0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Vật liệu mua ngoài nhập kho

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CỤNG TY CP ÉU TU BT ÉNG SN XÂY DỰNG HỒNG HÀ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CỤNG TY CP ÉU TU BT ÉNG SN XÂY DỰNG HỒNG HÀ

ĐÁNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ NHẬP KHO * Đối với nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ mua ngoài Trị giá thực tế của nguyên, vật liệu mua ngoài nhập kho bao gồm: - Giá mua ghi trê[r]
 • 74
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CƠ SỞ VẬT TRONG SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHẦN 1 DOCX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CƠ SỞ VẬT TRONG SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHẦN 1 DOCX

Trình t ự kế toán chi tiết theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển. (1) Thủ kho tiến hành công việc quy định tương tự phương pháp thẻ song song. (2) Định kỳ kế toán mở bảng kê thống nhất tổng hợp nhập, xuất, tồn trên cơ sở các chứng từ nhập xuất của từng thứ nguyên liệu vật liệu luân chuyển trong tháng theo chỉ tiêu trên số lượng và giá trị.
 • 16
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU-CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH XD-TM CAO MINH

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU-CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH XD-TM CAO MINH

 Thứ hai: Về công tác kế toán nguyên vật liệu Phƣơng pháp kế toán chi tiết NVL – CCDC đƣợc công ty áp dụng là phƣơng pháp ghi thẻ song song. Về cơ bản công ty đã thực hiện tốt kế toán chi tiết NVL – CCDC. Tuy nhiên, do thẻ kho và sổ chi tiết vật tƣ đƣợc mở theo tháng cho nên việc kiểm tra đối chiếu chỉ đƣợc thủ kho và kế toán thực hiện vào cuối tháng. Ngoài ra, khi thực hiện hach toán đối với phế liệu thu hồi thì kế toán không làm thủ tục nhập kho và theo dõi trên sổ sách kế toán nào mà chỉ tập trung vào một chỗ. Chính vì thế nó sẽ ảnh hƣởng đến quản lý, sử dụng, gây mất mát, làm thiệt hại đến công ty.
 • 117
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI

thì còn giúp cho các nhà quản lý đánh giá đợc khâu mua hàng có hiệu quả hay không để từ đó tiết kiệm chi phí thu mua. Trong kỳ hạch toán, hàng hóa đợc nhập kho nhiều lần với những điều kiện khác nhau nên khi xuất bán doanh nghiệp phải hạch toán hàng xuất kho theo một phơng pháp nhất định. Tùy thuộc vào đặc điểm hoạt động kinh doanh thực tế và yêu cầu quản lý, mỗi doanh nghiệp tự có phơng hớng để chọn đợc cho mình một trong những phơng pháp tính giá vốn của hàng bán trong kỳ.
 • 40
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

(Nguồn tài liệu từ phòng tài vụ Công ty) 2.1.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung. * Đặc điểm Tại Công ty TNHH một thành viên Máy kéo và Máy nông nghiệp, chi phí sản xuất chung bao gồm rất nhiều khoản như: chi phí nhân viên phân xưởng; chi phí vật liệu; chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất; chi phí khấu hao TSCĐ; chi phí sửa chữa TSCĐ; chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền. Do đó khi phát sinh những khoản chi phí liên quan trực tiếp đến sản phẩm nào thì kế toán sẽ tập hợp trực tiếp cho sản phẩm đó, còn những khoản có liên quan đến nhiều sản phẩm cùng một lúc mà không hạch toán riêng biệt được thì kế toán sẽ tiến hành tập hợp và phân bổ cho từng loại sản phẩm theo một tiêu thức nhất định.
 • 37
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH XÂY LẮP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH XÂY LẮP

Nh vậy, XDCB có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế, nếu làm tốt sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế quốc gia sau này. Do đó công tác kế toán nói chung và kế toán vật liệu nói riêng trong doanh nghiệp xây lắp phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm của ngành sản xuất này. Những hoạt động kinh doanh, đặc điểm sản phẩm và đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành xây lắp phần nào chi phối kế toán nguyên vật liệu, về cơ bản kế toán vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp cũng tơng tự nh doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhng có một số điểm khác biệt do các đặc điểm sau:
 • 25
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẬT LIỆU TỔ CHỨC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẬT LIỆU TỔ CHỨC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Cuối tháng căn cứ vào các NKCT , tập hợp ghi vào sổ cáI TK152. IV. Tổ chức kế toán vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn l u động trong doanh nghiệp: Trong doanh nghiệp sản xuất , dự trữ hợp lý về nguyên liệu , vật liệu là hoàn toàn cần thiết, nố đảm bảo cho quá trình SX đợc tiến hành một cách thờng xuyên liên tục . Vốn dự trữ về NL, VL là bộ phận chủ yếu của vốn dự trữ SXKD , một bộ phận chủ yếu của vốn lu động trong DN, quản lý tốt NL, VL dự trữ là một trong những biện pháp cực kì quan trọng để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động của doanh nghiệp.
 • 36
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20

Tại Công ty khi xuất vật t vào sử dụng thi công đều lập phiếu xuất kho. Nh- ng có một số loại vật t do đặc điểm khó có thể đo đếm đợc nh sỏi, cát, đá... vì vậy thờng đến cuối công trình mới xác định đợc số tồn nhập và tính ra số xuất trong kỳ, đến cuối tháng mới lập một phiếu xuất kho tổng hợp và gửi các phiếu xuất kho lên phòng kế toán . Thực tế tại Công ty các đội xây dựng đều viết phiếu xuất kho vào cuối tháng còn trong tháng khi có nhu cầu xây dựng thì thủ kho xuất vật liệu sử dụng hết lại xuất tiếp đến cuối tháng mới viết một số phiếu xuất kho để hợp lý nên số xuất kho, tồn kho là không thực tế, có loại vật liệu đã sử dụng quá số ghi trên phiếu xuất, có loại cha sử dụng hết vẫn để lại trong kho.Vì giá thực tế xuất kho của Công ty tính theo giá thực tế đích danh chỉ cần theo dõi, tập hợp các phiếu xuất kho với từng giá nhập cụ thể cho các đối tợng.
 • 25
Ý NGHĨA VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Ý NGHĨA VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Giá thực tế mua ngoài = Giá mua + Chi phí thu mua TRANG 6 - Ngoài giá thành thực tế của thành phẩm do yêu cầu của công tác nhập, xuất kho thành phẩm hàng ngày nên thành phẩm đợc đánh giá[r]
 • 32
Thực trạng kế toán NVL tại Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

Thực trạng kế toán NVL tại Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

Đặc thù sản xuất sản phẩm của các ngành công nghiệp nói chung và ngành than nói riêng, nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Do đó, việc quản lý và sử dụng nguyên vật liệu một cách hiệu quả, tiết kiệm nhất để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp đang là yêu cầu bức thiết. Nhận thức được vấn đề này, công ty đã xây dựng định mức tồn kho tối đa, tối thiểu cho các loại nguyên vật liệu nhằm tránh tình trạng dự trữ quá nhiều hoặc quá ít một loại nguyên vật liệu dẫn đến ứ đọng vốn hay gián đoạn sản xuất. Định mức nguyên vật liệu tồn kho còn là cơ sở để công ty xây dựng kế hoạch thu mua và kế hoạch tài chính của đơn vị mình.
 • 43
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CƠ SỞ VẬT TRONG SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHẦN 4 PPSX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CƠ SỞ VẬT TRONG SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHẦN 4 PPSX

Với các nghiệp vụ nhập kho vật liệu liên quan đến tiền mặt thì kế toán viết phiếu chi rồi chuyển đến Giám đốc và kế toán trưởng ký duyệt. 3.2.2 Hạch toán tổng hợp về xuất nguyên vật liệu. Vật liệu công ty xuất kho chủ yếu là phục vụ sản xuất cụ thể là cung cấp cho các công trình và một số sản phẩm khác. Bên cạnh đó, cũng có một ít vật liệu được xuất dùng cho chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất chung để gia công chế biến, xuất trả nợ, xuất cho vay... vật liệu phải phản ánh kịp thời.
 • 16
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG.

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG.

Đồng thời chờ quyết định xử lý,tuy nhiờn trường hợp như thế này khú xảy ra và thụng thường được hạch toỏn luụn vào thỏng 12 năm đú. 2.2.3.Kế toỏn tổng hợp xuất nguyờn vật liệu. Trong quản lý vật liệu,cụng tỏc xuất vật liệu cũng cần được quản lý chặt chẽ việc xuất dựng vật liệu.Cụng ty Cổ phần May Thăng Long yờu cầu người quản lý phải biết được vật liệu xuất nào ,số lượng,chủng loại và dựng cho bộ phận nào.Nguyờn vật liệu là một bộ phận cấu thành của giỏ thành sản phẩm nờn kế toỏn nguyờn vật liệu ngoài việc theo dừi ,xỏc định và phản ỏnh khối lượng,giỏ trị vật liệu xuất dựng cũn phải tớnh toỏn giỏ trị và phõn bổ cho từng đối tượng sử dụng.Đú là tiền đề để hạch toỏn và tập hợp chi phớ một cỏch đầy đủ,chớnh xỏc và kịp thời.Từ đú tạo điều kiện tớnh giỏ thành sản phẩm thuận lợi,chớnh xỏc.
 • 31
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG

2.1.2. Các chứng từ và thủ tục nhập kho; Trường hợp nhập kho do mua ngoài: Khi vật liệu được mua về thì ban kiểm nghiệm cùng thủ kho và nhân viên cung ứng sẽ kiểm tra tính đúng chủng loại, quy cách, chất lượng, số lượng vật liệu phù hợp với “Hóa đơn bán hàng” của đơn vị bán. Sau đó căn cứ vào hóa đơn bộ phận cung ứng sẽ lập “phiếu nhập kho”, phiếu này được lập thành 3 liên: 1 lưu, 1 thủ kho giữ và ghi thẻ kho sau đó chuyển cho kế toán, 1 giao cho người nhập.
 • 35
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG

2.1.1.Thủ tục nhập kho nguyờn vật liệu: *Nhập nguyờn vật liệu gia cụng: Sau khi hợp đồng gia cụng được kớ kết giữa Cụng ty Cổ phần May Thăng Long và cỏc hóng nước ngoài ,toàn bộ vật liệu được bờn nước ngoài chuyển sang cho cụng ty.Cỏc nhõn viờn phũng sản xuất cú trỏch nhiệm hoàn tất thủ tục giao nhận và tổ chức vận chuyển vật liệu về kho của cụng ty.Tại đõy,căn cứ vào Pack list(bảng thể hiện mó hàng,loại vải) để kiểm tra vật liệu.Nếu số lượng và loại vải thực thế cú sai lệch gỡ so với bảng mó hàng húa,nhõn viờn phũng chuẩn bị sản xuất phải lập biờn bản và gửi giấy mời phớa cụng ty nước ngoài đó kớ hợp đồng sang giải quyết.Nếu thực tế vật liệu nhập về phự hợp với bảng mó thỡ nhõn viờn phũng CBSX lập phiếu nhập kho.Phiếu nhập kho được lập thành 3 liờn:
 • 32
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CƠ NHIỆT VÀ ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA HÀ NỘI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CƠ NHIỆT VÀ ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA HÀ NỘI

II.3- TÌNH HÌNH CHUNG VỀ VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY POLYCO. II.3.1.Đặc điểm vật liệu của công ty POLYCO Công ty POLYCO co quy mô sản xuất trung bình, sản phẩm là các bình chứa bằng tôn với kết cấu phức tạp và nhiều kích thước khác nhau đòi hỏi nhiều bộ phận lắp ráp. Điều đó cho thấy vật liệu được dùng cũng rất đa dạng, phong phú về chủng loại.Thực tế đó đòi hỏi công ty càng cần cấp thiết tổ chức công tác quản lý, hạch toán quá trình thu mua, vận chuyển vật liệu, bảo quản, sử dụng vật liệu hợp lý. Việc này còn tạo điều kiện tiết kiệm chi phí vật liệu, giảm thiểu hao hụt, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng, tạo ưu thế trong cạnh tranh thu hút khách hàng. Đồng thời cũng đảm bảo nhịp độ sản xuất đều đặn theo kế hoạch.
 • 24
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Ưu điểm: Giảm nhẹ khối lợng ghi chép hàng ngày do kế toán chi tiết vật liệu chỉ theo dõi về mặt giá trị của từng nhóm vật t tránh việc trùng lập với thủ kho. Công việc kế toán đợc tiến hành đều trong tháng. Nhợc điểm: Khó phát hiện đợc nguyên nhân khi đối chiếu để phát hiện sai sót và đòi hỏi yêu cầu trình độ quản lý của kế toán phải cao.
 • 21
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY CAVICO VIỆT NAM THƯƠNG MẠI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY CAVICO VIỆT NAM THƯƠNG MẠI

Khi vật tư về nhập kho, thủ kho công trình cùng người giao vật liệu kiểm tra cân đong đo đếm số lượng vật liệu nhập kho để lập phiếu nhập kho. Phiếu nhập kho được lập thành 2 liên, 1 liên thì thủ kho công trình giữ để theo dõi trên sổ riêng của mình, 1 liên gửi về phòng kế toán kèm theo hoá đơn của người bán. Cuối mỗi quý nhân viên kinh tế ở đội công trình tập hợp các chứng từ có liên quan khác gửi về phòng tài vụ công ty để thanh toán. Đối với công trình mà công ty giao khoán cho các đội sản xuất thì kế toán đội sản xuất thường sử dụng phương pháp nhập trước xuất trước để xác định giá trị hàng xuất (giá ở đây bao gồm cả giá mua và chi phí thực tế thu mua) nhập bao nhiêu xuất bao nhiêu.
 • 20
PHONG THỦY VÀ SỨC KHỎE DOC

PHONG THỦY VÀ SỨC KHỎE DOC

mà cuối tháng cha nhập kho, kế toán sẽ tiến hành hạch toán vào TK 151 “Hàng mua đang đi đờng”. Song hiện nay, ở công ty kế toán vật t không sử dụng tài khoản này trong khi thờng xuyên có một khối lợng lớn vật liệu mua từ nớc ngoài phải chờ thủ tục hải quan, chờ thủ tục nhập kho... điều đó cũng đồng nghĩa với việc một số lợng lớn tài sản của công ty không đợc phản ánh vào sổ sách trong một thời gian, cho dù đó là tạm thời nhng cũng sẽ gây ra sự thiếu chính xác về số lợng, về thông tin tài chính cho các đối tợng sử dụng. Thêm nữa công tác lu giữ chứng từ cho đến khi nhập kho mới hạch toán nếu thực hiện không tốt sẽ gây ra nhầm lẫn và mất mát chứng từ.
 • 16
MỘT SỐ Y KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP XI MĂNG QUẢNG BÌNH

MỘT SỐ Y KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP XI MĂNG QUẢNG BÌNH

Tính giá thưc tế của vật liệu đã mua và nhập kho, kiếm tra tình hình thực hiện kế hoạch thu mua vật tư về mặt số lượng, và chủng loại, giá cả, thời hạn nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp [r]
 • 50
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH CHẾ BIẾN LÂM SẢN XUẤT KHẨU YÊN BÁI

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH CHẾ BIẾN LÂM SẢN XUẤT KHẨU YÊN BÁI

Có TK 159 174.460.000 Ý kiến thứ sáu: Về áp dụng hệ thống máy tính trong công tác kế toán: Hiện tại, công ty có thuận lợi là sử dụng phương pháp ghi thẻ song song để hạch toán chi tiết. NVL có ưu điểm nổi bật là quản lý chặt chẽ từng nhóm, loại vật liệu và việc hạch toán trên máy sẽ không cần sử dụng hệ thống giá hạch toán, mà chỉ sử dụng giá thực tế đảm bảo kết quả tính toán được chính xác hơn. Ngoài ra việc áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ như hiện nay rất thuận tiện trong điều kiện tổ chức kế toán máy. Tuy nhiên, muốn sử dụng phần mềm kế toán máy, công ty phải lập hệ thống danh điểm vật tư thống nhất, hợp lý giữa kho và phòng kế toán (cũng như ở các phòng liên quan) như đã trình bày ở trên. Phải mã hoá toàn bộ các đối tượng như: khách hàng, nhà cung cấp, NVL... Công ty nên có kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng tin học cho cán bộ kế toán. Đồng thời Công ty cũng cần trang bị thêm máy vi tính và các thiết bị văn phòng khác vì hiện nay phòng kế toán chỉ trang bị 2 máy vi tính là không đủ.
 • 99
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

2.1.1. Đặc điểm, phân loại nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long . 2.1.1.1. Đặc điểm nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long là một đơn vị xây dựng cơ bản nên chi phí về NVL chiếm tới 70-80% giá trị sản lượng. Theo báo cáo về hạch toán chi phí, báo cáo vật tư của Công ty có hơn 700 loại NVL khác nhau. Là những vật liệu có tính chất lý hoá khác nhau nên yêu cầu đặt ra là phải tổ chức quản lý và hạch toán NVL từ khâu thu mua đến khâu sử dụng NVL. Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trường có nhiều thuận lợi trong việc thu mua các loại NVL. Với chính sách giao khoán sản phẩm cho từng đội sản xuất nên tại công ty chỉ bố chí một hệ thống kho tàng nhỏ còn chủ yếu là những bãi dự trữ NVL tại chân công trình.
 • 42
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY VINACONEX

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY VINACONEX

TÍNH GIÁ NHẬP KHO: * Đối với vật liệu, công cụ dụng cụ mua ngoài: Giá thực tế của Giá mua Chi phí các khoản thuế CKTM, NVL, CCDC = ghi trên + thu + không được - Giảm giá mua ngoài hóa đơ[r]
 • 147
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY MAY _ PHẦN 2 PDF

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY MAY _ PHẦN 2 PDF

- CP CCDC dùng chung cho phân xưởng như khuôn cối ,giá đowx,mũi khoan…Các chi phí này nh ỏ n ên khi xu ất dùng được phân bổ một lần to àn b ộ giá tr ị v ào s ản phẩm v à được thể hiện tr ên b ảng phân bổ số 2 ( xem 1 ) - CP ti ền lương nhân viên quản lý phân xưởng l à kho ản tiền trả cho qu ản đốc ,phó quản đốc ,nhân vi ên kinh t ế phân xưởng và được áp dụng h ình thcs tr ả lương theo thời gian có gắn với mức độ ho àn thành s ản phẩ m .N ếu nhi ều hơn định mức th ì kho ản tiền n ày có th ể cao hơn giá tiền lương định m ức.Căn cứ v ào b ảng chấm công v à b ảng thanh toán tiền lương của pghân xưởng kế toán ttập hợp v à ghi vào b ảng phân bổ số 1 (xem 3 )
 • 119
Công tác hạch toán chi phí nguyên vật liệu công cụ và dụng cụ

Công tác hạch toán chi phí nguyên vật liệu công cụ và dụng cụ

Theo phương pháp này, mọi biến động vâtạ tư không theo dõi, phản ánh trên các tài khoản tồn kho; giá trị vật tư muanhập kho trong kỳ được theo dõi phản ánh trên một tài khoản riêng( TK 611- Tài khoản mua hàng ). Do đó, độ chính xác không cao mặc dù tiết kiệm được công sức ghi chép. Và nó chỉ thích hợp với các đơn vịi kinh doanh những chủng loại hàng hoá, vật tư khác nhau, có giá trị thấp, thường xuyên xuất dùng hay xuất bán.
 • 33
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

a . Trình tự kế toán tổng hợp nhập Nguyên, Vật Liệu. Trường hợp nhập kho do mua ngoài do NVL của Công ty nhập chủ yếu do mua ngoài, nên yêu cầu kế toán phải phản ánh được đúng đắn, đầy đủ, chính xác giá thực tế của NVL nhập kho.về nguyên tắc giá đó bao gồm giá ghi trên hoá đơn, chi phí vận chuyển, bốc dỡ….đồng thời phải phản ánh tình hình thanh toán với người bán một cách chính xác kịp thời trên các sổ kế toán chi tiết. Thông thường việc mua ngoài NVL được tiến hành như sau : Khi đơn vị thi công có nhu cầu về NVL, đơn vị sẽ viết giấy đề nghị cung ứng vật tư.kế toán thanh toán viết phiếu chi hoặc ký séc, cán bộ vật tư hoặc nhân viên tiếp liệu sẽ mang tiền hoặc séc thanh toán cho người bán và bên bán sẽ chuyển vật liệu cho công ty. Khi vật liệu về kho Công ty hoặc kho đơn vị thủ kho sẽ tiến hành kiểm tra nếu phù hợp thì phòng vật tư sẽ căn cứ vào hoá đơn để viết phiếu nhập kho và tiến hành nhập kho. Việc theo dõi tình hình thanh quyết toán với người bán được phản ánh trên sổ “Sổ chi tiết công nợ” ở Công ty, TK331 mở theo dõi cho từng cán bộ vật tư hoặc nhân viên tiếp liệu. Cuối tháng tiến hành cộng sổ để tính ra số dư cuối kỳ của từng nhân viên tiếp liệu. Số dư đầu tháng của sổ được căn cứ vào số dư của ngày cuối cùng tháng trước.
 • 40
THỰC TRẠNG CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TÂN Á

