0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÍ HƯỜNG

33 308 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 11:20

Trường Đại học kinh tế quốc dân Khoa kế toán THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÍ HƯỜNG 2.1 Đặc điểm-phân loại và tính giá nguyên liệu, vật liệu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trí Hường. 2.1.1 Đặc điểm-phân loại nguyên liệu, vật liệu Do đặc thù của ngành dệt, nên hoạt động chủ yếu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trí Hường là sản xuất ra vải. Để sản xuất ra sản phẩm, Công ty cần sử dụng nhiều loại nguyên liệu, vật liệu có quy cách phẩm chất khác nhau. Nguyên liệu, vật liệu chủ yếu để sản xuất sản phẩm là Sợi, ngoài ra còn cần đến những loại vật liệu khác như tinh bột, chất chống sủi bọt, PVA (Poly Vinyl Alcol), vòng bi, bánh răng . Do việc sử dụng khối lượng lớn nguyên vật liệu và đa dạng về chủng loại, để dễ dàng trong việc quản lý nguyên vật liệu Công ty đã tiến hành phân loại theo vai trò và yêu cầu quản lý (theo từng kho) của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh. Theo đặc trưng này, nguyên vật liệu tại Công ty được phân thành các loại sau: - Nguyên vật liệu chính: Đây là những nguyên vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất sẽ là thành phần chủ yếu cấu thành lên thực thể vật chất, thực thể chính của sản phẩm, chiếm khoảng 70%-75% giá trị của sản phẩm bao gồm các loại Sợi khác nhau như: Ne 7/1OE, Ne 10/1OE Slub, Ne 20/1CD, Ne 20/2 CD, Ne 30/1 CD . - Vật liệu phụ: Là những loại vật liệu tuy không trực tiếp cấu thành lên thực thể chính của sản phẩm nhưng nó có tác dụng phụ trợ trong quá trình sản xuất và được sử dụng kết hợp với nguyên vật liệu chính làm tăng thêm 1 SV: Tạ Thị Bích Liên Lớp HCKT K8 CQ Như Quỳnh 1 Trường Đại học kinh tế quốc dân Khoa kế toán chất lượng, tăng giá trị sử dụng của sản phẩm bao gồm: PVA(Poly vinyl alcol), MSVH, Parafin, tinh bột, chất chống sủi bọt - Nhiên liệu: Là những vật liệu để cung cấp nhiệt lượng cho quá trình sản xuất như: than, dầu, xăng . - Phụ tùng thay thế: Dùng để sửa chữa, thay thế, bảo dưỡng cho các máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ như Vòng bi 8031, ốc 3x4, cờlê, kìm điện, tô vít, lược sắt, go, đầu kiếm giao, kéo, nấm nhựa - Phế liệu: Là các loại vật liệu loại ra trong quá trình sản xuất như vỏ bao, vải vụn, ống giấy, sợi hồ rối, túi bóng Ngoài ra còn sử dụng điện - nước để sản xuất sản phẩm. Các loại nguyên vật liệu được ký hiệu bằng các mã số khác nhau theo thứ tự từng loại của từng kho. 2.1.2 Tính giá nguyên liệu , vật liệu Bên cạnh việc phân loại, tính giá nguyên vật liệu cũng là một khâu rất quan trọng trong tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu, nhằm xác định giá trị nguyên vật liệu để ghi sổ kế toán. Để đáp ứng nhiệm vụ sản xuất tại Công ty các nghiệp vụ nhập - xuất vật liệu diễn ra thường xuyên. Việc xác định đúng đắn giá trị nguyên liệu, vật liệu xuất dùng là rất cần thiết. Vì vậy nguyên vật liệuCông ty được tính giá theo giá thực tế. * Đối với nguyên vật liệu nhập kho: Nguyên vật liệu của Công ty chủ yếu là do mua ngoài từ các nhà cung cấp trong nước. Giá nhập kho nguyên vật liệu trên cơ sở các chứng từ hợp lệ trong quá trình thu mua. Kế toán nguyên liệu, vật liệu xác định như sau:  Đối với nguyên vật liệu mua ngoài: 2 SV: Tạ Thị Bích Liên Lớp HCKT K8 CQ Như Quỳnh 2 Trng i hc kinh t quc dõn Khoa k toỏn Giỏ thc t vt liu nhp kho = Giỏ mua ghi trờn hoỏ n + Chi phớ thu mua Trong ú: Giỏ mua ghi trờn hoỏ n l giỏ khụng bao gm thu GTGT vỡ Cụng ty tớnh thu GTGT theo phng phỏp khu tr. Chi phớ thu mua bao gm chi phớ vn chuyn, bc d, bo qun, phõn loi úng gúi, hao ht t nhiờn trong nh mc . Vớ d: - Ngy 15/12/2008 Cụng ty mua bt PVA 540 (dựng h) ca Cụng ty TNHH Khi Minh vi s lng 4.750Kg, giỏ mua cha thu 161.500.000 ng, thu GTGT 10%, Hoỏ n s 0018290, ó thanh toỏn bng tin gi ngõn hng, chi phớ vn chuyn 1.107.700 ng (bao gm c VAT) tr bng tin mt, hng nhp kho . Khi ú, giỏ thc t vt liu mua ngoi nhp kho l: Bt PVA540: giỏ thc t = (4.750 x 34.000) + 1.007.000 = 162.507.000ng i vi nguyờn vt liu nhp li t sn xut Giỏ thc t vt liu nhp li kho t sn xut = Giỏ thc t xut kho bình quân ca tng lụ hng x S lng thc nhp C th Vớ d (trang 37) * i vi nguyờn vt liu xut kho: Hin nay, n giỏ nguyờn vt liu xut kho ti cụng ty tớnh theo phng phỏp bỡnh quõn gia quyn. Theo phng phỏp ny, kế toán phải theo dõi đợc đơn giá thực tế và số lợng, thành tiền, chi phí vận chuyển, bốc dỡ của từng lô 3 SV: T Th Bớch Liờn Lp HCKT K8 CQ Nh Qunh 3 Trường Đại học kinh tế quốc dân Khoa kế toán hµng nhập kho trong kỳ, căn cứ vào giá thực tế của nguyên vật liệu tồn kho đầu kỳ để tính giá bình quân của một đơn vị Giá thực tế của NVL xuất kho = Giá bình quân của 1 đơn vị NVL x Lượng NVL xuất kho Giá bình quân Trị giá thực tế NVL tồn đầu kỳ + Trị giá thực tế NVL nhập trong kỳ 1 đơn vị = NVL Số lượng NVL tồn đầu kỳ + Số lượng NVL nhập trong kỳ Ví dụ: Sợi Ne 16/1CD Cotton tồn kho đầu tháng 12/2008 là 1.247,5kg; đơn giá 27.300đ/kg Tổng số Ne 16/1CD Cotton mua thêm trong tháng 12/2008 là 12.756,5 kg, tổng giá thực tế là 352.155.939 đ Tổng số lượng Ne 16/1CD Cotton xuất kho trong kỳ là 9.027,8kg Kế toán xác định giá bình quân của 1kg Sợi Ne 16/1CD Cotton: Giá bình quân 1 kg = (1.247,5 x 27.300) + 352.155.939 = 27.578,741đ/kg 1.247,5 + 12.756,5 Giá thực tế sợi Ne 16/1CD Cotton xuất kho trong tháng 12: 9.027,8 x 27.578,741 = 248.975.358 đ 2.2 Thực trạng kế toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trí Hường Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trí Hường là một doanh nghiệp sản xuất vì vậy nguyên vật liệu có ảnh hưởng rất lớn trong quá trình sản xuất. Để đảm bảo việc theo dõi tình hình biến động từng loại nguyên vật liệu một cách chính xác thì kế toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu là một phần hành rất quan trọng trong kế toán nguyên liệu, vật liệu. 4 SV: Tạ Thị Bích Liên Lớp HCKT K8 CQ Như Quỳnh 4 Trường Đại học kinh tế quốc dân Khoa kế toán Hiện nay, Công ty áp dụng phương pháp thẻ song song để hạch toán chi tiết nguyên vật liệu. Phương pháp này kết hợp theo dõi chi tiết từng loại nguyên liêu, vật liệu tại kho và tại phòng kế toán nhằm cung cấp số liệu nhập-xuất-tồn của từng loại nguyên vật liệu nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Việc hạch toán chi tiết vật liệu tại kho và tại phòng kế toán của Công ty được tiến hành như sau: 2.2.1 Kế toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu tại kho Tại kho, thủ kho dùng thẻ kho để theo dõi sự biến động của nguyên liệu vật liệu về số lượng. Hàng ngày khi nhận được các chứng từ nhập kho, xuất kho từ Phòng tài chính-kế toán, thủ kho kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các chứng từ này rồi tiến hành sắp xếp phân loại cho từng thứ vật liệu theo từng kho, ghi số lượng thực nhập, thực xuất vào Thẻ kho. Mỗi chứng từ được ghi vào một dòng của Thẻ kho. Thẻ kho được mở cho từng danh điểm vật liệu. Cuối tháng thủ kho phải tính số lượng tồn kho của từng loại vật liệu trên thẻ kho để đối chiếu số liệu trong Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ do kế toán nguyên liệu, vật liệu lập. Ngoài ra, hàng ngày thủ kho phải tính số lượng tồn kho của từng loại vật liệu trên thẻ kho rồi báo cáo với trưởng phòng kế hoạch-vật tư biết tình hình để điều tiết phục vụ sản xuất kịp thời. Thủ kho lập thẻ kho theo mẫu sau: 5 SV: Tạ Thị Bích Liên Lớp HCKT K8 CQ Như Quỳnh 5 Trường Đại học kinh tế quốc dân Khoa kế toán Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trí Hường Mẫu số: S12-DN Địa chỉ: KCN Đồng Văn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) THẺ KHO Ngày lập thẻ: 01/12/2008 Tờ số: 01 Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: Ne 20/1 CD lô16 . Đơn vị tính: .Kg .Mã số . T T Ngày tháng Số hiệu ctừ Diễn giải Số lượng Ký xác nhận của kế toán Nhập Xuất Nhập Xuất Tồn A B C D E 1 2 3 F Tồn đầu tháng 6.643,4 1 02/12 05 Nhập mua 5.472,5 2 03/12 06 NhËp mua 3.913,6 16.029,5 3 03/12 04 Xuất để SX vải 6721 6.720,8 9.308,7 4 05/12 09 Nhập mua 4.913,6 14.222,3 5 08/12 14 Xuất SX vải 6721 6.637,8 7.584,5 6 10/12 12 Nhập mua 2.046,5 9.631 7 11/12 17 Xuất để SX vải 0253 3.013,7 6.617,3 8 16/12 18 Nhập mua 5.273,6 11.890,9 9 16/12 22 Xuất để SX vải 0253 4.702,5 7.188,4 10 18/12 24 Nhập mua 6.258,4 Cộng tháng 12/2008 43.759,4 37.928,6 12.474,2 Ngày 31 tháng 12 năm 2008 Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Biểu số 2.1: Mẫu Thẻ kho 2.2.2 Kế toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu tại phòng kế toán 6 SV: Tạ Thị Bích Liên Lớp HCKT K8 CQ Như Quỳnh 6 Trường Đại học kinh tế quốc dân Khoa kế toán Tại phòng kế toán, kế toán nguyên liệu, vật liệu mở Sổ chi tiết vật liệu để theo dõi tình hình nhập-xuất-tồn nguyên vật liệu về số lượng và giá trị. Kế toán nguyên liệu, vật liệu khi nhận được các chứng từ liên quan như phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hoá đơn GTGT phải kiểm tra, đối chiếu với hoá đơn, sau đó lần lượt ghi các nghiệp vụ xuất - nhập vào Sổ chi tiết vật liệu theo các chỉ tiêu số lượng và thành tiền cho từng danh điểm vật liệu tương ứng với thẻ kho mở ở kho. Sổ chi tiết được theo dõi riêng cho từng kho, mỗi kho một quyển và mỗi một vật liệu được mở một trang riêng. Riêng đối với nghiệp vụ xuất kho nguyên vật liệu, do Công ty áp dụng phương pháp bình quân gia quyền để tính giá nguyên vật liệu xuất kho nên các nghiệp vụ xuất kho trong tháng chỉ được ghi số lượng, đến cuối tháng khi đã xác định được đơn giá một đơn vị thì kế toán mới tính ra giá nguyên vật liệu xuất kho và ghi vào cột thành tiền. Cuối tháng kế toán cộng Sổ chi tiết vật liệu (Biểu số 2.2) và đối chiếu số lượng với Thẻ kho do thủ kho chuyển lên, nếu có sự chênh lệch thì phải tìm hiểu nguyên nhân và điều chỉnh hợp lệ. Số lượng nguyên liệu, vật liệu tồn kho trên Sổ kế toán chi tiết phải khớp với số tồn kho ghi trên Thẻ kho. Ngoài ra cuối tháng, Kế toán nguyên liệu, vật liệu căn cứ vào số liệu trên Sổ chi tiết vật liệu để vào Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu. Bảng này tổng hợp lại tình hình nhập-xuất-tồn theo từng danh điểm nguyên vật liệu về giá trị. Mỗi danh điểm được ghi vào một dòng của Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu. Bảng này được lập theo từng tháng chung cho tất cả các loại nguyên vật liệu. Bảng tổng hợp được lập theo mẫu ở Biểu số 2.3 7 SV: Tạ Thị Bích Liên Lớp HCKT K8 CQ Như Quỳnh 7 Trường Đại học kinh tế quốc dân Khoa kế toán SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU Tài khoản: 152.1 Tên kho: Sợi Tên, quy cách nguyên liệu, vật liệu: Ne 20/1CDlô16 Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Diễn giải TK đ.ứng Đơn giá Nhập Xuất Tồn SH NT SL TT SL TT SL TT Số dư đầu T12 31.800 6.643,4 211.260.120 PN 05 02/12 Nhập mua 112 31.800 5.472,5 174.025.500 PN 06 03/12 Nhập mua 331 31.800 3.913,6 124.452.480 PX 04 03/12 Xuất SX vải 6721 621 6.720,8 PN 09 05/12 Nhập mua 331 31.800 4.913,6 156.252.480 PX 14 08/12 Xuất SX vải 6721 621 6.637,8 PN 12 10/12 Nhập mua 111 31.800 2.046,5 65.078.700 PX 17 11/12 Xuất SX vải 0253 621 3.013,7 PN 18 16/12 Nhập mua 112 31.800 5.273,6 167.700.480 PX 22 16/12 Xuất SX vải 0253 621 4.702,5 PN 24 18/12 Nhập mua 331 31.800 6.258,4 199.017.120 . Cộng phát sinh 31.800 43.759,4 1.391.548.920 37.928,6 1.206.129.480 Số dư cuối tháng 12 31.800 12.474,2 396.679.560 Sổ này có 03 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 03 Ngày mở sổ: 01/12/2008 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) Biểu số 2.2: (Ký, họ tên) Mẫu Sổ chi tiết vật liệu (Ký, họ tên, đóng dấu) Ngày 31 tháng 12 năm 2008 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trí Hường Mẫu số: S11-DN Địa chỉ: KCN Đồng Văn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) 8 SV: Tạ Thị Bích Liên Lớp HCKT K8 CQ Như Quỳnh 8 Trường Đại học kinh tế quốc dân Khoa kế toán BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT VẬT LIỆU Tên tài khoản: Nguyên liệu, vật liệu Tháng 12 năm 2008 T T Tên, qui cách vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá Số tiền Tồn đầu kỳ Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ 1 Ne 7/1 OE lô27 102.173.400 8.815.500 71.239.500 39.749.400 2 Ne 10/1 OE Slub 134.970.300 87.594.750 47.375.550 3 Ne 16/1 CD Cotton 34.056.750 352.155.939 248.975.358 137.237.331 4 Ne 20/1 CD lô16 211.260.120 1.391.548.920 1.206.129.480 396.679.560 5 Ne 20/2 CD 296.507.200 296.507.200 - . . Cộng kho Sợi 1.256.954.157 3.404.168.720 1.693.601.252 2.967.521.625 56 PVA 540 26.220.000 162.507.000 38.603.250 150.123.750 57 Chất chống sủi bọt 3.360.000 60.000 3.300.000 . . . . Cộng kho hoá chất 573.490.708 1.090.461.073 592.674.908 1.071.276.873 84 Nấm nhựa 150.000 8.065.200 5.476.800 2.738.400 85 Vòng bi 8031 280.000 527.840 471.240 336.600 . . Cộng kho vật tư 707.360.283 1.913.620.847 776.297.770 1.844.683.360 Số dư cuối tháng 2.537.805.148 6.408.250.640 3.062.573.930 5.883.481.858 Ngày 31 tháng 12 năm 2008 Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Biểu số 2.3: Mẫu Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu Số liệu trên Bảng tổng hợp chi tiết nguyên vật liệu được dùng để đối chiếu với số liệu trên Sổ Cái tài khoản 152 do kế toán tổng hợp lập. 2.3 Thực trạng kế toán tổng hợp nguyên liệu, vật liệu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trí Hường 9 SV: Tạ Thị Bích Liên Lớp HCKT K8 CQ Như Quỳnh 9 Trường Đại học kinh tế quốc dân Khoa kế toán 2.3.1 Tài khoản sử dụng Hệ thống tài khoản sử dụng của Công ty được xây dựng trên cơ sở những quy định về hệ thống tài khoản chung cho các doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006. Hiện nay, Công ty áp dụng phương pháp khai thường xuyên để hạch toán tổng hợp nguyên liệu, vật liệu. Theo phương pháp này các nghiệp vụ xuất, nhập, tồn vật liệu được phản ánh thường xuyên, liên tục, thuận lợi cho công tác kiểm tra trên tài khoản và sổ kế toán. Để hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu, kế toán sử dụng các tài khoản sau: - Tài khoản 152 “Nguyên liệu, vật liệu” có các tài khoản cấp 2 152.1 Nguyên vật liệu chính 152.4 Phụ tùng thay thế 152.2 Vật liệu phụ 152.5 Phế liệuvật liệu khác 152.3 Nhiên liệu - Tài khoản 331 “Phải trả người bán” Ngoài ra kế toán còn sử dụng các tài khoản: 111, 112, 131, 133, 141, 621, 627, 641, 642 2.3.2 Thực trạng kế toán các nghiệp vụ tăng nguyên liệu, vật liệu Sản phẩm chủ yếu của Công ty là các loại vải, để sản xuất ra sản phẩm cần sử dụng khối lượng nguyên vật liệu rất lớn. Nguyên vật liệu của Công ty chủ yếu là mua ngoài từ các nhà cung cấp nội địa, việc thu mua nguyên vật liệu do Phòng kế hoạch-vật tư đảm nhiệm. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh , định mức tiêu hao nguyên vật liệu và giá cả thị trường, cán bộ phòng kế hoạch-vật tư sẽ tiến hành thu mua từ các nhà cung cấp có nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng và giá thành, chi phí thấp nhất. 10 SV: Tạ Thị Bích Liên Lớp HCKT K8 CQ Như Quỳnh 10 [...]... nghim s dng Biờn bn kim nghim Vớ d: Ngy 03/12/2008, Cụng ty Trỏch nhim hu hn Trớ Hng nhp mua cỏc loi si ca Cụng ty dt H Nam Trc khi nhp kho, Hi ng kim nghim tin hnh kim tra cht lng ca nguyờn vt liu Biờn bn nghim thu vt t, thit b c lp theo mu trang bờn: 11 SV: T Th Bớch Liờn 11 Lp HCKT K8 CQ Nh Qunh Trng i hc kinh t quc dõn Khoa k toỏn Cụng ty Trỏch nhim hu hn Trớ Hng a ch: KCN ng Vn Mu s: 03-VT (Ban... (Ký, h tờn) Giỏm c cụng ty (Ký, h tờn) Biu s 2.4: Mu Biờn bn kim nghim vt t Tu theo tng ngun cung cp nguyờn vt liu v hỡnh thc thanh toỏn (tr chm hoc tr trc tip bng tin mt, tin tm ng hoc bng chuyn khon ) k toỏn tng hp s thc hin theo cỏc phng thc khỏc nhau, c th: a) i vi nguyờn liu, vt liu mua ngoi nhp kho Cụng ty cha thanh toỏn vi ngi bỏn Trong trng hp nhng lụ hng cú giỏ tr ln, cụng ty cha thanh toỏn cho... hng Ngi bỏn hng Giỏm c cụng ty (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) Biu s 2.5: Mu Hoỏ n GTGT Cụng ty Trỏch nhim hu hn Trớ Hng a ch: KCN ng Vn Mu s: 01-VT (Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 ca B trng BTC) PHIU NHP KHO Ngy 03 thỏng 12 nm 2008 S: 06 N TK: 152.1; 133 Cú TK: 331 H tờn ngi giao hng: Phm Th Anh (Xe 90T-1189) Theo H s 0017859 ngy 03 thỏng 12 nm 2008: Cụng ty dt H Nam Nhp ti kho: Si... 10/12/2008, Cụng ty nhp mua si ca Cụng ty dt H Nam (Hoỏ n s 0017873) bao gm: Ne 16/1 CD Cotton vi s lng 1.975kg n giỏ cha thu 27.606/kg; Ne 20/1 CD lụ16 s lng 2.046,5kg n giỏ 31.800/kg, ton b tin hng ó thanh toỏn bng tin mt Sau khi Hi ng kim nghim kim tra cht lng t yờu cu, th kho ó cho nhp kho vt liu trờn, cỏn b cung ng vit Phiu nhp kho s 30, k toỏn thanh toỏn vit Phiu chi s 16 thanh toỏn cho Cụng ty dt H Nam... hng (do k toỏn gi UNC n ngõn hng ca Cụng ty mỡnh m ti 18 SV: T Th Bớch Liờn 18 Lp HCKT K8 CQ Nh Qunh Trng i hc kinh t quc dõn Khoa k toỏn khon), ly s liu ghi vo ct ghi Cú TK 112, ghi N TK 133 v N TK 152 ca Chng t ghi s Chng t ghi s c m cho tng thỏng theo dừi thanh toỏn cỏc nghip v phỏt sinh bng tin gi ngõn hng Vớ d: Ngy 15/12/2008, Cụng ty nhp mua than ca Cụng ty than H Nam, Hoỏ n s 0085249, vi khi... thỏng ca c nm Cụng ty Trỏch nhim hu hn Trớ Hng a ch: KCN ng Vn 30 SV: T Th Bớch Liờn Mu s: S02b-DN (Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 ca B trng BTC) 30 Lp HCKT K8 CQ Nh Qunh Trng i hc kinh t quc dõn Khoa k toỏn S NG Kí CHNG T GHI S Nm 2008 Chng t ghi s NT B 15/12 15/12 15/12 Cộng tháng 12 Cộng luỹ kế từ đầu quý Chng t ghi s NT B 15/12 31/12 31/12 31/12 Cộng tháng 12 Cộng luỹ kế từ đầu quý S... c trỡnh by nh sau: HO N (GTGT) Liờn 2 (giao cho khỏch hng) Mu s: 01 GTKT-3LL BY/2008B Ngy 03 thỏng 12 nm 2008 S 0017859 n v bỏn hng: Cụng ty dt H Nam a ch: Chõu Sn-Kim Bng-H Nam S ti khon: in thoi: Mó s thu: 0101025402 H tờn ngi mua hng: Nguyn Nam Phong n v: Cụng ty Trỏch nhim hu hn Trớ Hng a ch: KCN ng Vn-Duy Tiờn-H Nam Hỡnh thc thanh toỏn: TT TấN HNG HO DCH V A B Ne 20/1 CD lụ 16 Ne 10/1 OE Slub 14... Phiu nhp kho.Cui thỏng, k toỏn ly s liu t S chi tit thanh toỏn vi ngi bỏn ghi vo Chng t ghi s, mi nghip v phỏt sinh c ghi vo mt dũng ca Chng t ghi s Vớ d: Ngy 03/12/2008, Cụng ty Trỏch nhim hu hn Trớ Hng nhp mua cỏc loi si ca Cụng ty dt H Nam (Hoỏ n GTGT s 0017859), bao gm: Ne 10/1 OE Slub vi s lng 4.735,8kg n giỏ 28.500/kg; Ne 20/1 CDlụ16 vi s lng 3.913,6kg n giỏ 31.800/kg; Ne 30/1 CDlụ4 s lng 2.659,4kg... nguyờn liu, vt liu 24 SV: T Th Bớch Liờn 24 Lp HCKT K8 CQ Nh Qunh Trng i hc kinh t quc dõn Khoa k toỏn Vt liu xut kho ca Cụng ty ch yu c s dng phc v cho quỏ trỡnh sn xut sn phm Ngoi ra nguyờn liu, vt liu cũn c xut kho cho cỏc nhu cu khỏc ca doanh nghip nh: chi phớ sn xut chung Cụng ty Trỏch nhim hu hn Trớ Hng ỏp dng phng phỏp bỡnh quõn gia quyn tớnh giỏ nguyờn vt liu xut kho nờn hch toỏn giỏ tr nguyờn... 19.170.080 Cú TK 152.3: 18.968.120 Cú TK 152.4: 201.960 Ngoi ra Cụng ty cũn xut vũng bi, nm nha, u kim giao sa cha, bo dng, thay th mỏy múc phõn xng Cn c vo cỏc Phiu xut kho trong thỏng, k toỏn tin hnh lp Bng phõn b nguyờn vt liu nh sau: 27 SV: T Th Bớch Liờn 27 Lp HCKT K8 CQ Nh Qunh Trng i hc kinh t quc dõn Khoa k toỏn n v: Cụng ty Trỏch nhim hu hn Trớ Hng a ch: KCN ng Vn Mu s: 07-VT (Ban hnh theo . Khoa kế toán THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÍ HƯỜNG 2.1 Đặc điểm-phân loại và tính giá nguyên liệu, vật liệu tại. số liệu trên Sổ Cái tài khoản 152 do kế toán tổng hợp lập. 2.3 Thực trạng kế toán tổng hợp nguyên liệu, vật liệu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trí Hường
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÍ HƯỜNG, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÍ HƯỜNG,

Hình ảnh liên quan

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT VẬT LIỆU - THỰC TRẠNG  KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÍ HƯỜNG
BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT VẬT LIỆU Xem tại trang 9 của tài liệu.
BẢNG PHÂN BỔ NGUYấN LIỆU, VẬT LIỆU - THỰC TRẠNG  KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÍ HƯỜNG
BẢNG PHÂN BỔ NGUYấN LIỆU, VẬT LIỆU Xem tại trang 28 của tài liệu.
Cuối thỏng, căn cứ vào cỏc Phiếu xuất kho số 34, số 35, số 36, số 37 (Bảng phõn bổ nguyờn liệu, vật liệu), kế toỏn lấy số liệu ghi vào Chứng từ ghi sổ số 06  và 07 như sau: - THỰC TRẠNG  KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÍ HƯỜNG

u.

ối thỏng, căn cứ vào cỏc Phiếu xuất kho số 34, số 35, số 36, số 37 (Bảng phõn bổ nguyờn liệu, vật liệu), kế toỏn lấy số liệu ghi vào Chứng từ ghi sổ số 06 và 07 như sau: Xem tại trang 30 của tài liệu.
Cuối mỗi thỏng, sau khi kiểm tra chớnh xỏc số liệu của Bảng phõn bổ nguyờn vật liệu, kế toỏn sẽ kết chuyển chi phớ nguyờn liệu, vật liệu trực tiếp và chi phớ sản xuất chung sang TK 154 để tớnh giỏ thành sản phẩm,  ghi bỳt toỏn kết chuyển như sau - THỰC TRẠNG  KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÍ HƯỜNG

u.

ối mỗi thỏng, sau khi kiểm tra chớnh xỏc số liệu của Bảng phõn bổ nguyờn vật liệu, kế toỏn sẽ kết chuyển chi phớ nguyờn liệu, vật liệu trực tiếp và chi phớ sản xuất chung sang TK 154 để tớnh giỏ thành sản phẩm, ghi bỳt toỏn kết chuyển như sau Xem tại trang 32 của tài liệu.