng để quản lý RRTD tất hoạt động NH, từ khoản TD đơn lẻ hạng mục đầu lớn NH Nguyên tắc 3: NH cần phải xác định quản lý RRTD tiềm tàng tất hoạt động NH,...
 • 18
 • 353
 • 0
ĐỔI THAY VAI TRÒ của GIẢNG VIÊN NGOẠI NGỮ từ góc độ học THUYẾT CALL

ĐỔI THAY VAI TRÒ của GIẢNG VIÊN NGOẠI NGỮ từ góc độ học THUYẾT CALL

Quản lý giáo dục

... CALL)2 b Các mơ hình giảng dạy ngoại ngữ bối cảnh CALL Trong bối cảnh máy tính cơng nghệ thông tin hỗ trợ giảng dạy, xuất số mơ hình giảng dạy hiệu Chủ yếu bao gồm 04 mơ hình chính: giảng dạy mơi ... lớp học đa phương tiện; giảng dạy bối cảnh phòng thực nghiệm ngơn ngữ; giảng dạy theo mơ hình MOOC giảng dạy theo mơ hình “lớp học đảo ngược”3 Để việc đào tạo bồi dưỡng giảng viên ngoại ngữ trường ... người giảng dạy từ vai trò truyền thụ kiến thức văn hóa trở thành người xây dựng hệ thống kiến thức; từ người thực theo giáo trình trở thành người nghiên cứu việc giảng dạy giáo trình; từ người...
 • 5
 • 623
 • 1
Khảo sát nội dung giảng dạy hành động ngôn từ trong các giáo trình dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ hiện nay

Khảo sát nội dung giảng dạy hành động ngôn từ trong các giáo trình dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ hiện nay

Văn học - Ngôn ngữ học

... thuyết hành động ngôn từ sở phƣơng pháp dạy tiếng đại nên việc khảo sát hành động ngơn từ giáo trình dạy tiếng Việt nhƣ ngoại ngữ nói bƣớc cho mục tiêu tìm cách thức giảng dạy tiếng Việt từ góc ... việc khảo sát hành động ngơn từ giáo trình dạy tiếng Việt nhƣ ngoại ngữ, luận văn hƣớng tới mục đích tìm cách thức giảng dạy tiếng Việt nhƣ ngoại ngữ từ góc nhìn tƣơng đối mẻ hành động ngôn từ tiếng ... nay, từ đề xuất số cách thức giảng dạy tiếng Việt (cho ngƣời nƣớc ngồi) từ góc độ hành động ngôn từ 1.1 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT Các phƣơng pháp dạy ngoại ngữ giới Trong lịch sử phƣơng pháp giảng dạy...
 • 125
 • 790
 • 2
KHẢO sát nội DUNG GIẢNG dạy HÀNH ĐỘNG NGÔN từ TRONG các GIÁO TRÌNH dạy TIẾNG VIỆT NHƯ một NGOẠI NGỮ HIỆN NAY

KHẢO sát nội DUNG GIẢNG dạy HÀNH ĐỘNG NGÔN từ TRONG các GIÁO TRÌNH dạy TIẾNG VIỆT NHƯ một NGOẠI NGỮ HIỆN NAY

Thạc sĩ - Cao học

... nội dung giảng dạy hành động ngơn từ giáo trình dạy tiếng Việt ngoại ngữ sử dụng Chính này, lựa chọn đề tài luận văn Khảo sát nội dung giảng dạy hành động ngôn từ giáo trình dạy tiếng Việt ... việc khảo sát hành động ngơn từ giáo trình dạy tiếng Việt ngoại ngữ, luận văn hướng tới mục đích tìm cách thức giảng dạy tiếng Việt ngoại ngữ từ góc nhìn tương đối mẻ hành động ngôn từ tiếng ... hành động ngôn từ Error! Bookmark not defined 3.1.2 Về nội dung giảng dạy hành động ngôn từ Error! Bookmark not defined 3.2 Đề xuất cách thức giảng dạy tiếng Việt ngoại ngữ từ góc độ hành động...
 • 22
 • 646
 • 2
khảo sát các kỹ thuật dạy môn biên dịch tại khoa tiếng anh trường đại học tây nguyên

khảo sát các kỹ thuật dạy môn biên dịch tại khoa tiếng anh trường đại học tây nguyên

