0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Giám đốc kinh doanh P

BÀI THUYẾT TRÌNH  LẤY VÍ DỤ MINH HỌA LÀM RÕ 2 CƠ CẤU TỔ CHỨC CƠ BẢN  MA TRẬN HỖN HỢP  DOCX

BÀI THUYẾT TRÌNH LẤY VÍ DỤ MINH HỌA LÀM RÕ 2 CƠ CẤU TỔ CHỨC CƠ BẢN MA TRẬN HỖN HỢP DOCX

TRANG 10 Tổng giám đốc P.TGD Tài chính P.TGD Kinh doanh P.TGD Nhân sự Giám đốc Khu vực Miền nam Giám đốc khu vực Miền trung Giám đốc khu vực miền bắc Quản lí giao dịch với Các cơ quan nh[r]
 • 15
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP "THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BA ĐÌNH" PDF

nhằm nâng cao trình độ, năng lực, tay nghề cho người lao động trong việc đóng góp vào hoạt động của (tổ chức) Công ty. Để việc đào tạo có hiệu quả, Lãnh đạo công ty nên căn cứ vào thực trạng nhân sự hiện tại, mục tiêu hoạt động hiện tại và tương lai, căn cứ vào vai trò chức danh vị trí công việc mà họ đảm nhận, các chính sách quy định của Nhà nước, các nội quy, quy chế của Công ty. Công ty nên tổ chức đào tạo theo một số loại hình sau: Đào tạo lúc mới nhận việc, mục đích làm cho nhân viên mới nhận việc quen với công việc, tiếp xúc với các trang thiết bị, với môi trường hoạt động, với công việc này sẽ làm cho nhân viên mới đến làm việc có ấn tượng tốt, có mối quan hệ thân thiện với mọi người và sớm hình thành tư trưởng trung thành với công ty. Đào tạo lúc đang làm việc do loại lao động này đang làm việc vì phải lựa chọn thời gian để tạo điều kiện cho nhân viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn một cách hợp lý nhất mà không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Đào tạo công việc cho tương lai: công ty nên chủ động lập kế hoạch chọn một số người trẻ tuổi, có năng lực để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu công việc, để nắm bắt được công nghệ mới.
 • 39
Tìm hiêủ tổ chức công tác kế toán của Cty XNK Ninh Bình

Tìm hiêủ tổ chức công tác kế toán của Cty XNK Ninh Bình

GIÁM ĐỐC Phó Giám đốc kỹ thuật Phó Giám đốc Phó Giám đốc kinh doanh Phòng tổ chức hành chính Phòng tài chính kế toán Phòng kế hoạch Phòng đầu t và quản lý dự án Phòng kinh doanh TRANG 11[r]
 • 37
TÌM HIÊỦ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CTY XNK NINHBÌNH

TÌM HIÊỦ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CTY XNK NINHBÌNH

GIÁM ĐỐC Phó Giám đốc kỹ thuật Phó Giám đốc Phó Giám đốc kinh doanh Phòng tổ chức hành chính Phòng tài chính kế toán Phòng kế hoạch Phòng đầu t và quản lý dự án Phòng kinh doanh TRANG 11[r]
 • 37
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG TẦU BIỂN QUẢNG NI DOC

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG TẦU BIỂN QUẢNG NI DOC

TRANG 6 Giám đốc Công tyKiêm chủ tịch hội đồng quản trị Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh kho ngoại quan, tntx Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Du lịch lữ hành, khác Phó Giám đốc phụ t[r]
 • 31
TÀI LIỆU LUẬN VĂN  THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BA ĐÌNH DOCX

TÀI LIỆU LUẬN VĂN THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BA ĐÌNH DOCX

Việc bố trí các cấp theo chiều dọc như trên giúp giám đốc công ty nắm sát được các hoạt động của công ty. Tuy nhiên kiểu bố trí như vậy cũng bộc lộ nhược điểm như: thời gian xử lý các thông tin thường chậm, vì phải thông qua các phòng ban chức năng rồi mới tới phân xưởng và cuối cùng mới tới người công nhân. Giữa các phòng ban trong công ty nếu không phối hợp tốt, không nhịp nhàng ăn ý thì sẽ dẫn đến chồng chéo, thậm chí có thể trái ngược nhau hoặc hiểu sai vấn đề trong việc ban hành các chỉ thị hướng dẫn.
 • 38
TÀI LIỆU LUẬN VĂN:PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LONG SƠN POTX

TÀI LIỆU LUẬN VĂN:PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LONG SƠN POTX

- Có chi phí nhân công r ẻ , s ả n ph ẩ m phù h ợ p v ớ i th ị hi ế u ng ườ i tiêu dùng. - Có b ộ máy qu ả n lý t ươ ng đố i hoàn chính v à ho ạ t độ ng hi ệ u qu ả . b. Các nh ượ c đ i ể m Là m ộ t doanh nghi ệ p còn non tr ẻ trong l ĩ nh v ự c s ả n xu ấ t kinh doanh nên công ty không th ể tránh kh ỏ i nh ữ ng khó kh ă n v ề ho ạ t độ ng s ả n xu ấ t và tiêu th ụ s ả n ph ẩ m, trình độ Marketing còn y ế u, công ngh ệ còn thi ế u đồ ng b ộ , l ạ c h ậ u so v ớ i th ế gi ớ i. D ẫ n đế n n ă ng su ấ t lao độ ng th ấ p và ch ấ t l ượ ng s ả n ph ẩ m kém, đ i ề u này ả nh h ưở ng r ấ t l ớ n đế n ho ạ t độ ng tiêu th ụ s ả n ph ẩ m c ủ a công ty. Bên c ạ nh đ ó, ho ạ t độ ng nghiên c ứ u th ị tr ườ ng và Marketing còn non y ế u kém và ch ư a đượ c chú tr ọ ng, hi ệ n t ạ i công ty ch ư a có b ộ ph ậ n đả m nhi ệ m ch ứ c n ă ng này. T ấ t c ả các ho ạ t độ ng Marketing đề u do phòng xu ấ t nh ậ p kh ẩ u
 • 43
LUẬN VĂN: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BA ĐÌNH PPTX

LUẬN VĂN: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BA ĐÌNH PPTX

Vi ệc bố trí các cấp theo chiều dọc như trên giúp giám đốc công ty n ắm sát được các hoạt động của công ty. Tuy nhi ên ki ểu bố trí như vậy c ũng bộc lộ nhược điểm như: thời gian xử lý các thông tin thường chậm, vì ph ải thông qua các ph òng ban ch ức năng rồi mới tới phân xưởng v à cu ối c ùng m ới tới người công nhân. Giữa các phòng ban trong công ty n ếu không phối hợp tốt, không nhịp nhàng ăn ý thì s ẽ dẫn đến chồng chéo, th ậm chí có thể trái ngược nhau hoặc hiểu sai vấn đề trong việc ban hành các ch ỉ thị hướng dẫn.
 • 38
LUẬN VĂN THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BA ĐÌNH DOCX

LUẬN VĂN THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BA ĐÌNH DOCX

trì tốc độ tăng trưởng trong sản xuất kinh doanh. Quá trình đổi mới công nghệ gắn liên với việc nâng cao tay nghề, khả năng nắ m bắt và mở rộng thị trường của đội ngũ công nhân viên và cán bộ quản lý. Tổng doanh thu, lợi nhuận và các các chỉ tiêu khác đều tăng đặc biệt là tiền lương bình quân của cán bộ công nhân viên trong tổng công ty đã tăng lên đáng kể, điều này có giá trị to lớn trong việc khuyến khích tinh thần hăng hái lao động của cán bộ công nhân viên bởi đời sống vật chất của họ được bảo đảm.
 • 37
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VIỆT Á

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VIỆT Á

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC: BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA CÔNG TY BAO GỒM 1 TỔNG GIÁM đốc và 4 Phó tổng giám đốc Tổ chức nhân sự, kinh doanh điện, kinh doanh công nghiệp, thương mại trong đó Tổng giám đố[r]
 • 43
PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU

PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU

2.2.3.2)Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính: Kết quả hoạt động SXKD chính phản ánh kết quả hoạt động do chức năng kinh doanh chính mang lại, trong từng kỳ hạch toán của Công ty, làm cơ sở chủ yếu để đánh giá, phân tích hiệu quả các mặt, các lĩnh vực hoạt động, phân tích nguyên nhân và mức độ ảnh hởng của các nguyên nhân cơ bản đến kết quả chung của Công ty. Đồng thời là số liệu quan trọng để tính và kiểm tra số thuế lợi tức mà Công ty phải nộp và sự kiểm tra, đánh giá của các cơ quan quản lý về chất lợng hoạt động của Công ty.
 • 35
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN LONG SƠN

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN LONG SƠN

Phó giám đốc kinh doanh trực tiếp chỉ đạo các bộ phận sau: + Phòng tiêu thụ nội địa + Phòng kinh doanh + Phó giám đốc kỹ thuật Phó giám đốc kỹ thuật có trách nhiệm chỉ đạo nghiên cứu, gi[r]
 • 40
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI – TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI – TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ

2.4. Quản trị marketing hiện đại Từ những năm 50 và thập niên 60 quản trị kinh doanh chú ý nhiều tới hoạt động marketing. Khi đó marketing đợc hiểu là chính kinh doanh có nội dung là hoạt động tổng hợp hớng về thị trờng. Sau kháI niệm marketing đợc mở rộng và đợc phân biệt ở 3 đặc trng: Thứ nhất là hoạt động đem lại lợi nhuận, thứ hai là hoạt động mang tính nhân văn và thứ ba là hoạt động liên quan đến các lĩnh vực công cộng khác. Mục tiêu của marketing là thoả mãn các nhu cầu và mong muốn của khách hàng, giành thắng lợi trong cạnh tranh và đạt đợc lợi nhuận cao trong dàI hạn. Hoạt động marketing của công ty th- ơng mạI – t vấn và đầu t đợc áp dung một cách triệt để nh là nghiên cứu khai thác mọi tiềm năng của thị trờng về sản phẩm của doanh nghiệp đang và sẽ cung cấp, xác định sản phẩm phù hợp với thị hiếu của ngời tiêu dùng. Liên kết với các bộ phận khác nhằm luôn tạo ra sản phẩm thoả mãn thị hiếu tiêu dùng, xác định chính sách giá cả hợp lý, phù hợp với đặc đIúm của từng loạI thị tr- ờng, từng nhóm khách hàng, xác định mạng lới tiêu thụ, các hình thức yểm trợ, xúc tiến bán hàng hợp lý
 • 28
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY MỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY MỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG

Ghi nhận lượng hàng hoá và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong công ty, tập hợp các nghiệp vụ tổng hợp và tính toán các chi tiêu phục vụ quản lý của giám độc công ty giao cho. Tập hợp cung cấp số liệu theo yêu cầu đột xuất hay định kỳ về hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp giám đốc điều hành sản xuất kịp thời có phương án tối ưu nhằm nâng cao hiêuh quả sản xuất kinh doanh và thực hiện nộp thuế cho ngân sách nhà nước.
 • 26
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ

doanh nghiệp kinh doanh lấy phục vụ và đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng là ph- ơng châm hoạt động của công ty, nên Công ty TNHH Kim Khí Hồng Hà có một thị phần tơng đối ổn định và ngày một phát triển đợc các bạn hàng, khách hàng xa gần tín nhiệm. Vì vậy, từ một tổ sản xuất nhỏ thành lập năm 1991 đến nay, Công ty đã có ba cửa hàng kinh doanh và một xởng sản xuất với thị phần ngày càng phát triển, đó cũng là một đóng góp thiết thực cho công cuộc đổi mới nền kinh tế của đất nớc.
 • 37
Tổng quan về công ty Mỹ thụât trung ương

Tổng quan về công ty Mỹ thụât trung ương

xuất kinh doanh lên báo cáo tài chíh để giám đốc có phơng án điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, cung ứng vật t từ nhiều nguồn khác nhau. Ghi nhận lợng hàng hoá và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong công ty, tập hợp các nghiệp vụ tổng hợp và tính toán các chi tiêu phục vụ quản lý của giám độc công ty giao cho.
 • 25
HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG HÀNG MAY MẶC XUẤT KHẨU CỦA TÔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG – CTCP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG HÀNG MAY MẶC XUẤT KHẨU CỦA TÔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG – CTCP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

LỜI MỞ ĐẦU Dệt may là một ngành công nghiệp có đóng góp đáng kể vào tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước, là một trong những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu cao nhưng phần lớn các sản phẩm dệt may đều được sản xuất dưới hình thức gia công. Tuy gia công không phải là hoạt động chủ lực mà Việt Nam hướng tới trong bước phát triển ngành dệt may nhưng hiện nay, gia công hàng may mặc xuất khẩu đang đóng vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động xuất khẩu của ngành. Tổng công ty Đức Giang là một trong những công ty được thành lập đầu tiên trong ngành dệt may, chuyên sản xuất và kinh doanh hàng may mặc trên thị trường nội địa và thị trường quốc tế. Trong hoàn cảnh nền kinh tế đất nước chưa phát triển, các doanh nghiệp may mặc Việt Nam chưa có thương hiệu trên thị trường quốc tế, cũng như rất nhiều các doanh nghiệp dệt may khác, Tổng công ty Đức Giang cũng tiến hành xâm nhập thị trường quốc tế bằng hình thức gia công sản phẩm cho các đối tác nước ngoài.
 • 68
QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC VỀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC VỀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

_ _2- Buộc ông Trơng Chí Đạt, ông Trơng Quốc Huê thực hiện việc thanh toán thay các khoản nợ _ _của Công ty Chí Đạt cho Công ty KEXIM trong trờng hợp Công ty Chí Đạt không thực hiện hoặc[r]
 • 49
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH CỦA CÔNG TY TNHH PHÚ VƯỢNG

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH CỦA CÔNG TY TNHH PHÚ VƯỢNG

Các doanh nghiệp hiện nay hoạt động kinh doanh trong điều kiện của nền kinh tế mở, với xu thế quốc tế hoá ngày càng cao, sự kinh doanh trên thị trường ngày càng mạnh mẽ. Do vậy nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, cho đầu tư phát triển ngày càng lớn. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải huy động cao độ không những nguồn vốn bên trong mà phải tìm cách huy động nguồn vốn bên ngoài, đồng thời phải bảo đảm sử dụng vốn một cách có hiệu quả nhằm đáp ứng với nhu cầu đầu tư và phát triển, trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc tài chính, tín dụng.
 • 21
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V BỘ THƯƠNG MẠI

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V BỘ THƯƠNG MẠI

dựng V, đây cũng là một thiếu sót của Công ty và trong thời gian tới Công tỹ cũng cần quan tâm hơn đến hoạt động đầu tư này. Về hoạt động liên doanh liên kết cũng đã diễn ra nhưng ở mức độ và phạm vi còn hạn hẹp. Công ty cũng đã có sự hợp tác sản xuất kinh doanh với một số nước bạn như Lào, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông và Đài Loan. Liên doanh liên kết là một hoạt động cần thiết vì một mặt nó vừa giúp doanh nghiệp đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, san sẻ rủi ro, mặt khác doanh nghiệp lại có thể tận dụng được vốn và kinh nghiệm quản lý, trình độ, khoa học công nghệ từ phía đối tác. Do đó Công ty cũng phải nghiên cứu để có những hoạt động liên doanh liên kết ở mức độ nhất định, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty để hoạt động này thực sự mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.
 • 33
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI

Là một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành thì đơng nhiên tài sản cố định phải quan trọng hơn cả và đặc biệt là phơng tiện vận tải, chính vì vậy qua bảng trên ta thấy tài sản cố định lớn hơn rất nhiều tài sản lu động. Cũng nhìn vào đó ta thấy nguồn vốn tự chủ của Công ty khá cao trong tổng nguồn vốn thì nguồn vốn chủ sở hữu chiếm gần nh toàn bộ. Tuy các năm khác nhau nhng nói chung với nguồn chủ sở hữu nh vật thì không những đầu t vào tài sản cố định mà Công ty còn đầu t một phần vào tài sản lu động, do đó làm cho tài sản lu động của Công ty tăng lên rất cao . Tuy là tốt, nhng ta nhận thấy một điều là; với một doanh nghiệp linh doanh dịch vụ vận tải thì tài sản cố định nên tăng thì tốt hơn vì điều đó giúp cho Công ty mở rộng quy mô kinh doanh và tăng năng suất lao động. Lại thấy nguồn vốn và tài sản năm 2005 đều giảm so với 2004. Do vậy Công ty cần phải xem xét lại tình hình hoạt động sản xuất kimh doanh của Công ty năm 2005.
 • 31
GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY SƠN HOÀNG GIA

GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY SƠN HOÀNG GIA

- Đặc điểm cạnh tranh: Đây là một trong những yếu tố ảnh hưởng quan trọng nhất đến hiệu quả hoạt động bán hàng của công ty. Công ty có những đặc điểm gì mang tính cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại. Yếu tố nào quyết định đến nhu cầu mua của khách hàng. Có thể là mẫu mã, chất lượng sản phẩm, giá thành, thái độ… Vì thế, xác định được điều này công ty Sơn Hoàng Gia đã không ngừng phát triển đồng bộ về tất cả các mặt đầu tư đổi mới về sản phẩm, công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ, hạ giá thành bằng cách chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu đầu vào nhằm giảm chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Cụ thể ta thấy được ở Bảng 2. Công ty đưa vào nhiều chủng loại sản phẩm, tận dụng tối đa hiệu quả sử dụng của thiết bị công nghệ. Tạo sự đa dạng về chủng loại nhằm phục vụ cho tất cả các nhu cầu của mọi khách hàng ở tất cả các thành phần kinh tế trên thị trường.
 • 50
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BMV

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BMV

TRANG 4 _A/ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA BỘ MÁY: _ Phó Tổng Giám đốc P.KhoVận giao Nhận P.Kế Toán Tài vụ P.Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu P.Kỹ Thuật Sản Xuất P.TCHC Kỹ Thuật và NCPT SX Quản Đốc Marketin[r]
 • 33
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BMV

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BMV

TRANG 4 _A/ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA BỘ MÁY: _ Phó Tổng Giám đốc P.KhoVận giao Nhận P.Kế Toán Tài vụ P.Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu P.Kỹ Thuật Sản Xuất P.TCHC Kỹ Thuật và NCPT SX Quản Đốc Marketin[r]
 • 33
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY MATEXIM

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY MATEXIM

Trong những năm gần đây tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tương đối tốt nên công tác tiền thưởng cũng đã được phát huy, ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần của nhân viên. Hàng năm Công ty tổ chức xét thưởng cho những người đạt chỉ tiêu thưởng của Công ty. Điều này sẽ kích thích sự nhiệt tình , hăng say trong công việc tạo ra hiệu quả lao động cao.
 • 28
9 Báo cáo tổng hợp về Công ty xây dựng công nghiệp và tổ chức công tác kế toán tại Công ty xây dựng công nghiệp

9 Báo cáo tổng hợp về Công ty xây dựng công nghiệp và tổ chức công tác kế toán tại Công ty xây dựng công nghiệp

Sơ đồ tổ chức công ty hiện nay 10 GIÁM ĐỐC CÔNG TY P.GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KINH DOANH P.GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH SẢN XUẤT KẾ TOÁN TRỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH KỸ THUẬTPHÒNG PHÒNG TÀI VỤ PHÒNG TC-HC KINH [r]
 • 45
BÁO CÁO KIẾN TẬP CƠ SỞ NGÀNH KINH TẾ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẠ TẦNG NAM KINH

BÁO CÁO KIẾN TẬP CƠ SỞ NGÀNH KINH TẾ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẠ TẦNG NAM KINH

_SƠ ĐỒ 1.5: TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẠ TẦNG NAM KINH_ _ _ Giám đốc điều hành P.Giám đốc kinh tế P.Giám đốc kỹ thuật Phòng kế hoạch kỹ thuật Phòng kinh doanh VLXD Phòng tài c[r]
 • 49
một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty thương mại – tư vấn và đầu tư

một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty thương mại – tư vấn và đầu tư

tác quản lý cũng nh sản xuất để đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực kinh doanh trong những giai đoạn tiếp theo. Công ty thơng mại t vấn- đầu t đã xây dựng đợc một mạng lới các chi nhánh ở các đầu mối quan trọng trên khắp tất cả các tỉnh thành của đất nớc, các công trình trên khắp đất nớc đều có sự tham gia của Công ty nhất là các công trình phục vụ trong kỹ thuật truyền tin…, cùng với việc Công ty có các đầu mối trên thị trờng rộng lớn nh vậy rất thuận lợi trọng việc tiêu thụ sản phẩm và phục vụ khách hnàg tốt hơn. Thị phần của Công ty trên thị trờng đợc củng cố một cách tốt hơn và vững chắc, đảm bảo cho việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty nhanh hơn và việc thực hiện nhận thầu các hợp đồng công trình đợc tốt hơn. Ba vấn đề cơ bản của Công ty là lợi nhuận, an toàn, vị thế đã đợc triển khai một cách triệt để.
 • 43
LUẬN VĂN ĐỀ TÀI  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CỦA CÔNG TY TNHH XNK CƯỜNG THỊNH POTX

LUẬN VĂN ĐỀ TÀI MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CỦA CÔNG TY TNHH XNK CƯỜNG THỊNH POTX

LỜI NÓI ĐẦU Đất nước ta sau khi xoá bỏ bao cấp, gia nhập vào cơ chế thị trường nền kinh tế đã thay đổi rất nhiều. Đã thu được những thành công nhất định, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao rõ rệt và xu hướng phát triển ngày càng tăng với xu thế hội nhập toàn cầu, chính sách đổi mới mở của Đảng và Nhà nước để phù hợp với hội nhập thì hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ở nước ta đặc biệt được coi trọng trở thành công cụ để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng và phát triển của đất nước. Mở rộng hội nhập vào thị trường thương mại thế giới.Chúng ta đã trở thành thành viên của ASIAN và đang nỗ lực để được ra nhập WTO. Trong năm 2002 Việt Nam và Mỹ đã ký hiệp định thương mại song phương, tạo ra rất nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu hàng vào Mỹ. Vì đây là một thị trường lớn, vì vậy muốn thành công thì các doanh nghiệp buộc phải tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tự tìm kiếm nguồn hàng, mối hàng và cân đối trong hoạt động tài chính để đảm bảo có thể mang lại hiệu quả. Muốn vậy thì phải cung cấp được những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng, đồng thời nắm bắt kịp thời những diễn biến thị trường để tạo dựng được một chiến lược phát triển lâu dài. Kinh doanh trong xu thế quốc tế hoá, các Doanh nghiệp, các quốc gia cần phải dựa trên tiềm lực, lợi thế so sánh sẵn có của mình để tham gia có hiệu quả vào thương mại quốc tế. Một trong những lợi thế của Việt Nam là sản xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Đây là những sản phẩm đã có quá trình phát triển khá lâu dài, mang đậm nét tinh hoa, độc đáo của truyền thống Dân tộc, được thế giới đánh giá cao về sự tinh xảo và trình độ nghệ thuật. Việc xuất khẩu những mặt hàng này đem lại nguồn thu ngoại tệ không nhỏ, góp phần cải thiện cán cân xuất nhập khẩu và cán cân thanh toán quốc tế của Đất nước. Nắm bất
 • 63
MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ1( VINACONEX1)

MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ1( VINACONEX1)

Giám đốc kỹ thuật P.giám đốc tài chính Các đội xây dựng trực thuộc P.tổ chức hành chính P.tài chính kế toán P.kinh tế thị trường và đầu tư P.thiết bị vật tư Các ban chủ nhiệm công trình [r]
 • 44
PHẦN HAI THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM

PHẦN HAI THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM

phát tri ể n m ạ nh, di ệ n tích cây ă n qu ả t ă ng lên r ấ t nhanh nh ư : m ậ n, h ồ ng, xo i, cam, chanh, quýt, v à ả i... ở các t ỉ nh L o Cai, Ho Bình, H à à ư ng Yên, S ơ n La, B ắ c Giang, Kiên Giang... Tuy nhiên s ả n xu ấ t còn mang tính t ự cung t ự c ấ p, ch ư a có m ặ t h ng có ch à ủ l ự c có kh ố i l ượ ng xu ấ t kh ẩ u l ớ n, ch ấ t l ượ ng c ũ ng ch ư a th ậ t ổ n đị nh, n ă ng su ấ t còn qua th ấ p ch ư a áp d ụ ng đượ c ti ế n b ộ khoa h ọ c k ỹ thu ậ t v o quy trình s à ả n xu ấ t v sau thu ho à ạ ch.
 • 49
Báo cáo thực tập tìm hiểu quy trình sản xuất nước tinh khiết tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ giao long

Báo cáo thực tập tìm hiểu quy trình sản xuất nước tinh khiết tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ giao long

P.SẢN XUẤT VÀ ĐẢM BẢO CHẤT P.GIAO NHẬN P.KẾ TOÁN P.KINH DOANH LƯỢNG P.CHĂM SÓC KHÁCH P.KÊ TOÁN HÀNG P.HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ P.GIAO NHẬN 1.4 Sơ đồ tổ chức công ty 1.5 Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty Tính đến thời điểm này sản phẩm nước uống tinh khiết AquLotus đã có mặt tại hầu hết các quận trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các nơi lân cận như Lái Thiêu (Bình Dương), Long An,…Và khách hàng của công ty đã vượt qua con số 800 , bao gồm hệ thống đại lý, hệ thống chi nhánh các công ty, cơ quan, xí nghiệp, hộ gia đình.
 • 44
THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ VIỆC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM

THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ VIỆC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM

Qua biểu trên ta thấy tình hình tiêu thụ rau quả tươi năm 2000 so với năm 1999 tăng 6,96%, năm 2001 so với năm 2000 tăng 7%, bình quân trong ba năm tăng 6,93%. Tuy nhiên việc kinh doanh rau quả tươi có nhiều hạn chế do chúng ta thiếu trang bị chuyên dùng, thiếu kỹ thuật trong công tác bảo quản chế biến vận chuyển rau quả tuơi, việc kinh doanh tỷ lệ rủi ro cao. Còn về công tác tiêu thụ rau quả đóng hộp năm 2000 so với năm 1999 giản 32,27%, năm 2001 so với năm 2000 giảm 10,12%, bình quân trong 3 năm giảm 14,69%. Nguyên nhân giảm sút là do chất lượng và mẫu mã của sản phẩm chưa đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng, giá nông sản đồ hộp của một số nước Châu á Thái Bình Dương như Indônêxia, Thái Lan... trên thị trường thấp hơn của ta nên hàng của ta không cạnh tranh nổi vì vậy tiêu thụ chậm.
 • 50
BÍ MẬT KHÓ NÓI CỦA CÁC TỔNG GIÁM ĐỐC  CEO PPS

BÍ MẬT KHÓ NÓI CỦA CÁC TỔNG GIÁM ĐỐC CEO PPS

khiến sự cô đơn trở thành bạn đồng hành của CEO. Khoảng 50% số CEO trả lời phỏng vấn của Tappin thừa nhận họ cảm thấy đơn độc song không biết nên gặp ai để tìm kiếm lời khuyên. Mike Roney, giám đốc điều hành tập đoàn nhựa Bunzl, nói: “Công việc của giám đốc điều hành khá đơn độc. Nếu làm việc cho một công ty nhỏ bạn sẽ không có những đồng nghiệp ngang hàng giống như trong các công ty lớn”.
 • 6
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH HIỆP HƯNG

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH HIỆP HƯNG

Nhiệm vụ của phòng kế toán bao gồm: - Phản ánh, ghi chép theo chứng từ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp GIÁM ĐỐC P[r]
 • 20
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VINACONEX

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VINACONEX

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ban Kiểm soát cũng kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị lên Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp thường niên.
 • 23
BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ SỐ 18 & TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN & TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ SỐ 18 & TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN & TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

TRANG 4 Cơ cấu quản lý của công ty đầu t hạ tầng khu công nghiệp và đô thị số 18 Tổng công ty C.ty UIZIDECOM Giám đốc công ty P.Giám đốc P.Giám đốc P.Giám đốc P.Giám đốc Phòng Kế hoạch t[r]
 • 25

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức công tác hạch toán tại doanh nghiệptình hình tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ đồng naiđánh giá khái quát tình hình tổ chức công tác hạch toán kế toán nói chung và công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần dụng cụ số 1tình hình tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần lion việt namđánh giá về tình hình tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần sợi phú namnhận xét về tình hình tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phẩn đầu tư thương mại dịch vụ thăng longtình hình tổ chức công tác kế toán tại công ty tnhh sx tm phong thạnh 4tình hình tổ chức công tác kế toán tài chính của cảngtình hình tổ chức công tác kế toán tại công ty tnhh ykk việt namtình hình tổ chức công tác thanh toán tại tsctình hình tổ chức công tác kế toán tại công tytình hình tổ chức công tác kế toán tại công ty tnhh tiếp vận tân quốcnhận xét về tình hình tổ chức công tác kế toán tại nhà máy m2nhận xét về tình hình tổ chức công tác kế toán tại công ty tnhh tân cươngđánh giá chung về tình hình tổ chức công tác kế toán tại công ty tnhh mtv trang trí nội thất vạn tháiNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