0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

BCTC Báo cáo tài chính

Bài giảng Chương 9: Báo cáo tài chính (2019)

Bài giảng Chương 9: Báo cáo tài chính (2019)

C s d B n tích (Accrual basis): DN ph F i l p BCTC theo c s k toán d B n tích, ngo i tr các thông tin liên quan n các lu ng ti n. Theo c s d B n tích, các giao d ch và s M ki n c ghi nh n vào th i i m phát sinh , không c H n c C vào th i i L m th M c thu, th M c chi ti n và c ghi nh n vào s K k toán và báo cáo tài chính c a các k 2 k toán liên quan.
 • 8
Lập báo cáo tài chính hợp nhất khi hợp nhất kinh doanh

Lập báo cáo tài chính hợp nhất khi hợp nhất kinh doanh

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT1.1 Tổng quan BCTCHN1.1.1 Khái niệmBáo cáo tài chính hợp nhất được bao hàm bởi thuật ngữ “Báo cáo tài chính” được quy định trong chuẩn mực kế toán số 01 “Chuẩn mực chung”. Do đó, việc lập BCTC hợp nhất được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam.Theo chuẩn mực kế toánViệt Nam số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính của một tập đoàn được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con theo quy định.1.1.2 Bản chất Báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn được trình bày như là một báo cáo tài chính của doanh nghiệp Báo cáo tài chính hợp nhất được lập trên cơ sở hợp nhất các báo cáo tài chính riêng biệt của công ty mẹ và công ty con Báo cáo tài chính hợp nhất mang tính chất tổng hợp có điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế từ các báo cáo tài chính riêng biệt của công ty mẹ và công ty con. 1.1.3 Vai trò và mục đích của báo cáo tài chính hợp nhất Tổng hợp và trình bày tổng quát tình hình và kết quả hoạt động năm tài chính của tập đoàn như một doanh nghiệp độc lập không tính đến ranh giới pháp lý của các pháp nhân riêng biệt là công ty mẹ hay công ty con trong tập đoàn.Cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá thực trạng tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của tập đoàn trong năm tài chính đã qua và những dự đoán trong tương lai cho các đối tượng sử dụng thông tin của tập đoàn.Báo cáo tài chính hợp nhất giúp nhà đầu tư, những đối tượng cần sử dụng thông tin tài chính của tập đoàn sẽ dễ dàng nhìn thấy tình hình tài chính tổng quát của cả tập đoàn để quyết định có nên đầu tư hay không đầu tư vào tập đoàn. 1.1.4 Nội dung của hệ thống báo cáo tài chính hợp nhấtBao gồm: Báo cáo tài chính hợp nhất năm và báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Trong đó gồm các bảng biểu sau: Bảng cân đối kế toán hợp nhất Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất
 • 46
Bài giảng Chương 15: Hệ thống báo cáo tài chính

Bài giảng Chương 15: Hệ thống báo cáo tài chính

 Lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp với qui định của từng CMKT Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính  Việc lập và trình bày BCTC phải tuân thủ sáu (06) nguyên tắc quy định tại CMKT số 21:Hoạt động liên tục, cơ sở dồn tích, nhất quán, trọng yếu, tập hợp, bù trừ và có thể so sánh.
 • 24
Bài giảng Kế toán công ty: Bài 7 - ThS. Nguyễn Minh Phương

Bài giảng Kế toán công ty: Bài 7 - ThS. Nguyễn Minh Phương

7.6.3. KẾ TOÁN ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC ÁP DỤNG HỒI TỐ THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN a. Nguyên tắc điều chỉnh khi áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán • Doanh nghiệp không được điều chỉnh vào cột “Năm nay” trên “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh” của năm hiện tại khi điều chỉnh ảnh hưởng do thay đổi chính sách kế toán trong các năm trước mà chỉ được thực hiện bằng cách trình bày lại số liệu trên cột thông tin so sánh của “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh” của năm hiện tại.
 • 45
Báo cáo tài chính là gì? Cách lập báo cáo tài chính mới nhất

Báo cáo tài chính là gì? Cách lập báo cáo tài chính mới nhất

Báo cáo tài chính là gì? Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 và thông tư 133 mới nhất hiện nay? Báo cáo tài chính gồm những gì? Cách đọc mẫu biểu báo cáo tài chính? Tất cả sẽ được chia sẻ qua bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.
 • 17
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2: CHƯƠNG 6 – HỒ THỊ THANH NGỌC

