0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

Kết luận, kiến nghị

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2012 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Trang 86 -88 )

- Hàm hiển thị thụng tin dữ liệu bản đồ khi tach ọn

4. Kết luận, kiến nghị

Những nghiờn cứu trờn đõy cho thấy việc ứng dụng tư liệu ảnh viễn thỏm trong cụng tỏc giỏm sỏt ụ nhiễm khụng khớ trờn phạm vi rộng lớn là hoàn toàn khả thi.

Ngoài ra cú thể kết hợp với cụng nghệ GIS để lập bản đồ cỏc khu vực ụ nhiễm, giỏm sỏt mức độ ụ nhiễm theo chu kỳ, phục vụ việc đỏnh giỏ tỏc động của ụ nhiễm khụng khớ lờn mụi trường xung quanh.

Để nõng cao hiệu quả ỏp dụng cụng nghệ viễn thỏm và GIS vào lĩnh v ực mụi trường, đũi hỏi cần cú sự hợp tỏc liờn ngành, nhất là vấn đề đồng bộ quan trắc số liệu đo ngoại nghiệp về cỏc thành phần ụ nhiễm khụng khớ khi vệ tinh bay qua cũng như b ố trớ cỏc trạm quan trắc ngoại nghiệp cho phự hợp về số lượng và vị trớ trờn địa hỡnh.

Kết quả của đề tài sẽ đúng gúp thờm cơ sở lý luận, thực tiễn và là tiền đề thành lập Website của Việt Nam trong việc ỏp dụng ảnh vệ tinh đa thời gian trong theo dừi và quản lý mụi trư ờng

Tuyển tập bỏo cỏo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 15/11/2012

84

khụng khớ, làm giảm đỏng kể chi phớ cho cỏc hoạt động điều tra thụng thường, rỳt ngắn thời gian điều tra và cập nhật thường xuyờn cỏc dữ liệu thành phần khụng khớ ụ nhiễm ở Việt Nam.

Kết quả giỏm sỏt ụ nhiễm là quan trọng đối với nhiều ngành kinh tế, do vậy cần kiến nghị thành lập một trang web thường xuyờn cung cấp cỏc chỉ số quan trắc về mức độ ụ nhiễm, khụng chỉ ụ nhiễm khụng khớ mà nhiều loại ụ nhiễm mụi trường khỏc, giỳp cho mọi cơ quan, tổ chức, cỏ nhõn cú thể khai thỏc thụng tin đưa ra những cảnh bảo, phương phỏp ứng phú cũng như chiến lược phỏt triển của con người và toàn xó hội.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]

[2].

[3] Jinshan Zhu, Dahai Liu, Qingliu Zeng. Analysis of the Aerosol Optical Depth and the Air Quality in Qingdao, China. Journal of software, vol 6, no 7, July 2011.

[4] H. S. Lim, M. Z. MatJafri and K. Abdullah. Algorithm for air quality mapping using satellite images. School of Physics, Universiti Sains Malaysia, 11800 Penang, Malaysia.

[5]5. Yoram J. Kaufman, D.T., "Algorithm for remote sensing of tropospheric aerosol from MODIS", NASA MODIS Algorithm Theoretical Basis Document, Goddard Space Flight Center, pp.85, 1998.

[7] Michael D. King,* Yoram J. Kaufman,* Didier Tanrộ,+ and Teruyuki Nakajima. Remote Sensing of Tropospheric Aerosols from Space: Past, Present, and Future. King et al (1999). [8] Liu, et al., 1996., The cell suicide program is best illustrated by genetic.

[9](Vermote, et al, (1997),user guide. Version 2, Second Simulation of the satellite signal in the solar spectrum (6S), [Online] available:

Http://www.geog.tamu.edu/klein/geog661/handouts/6s/6smanv2.0_P1.pdf

SUMMARY

Programming ofair pollution monitoring using satellite images

Tran Xuan Truong, Nguyen Minh Hai, Hanoi University of

Mining and Geology

Pham Xuan Truong, Vietalpha Construction Consulting Joint

Stock Company

Nguyen Nhu Hung, Le Qui Don Technical University Do Cong Chung, Vietnam Invironment Administration

Người biờn tập: TS Trần Võn Anh

This article presents the potentials of satellite imagery to determine the quality and extent of environmental pollution of air. The relationship between the elements on the satellite image obtained with the indicators used to assess air quality is presented. The article mentions two methods of determining the air quality indicators are: the method of determining PM10 index through the spectral values obtained on the LANDSAT imagery, giving the formula to determine the index of PM10 and method of determining API index based on it's correlation with the aerosol optical depth (AOD) obtained on MODIS satellite imagery, setting out the process of defining API index from MODIS data.

Tuyển tập bỏo cỏo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 15/11/2012

85


Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2012 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Trang 86 -88 )

×