0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

Chương trỡnh tớnh toỏn và kết quả.

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2012 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Trang 84 -86 )

- Hàm hiển thị thụng tin dữ liệu bản đồ khi tach ọn

3. Chương trỡnh tớnh toỏn và kết quả.

Hỡnh 1. Sơ đồ quy trỡnh cụng nghệxỏc định chỉ số ụ nhiễm khụng khớ từ AOD

Do điều kiện nghiờn cứu, tại Việt Nam cũn thiếu về số liệu quan trắc mặt đất, đặc biệt theo yờu cầu nghiờn cứu của đề tài thỡ đũi h ỏi cần cú dữ liệu quan trắc liờn tục với độ phõn giải cao về thời gian tại nhiều điểm trờn một vựng nghiờn cứu. Do vậy chỳng tụi xõy

File *.* (AOT, latitude,

longitude)

Phõn tớch hồi quy

Tớnh toỏn giỏ trị ụ nhiễm khụng khớ cho toàn ảnh Xuất kết quả Thành lập bản đồ mức độ ụ nhiễm khụng khớ Dữ liệu từ trạm quan trắc (API, PM10, PM2.5…) Dữ liệu ảnh vệ tinh

Tuyển tập bỏo cỏo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 15/11/2012

82

dựng chương trỡnh và s ử dụng kết quả tớnh toỏn của nghiờn cứu của tỏc giả Jinshan Zhu, Dahai Liu, Qingliu Zeng thực hiện tại Qingdao, China[3].

Chương trỡnh đư ợc xõy dựng trờn nền tảng ngụn ngữ lập trỡnh VB.Net, bao gồm hai module chớnh:

Module xử lý dữ liệu: được thiết kế để đọc và chuyển đổi khuụn dạng dữ liệu ảnh vệ tinh về định dạng mong muốn (*.dat hoặc *.text) phục vụ cho bước xử lý tiếp theo. Trong module này cú sử dụng cỏc thư viện Unzip dữ liệu của MODIS, LANDSAT đó đư ợc public trờn mạng.

Module tớnh toỏn: module này sử dụng để thực hiện tớnh toỏn cỏc hệ số cần thiết trong quỏ trỡnh xỏc định chỉ số ụ nhiễm và xử lý dữ liệu đưa ra kết quả cuối cựng, xuất dữ liệu sang excell, vẽ biểu đồ.

Hỡnh 2. Giao diện chương trỡnh tớnh toỏn

Hỡnh 3. Kết quả tớnh toỏn chỉ số API

Dựa trờn cơ sở lý thuyết đó nghiờn cứu, chỉ số API là biến đổi tuyến tớnh với độ dày quang học của Sol khớ (AOD) chỳng tụi tớnh toỏn ra chỉ số API theo chỉ số AOD đo được tại trạm Nghĩa Đụ năm 2011, kết quả tớnh toỏn này cần cú thờm dữ liệu API thực tế để so sỏnh khi đi sõu nghiờn cứu (xem biểu đồ hỡnh 4 và 5)

Tuyển tập bỏo cỏo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 15/11/2012

83

AOD

Ngày trong 1 năm

Hỡnh 4. AOD tại trạm Nghĩa Đụ năm 2011 [6]

API

Ngày trong 1 năm

Hỡnh 5. Xỏc định API từ AOD tại trạm Nghĩa Đụ năm 2011 Thỏng 8 Thỏng 9 Thỏng 10 Thỏng 11

Hỡnh 6. Xỏc định API thỏng 8, 9, 10, 11 năm 2009 ở Việt Nam

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2012 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Trang 84 -86 )

×