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2: CHƯƠNG 6 – HỒ THỊ THANH NGỌC

Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 6: Báo cáo tài chính thông tin đến các bạn những kiến thức về một số vấn đề chung về báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.
 • 24
Những nội dung cơ bản khi đọc báo cáo tài chính

Những nội dung cơ bản khi đọc báo cáo tài chính

Đọc và phân tích báo cáo tài chính là một việc cần thiết của kế toán và lãnh đạo doanh nghiệp. Bài viết này không đề cập tới phân tích, chỉ đi vào việc đọc và hiểu về Báo cáo tài chính doanh nghiệp. Theo chuẩn mực kế toán, Báo cáo tài chính có 4 mẫu biểu: Bảng cân đối tài khoản, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính
 • 12
Những nội dung cơ bản khi đọc báo cáo tài chính

Những nội dung cơ bản khi đọc báo cáo tài chính

Đọc và phân tích báo cáo tài chính là một việc cần thiết của kế toán và lãnh đạo doanh nghiệp. Bài viết này không đề cập tới phân tích, chỉ đi vào việc đọc và hiểu về Báo cáo tài chính doanh nghiệp. Theo chuẩn mực kế toán, Báo cáo tài chính có 4 mẫu biểu: Bảng cân đối tài khoản, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính
 • 12
BÁO CÁO THỰC TẬP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN DIMOND STAR

BÁO CÁO THỰC TẬP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN DIMOND STAR

Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn Dimond Star Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn Dimond Star Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn Dimond Star Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn Dimond Star Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn Dimond Star Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn Dimond Star Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn Dimond Star Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn Dimond Star Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn Dimond Star Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn Dimond Star Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn Dimond Star Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn Dimond Star Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn Dimond Star Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn Dimond Star
 • 27
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP PHẦN 3 PPSX

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP PHẦN 3 PPSX

1.2- Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách phải lập đúng theo mẫu biểu quy định, phản ánh đầy đủ các chỉ tiêu đã quy định, phải lập đúng kỳ hạn, nộp đúng thời hạn và đầy đủ báo cáo tới từng nơi nhận báo cáo. 1.3- Hệ thống chỉ tiêu báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách phải phù hợp và thống nhất với chỉ tiêu dự toán năm tài chính và Mục lục ngân sách nhà nước, đảm bảo có thể so sánh được giữa số thực hiện với số dự toán và giữa các kỳ kế toán với nhau. Trường hợp lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách có nội dung và phương pháp trình bày khác với các chỉ tiêu trong dự toán hoặc khác với báo cáo tài chính kỳ kế toán năm trước thì phải giải trình trong phần thuyết minh báo cáo tài chính.
 • 12
Hoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt nam

Hoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt nam

Hoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt namHoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt namHoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt namHoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt namHoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt namHoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt namHoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt namHoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt namHoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt namHoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt namHoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt namHoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt namHoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt nam
 • 34
CÁC BƯỚC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÁC BƯỚC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

phân tích Báo Cáo Tài Chính phân tích Báo Cáo Tài Chính phân tích Báo Cáo Tài Chính phân tích Báo Cáo Tài Chính phân tích Báo Cáo Tài Chính phân tích Báo Cáo Tài Chính phân tích Báo Cáo Tài Chính phân tích Báo Cáo Tài Chính phân tích Báo Cáo Tài Chính phân tích Báo Cáo Tài Chính
 • 20
PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH

PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNHBÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH

Các đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức bộ máy kế toán theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004, các đơn vị kế toán cấp I, II gọi là đơn vị kế toán cấp trên, các đơn vị kế toán cấp II, III gọi là đơn vị kế toán cấp dưới, đơn vị kế toán dưới đơn vị kế toán cấp III (nếu có) gọi là đơn vị kế toán trực thuộc. Danh mục, mẫu và phương pháp lập báo cáo tài chính quý, năm của đơn vị kế toán trực thuộc do đơn vị kế toán cấp I quy định. Các đơn vị kế toán có trách nhiệm lập, nộp báo cáo tài chính và duyệt báo cáo quyết toán ngân sách như sau:
 • 20
KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP - CHƯƠNG 8

KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP - CHƯƠNG 8

6- THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH 6.1- THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6.1.1- Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý - Đơn vị kế toán trực thuộc nếu có nộp báo c[r]
 • 20
PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CHƯƠNG 8

PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNHBÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CHƯƠNG 8

4)- Phương pháp tổng hợp số liệu và lập các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách phải được thực hiện thống nhất ở các đơn vị hành chính sự nghiệp, tạo điều kiện cho việc tổng hợp, phân tích, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước của cấp trên và các cơ quan quản lý nhà nước.
 • 20
GIỚI THIỆU HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Sau khi nghiên cứu chương này, người học có thể xác định được mục đích của báo cáo tài chính, nắm vững yêu cầu của chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính, nhận diện các thành phần của hệ thống báo cáo tài chính, hiểu được nguyên tắc lập và phương pháp lập báo cáo tài chính trong doanh nghiệp, mời các bạn cùng tham khảo.
 • 21
BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Tổng quan về báo cáo tài chính cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, mục đích của báo cáo tài chính, thời hạn lập và nơi nộp báo cáo tài chính, yêu cầu, nguyên tắc lập và trình bày thông tin trên báo cáo tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 11
Hướng dẫn cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng

Hướng dẫn cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng

Thuyết minh báo cáo tài chính là một phần trong Bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên không như Bảng cân đối kế toán, BCKQKD. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được làm trên hỗ trợ kê khai thuế. Thì thuyết minh báo cáo tài chính được làm trên file word hoặc excel và gửi file đính kèm cùng bộ báo cáo tài chính.
 • 6
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA VIỆC PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM (KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP)

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA VIỆC PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM (KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP)

Đánh giá tình hình tài chính thông qua việc phân tích các báo cáo tài chính của công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá tình hình tài chính thông qua việc phân tích các báo cáo tài chính của công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá tình hình tài chính thông qua việc phân tích các báo cáo tài chính của công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá tình hình tài chính thông qua việc phân tích các báo cáo tài chính của công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá tình hình tài chính thông qua việc phân tích các báo cáo tài chính của công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá tình hình tài chính thông qua việc phân tích các báo cáo tài chính của công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá tình hình tài chính thông qua việc phân tích các báo cáo tài chính của công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá tình hình tài chính thông qua việc phân tích các báo cáo tài chính của công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá tình hình tài chính thông qua việc phân tích các báo cáo tài chính của công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá tình hình tài chính thông qua việc phân tích các báo cáo tài chính của công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp)
 • 103
BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH – BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH – BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính – Bài 1: Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính để nắm các kiến thức về khái niệm, mục đích, ý nghĩa và dữ liệu phân tích; nội dung và đối tượng phân tích báo cáo tài chính; phương thức tiếp cận báo cáo tài chính.
 • 22
Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Bài 2 - GS.TS. Nguyễn Văn Công

Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Bài 2 - GS.TS. Nguyễn Văn Công

1.6. MÔ HÌNH DUPONT T ừ ch ỉ tiêu g ố c ban đầ u, d ự a vào m ố i liên h ệ gi ữ a các ch ỉ tiêu tài chính: • Bi ế n đổ i ch ỉ tiêu g ố c thành m ộ t hàm s ố c ủ a hàng lo ạ t bi ế n s ố . • Ti ế n hành xác đị nh m ứ c ả nh h ưở ng c ủ a t ừ ng nhân t ố (bi ế n s ố ) đế n ch ỉ tiêu g ố c trong k ỳ c ũ ng nh ư s ự thay đổ i c ủ a c ả ch ỉ tiêu g ố c và các nhân t ố (bi ế n s ố ) gi ữ a k ỳ phân tích v ớ i k ỳ g ố c.
 • 25
CHƯƠNG 2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH (MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN) (2)

CHƯƠNG 2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH (MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN) (2)

81 C ơ s ở d ồ n tích và phù h ợ p • C ơ s ở d ồ n tích yêu c ầ u vi ệ c ghi nh ậ n và báo cáo v ề tài s ả n, ngu ồ n v ố n, doanh thu và chi phí d ự a trên c ơ s ở nghi ệ p v ụ kinh t ế phát sinh ch ứ không ph ả i d ự a trên c ơ s ở thu ti ề n hay chi ti ề n.
 • 23
Đề tài “HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DẦU KHÍ ” potx

Đề tài “HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DẦU KHÍ ” potx

Giá thực tế hàng tiêu thụ trong kỳ Giá hạch toán hàng hoá tiêu thụ trong kỳ = * Hệ số giá Số chênh lệch giữa giá thực tế và giá hạch toán của hàng tiêu thụ Giá thực tế hàng hoá xuất tiêu thụ (trong kỳ) = Giá hạch toán hàng hoá tiêu thụ trong kỳ x hàng , xí nghiệp được uỷ quyền xuất hàng và bán hàng trực tiếp. Tại các cửa hàng, xí nghiệp đã có các kho hàng, có hệ thống quản lý và theo dõi toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh. Như vậy bên văn phòng Công ty sẽ giảm bớt việc theo dõi bán hàng, hạch toán công nợ để tập trung vào điều hành Công ty. Đồng thời việc luân chuyển chứng từ cũng thuận lợi hơn, phù hợp với chế độ tài chính và chính sách thuế.
 • 85
BÁO CÁO THỰC TẬP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHÂN Á CHÂU

BÁO CÁO THỰC TẬP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHÂN Á CHÂU

Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phân Á Châu Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phân Á Châu Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phân Á Châu Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phân Á Châu Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phân Á Châu Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phân Á Châu Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phân Á Châu Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phân Á Châu Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phân Á Châu Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phân Á Châu Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phân Á Châu Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phân Á Châu Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phân Á Châu Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phân Á Châu Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phân Á Châu Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phân Á Châu Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phân Á Châu Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phân Á Châu Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phân Á Châu Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phân Á Châu
 • 28
Nguyên tắc chung khi lập báo cáo tài chính hợp nhất

Nguyên tắc chung khi lập báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính của một tập đoàn. Được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con. Theo quy định của chuẩn mực kế toán số 25.
 • 5
Nguyên tắc chung khi lập báo cáo tài chính hợp nhất

Nguyên tắc chung khi lập báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính của một tập đoàn. Được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con. Theo quy định của chuẩn mực kế toán số 25.
 • 5
BÁO CÁO THỰC TẬP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

BÁO CÁO THỰC TẬP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
 • 30
BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - BÀI 2: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH (HOÀNG THỊ HỒNG NGỌC)

BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - BÀI 2: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH (HOÀNG THỊ HỒNG NGỌC)

Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 2: Hệ thống báo cáo tài chính được biên soạn bởi giảng viên Hoàng Thị Hồng Ngọc với mục tiêu giúp người học nắm được các kiến thức về báo cáo tài chính; nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính; hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp; xử lý báo cáo tài chính trong phân tích tài chính.
 • 48
BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH: CHƯƠNG 1 - THS. ĐOÀN THỊ THU TRANG

BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH: CHƯƠNG 1 - THS. ĐOÀN THỊ THU TRANG

Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Chương 1: Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về báo cáo tài chính, hệ thống báo cáo tài chính Việt Nam, đọc và hiểu các báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 14
Hệ thống Báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Hệ thống Báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Hệ thống Báo cáo tài chính gồm Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính giữa niên độ. Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày trên Báo cáo tài chính, doanh nghiệp chủ động đánh lại số thứ tự các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính theo nguyên tắc liên tục trong mỗi phần.
 • 1
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong
 • 26
CHUYÊN ĐỀ 12 BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CHUYÊN ĐỀ 12 BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

_Báo cáo tài chính giữa niên độ:_ Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ và báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lợc: _1 Báo cáo tài chính giữa [r]
 • 74
KẾ TOÁN CƠ BẢN VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

KẾ TOÁN CƠ BẢN VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

a) Hoạt động liên tục Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định là DN đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động bình thường trong tương lai gần. Nếu khơng dựa trên giả định này thì các tài sản phải được đánh giá trên cơ sở buộc phải bán và điều này sẽ mang lại một bức tranh hồn tồn khác
 • 26
Bài tập lớn Kiểm toán tài chính 1

Bài tập lớn Kiểm toán tài chính 1

Yêu cầu: Cho biết đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính gắn với doanh nghiệp. Gắn với đặc điểm kinh doanh và báo cáo tài chính kì gần nhất của đơn vị được giao, đánh giá khoản mục nào là trọng yếu. Kiểm toán báo cáo tài chính có những dạng ý kiến kiểm toán nào. Phân tích và đánh giá ý kiến của kiểm toán trên báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính của doanh nghiệp cho năm tài chính gần nhất.
 • 29
LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

Đối tượng thường xuyên và chủ yếu của kiểm toán tài chính là các báo cáo tài chính. Chính vì thế kiểm toán tài chính còn được gọi là kiểm toán báo cáo tài chính. Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200, điểm 04 đã định nghĩa báo cáo tài chính như sau: “Báo cáo tài chính là hệ thống báo cáo được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận) phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của đơn vị”.
 • 32
(TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH) PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CP VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

(TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH) PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CP VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

(Tiểu luận môn Quản trị tài chính) Phân tích báo cáo tài chính công ty CP VICEM vật liệu xây dựng Đà Nẵng(Tiểu luận môn Quản trị tài chính) Phân tích báo cáo tài chính công ty CP VICEM vật liệu xây dựng Đà Nẵng(Tiểu luận môn Quản trị tài chính) Phân tích báo cáo tài chính công ty CP VICEM vật liệu xây dựng Đà Nẵng(Tiểu luận môn Quản trị tài chính) Phân tích báo cáo tài chính công ty CP VICEM vật liệu xây dựng Đà Nẵng(Tiểu luận môn Quản trị tài chính) Phân tích báo cáo tài chính công ty CP VICEM vật liệu xây dựng Đà Nẵng(Tiểu luận môn Quản trị tài chính) Phân tích báo cáo tài chính công ty CP VICEM vật liệu xây dựng Đà Nẵng(Tiểu luận môn Quản trị tài chính) Phân tích báo cáo tài chính công ty CP VICEM vật liệu xây dựng Đà Nẵng(Tiểu luận môn Quản trị tài chính) Phân tích báo cáo tài chính công ty CP VICEM vật liệu xây dựng Đà Nẵng(Tiểu luận môn Quản trị tài chính) Phân tích báo cáo tài chính công ty CP VICEM vật liệu xây dựng Đà Nẵng(Tiểu luận môn Quản trị tài chính) Phân tích báo cáo tài chính công ty CP VICEM vật liệu xây dựng Đà Nẵng(Tiểu luận môn Quản trị tài chính) Phân tích báo cáo tài chính công ty CP VICEM vật liệu xây dựng Đà Nẵng(Tiểu luận môn Quản trị tài chính) Phân tích báo cáo tài chính công ty CP VICEM vật liệu xây dựng Đà Nẵng(Tiểu luận môn Quản trị tài chính) Phân tích báo cáo tài chính công ty CP VICEM vật liệu xây dựng Đà Nẵng(Tiểu luận môn Quản trị tài chính) Phân tích báo cáo tài chính công ty CP VICEM vật liệu xây dựng Đà Nẵng(Tiểu luận môn Quản trị tài chính) Phân tích báo cáo tài chính công ty CP VICEM vật liệu xây dựng Đà Nẵng
 • 34
Đề cương thực tập tại công ty

Đề cương thực tập tại công ty

- Đánh trang cho báo cáo bắt đầu từ lời nói đầu. 1.2 Nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp Sinh viên nộp báo cáo thực tập vào sáng thứ 2 (7 giờ - 11 giờ) cho giáo viên hướng dẫn thực tập sau khi kết thúc thực tập 1 tuần. Thí dụ: Kết thúc thực tập tuần 31 – tuần 32 sinh viên hoàn chỉnh báo cáo thực tập – Thứ 2 tuần 33 nộp báo cáo thực tập.
 • 11
PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Phương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt NamPhương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt NamPhương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt NamPhương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt NamPhương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt NamPhương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt NamPhương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt NamPhương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt NamPhương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt NamPhương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt NamPhương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt NamPhương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt NamPhương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt NamPhương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam
 • 32
LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

Đối tượng thường xuyên và chủ yếu của kiểm toán tài chính là các báo cáo tài chính. Chính vì thế kiểm toán tài chính còn được gọi là kiểm toán báo cáo tài chính. Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200, điểm 04 đã định nghĩa báo cáo tài chính như sau: “Báo cáo tài chính là hệ thống báo cáo được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận) phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của đơn vị”.
 • 28
BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH

BÁO CÁO TÀI CHÍNHBÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH

6- THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH 6.1- THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6.1.1- Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý - Đơn vị kế toán trực thuộc nếu có nộp báo c[r]
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngđánh giá chung về thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngtổ chức quản lý hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnhoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán auditing company limited ascnhận xét và các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệncác giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnphần 3 một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại vaephần iii một số định hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính tại công tymột số giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chínhcác giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán độc lập quốc gia việt nam thực hiệnkết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính kho tại công ty tnhh kiểm toán quốc tế unistarmục tiêu kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệntrình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnthực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiện tại khách hàngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM