0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

Chọn cỏc dấu hiệu chớnh để xõy dựng hệ thống phõn loại đứt góy

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2012 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Trang 151 -152 )

II. Xỏc định cỏc thụng số dịch chuyển

4. Chọn cỏc dấu hiệu chớnh để xõy dựng hệ thống phõn loại đứt góy

Để xõy dựng hệ thống phõn loại đứt gẫy cần dựa trờn cơ sở cỏc nhúm yếu tố được chọn làm dấu hiệu chớnh dưới đõy:

1. Cỏc yếu tố thuộc nhúm địa chất là cỏc dạng đứt góy T, bao gồm đứt góy nghịch TH và đứt góy thuận TC. Đứt góy nghịch TH được hỡnh thành ở cỏc vựng chịu ỏp lực kiến tạo nộn. Đứt góy thuận TC

2.Nhúm cỏc yếu tố hỡnh học bao gồm: nhúm cấu trỳc đứt góy, nhúm gúc dốc mặt trượt, nhúm gúc biểu thị tương quan giữa mặt trượt với vỉa và nhúm cỏc gúc biểu thị tương quan hướng khai thỏc với phương của vỉa.

được hỡnh thành ở cỏc vựng chịu lực kiến tạo kộo.

a/ Nhúm cấu trỳc đứt góy được chia làm 2 nhúm chớnh: đứt góy đơn giản và đứt góy phức tạp.

+ Nhúm đứt góy đơn giản gồm cỏc loại:

- cỏc đứt góy nhỏ với chiều rộng đới phỏ huỷ M ≤ 10 m, - cỏc đứt góy đơn song song,

- đứt góy mở nghịch (cỏc đứt góy cắt nhau trong đỏ gốc, cú dạng chữ Y ngược). + Nhúm đứt góy phức tạp gồm cỏc loại:

- cỏc đứt góy lớn và trung bỡnh với chiều rộng đới phỏ huỷ M > 10 m - đứt góy đa bậc (gồm một chuỗi cỏc dạng đứt góy nằm kề sỏt nhau) - đứt góy mở thuận (cỏc đứt góy cắt nhau trong đỏ gốc, cú dạng chữ Y). b/ Theo giỏ trị gúc nghiờng của mặt trượt cú thể phõn ra 3 loại:

- mặt trượt dốc nghiờng ∆N < 150 - mặt trượt dốc ∆H = 15- 45o - mặt trượt dốc đứng ∆K = 45- 90o Cỏc mặt trượt với gúc cắm nhỏ hơn 15o

sẽ khụng được xột tới vỡ khụng xảy ra chuyển dịch trượt theo đứt góy khi tiến hành khai thỏc.

c/ Nhúm tương quan thế nằm giữa vỉa với mặt trượt được phõn biệt làm hai trường hợp: đứt góy cắm chỉnh hợp và cắm khụng chỉnh hợp so với vỉa.

Khi vị trớ tương quan thuận λC thỡ chuyển dịch theo mặt trượt sẽ dễ xẩy ra hơn so với trường hợp tương quan nghịch λH.

Tuyển tập bỏo cỏo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 15/11/2012

149

d/ Nhúm chiều sõu của vết đứt góy: chiều sõu vết đứt góy là khoảng cỏch từ vết nứt cuối cựng đến mặt đất theo phương phỏp tuyến. Chiều sõu vết đứt góy L cú ảnh hưởng tỷ lệ nghịch tới tớnh chất dịch chuyển.

e/ Nhúm cỏc gúc biểu thị tương quan hướng khai thỏc với phương đứt góy. Trư ờng hợp được coi là khai thỏc dọc phương đứt góy nếu σD = 0ữ300

, khai thỏc chộo phương đứt góy nếu σC = 30ữ600 và khai thỏc ngang đứt góy nếu σN = 60ữ900

. Khai thỏc dọc theo phương mặt trượt với σD = 0ữ300

thỡ mức độ ảnh hưởng sẽ ớt hơn so với cỏc trường hợp cũn lại σN = 30ữ900

.

5. Kết quả xõy dựng hệ thống phõn loại đứt góy theo mức độ ảnh hưởng đến dịch chuyển đất đỏ

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2012 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Trang 151 -152 )

×