THỰC TRẠNG CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TÂN Á

Vật tư Sản xuất Bán thành phẩm Lắp ráp nớc mà cả với các nhà cung cấp nớc ngoài đảm bảo đầu t đáp ứng đợc tính kỹ thuật cao cho sản phẩm. Công ty rất coi trọng việc nghiên cứu nhu cầu thị trờng, kế hoạch sản xuất đợc căn cứ trên nhu cầu thị trờng. Chiến lợc tiêu thụ sản phẩm và chính sách thâm nhập thị trờng bằng mọi cách để mở rộng thị trờng tiêu thụ đang đợc công ty từng bớc đa vào thực hiện. Hiện nay trên phạm vi cả nớc đều có đại lý phân phối sản phẩm của công ty. Ngoài trụ sở chính ở Hà Nội công ty đã có một chi nhánh tại TPHCM và hiện tại công ty đang thâm nhập vào thị trờng Đà Nẵng để mở một chi nhánh tại đó. Và đặc biệt là sản phẩm của công ty đã đợc các nớc trong khu vực Đông Nam á biết đến.
 • 37
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ, BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI VIỆN THỰC NGHIỆM MÁY MỎ VINACOMIN

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ, BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI VIỆN THỰC NGHIỆM MÁY MỎ VINACOMIN

* Bộ phận kế toán Do Viện áp dụng hình thức tập trung quản lý các nhân viên ở phòng kế toán, kế toán trưởng là người trực tiếp hỗ trợ cho giám đốc khi cần thiết. Do công tác ghi chép, hạch toán hầu hết là kế toán vật tư và kế toán trưởng, việc tính toán tương đối nhiều nhưng số lượng nhân viên còn thiếu. Trách nhiệm kế toán trưởng cao, khối lượng công việc nhiều nên việc kiểm tra, giám sát của kế toán trưởng gặp nhiều khó khăn. Như vậy để đảm bảo cho công tác kế toán của Viện được tốt , số liệu cung cấp một cách kịp thời, chính xác thì Viện cần tuyển thêm nhân viên cho phòng kế toán nhằm giảm bớt trách nhiệm cũng như công việc cho kế toán trưởng. Để giảm bớt trách nhiệm cũng như công việc cho kế toán trưởng. Để giảm bớt và tránh sự thất thoát ở kho nên thủ kho, đảm bảo cho việc hạch toán được nhanh chóng và chính xác hơn. Vì cần phải tuyển thủ quỹ, tách kế toán tiền mặt tạo thành hai công việc khác nhau.
 • 83
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP

Giá thực tế của nguyên, vật liệu nhập kho được xác định tùy theo từng nguồn nhập, từng lần nhập cụ thể sau: - NGUYÊN VẬT LIỆU MUA NGOÀI: Trị giá thực tế của NVL ngoại nhập = Giá mua trên[r]
 • 89
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÍ HƯỜNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÍ HƯỜNG

Tại phũng kế toỏn, kế toỏn nguyờn liệu, vật liệu mở Sổ chi tiết vật liệu để theo dừi tỡnh hỡnh nhập-xuất-tồn nguyờn vật liệu về số lượng và giỏ trị. Kế toỏn nguyờn liệu, vật liệu khi nhận được cỏc chứng từ liờn quan như phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hoỏ đơn GTGT .... phải kiểm tra, đối chiếu với hoỏ đơn, sau đú lần lượt ghi cỏc nghiệp vụ xuất - nhập vào Sổ chi tiết vật liệu theo cỏc chỉ tiờu số lượng và thành tiền cho từng danh điểm vật liệu tương ứng với thẻ kho mở ở kho. Sổ chi tiết được theo dừi riờng cho từng kho, mỗi kho một quyển và mỗi một vật liệu được mở một trang riờng. Riờng đối với nghiệp vụ xuất kho nguyờn vật liệu, do Cụng ty ỏp dụng phương phỏp bỡnh quõn gia quyền để tớnh giỏ nguyờn vật liệu xuất kho nờn cỏc nghiệp vụ xuất kho trong thỏng chỉ được ghi số lượng, đến cuối thỏng khi đó xỏc định được đơn giỏ một đơn vị thỡ kế toỏn mới tớnh ra giỏ nguyờn vật liệu xuất kho và ghi vào cột thành tiền.
 • 33
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÍ HƯỜNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÍ HƯỜNG

Tuỳ theo từng nguồn cung cấp nguyờn vật liệu và hỡnh thức thanh toỏn (trả chậm hoặc trả trực tiếp bằng tiền mặt, tiền tạm ứng hoặc bằng chuyển khoản...) kế toỏn tổng hợp sẽ thực hiện theo cỏc phương thức khỏc nhau, cụ thể: a) Đối với nguyờn liệu, vật liệu mua ngoài nhập kho Cụng ty chưa thanh toỏn với người bỏn. Trong trường hợp những lụ hàng cú giỏ trị lớn, cụng ty chưa thanh toỏn cho người bỏn ngay thỡ để theo dừi cỏc nghiệp vụ thanh toỏn với cỏc nhà cung cấp thường xuyờn, kế toỏn mở riờng một sổ cho mỗi nhà cung cấp là Sổ chi tiết thanh toỏn với người bỏn (tài khoản 331), sổ này được kế toỏn mở để phản ỏnh và theo dừi tỡnh hỡnh thanh toỏn với cỏc nhà cung cấp.
 • 31
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG

Sau khi kế toán vật liệu tiến hành phân loại phiếu nhập, phiếu xuất vật liệu theo thời gian phát sinh và theo từng danh điểm, từng nhóm vật tư thì kế toán lập bảng kê nhập, bảng kê xuất NVL,CCDC.Quy trình lập bảng kê NVL, CCDC này được tiến hành trên máy vi tính trong chương trình Excel như sau: Trước tiên, kế toán vật liệu kích đúp chuột lên biểu tượng có tên mình trên màn hình máy vi tính. Trên cửa sổ màn hình xuất hiện các thư mục dữ liệu (ví dụ: thư mục bảng kê nhập,xuất NVL, CCDC; thư mục bảng phân bổ…). Mỗi thư mục dữ liệu đều được lập cho 12 tháng và mỗi tháng được lập một sheet. Sau khi vào cửa sổ màn hình có các thư mục dữ liệu, kế toán vật liệu kích đúp chuột vào thư mục bảng kê nhập dữ liệu. Cửa sổ Microsoft Excel hiện ra, kế toán vật liệu kích chuột vào tháng 6 là tháng muốn nhập dữ liệu ở dưới màn hình và tiến hành nhập các thông tin ghi trên phiếu nhập kho thu hồi số 28 ngày 11/6/07 (biểu 5) theo mẫu biểu đã có sẵn. Chỉ vào bảng kê NVL,CCDC thu hồi đối với các phiếu nhập kho thu hồi, các phiếu nhập kho mua ngoài được theo dõi trên thẻ kho. Trong bảng kê NVL, CCDC nhập kho thu hồi tháng 6/07, kế toán nhập dữ liệu TK 1521,TK 153 (ở cột nợ). Sau khi nhập xong, kế toán vật liệu sử dụng công thức tính tổng trong chương trình Excel để tính ra tổng của TK 1521, TK 153 của cầu Đế, cầu Mường La….
 • 47
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM VIPESCO

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM VIPESCO

CCDC tồn kho cuối kỳ TK111,112,331 Nhập kho NVL, CCDC mua ngoài nộp VAT theo phương pháp trực tiếp TK151 Kết chuyển trị giá NVL, CCDC đang đi đường cuối kỳ Nhập kho NVL, CCDC mua ngoài n[r]
 • 62
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG

theo lương của nhân viên điều khiển máy thi công, tiền ăn ca của nhân viên tổ đội sản xuất, chi phí vật liệu, dụng cụ sử dụng chung cho tổ, đội sản xuất,.. Cuối tháng, căn cứ vào các chứng từ được chuyển đến, kế toán tiến hành ghi bảng kê chứng từ cho tài khoản 627. Tài khoản này được tập hợp theo nguyên tắc: chi phí sản xuất chung liên quan trực tiếp đến công trình nào thì hạch toán trực tiếp vào công trình đó. Còn những khoản chi phí sản xuất chung liên quan đến nhiều công trình như chi phí về điện thoại thì được tập hợp và phân bổ cho từng công trình theo chi phí nhân công trực tiếp.
 • 43
BÀI THỰC HÀNH

BÀI THỰC HÀNH

Hàng mua về nhập kho đủ, phiếu nhập kho PNK01.. Hàng mua về nhập kho đủ, phiếu nhập kho PNK04.[r]
 • 9
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SKY

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SKY

mức thấp nhất có thể. Để có thể thực hiện được mục tiêu này thì các cán bộ phòng vật tư phải có biện pháp nghiên cứu thị trường để có biện pháp thu mua, dự trữ kịp thời nguyên vật liệu cho sản xuất, như vậy sẽ tránh được sự biến động của giá cả trên thị trường. Đồng thời nên tìm kiếm những loại NVL có thể thay thế cũng như tìm kiếm thị trường để có thể giảm chi phí xuống mức thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng sản phẩm, như vậy công ty sẽ đạt được hiệu quả kinh tế cao.
 • 49
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM BÚT MÁY TRƯỜNG SƠN

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM BÚT MÁY TRƯỜNG SƠN

Giá thực tế NVL nhập kho = Giá mua theo hoá đơn + chi phí mua thực tế Trong đó : Chi phí mua thực tế gồm chi phí vận chuyển ,bốc xếp , bảo quản - Giá thực tế xuất kho vật liệu theo phươn[r]
 • 48
1 CƠ SỞ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

1 CƠ SỞ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

hiện rõ nét ở vật liệu xây dựng, sản phẩm xây lắp và quá trình tạo ra sản phẩm của ngành. Sản phẩm xây dựng cơ bản cũng đƣợc tiến hành sản xuất một cách liên tục từ khâu thăm dò, điều tra khảo sát đến thiết kế thi công và quyết toán công trình khi hoàn thành. Sản phẩm xây dựng cơ bản là những công trình phục vụ cho sản xuất hoặc dân dụng, chúng đƣợc gắn liền trên một địa điểm nhất định nhƣ: đất đai, mặt nƣớc, mặt biển và thềm lục địa nó đƣợc tạo thành từ vật liệu xây dựng, nhân công và máy móc thiết bị. Đặc điểm của sản phẩm xây dựng là có quy mô, kết cấu phức tạp, thời gian thi công tƣơng đối dài, và có giá trị lớn, khối lƣợng công trình lớn. Hơn nữa sản phẩm xây dựng cơ bản mang tính cố định nơi sản xuất. Sản phẩm sau khi hoàn thành cũng là nơi tiêu thụ hoặc đƣa vào hoạt động. Sản phẩm xây dựng đa dạng nhƣng mang tính chất đơn chiếc, một công trình xây dựng đƣợc thiết kế kỹ thuật riêng tại một thời điểm nhất định. Quá trình khởi công xây dựng cho đến khi công trình bàn giao đƣợc đƣa vào sử dụng thƣờng là thời gian dài bởi vì nó phụ thuộc vào quy mô, tính chất phức tạp về kỹ thuật của công trình.
 • 100
TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI

TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI

Hoạt động chính của công ty là sản xuất các mặt hàng khoá phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và một số mặt hàng xây dựng nên công ty phải sử dụng mọt khối lượng chủng loại vật tư rất lớn. Công ty sử dụng vài trăm loại vật liệu khác nhau cho quá trình sản xuất như thép các loại : thép góc, thép vuông, thép lá, thép Inox...;nhôm, đồng, bi, các chi tiết mua ngoài cửa khoá, các loại hoá chất, dầu, xăng ...Do đó việc tổ chức quản lý tình hình thu mua, bảo quản, và sử dụng hết sức khó khăn, đòi hỏi cán bộ quản lý, kế toán vật liệu phải có trình độ, trách nhiệm cao trong công việc.
 • 31
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUANG II

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUANG II

- Các loại NLVL chủ yếu của Công Ty gồm có: + NLVL chính: Thép tấm, Ống thép, Inox, Xi măng, bê tông chiệu nhiệt, cát thạch anh, đá rửa, thiết bị điện( cáp điện, dây điện...), Bông thuỷ tinh, Bơm, môtơ, Thanh ghi lò, cáp hàn, Van, Hoá chất, Vật liệu lọc, than hoạt tính, Bóng đèn UV, Amiăng, Băng tải.... Nguyên liệu vật liệu khác
 • 30

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