0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Khái niệm về kiểm toán Báo cáo tài chính

Thảo luận kiểm toán căn bản  CHUẨN mực KIỂM TOÁN số 700 HÌNH THÀNH ý KIẾN KIỂM TOÁN và báo cáo KIỂM TOÁN về kế TOÁN tài CHÍNH

Thảo luận kiểm toán căn bản CHUẨN mực KIỂM TOÁN số 700 HÌNH THÀNH ý KIẾN KIỂM TOÁNbáo cáo KIỂM TOÁN về kế TOÁN tài CHÍNH

- Nâng cao đạo đức nghề nghiệp và đạo đức con người của kiểm toán viên: Trong những năm gần đây, việc nhiều Công ty bị phá sản do lỗi của Công ty kiểm toán không còn xa lạ. Sở dĩ có tình trạng này là do một nguyên nhân hết sức quan trọng, không giải quyết được các xung đột lợi ích trong quá trình hành nghề, một vấn đề thuộc lĩnh vực đạo đức của người hành nghề kiểm toán. Các kiểm toán viên là người được đặt niềm tin lớn nhất của những nhà đầu tư, nhà quản lý, các tổ chức, cá nhân… quan tâm đến báo cáo kiểm toán. Thực hiện vai trò quan trọng của mình, kiểm toán viên cần đưa ra kết luận chính xác, rõ ràng, trung thực về những gì mà họ đã thực hiện. Kiểm toán viên cần trau dồi kinh nghiệm, trình độ để tự tin vào khả năng của bản thân hơn, dám chịu trách nhiệm về những kết luận mà mình đưa ra. Một khi đã gắn trách nhiệm với từng cá nhân thì tinh thần trách nhiệm sẽ được nâng cao rõ rệt, kết quả là những kết luận trên báo cáo kiểm toán sẽ có giá trị hơn, tin cậy hơn. Để có thể nêu lên ý kiến khách quan của mình, kiểm toán viên cần trau dồi tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp và hơn nữa, tu dưỡng đạo đức con người vì hơn ai hết, con người có nhân cách, có đạo đức sẽ không vì bất kỳ một áp lực nào để bóp méo sự thật.
 • 38
CÂU HỎI ÔN THI MÔN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TMU

CÂU HỎI ÔN THI MÔN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TMU

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI MÔN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH1.Trình bày khái quát các thủ tục kiểm toán khoản mục “Tài sản bằng tiền” trong kiểm toán báo cáo tài chính?( 9 Ý CHÍNH)2.Trình bày khái quát các thủ tục kiểm toán kiểm toán khoản mục “Hàng tồn kho” trong kiểm toán báo cáo tài chính?3.Trình bày khái quát các thủ tục kiểm toán khoản mục “Tài sản cố định hữu hình” trong kiểm toán báo cáo tài chính? 4.Trình bày khái quát các thủ tục kiểm toán khoản mục “ Vay và nợ thuê tài chính” trong kiểm toán báo cáo tài chính?
 • 21
LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

Đối tượng thường xuyên và chủ yếu của kiểm toán tài chính là các báo cáo tài chính. Chính vì thế kiểm toán tài chính còn được gọi là kiểm toán báo cáo tài chính. Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200, điểm 04 đã định nghĩa báo cáo tài chính như sau: “Báo cáo tài chính là hệ thống báo cáo được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận) phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của đơn vị”.
 • 32
LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

Đối tượng thường xuyên và chủ yếu của kiểm toán tài chính là các báo cáo tài chính. Chính vì thế kiểm toán tài chính còn được gọi là kiểm toán báo cáo tài chính. Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200, điểm 04 đã định nghĩa báo cáo tài chính như sau: “Báo cáo tài chính là hệ thống báo cáo được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận) phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của đơn vị”.
 • 28
Quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiện

Quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiện

Quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiện
 • 84
TRẮC NGHIỆM KIỂM TOÁN CĂN BẢN CÓ ĐÁP ÁN