Khoa học xã hội

... HIEP, D.Ed HUE, 2010 ii B GIÁO C ÀO I TR C HU I C HOÀNG KHÁNH O I NG O O SÁT CÁC THU T Y MÔN BIÊN CH I KHOA TI NG ANH TR I C TÂY NGUYÊN CHUYÊN NGÀNH: LÝ LU N C MÔN TI NG ANH MÃ S : 60.14.10...
 • 70
 • 574
 • 0
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Inrasara - một hồn thơ giàu bản sắc (Qua khảo sát các tập: Tháp nắng, Sinh nhật cây xương rồng, Hành hương em, Lễ tẩy trần tháng Tư)" ppsx

Báo cáo khoa học

... sáng tác này, thơ Inrasara có dè dặt cách tân Sáng tác ông muốn tạo thăng thơ thống thơ tự để tìm độc giả dễ đợc đồng cảm Chọn cách vào nỗi niềm dân tộc, chọn cách diễn đạt gần gũi phần chiều theo ... sống động Hình ảnh nắng gắn với thầy chủ lễ già lên ám ảnh lạ kì Nắng khởi động đồi tháng t Khởi động sớm nhiều kỉ trớc Khi biển cha thức giấc [Lễ tẩy trần tháng T] Viết lễ hội, Sara không rơi vào ... tháp từ nhiều góc nhìn khác nhau: tự hào, kiêu hãnh với tháp nắng, ngậm ngùi xa xót tháp hoang, tháp lạnh, huyễn tởng với tháp mọc ngang trời nhìn tháp Chàm muôn mặt Có thể nói, Sara thổi vào...
 • 8
 • 599
 • 1
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát các đặc trưng của cảm biến vi cơ đo lực

Nghiên cứu chế tạo khảo sát các đặc trưng của cảm biến vi cơ đo lực

Cơ khí - Chế tạo máy

... khác Theo hớng vuông góc với dòng điện đặt vào, xt hiƯn mét thÕ hiƯu kh¸c [5] Sù thay đổi giá trị điện trở phụ thuộc cách định lợng vào độ lệch màng (tức vào lực tác dụng), nên độ lệch điện áp lối ... bảo vệ xử ăn mòn ô-xít silic SiO2 chế tạo theo phơng pháp ô xi hoá nhiệt Các khảo sát đặc trng cảm biến đợc thực Kết cho thấy, cảm biến đáp ứng tốt yêu cầu phép đo lực với độ xác từ 0.013 N ... với lực tác dụng, độ nhạy cảm biến hệ số góc đờng đặc trng vùng làm việc tuyến tính Từ đáp tuyến cảm biến theo lực tác dụng, độ nhạy cảm biến với diện tích màng khác đợc xác định Các kết đợc trình...
 • 6
 • 781
 • 1
Tài liệu Nghiên cứu chế tạo và khảo sát các đặc trưng của cảm biến vi cơ đo lực pdf

Tài liệu Nghiên cứu chế tạo khảo sát các đặc trưng của cảm biến vi cơ đo lực pdf

Điện - Điện tử

... khác Theo hớng vuông góc với dòng điện đặt vào, xt hiƯn mét thÕ hiƯu kh¸c [5] Sù thay đổi giá trị điện trở phụ thuộc cách định lợng vào độ lệch màng (tức vào lực tác dụng), nên độ lệch điện áp lối ... bảo vệ xử ăn mòn ô-xít silic SiO2 chế tạo theo phơng pháp ô xi hoá nhiệt Các khảo sát đặc trng cảm biến đợc thực Kết cho thấy, cảm biến đáp ứng tốt yêu cầu phép đo lực với độ xác từ 0.013 N ... với lực tác dụng, độ nhạy cảm biến hệ số góc đờng đặc trng vùng làm việc tuyến tính Từ đáp tuyến cảm biến theo lực tác dụng, độ nhạy cảm biến với diện tích màng khác đợc xác định Các kết đợc trình...
 • 6
 • 671
 • 0
Khảo sát các chỉ tiêu vi sinh vật trong một số mẫu sữa và các sản phẩm từ sữa

Khảo sát các chỉ tiêu vi sinh vật trong một số mẫu sữa các sản phẩm từ sữa

Sinh học

... 1.1.4.3 Các thi t b Các thi t b l c y vơ trùng, n i h p, t m, kính hi n vi, t th nghi m th c ph m bi n di ngang, thi t b nhân gen, t l c n nhi t, h th ng gi i trình t gen, h th 1.2 T NG QUAN V S A ... u th [12] Các s n ph nhi (18-27)oC/3 h ho c (3± 2)oC/24 h, m u ph i phòng c ki m tra nhanh t t - Các s n ph m khô c ng: nghi n m phút ho ng nh t b ng máy stomacher không 2,5 phút - Các s n ph ... n chuy n m u vào m t bình ch a l tr ng nh t m u - Cân 10 g m u th nghi m vào bình ch a thích h p, thêm 90 ml dung d ch pha lỗng 2.1.1.4.3 Phơ mai s n ph m t phô mai - Cân 10 g m u vào bình ch...
 • 64
 • 725
 • 0
ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ 1-CHƯƠNG 3-Ứng dụng khảo sát các phương pháp tinh sạch urease từ đậu nành

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ 1-CHƯƠNG 3-Ứng dụng khảo sát các phương pháp tinh sạch urease từ đậu nành

Cao đẳng - Đại học

... Kết 3.3.1 Khảo sát phương pháp tinh urease từ đậu nành 3.3.1.1 Khảo sát nồng độ aceton để kết tủa enzyme - Kết so sánh độ tinh hiệu suất thu hồi enzym urease tủa với nồng độ aceton từ 30% - 60% ... Như từ kết kiểm tra hiệu tinh cho thấy nồng độ aceton 60% nồng độ dung mơi làm tủa enzyme urease có hiệu độ tinh hiệu suất thu hồi enzyme 3.3.1.2 Khảo sát kết tủa phân đoạn (NH4)2SO4 Đồ án công ... Kết bảng 3.1 cho thấy độ tinh mẫu tủa 30% 60% aceton gần lớn 1, hiệu suất thu hồi nồng độ aceton 60% nhiều gấp 10 lần so với nồng độ aceton 30% Ở mẫu tủa 40% 50% aceton có độ tinh thấp nhỏ hiệu...
 • 13
 • 520
 • 0
khảo sát các chủng vi nấm phân lập từ máu bệnh nhân sử dụng thuốc ức chế miễn dịch

khảo sát các chủng vi nấm phân lập từ máu bệnh nhân sử dụng thuốc ức chế miễn dịch

Thạc sĩ - Cao học

... BHI-glyxerol (ở nhiệt độ -200 C) a Nguyên tắc Ở nhiệt độ -200 C, vi nấm bị ức chế hoạt động sống Vì thời gian lưu giữ mẫu lâu b Cách tiến hành Dùng que cấy phết nhẹ vào khuẩn lạc nấm - 39 Hòa vào lọ chứa ... Sabouraud nhiệt độ 25 o C - 18 - Hình 1.6 Hình thể Histoplasma capsulatum ni cấy nhiệt độ 25 o C b Dịch tễ học Bệnh vi nấm Histoplasma gặp khắp nơi, từ 45 o vĩ độ Bắc đến 30 o vĩ độ Nam Bệnh phổ ... BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Võ Thị Ngọc Tâm KHẢO SÁT CÁC CHỦNG VI NẤM PHÂN LẬP TỪ MÁU BỆNH NHÂN SỬ DỤNG THUỐC ỨC CHẾ MIỄN DỊCH...
 • 83
 • 1,219
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25