0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

129 1/88333 0,007m Cạnh (CPR-0 CPR-06); điểm (CPR-0 1)

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2012 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Trang 160 -161 )

II. Xỏc định cỏc thụng số dịch chuyển

5 129 1/88333 0,007m Cạnh (CPR-0 CPR-06); điểm (CPR-0 1)

Tuyển tập bỏo cỏo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 15/11/2012

158

Biểu đồ 3.2. Mụ tả sai sốtương đối cạnh yếu nhất của mạng lưới CƯPRễNG

Qua tớnh toỏn của 3 lưới khỏc cũng cho k ết quả tương tự, nhưng vỡ quỏ nhi ều nờn khụng đưa cỏc số liệu vào bài bỏo này.

2.3 Nhận xột

Qua kết quả tớnh cỏc mạng lưới chỳng tụi cú nhận xột sau:

• Khi đo đạc, bỡnh sai mạng lưới với số lượng trị đo bằng số lượng trị đo tối thiểu thỡ độ chớnh xỏc của mạng lưới cú thể khụng đạt yờu cầu, và cú thể phải đo lại hoặc đo thờm cỏc trị đo khỏc.

• Khi đo đạc, bỡnh sai mạng lưới với số lượng trị đo lớn hơn hai lần số lượng trị đo tối thiểu thỡ độ chớnh xỏc của mạng lưới tăng khụng đỏng kể.

3. Kết luận

Sau khi tớnh toỏn bỡnh sai cỏc mạng lưới như đó thống kờ ở trờn và 03 mạng lưới khỏc nữa, kết quả cho thấy: khi đo đạc cỏc mạng lưới GPS dày đặc cần phải đo với số lượng trị đo lớn gấp 2,0 đến 2,5 lần số lượng trị đo tối thiểu để mạng lưới cú thể đạt được độ chớnh xỏc tốt nhất, và ổn định nhất. Khụng nờn đo quỏ nhiều trị đo (lớn hơn 2,5 lần số trị đo tối thiểu) gõy lóng phớ thời gian và kinh phớ xõy dựng mạng lưới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Đỗ Ngọc Đường - Đặng Nam Chinh (2009). Bài giảng Cụng nghệ GPS, tr. 170-172, Hà Nội. [2]. Hoàng Ngọc Hà (2006). Bỡnh sai tớnh toỏn lư ới trắc địa. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ

thuật , Hà Nội.

[3]. Đặng Nam Chinh (1997). Hướng dẫn sử dụng phần mềm GPSurvey 2.3 (chọn dịch). [4]. Working with network Adjustment (1977). Trimble

SUMMARY

Effects of Observation Number on Accuracy of GPS Network

Vu Trung Ruy, Hanoi University of Mining and Geology

Quality of Geodesy Network based on GPS technology depends on quality (accuracy) and number of observations. Quality (Accuracy) of observations could be estimated right after processed baseline. The number of observations determines the accuracy of the network. The more observations are done, the more accurate the network. However, large number of observations costs much time, fee and efforts. Thus, it is necessary to estimate out the appropriate quantity of observations which costs least fee, time and effort but the accuracy is adequately maintained. Basing on actual data analyses, this paper figures out the appropriate number of observations which qualifies for the above standards.

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2012 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Trang 160 -161 )

×