TRẮC NGHIỆM KIỂM TOÁN CĂN BẢN CÓ ĐÁP ÁN

7.5. Sau khi đơn vị được kiểm toán phát hành báo cáo tài chính, kiểm toán viên phát hiện những sự kiện ảnh hưởng trọng yếu tới báo cáo tài chính, thảo luận với thủ trưởng đơn vị, có ý kiến không đồng ý. Kiểm toán viên phải thông báo đến ai về những hành động mà kiểm toán viên thực hiện để ngăn ngừa khả năng sử dụng một báo cáo tài chính đã phát hành có chứa sai phạm trọng yếu chưa được phát hiện: (CM 700)
 • 10
MỐI QUAN HỆ CƠ SỞ DẪN LIỆU VỚI VIỆC THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

MỐI QUAN HỆ CƠ SỞ DẪN LIỆU VỚI VIỆC THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

MỤC TIÊU CỦA KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH _Theo Chuẩn mực Kiểm toán số 200, mục tiêu kiểm toán được_ định nghĩa như sau: “Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính là giúp cho kiểm toán vi[r]
 • 45
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN KHANG VIỆT

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN KHANG VIỆT

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Kiểm toán là một hoạt động đã có từ rất lâu đời từ thời kỳ thông tin được phê chuẩn bằng cách đọc lên trong buổi họp công khai. Hoạt động kiểm toán vào thời kỳ đó được thực hiện chỉ để thẩm tra về tính chính xác của các thông tin tài chính. Với sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế thế giới kéo theo đó là các dịch vụ kiểm toán ngày càng đa dạng và vai trò kiểm toán ngày càng tăng. Ở Việt Nam, để phát triển và hội nhập với nền kinh tế thế giới, vào đầu thập niên 90, hoạt động kiểm toán độc lập được tái lập với sự ra đời của Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO). Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển và thông tin kinh tế ngày càng chứa đựng nhiều nguy cơ rủi ro, sai lệch và thiếu tin cậy. Chính vì thế hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) là giải pháp được xem là hữu hiệu nhất. Với chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến về thực trạng hoạt động của đơn vị được kiểm toán, kiểm toán tạo ra nhiều lợi ích bên liên quan.
 • 108
Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Những điều cần biết về Kiểm toán BCTC

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Những điều cần biết về Kiểm toán BCTC

Kiểm toán Báo cáo tài chính là gì? Đối tượng kiểm toán Báo cáo tài chính là ai? Quy trình cũng như các phương pháp kiểm toán báo cáo tài chính như thế nào? Tất cả câu hỏi của các bạn được giải đáp qua bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.
 • 10
PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN

PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC  KHÁI NIỆM TRANG 10  PHẠM VI KIỂM TOÁN _ĐỐI VỚI CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH, TIỀN VÀ TÀI _ _SẢN NHÀ NƯỚC_  KIỂM TOÁN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH  KIỂM TO[r]
 • 28
Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Kế toán: Hoàn thiện kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam thực hiện tại các doanh nghiệp sản xuất

Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Kế toán: Hoàn thiện kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam thực hiện tại các doanh nghiệp sản xuất

Luận văn tập trung vào 3 nội dung cơ bản chia thành 3 chương: Chương 1 - Lý luận cơ bản về kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất; Chương 2 - Thực trạng kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam thực hiện tại các doanh nghiệp sản xuất; Chương 3 - Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam thực hiện tại các doanh nghiệp sản xuất.
 • 16
HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN

Hoàn thiện kiểm toán báo cáo kết quả kinh doanh trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán
 • 88
Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))

Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))

Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))
 • 186
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN: HOÀN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM THỰC HIỆN

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN: HOÀN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM THỰC HIỆN

Luận văn tập trung vào 3 nội dung cơ bản chia thành 3 chương: Chương 1 Những vấn đề lý luận cơ bản về phương pháp điều tra trong kiểm toán báo cáo tài chính; chương 2 Thực trạng về việc áp dụng phương pháp điều tra trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam thực hiện; chương 3 Định hướng và giải pháp hoàn thiện việc áp dụng phương pháp điều tra trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam thực hiện.
 • 19
Hệ thống kiểm toán báo cáo tài chính

Hệ thống kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán độc lập là hoạt động không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường với vai trò mang lại độ tin cậy cho các thông tin tài chính thông qua các báo cáo tài chính đã được kiểm toán, qua đó, tạo cơ sở cho các bên tiến hành các giao dịch kinh tế. Kiểm toán độc lập là việc kiểm tra và xác nhận của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán về tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo tài chính của các doanh nghiệp (đơn vị kiểm toán) khi có yêu cầu của các đơn vị này.
 • 5
BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN - CHƯƠNG 4 POTX

BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN - CHƯƠNG 4 POTX

Có 4 lo ạ i báo cáo ki ể m toán: a. Ý ki ế n ch ấ p nh ậ n toàn ph ầ n Báo cáo ki ể m toán đư a ra ý ki ế n ch ấ p nh ậ n toàn ph ầ n đượ c trình bày trong tr ườ ng h ợ p ki ể m toán viên và công ty ki ể m toán cho r ằ ng BCTC ph ả n ánh trung th ự c và h ợ p lý trên các khía c ạ nh tr ọ ng y ế u tình hình tài chính c ủ a đơ n v ị đượ c ki ể m toán, và phù h ợ p v ớ i chu ẩ n m ự c và ch ế độ k ế toán Vi ệ t Nam hi ệ n hành (ho ặ c đượ c ch ấ p nh ậ n). ý ki ế n ch ấ p nh ậ n toàn ph ầ n c ũ ng có hàm ý r ằ ng t ấ t c ả các thay đổ i v ề nguyên t ắ c k ế toán và các tác độ ng c ủ a chúng đ ã đượ c xem xét, đ ánh giá m ộ t cách đầ y đủ và đ ã đượ c đơ n v ị nêu rõ trong ph ầ n thuy ế t minh báo cáo tài chính. Ví d ụ : “Theo ý ki ế n c ủ a chúng tôi, báo cáo tài chính đ • ph ả n ánh trung th ự c và h ợ p lý trên các khía c ạ nh tr ọ ng y ế u tình hình tài chính c ủ a công ty ABC t ạ i ngày 31/12/X, c ũ ng nh ư k ế t qu ả kinh doanh và các lu ồ ng l ư u chuy ể n ti ề n t ệ trong n ă m tài chính k ế t thúc t ạ i ngày 31/12/X, phù h ợ p v ớ i chu ẩ n m ự c và ch ế độ k ế toán Vi ệ t Nam hi ệ n hành và các quy đị nh pháp lý có liên quan”.
 • 20
189 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY AASC THỰC HIỆN

189 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY AASC THỰC HIỆN

189 Thực trạng và giải pháp về kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty AASC thực hiện
 • 115
Hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá của kiểm toán viên về hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính

Hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá của kiểm toán viên về hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính

Hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá của kiểm toán viên về hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính
 • 34
Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Luận án trình bày lý luận của việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán, phân tích thực trạng với việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính, kết quả nghiên cứu về việc các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán bao cáo tài chính.
 • 12
Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ)

Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ)

Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ)Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ)Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ)Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ)Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ)Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ)Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ)
 • 186
LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (2)

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN (2)

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (2)
 • 106
191 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG CÁC CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ KPMG

191 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG CÁC CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ KPMG

191 Thực trạng và giải pháp về bằng chứng kiểm toán trong các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế KPMG
 • 179
CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CÁC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CÁC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

cần có các thông tin tài chính và phi tài chính của năm nay và năm trớc về về hoạt động kinh doanh của khách hàng trên các khía cạnh nh: - Tìm hiểu ngành nghề, công việc kinh doanh của khách hàng - Lĩnh vực kinh doanh, kết quả tài chính, số lợng sản phẩm sản xuất, doanh thu hoặc thị phần của công ty, cơ cấu vốn, vị trí của kiểm toán nội bộ…Những kiến thức này giúp kiểm toán viên đánh giá đợc các yếu tố, sự kiện, nghiệp vụ, hoặc các hoạt động sẽ ảnh hởng đến Báo cáo tài chính.
 • 22
Bài tập lớn Kiểm toán tài chính 1

Bài tập lớn Kiểm toán tài chính 1

Yêu cầu: Cho biết đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính gắn với doanh nghiệp. Gắn với đặc điểm kinh doanh và báo cáo tài chính kì gần nhất của đơn vị được giao, đánh giá khoản mục nào là trọng yếu. Kiểm toán báo cáo tài chính có những dạng ý kiến kiểm toán nào. Phân tích và đánh giá ý kiến của kiểm toán trên báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính của doanh nghiệp cho năm tài chính gần nhất.
 • 29
Tổng quan về kiểm toán báo cáo tài chính

Tổng quan về kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Kiểm toán báo cáo tài chính làm những gì? Quy trình kiểm toán diễn ra như thế nào? Bài viết sau đây sẽ tóm lược tổng quan về kiểm toán báo cáo tài chính – một loại hình kiểm toán phổ biến nhất hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 6
Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính mới nhất

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính mới nhất

Bài viết dưới đây giới thiệu một số thông tin về kiểm toán báo cáo tài chính? Đối tượng, mục tiêu, nguyên tắc cơ bản của kiểm toán BCTC; các chu trình kiểm toán Báo cáo tài chính, phương pháp, quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính, mời các bạn cùng tham khảo.
 • 7
CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 700: HÌNH THÀNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 700: HÌNH THÀNH Ý KIẾN KIỂM TOÁNBÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) trong việc đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính. Chuẩn mực này cũng quy định hình thức và nội dung của báo cáo kiểm toán được phát hành như là kết quả công việc kiểm toán báo cáo tài chính.
 • 45
22 BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHHKIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN DCPA.

22 BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHHKIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN DCPA.

VỀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC DỊCH VỤ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CUNG CẤP BAO GỒM: _ DỊCH VỤ KIỂM TOÁN_ • _Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định._ • _Kiểm toán báo cáo tài chính ch[r]
 • 31
201 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN DCPA

201 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN DCPA

VỀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC DỊCH VỤ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CUNG CẤP BAO GỒM: _ DỊCH VỤ KIỂM TOÁN_ • _Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định._ • _Kiểm toán báo cáo tài chính ch[r]
 • 31
BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH (2)

BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH (2)

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính (2)
 • 117
 HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN THUẾ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN THUẾ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

MỤC LỤCLời nói đầuPhần I: Những vấn đề lý luận chung về kiểm toán thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp 31.1. Những vấn đề cơ bản về Thuế 31.1.1. Khái niệm 31.1.2 Vai
 • 79
LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
 • 106
THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN DOANH THU BHCCDV TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY ATICVIETNAM

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN DOANH THU BHCCDV TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY ATICVIETNAM

2.2.2.2.Phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp Bước tiếp theo trong quy trình lập kế hoạch, KTV sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục phân tích tổng quát. KTV sẽ tiến hành thu thập cả những thông tin tài chính và thông tin phi tài chính trong một vài năm gần đây. Sau đó so sánh các thông tin thu được và phân tích, đánh giá kết qủa và tìm hiểu nguyên nhân. Quá trình phân tích này sẽ giúp KTV có thể nhận biết được những thay đổi đáng kể trong hoạt động kinh doanh của khách hàng cũng như có thể đánh giá được mức độ trọng yếu, rủi ro trong các khoản mục để từ đó KTV có hướng kiểm toán.
 • 29
BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN CĂN BẢN: BÀI 6 - TS. PHẠM THANH THỦY

BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN CĂN BẢN: BÀI 6 - TS. PHẠM THANH THỦY

KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU VÀ VAI TRÒ VAI TRÒ • Kế hoạch kiểm toán phù hợp sẽ đem lại lợi ích cho việc kiểm toán báo cáo tài chính; • Trợ giúp kiểm toán viên trong việc quan tâm đúng mức đến cá[r]
 • 28
LÝ LUẬN CHUNG VỀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Liên lạc với KTV tiền nhiệm Đối với những khách hàng tiềm năng: nếu khách hàng này trớc đây đã đợc kiểm toán bởi một Công ty kiểm toán khác thì KTV mới (KTV kế nhiệm) phải chủ động liên lạc với KTV cũ (KTV tiền nhiệm) vì đây là nguồn thông tin đầu tiên để đánh giá khách hàng. Chuẩn mực Kiểm toán yêu cầu KTV kế nhiệm phải liên lạc với KTV tiền nhiệm về những vấn đề liên quan đến cuộc kiểm toán để quyết định có chấp nhận hợp đồng kiểm toán hay không. Các vấn đề này bao gồm: những thông tin về tính liêm chính của Ban GĐ, những bất đồng giữa Ban GĐ với KTV tiền nhiệm về các nguyên tắc kế toán, thủ tục kiểm toán hoặc các vấn đề quan trọng khác, và lý do thay đổi KTV của khách hàng. … Ngoài ra, KTV có thể xem xét hồ sơ kiểm toán của KTV tiền nhiệm để hỗ trợ cho KTV kế tục trong việc lập kế hoạch kiểm toán.
 • 30
HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

Chương I: Lý luận chung về kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính.Chương II: Thực trạng kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán tư vấn xâ
 • 112
CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP VỀ KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY (IFC)

CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP VỀ KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY (IFC)

Chuyên đề báo cáo tốt nghiệp về kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính của công ty (ifc)
 • 97
CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 800: LƯU Ý KHI KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC LẬP THEO KHUÔN KHỔ VỀ LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 800: LƯU Ý KHI KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC LẬP THEO KHUÔN KHỔ VỀ LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT

Các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) có số hiệu từ nhóm 100 đến nhóm 700 được áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính. Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn các vấn đề mà kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) cần lưu ý khi áp dụng các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam nêu trên cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt.
 • 23
Bài tập Kiểm toán Báo cáo tài chính

Bài tập Kiểm toán Báo cáo tài chính

câu trả lời đúng nhất trong các câu sau1. Mục đích chính của kiểm toán báo cáo tài chính là:a. Giúp các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quảb. Khẳng định các báo cáo tài chính không có sai sótc. Giúp các doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuếd. Cung cấp cho người sử dụng một sự đảm bảo hợp lý về tính trung thực, hợp lý củacác báo cáo tài chính2. Các doanh nghiệp kiểm toán chủ yếu cung cấp dịch vụ:a. Kiểm toán tính tuân thủb. Kiểm toán hoạt độngc. Kiểm toán báo cáo tài chínhd. Kiểm toán liên kết3. Kết quả kiểm toán báo cáo tcâu trả lời đúng nhất trong các câu sau1. Mục đích chính của kiểm toán báo cáo tài chính là:a. Giúp các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quảb. Khẳng định các báo cáo tài chính không có sai sótc. Giúp các doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuếd. Cung cấp cho người sử dụng một sự đảm bảo hợp lý về tính trung thực, hợp lý củacác báo cáo tài chính2. Các doanh nghiệp kiểm toán chủ yếu cung cấp dịch vụ:a. Kiểm toán tính tuân thủb. Kiểm toán hoạt độngc. Kiểm toán báo cáo tài chínhd. Kiểm toán liên kết3. Kết quả kiểm toán báo cáo t
 • 28
NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM ĐẾN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN NỘI DUNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DNNN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ

NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM ĐẾN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN NỘI DUNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DNNN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ

những ảnh hưởng của chuẩn mực kế toán việt nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán báo cáo tài chính DNNN của kiểm toán nhà
 • 94

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn tài chính ifcacagroup thực hiệnchuyên đề kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh deloitte việt nam thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh immanuel thực hiệnchuyên đề hoàn thiện chu trình kiểm toán bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiệnkiểm toán chu trình tiền lương và nhân viênchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnđề án hoàn thiện kiểm toán các khoản vay và lãi vay trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aasc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán tư vấn thủ đô cacc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện nội dung và thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn kế toánkiểm toán việt nam thực hiệnchuyên đề hoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán cachuyên đề hoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiện40 hoàn thiện chương trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aaschoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán caa chi nhánh hà nội thực hiệnhoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn nexia acpa thực hiệnNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP