0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

Hệ thống C4I,C4ISR và mụ hỡnh CSDLđ ịa khụng gian thụng minh trongl ĩnh vực quõn s ự

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2012 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Trang 27 -28 )

phỏp cụng nghệ thành lập bản đồ quõn sựđa hiển thị từCSDL địa khụng gian. Những nội dung nghiờn cứu này là sự phỏt triển cơ sởphương phỏp luận về thành lập bản đồ

đa hiển thị phự hợp với điều kiện trang bị và nhu cầu khai thỏc thụng tin của quõn đội

Việt Nam.

Đặt vấn đề

Đối với lĩnh vực quõn sự, xu thế chung của thế giới hiện nay đều hướng xõy dựng và khai thỏc cơ sở dữ liệu địa khụng gian thụng minh (GeoSpatial Intelligent) để hỗ trợ cỏc hoạt động. Mỗi quốc gia đều phải thành lập một cơ quan chuyờn trỏch (với hệ thống C4I, C4ISR) cú nhiệm vụ chớnh là hỗ trợ ra quyết định trờn cơ sở thu thập, phõn tớch và phõn phối thụng tin từ cơ sở dữ liệu trờn.

Một trong những tớnh năng vượt trội của hệ thống là khả năng chiết xuất và hiển thị hoỏ thụng tin dưới dạng cỏc bản đồ hiện đại (như bản đồ đa hiển thị, bản đồ điện tử, bản đồ khụng gian 3 chiều, bản đồ động ...) nhằm phục vụ cỏc mục đớch quõn sự khỏc nhau nhanh chúng, chớnh xỏc.

Ở Việt Nam hiện nay chưa xõy dựng được bản đồ đa hiển thị cho mục đớch q uốc phũng-an ninh. Việc xõy dựng cỏc bản đồ này cú ý nghĩa quan trọng trong cụng tỏc tham mưu, hỗ trợ chỉ huy ra quyết định.

1. Bản đồ đa hiển thị

Bản đồ đa hiển thị (tờn quốc tế là OneMap) bao gồm nhiều bản đồ được tớch hợp hiển thị trong cựng một bản đồ và người dựng cú thể thay đổi mức độ hiển thị cỏc lớp bản đồ, cỏc bản đồ chuyờn đề khỏc nhau bằng cụng cụ chuyờn dụng (làm trong suốt) trong quỏ trỡnh khai thỏc thụng tin. Bản đồ đa hiển thị cũn là một sản phẩm bản đồ chuyờn dụng của mụ hỡnh quản lý chớnh phủ điện tử, đó mở ra một tầm nhỡn mới đối với bản đồ hiện đại. Một trong những quốc gia cú thành tựu lớn về xõy dựng và ứng dụng sản phẩm trờn, trong lĩnh v ực dõn sinh cũng như bảo đảm quốc phũng-an ninh đú là Singapore [1].

2. Hệ thống C4I,C4ISR và mụ hỡnh CSDL đ ịa khụng gian thụng minh trong lĩnh v ực quõn sự quõn sự

Đa số cỏc nước cú nền quốc phũng tiờn tiến trờn thế giới đó xõy dựng được một hệ thống C4I (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence) để phục vụ cỏc mục đớch quốc phũng [1].

Riờng Mỹ đó xõy dựng hệ thống C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), một trong những mụ hỡnh hiện đại nhất thế giới hiện nay, để thực hiện cỏc nhiệm vụ quyết định, kiểm soỏt, truyền thụng, xử lý thụng tin, tỡnh bỏo, giỏm sỏt và trinh sỏt của Bộ Quốc phũng Mỹ [1].

Nền tảng thụng tin khụng gian của hệ thống C4I, C4ISR là một cơ sở dữ liệu địa khụng gian thụng minh, bao gồm cỏc loại dữ liệu đa dạng như dữ liệu khụng gian vector (cơ

Tuyển tập bỏo cỏo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 15/11/2012

25

sở dữ liệu địa lý, CSDL chuyờn đ ề), ảnh, bản đồ, mụ hỡnh số độ cao... Cơ sở dữ liệu này cú thể được cập nhật theo định kỳ hoặc thường xuyờn từ cỏc nguồn thu thập thụng tin khụng gian trực tiếp thu được từ thiết bị di động, mỏy đo GPS, thụng tin viễn thỏm vệ tinh, thụng tin ảnh số mặt đất thu được từ cỏc mỏy ảnh kỹ thuật số gắn trờn mỏy bay hoặc thiết bị bay khụng người lỏi (UAV)... thụng qua hệ thống xử lý thụng tin (Computers) bằng cỏc phần mềm chuyờn biệt [4].

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2012 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Trang 27 -28 )

×