0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Kế toán CPBH và CPQLDN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨMTIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤTẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG HÀ NỘI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨMTIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤTẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG HÀ NỘI

Do sản phẩm của Công ty là các sản phẩm làm bằng cao su- có giá tương đối ổn định trên thị trường nên Công ty không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (thành phẩm) mà chỉ lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi. Việc hạch toán dự phòng phải thu khó đòi do kế toán chi phí đảm nhiệm và được phản ánh trên Bảng tập hợp CPQLDN, NKCT số 8 và NKCT số 10. Nguyên tắc hạch toán theo đúng như quy định, trong đó tỉ lệ trích lập thường là 20%.
 • 40
BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCH

BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCH

BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCHBÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCH
 • 23
ĐỀ TÀI “KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINH PHÚC” PPTX

ĐỀ TÀI “KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINH PHÚC” PPTX

- Kế toán tổng hợp (kiêm kế toán ngân hàng, kế toán xuất nhập khẩu) Nhiệm vụ kiểm tra lại các bảng thống kê, các bút toán chuyển và định khoản trước khi kế toán trưởng ký duyệt bút toán… - Kế toán thanh toán tạm ứng và công nợ phải trả: Theo dõi các nghiệp vụ kế toán về chức năng kinh doanh đại lý vận tải của công ty đôn đốc cập nhật chứng từ để thanh toán kịp thời không để tồn đọng nợ.
 • 13
TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG

TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY KIM KHÍ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG

Trình tự ghi sổ tại công ty: Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ gốc phát sinh tại công ty và các chứng từ cửa hàng gửi lên, kế toán cập nhật các dữ liệu cần thiết vào máy vi tính. Máy sẽ tự động xử lý dữ liệu và chuyễn dữ liệu vào các sổ chi tiết bảng kê thích hợp. Cuối tháng từ các bảng kê, các sổ chi tiết và các nhật ký chứng từ tương ứng. Từ nhật ký chứng từ máy chuyển các số liệu vào sổ cái các tài khoản. Cuối quý căn cứ vào số liệu đã tổng hợp và các báo cáo kế toán của các đơn vị phụ thuộc gửi lên kế toán xử lý và lập ra các báo cáo kế toán cho toàn công ty.
 • 30
Bài tập kế toán quản trị phần CVP

Bài tập kế toán quản trị phần CVP

Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP v
 • 6
KHÁI QUÁT VỀ QUY TRÌNH CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TUÂN MAI.

KHÁI QUÁT VỀ QUY TRÌNH CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TUÂN MAI.

- Phòng tổ chức hành chính: quản lý lĩnh vực tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương, y tế, vệ sinh công nghệ, bảo vệ, tự vệ… - Phòng kế toán tài vụ: Thực hiện tốt chức năng quản lý toàn bộ vốn và tài sản của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm tổ chức công tác hạch toán kế toán, tham mưu cho giám đốc doanh nghiệp về các lĩnh vực quản lý tài chính, chịu trách nhiệm về kế hoạch thu chi tài chính, kế toán sử dụng vốn phục vụ cho công tác kinh doanh. Kiểm tra việc sử dụng các vật tư, tiền vốn, cung cấp cá số liệu tài chính phục vụ cho
 • 28
TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI KHOÁNG SẢN TÂN SAO VIỆT

TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI KHOÁNG SẢN TÂN SAO VIỆT

BỘ MÁY KẾ TOÁN _Sơ đồ 2.3: Sơ đồ bộ máy kế toán công ty_ KẾ TOÁN TRƯỞNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ CÔNG NỢ, KẾ TOÁN HÀNG HÓA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG +C[r]
 • 120
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Bộ máy kế toán của Công ty có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc, nhằm quản lý và sử dụng đồng tiền, đồng vốn đúng mục đích, đúng chính sách, chế độ phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Trung tâm đạt hiệu quả cao, đồng thời bộ máy kế toán có nhiệm vụ tổ chức thực hiện và kiểm tra toàn bộ công tác kế toán của Công ty, giúp cho Giám đốc nắm bắt được các hoạt động kinh doanh của Công ty.
 • 32
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY GRANRLE TIÊN SƠN  VIGLACERA

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY GRANRLE TIÊN SƠN VIGLACERA

- Hệ thống báo cáo tài chính bao gồm các loại: Bảng cân đối kế toán hệ thống báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thuyết minh báo cáo tài chính. - Hệ thống báo cáo quản trị bao gồm các loại báo cáo: Bảng kê nhập xuất tồn vật t nguyên liệu, bản đối chiếu công nợ với khách hàng, bảng cân đối phát sinh các tiểu khoản, bảng kê các loại chi phí, báo cáo tồn kho, báo cáo kết quả tiêu thụ, báo cáo về tình hình bán hàng bị trả lại, báo cáo về tình hình chiết khấu cho khách hàng, báo cáo về chính sách bán hàng, chinhs ách giá cả của công ty, báo cáo về tình hình xuất khẩu hàng hoá của công ty, bảng kê tình hình tạm ứng cho công nhân viên, báo cáo về tình hình hao phí nguyên vật liệu trong sản xuất.
 • 45
BÀI THẢO LUẬN KẾ TOÁN QUỐC TẾ

BÀI THẢO LUẬN KẾ TOÁN QUỐC TẾ

kế toán hàng tồn kho theo chuẩn mực kế toán quốc tế, chuẩn mực kế toán việt nam và chuẩn mực kế toán mỹ. so sánh điểm giống và khác nhau. các ví dụ minh họa cho kế toán hàng tồn kho theo chuẩn mực kế toán quốc tế, chuẩn mực kế toán việt nam và chuẩn mực kế toán mỹ
 • 40
ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI

Ở phòng kế toán mọi nhân viên kế toán đều đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của kế toán trưởng. Bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức bố trí 6 nhân viên có trình độ đại học, nắm vững nghiệp vụ chuyên môn. - Kế toán trưởng - Trưởng phòng kế toán: Là người tổ chức chỉ đạo toàn diện công tác kế toán và toàn bộ các mặt công tác của phòng, là người giúp việc Phó giám đốc tài chính về mặt tài chính của Công ty. Kế toán trưởng có quyền dự các cuộc họp của Công ty bàn và quyết định các vấn đề thu chi, kế hoạch kinh doanh, quản lý tài chính, đầu tư, mở rộng kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất của cán bộ công nhân viên.
 • 32
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY HÓA CHẤT THANH HÓA

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY HÓA CHẤT THANH HÓA

KẾ TOÁN TRƯỞNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP KẾ TOÁN QUỸ Kế toán CN Điện máy số 02 Kế toán CN Điện máy số 05 Kế toán CN Nội thất Hong Kong Kế toán xăng dầu Trần Phú TRANG 15 Tại phòng kế toán của côn[r]
 • 49
TIỂU LUẬN: ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ – KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THUỶ PDF

TIỂU LUẬN: ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ – KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THUỶ PDF

Phần 3: Đánh giá khái quát tổ chức hạch toán kế toán của dơn vị. 1. Nhận xét chung về tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức bộ máy kế toán. Công ty Công Trình Đường Thuỷ là một công ty có nhiều xí nghiệp nhưng lại áp dụng hình thức kế toán nửa tập trung, nửa phân tán. nhưng với sự chỉ đạo chặt chẽ của ban giám đốc công ty, công tác hạch toán tại các xí nghiệp luôn cung câp thông tin kịp thời, chính xác cho ban giám đốc. Các nhân viên kế toán của các xí nghiệp có trình độ chuyên môn cao, luôn luôn cập nhật số liệu kế toán chuyển lên phòng tài chính kế toán để cập nhật vào sổ sách, cung cấp các thông tin cần thiết cho ban giám đốc. Ban giám đốc cung cấp các thông tin cần thiết cho phòng kế toán sẽ phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, sau đó đưa ra kết quả để căn cứ vào đó xác định, chiều chỉnh kịp thời những phương hướng sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế. Qua đây ta they mối quan hệ giữa bộ máy quản lý và phòng kế toán là khá chặt chẽ.
 • 37
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY AMECO

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY AMECO

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KẾ TOÁN: Sự phân công lao động kế toán chưa rõ rệt các kế toán phải đảm nhận nhiều phần hành kế toán, và khối lượng công việc lớn: Kế toán Trưởng Kế toán Tiền m[r]
 • 44
TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH TM HÙNG TIẾN

TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH TM HÙNG TIẾN

5. Kế toán chi phí và xác định kết quả. 5.1. Kế toán chi phí bán hàng. Để tập hợp chi phí bán hàng kế toán Công ty sử dụng TK 641. Với đặc thù của việc bán hàng là bán buôn qua kho và bán buôn vận chuyển thẳng lên Công ty không có các cửa hàng bán hàng. Chính vì thế chi phí bán hàng của doanh nghiệp chủ yếu là chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng hoá. Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ gốc như phiếu chi... kế toán vào sổ chi phí bán hàng theo nẫu sau:
 • 28
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN
 • 15
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH ABC THÔNG QUA CÔNG TÁC DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN TND

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH ABC THÔNG QUA CÔNG TÁC DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KẾ TOÁN TND

Luận văn kế toán Hoàn thiện quy trình kế toán hàng tồn kho tại công ty TNHH ABC thông qua công tác dịch vụ kế toán của công ty TNHH kiểm toán và kế toán TND Luận văn kế toán Hoàn thiện quy trình kế toán hàng tồn kho tại công ty TNHH ABC thông qua công tác dịch vụ kế toán của công ty TNHH kiểm toán và kế toán TND Luận văn kế toán Hoàn thiện quy trình kế toán hàng tồn kho tại công ty TNHH ABC thông qua công tác dịch vụ kế toán của công ty TNHH kiểm toán và kế toán TND
 • 131
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

Đối với trường hợp cán bộ công nhân viên nghỉ việc vì lý do ốm đau, thai sản ,tai nạn …phải có chứng nhận của y bác sỹ , trong đó ghi rõ họ tên ,lý do nghỉ việc để ghi vào bảng chấm công và chuyển lên phòng kế toán để tính phần lương chính sách có kèm theo các chứng từ xác nhận lý do nghỉ việc của cơ quan có trách nhiệm để trợ cấp bảo hiểm xã hội .
 • 23
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠICÔNG TY DỆT VẢI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠICÔNG TY DỆT VẢI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Công ty có trang bị máy vi tính cho công tác kế toán nhưng công việc kế toán không hoàn toàn sử dụng máy vi tính mà chỉ sử dụng một phần công việc kế toán để giảm bớt sự nặng nhọc cho nhân viên kế toán. Phần hành kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ đã góp phần theo dõi chính xác, trung thực tình hình nhập- xuất kho thành phẩm, tình hình tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ, nó đóng vai trò rất quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán Công ty. Dưới đây là sơ đồ luân chuyển chứng từ kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết qủa tiêu thụ ở Công ty.(Sơ đồ 24).
 • 45
THỰC HÀNH GHI SỔ KẾ TOÁN TẠI PHẦN HÀNH NGUYÊN VẬT LIỆU

THỰC HÀNH GHI SỔ KẾ TOÁN TẠI PHẦN HÀNH NGUYÊN VẬT LIỆU

- Bộ máy kế toán hợp lý, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, với trình độ chuyên môn của đội ngũ kế toán đã thực hiện công tác hạch toán kế toán trong công ty một cách có hiệu quả góp phần tích cực vào công tác quản lý của Công ty. Mọi phần hành của công tác kế toán đều có người theo dõi, thực hiện đầy đủ đúng nội quy. Bộ máy kế toán được trợ giúp đắc lực của hệ thống máy vi tính, làm giảm bớt gánh nặng công việc cho kế toán viên và tránh những sai xót trong thời điểm hạch toán.
 • 46
I. CTY KINH DOANH THÉP VÀ VẬT TƯ HÀ NỘI

I. CTY KINH DOANH THÉP VẬT TƯ HÀ NỘI

TỔ CHỨC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN: Kế toán trởng Kế toán tổng hợp Kế toán tài sản cố định Kế toán tiền l-ơng và BHXH Kế toán vốn bằng tiền Kế toán công nợ Kế toán tiêu thụ hàng hoá Kế toán chi ph[r]
 • 44
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP  CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY LẮP PHÁT TRIỂN BƯU ĐIỆN TRONG ĐIỀU KIỆN CỔ PHẦN HOÁ  POT

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY LẮP PHÁT TRIỂN BƯU ĐIỆN TRONG ĐIỀU KIỆN CỔ PHẦN HOÁ POT

phương pháp lập thích hợp với điều kiện của doanh nghiệp m ình và phù h ợp với y êu c ầu cung cấp thông tin cho quản trị doanh nghiệp. Các báo cáo ph ải được lập một cách trung thực, khách quan, to àn di ện kịp thời. b) Xét theo đối tượng hạch toán: công tác kế toán được chia th ành các ph ần h ành k ế toán , mỗi phần h ành k ế toán gắn với 1 hoặc một số đối tượng nhất định như
 • 48
ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 34

ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 34

+ Xuất phát từ nhu cầu thanh toán với bên ngoài về tiền mua nguyên vật liệu, tài sản cố định, các dịch vụ khác...kế toán thanh toán lập uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi. Các chứng từ này đợc lập thành 4 liên, đặt giấy than viết 1 lần nhng phải đợc ký trực tiếp trên cả 4 liên bởi Kế toán thanh toán, Kế toán trởng, Thủ trởng đơn vị. 4 liên đợc gửi cả lên ngân hàng kèm theo các chứng từ liên quan: Hoá đơn GTGT, Bảng kê BHXH, Giấy nộp tiền vào Ngân hàng...
 • 33
ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRONG TỔNG CTY HÀNG KHÔNG VN

ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRONG TỔNG CTY HÀNG KHÔNG VN

TỔ CHỨC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN: Kế toán trởng Kế toán tổng hợp Kế toán tài sản cố định Kế toán tiền l-ơng và BHXH Kế toán vốn bằng tiền Kế toán công nợ Kế toán tiêu thụ hàng hoá Kế toán chi ph[r]
 • 44
91 chuyen de tot nghiep hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty sông đà 11 www ebookvcu com 91VIP

91 chuyen de tot nghiep hạch toán chi phí SX tính giá thành SP xây lắp tại cty sông đà 11 www ebookvcu com 91VIP

Chuyên đề tốt nghiệp kế toán, chuyên đề kế toán tài chính, luận văn kế toán, tiểu luận kế toán, đề án kế toán, kế toán tiền lương
 • 30
Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây lắp 665.

Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây lắp 665.

+ Giúp kế toán trởng trong công tác báo cáo kế toán, kiểm toán, đồng thời giám sát, điều chỉnh các hoạt động của phòng theo đúng quy định của Nhà nớc và công ty. - Kế toán tổng hợp: Căn cứ vào các chứng từ liên quan đến các khoản hi phí do các phần hành kế toán khác chuyển đến, kế toán tổng hợp vào sổ nhật ký chung, sổ cái và sổ chi tiết các tài khoản có liên quan, tổng hợp và tính giá thành cho từng công trình, tính lãi lỗ cho toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong đơn vị và lập các báo cáo quyết toán tháng, quý, năm gửi cấp trên, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • 41
83 chuyen de tot nghiep tổ chức KT tại cty nước khoáng cúc phương ELMACO www ebookvcu com 83VIP

83 chuyen de tot nghiep tổ chức KT tại cty nước khoáng cúc phương ELMACO www ebookvcu com 83VIP

Chuyên đề tốt nghiệp kế toán, chuyên đề kế toán tài chính, luận văn kế toán, tiểu luận kế toán, đề án kế toán, kế toán tiền lương
 • 29
64 CHUYEN DE TOT NGHIEP QL VẬT TƯ TẠI CTY MAY THĂNG LONG  XN MAY LIÊN DANH G & A WWW EBOOKVCU COM 64VIP

64 CHUYEN DE TOT NGHIEP QL VẬT TƯ TẠI CTY MAY THĂNG LONG XN MAY LIÊN DANH G & A WWW EBOOKVCU COM 64VIP

Chuyên đề tốt nghiệp kế toán, chuyên đề kế toán tài chính, luận văn kế toán, tiểu luận kế toán, đề án kế toán, kế toán tiền lương
 • 33
51 chuyen de tot nghiep hoạt động KD tại cty điện tử hoàng sơn www ebookvcu com 51VIP

51 chuyen de tot nghiep hoạt động KD tại cty điện tử hoàng sơn www ebookvcu com 51VIP

Chuyên đề tốt nghiệp kế toán, chuyên đề kế toán tài chính, luận văn kế toán, tiểu luận kế toán, đề án kế toán, kế toán tiền lương
 • 43
32 CHUYEN DE TOT NGHIEP QL TIỀN LƯƠNG TẠI XN GIỐNG GIA SÚC GIA CẦM BẮC NINH WWW EBOOKVCU COM 32VIP

32 CHUYEN DE TOT NGHIEP QL TIỀN LƯƠNG TẠI XN GIỐNG GIA SÚC GIA CẦM BẮC NINH WWW EBOOKVCU COM 32VIP

Chuyên đề tốt nghiệp kế toán, chuyên đề kế toán tài chính, luận văn kế toán, tiểu luận kế toán, đề án kế toán, kế toán tiền lương
 • 44
07 chuyen de tot nghiep QL và sử dụng NVL tại cty SXKD đầu tư và DV việt hà www ebookvcu com 07VIP

07 chuyen de tot nghiep QL sử dụng NVL tại cty SXKD đầu tư DV việt hà www ebookvcu com 07VIP

Chuyên đề tốt nghiệp kế toán, chuyên đề kế toán tài chính, luận văn kế toán, tiểu luận kế toán, đề án kế toán, kế toán tiền lương
 • 38
Hệ Thống Thông Tin Kế Toán

Hệ Thống Thông Tin Kế Toán

Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Hệ Thống Thông Tin Kế Toán
 • 30
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG

TRANG 11 _SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY_ Kế toán vật tư Kế toán TSCĐ Kế toán tiền mặt Kế toán ngân hàng Kế toán tiêu thụ Kế toán XDCB, SCL TSCĐ Kế toán huy động vốn Kế toán tiền lương[r]
 • 36
ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY

ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY

Kế toán hàng hoá và công nợ: Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của toàn bộ các chứng từ xuất nhập khẩu theo lô hàng. Vào sổ sách kế toán các nghiệp vụ phát sinh về hàng hoá xuất nhập khẩu dựa trên các chứng từ được cung cấp, lập các chứng từ về bán hàng nhập khẩu trong nước. Phụ trách hoạt động thu nợ của khách hàng. Theo dõi chi tiết công nợ theo từng khách hàng, từng hợp đồng và chi tiết theo từng hoá đơn. Hàng tháng tiến hành đối chiếu công nợ, kiểm tra sổ phụ ngân hàng để đối chiếu số tiền khách hàng chuyển vào tài khoản của Công ty. Thương xuyên đôn đốc thu hồi công nợ kịp thời gian, không để nợ quá hạn và tồn đọng.
 • 47
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT THỰC PHẨM CHÂU Á

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT THỰC PHẨM CHÂU Á

Các kế toán viên gồm: Kế toán tổng hợp, kế toán chi phí sản xuất và giá thành, kế toán vật tư, kế toán thanh toán lương, kế toán TSCĐ, kế toán thanh toán khối lượng sản phẩm thống kế _* [r]
 • 56
THỰC TẬP KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

THỰC TẬP KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Kế toán phân bổ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào chi phí của công ty.  Kế toán hàng hóa: Là người ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời về tình hình lưu chuyển hàng hóa ở doanh nghiệp về mặt giá trị và hiện vật. Tính toán phản ánh đúng đắn trị giá vốn hàng nhập kho, xuất kho và trị giá vốn của hàng hóa tiêu thụ. Xác định đúng đắn kết quả kinh doanh hàng hóa. Đồng thời chấp hành đúng các chế độ tài chính về chứng từ, sổ sách nhập, xuất kho, giảm giá hàng hóa. Tổ chức kiểm kê hàng hóa đúng theo qui định, báo cáo kịp thời hàng tồn kho.
 • 48
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNGTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TIN HỌC HIPT

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNGTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TIN HỌC HIPT

Công ty (HIPT) áp dụng thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ và đợc thực hiện hàng tháng, cơ sở để hạch toán thuế GTGT là các hoá đơn GTGT, hàng ngày căn cứ vào các hoá đơn GTGT đợc phân loại theo từng mức thuế kế toán tiến hành nhập vào “Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá bán ra”, ở các cột chứng từ gốc, tên khách hàng, doanh số bán ra cha có thuế, thuế GTGT, cuối tháng kế toán tiến hành cộng dồn kết quả hàng ngày để vào tờ khai thuế GTGT.
 • 22
PHÂN BIỆT KẾ TOÁN QUẢN TRỊ, KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

PHÂN BIỆT KẾ TOÁN QUẢN TRỊ, KẾ TOÁN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Kế toán doanh nghiệp được phân chia thành bốn bộ phận: lý thuyết hạch toán kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị và kiểm toán. Trong đó, kế toán quản trị và kế toán tài chính là gì? Hai loại kế toán này có mối quan hệ với nhau như thế nào? Kế toán tài chính có phải là kế toán tổng hợp và kế toán quản trị có phải là kế toán chi tiết hay không? Để giải đáp những thắc mắc trên, mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.
 • 5
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VỚI VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ DN Ở CÔNG TY TNHH SX VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VỚI VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ DN Ở CÔNG TY TNHH SX THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT

Ngời lập biểu Kế toán trởng Thủ trởngđơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) (*) Chi phí khấu hao TSCĐ. Tập hợp chi phí khấu hao TSCĐ đợc tập hợp vào chi phí sản xuất chung bao gồm khấu hao cơ bản của toàn bộ TSCĐ đang đợc sử dụng trực tiếp tại phân xởng sản xuất dây điện Kaiser C110 nh sau: nhà xởng sản xuất dây điện, máy cắt dây điện, máy dập cóc, bàn gá gia công dây điện, máy đột dập, máy ép nhựa… Còn những tài sản phục vụ cho quản lý chung toàn công ty nh: văn phòng làm việc, ôtô Toyota Camry, máy nén khí, máy vi tính, máy photo… không đợc tập hợp vào chi phí sản xuất chung.
 • 50
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY

PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH: • 1 Kế toán tổng hợp • 1 Kế toán trởng • 1 Kế toán chi phí, giá thành • 1 Kế toán vật kiêm TSCĐ • 1 Kế toán tiền lơng và thanh toán • 1 Kế toán thủ quỹ Có nhiệm [r]
 • 28

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh kd thiết bị điện ngọc dậuthực trạng vế kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị công nghiệp phú annhững biện pháp phương hướng nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị công nghiệp phú anthực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị công nghệ cevtthực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị công nghệ cevtgiải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị công nghệ cevtđánh giá chung về thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị công nghệ cevtkế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của công ty tnhh tm thiết bị công nghiệpthực tế tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty tnhh pin đèn rồng vàngtình hình thực tế tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty tnhh pin đèn rồng vàngthực tế tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty tnhh sản xuất thương mại và dịch vụ hoàng maitình hình thực tế tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty tnhh sản xuất thương mại và dịch vụ hoàng maitình hình thực tế tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty tnhh metro cash amp carry vit namthực tế tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty tnhh metro cash amp carry vit namnhận xét sơ bộ công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty tnhh xd amp cơ khí xuân cươngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP